Ezekiel 11:1-25

  • Akondena iray mauges a prinsipe (1-13)

    • Niyaliling ed kaldero so syudad (3-12)

  • Nisipan a pangipawil (14-21)

    • Niiter so “balon espiritu” (19)

  • Naandi ed Jerusalem so gloria na Dios (22, 23)

  • Pinmawil ed Caldea si Ezequiel diad sakey a pasingawey (24, 25)

11  Tan intagey ak na espiritu tan inawit to ak ed bandad bukig a puerta na abung nen Jehova, say puerta ya akaarap ed bukig.+ Ditan et walay anengneng kon 25 lalaki diad lolooban ed puerta, tan kaiba ray Jaazanias ya anak nen Azur, tan si Pelatias ya anak nen Benaias, saray prinsipe na totoo.+  Insan inkuan na Dios ed siak: “Anak na too, sarayan lalaki so mannononot na kaugsan tan mangiiter na mauges a simbawa ed* sayan syudad.  Ibabaga ran, ‘Agta panaon lay pampaalagey na kaabungan?+ Say syudad* so kaldero,*+ tan sikatayo so karne.’  “Kanian manpropesiya ka sumpad sikara. Manpropesiya ka, anak na too.”+  Insan niwalad siak so espiritu nen Jehova,+ tan inkuan tod siak: “Ibagam, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Dugay imbaga yo, O sankaabungan na Israel, tan amtak so nononoten yo.*  Sikayoy sengegan na impatey na dakerakel ed sayan syudad, tan pinano yo na inatey iray karsada to.”’”+  “Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Say karne et saray bangkay ya intaytayak yod interon syudad, tan say kaldero et say syudad.+ Balet sikayo so naekal ditan.’”  “‘Espada so tatakotan yo,+ tan espada so iyakar kod sikayo,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.  ‘Ipaway ta kayod sikato tan iyawat ta kayod lima na saray dayo tan ukomen ta kayo.+ 10  Ompatey kayod espada.+ Ukomen ta kayo diad ketegan na Israel,+ tan naamtaan yo a siak si Jehova.+ 11  Say syudad et ag-onkanan kaldero parad sikayo, tan aliwan sikayo so magmaliw a karne ed loob to; ukomen ta kayo diad ketegan na Israel, 12  tan naamtaan yo a siak si Jehova. Ta agkayo nankurang unong ed saray totontonen ko tan agyo ginawa iray ganggan ko,+ noagta kinmiwas kayo unong ed saray ganggan na saray nasyon a walad kaliberliber yo.’”+ 13  Sanen asumpal lay pampropropesiyak, inatey si Pelatias ya anak nen Benaias, tan dinmakmomo ak tan inmakis ak ed maksil a boses: “O Soberanon Katawan a Jehova! Kasin upoten moy amin ya akera ed Israel?”+ 14  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 15  “Anak na too, saray agagim, saramay agagim a walaay kanepegan a manondon, pati say interon sankaabungan na Israel so angibagaan na saramay manaayam ed Jerusalem, ‘Arawi kayod si Jehova. Kayarian mi so dalin; niiter iya ed sikami bilang kayarian mi.’ 16  Kanian ibagam, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Anggaman imbantak ko rad saray nasyon tan intaytayak ko rad saray dalin,+ agmanbayag et magmaliw ak a santuaryo parad sikara diad limog na saray dalin a nakar da.”’+ 17  “Kanian ibagam, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Tiponen ta kayo met manlapud saray totoo tan saray dalin ya angitayakan ed sikayo, tan iter kod sikayo so dalin na Israel.+ 18  Tan ompawil ira diman tan ekalen da so amin a makapadimlan bengatla tan amin a makapaingongot a kagagawa.+ 19  Tan ikdan ko ra na nankakasakey a puso,*+ tan iyan kod sikara so balon espiritu;+ tan ekalen kod laman da so puso a singa bato+ tan ikdan ko ray anlemek a puso,*+ 20  ta pian tumboken da iray totontonen ko tan gawaen da iray ganggan ko tan tuloken da iratan. Insan magmaliw iran totook, tan siak so magmaliw a Dios da.”’ 21  “‘“Balet nipaakar ed saramay akateen so puso ra a mantultuloy ed saray makapadimlan bengatla tan makapaingongot iran kagagawa ra, iyan kod ulo ra iray pansumpalan na saray dalan da,” so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.’” 22  Intagey natan na saray kerubin iray payak da, tan saray dalig et walad abay da,+ tan say gloria na Dios na Israel et walad tagey da.+ 23  Insan say gloria nen Jehova+ et amaatagey manlapud syudad tan tinmunda ed tagey na palandey a walad bandad bukig na syudad.+ 24  Insan intagey ak na espiritu—diad sakey a pasingawey ed panamegley na espiritu na Dios—tan inyakar to ak ed saray totoon nibantak ed Caldea. Insan say pasingawey ya anengneng ko et naandi. 25  Tan sinalitak ed sarayan nibantak a totoo so amin a bengatla ya impanengneng nen Jehova ed siak.

Paimanod leksab

Odino “sumpad.”
Literal, “Sikato,” say syudad na Jerusalem ya iisipen na saray Judio a nasalimbengan ira ditan.
Odino “kaldero a baleg so sangab to.”
Odino “iray bengatlan sinmebang ed espiritu yo.”
Literal, “sakey a puso.”
Salanti, sakey a puson matulok ed panangiwanwan na Dios.