Ezequiel 4:1-17

  • Nilitrato so pangubkob ed Jerusalem (1-17)

    • Inawit so kasalanan ed 390 agew tan 40 agew (4-7)

4  “Tan sika, anak na too, mangala kay sakey a laryo tan iyan mod arapan mo. Iyukit mod satan so sakey a syudad, salanti, say Jerusalem.  Iyaktom a singano sasakopen mo itan,+ mangiletneg kay padir sumpad satan,+ mantambak ka na dalanen parad pangubkob,+ mangipasen ka na saray kampo sumpad satan, tan paliberan mo na saray panagtebag na padir.+  Mangala kay balatyang a kawali tan iyan mo itan ed baetan mo tan say syudad bilang sakey a padir a balatyang. Insan iyarap moy lupam ed satan tan ipanengneng mo no panon a nasakop so syudad. Saya so tanda ed sankaabungan na Israel.+  “Insan dukol kan akariking ed kawigim, tan iyan mod sarilim* so kasalanan na sankaabungan na Israel.+ Awiten moy kasalanan da diad bilang na saray agew ya akarukol kad diking mo.  Tan ikdan ta kay 390 agew, a mipetekan ed bilang na saray taon a pankakasalanan da,+ tan awiten moy kasalanan na sankaabungan na Israel.  Tan sumpalen mo iratan ya agew. “Insan dukol ka lamet ya akariking ed kawanan mo, tan awiten moy kasalanan na sankaabungan na Juda+ diad 40 agew. Sakey ya agew parad sakey a taon, sakey ya agew parad sakey a taon, so inter ko ed sika.  Tan say nengneng mo labat et say pansakop mod Jerusalem+ ya ag-asakbongan so taklay mo, tan manpropesiya ka sumpad satan.  “Isinger ta ka pian agka makapigar ed biek a diking mo, anggad nasumpal mo iray agew na pansakop mo.  “Tan mangala kay bukel na trigo, sebada, agayep, lentehas,* milit* tan espelta, tan iyan mo iratan ed sakey a pananginan tan gawam iratan a tinapay mo. Ta kanen mo itan diad bilang na saray agew ya akarukol kad diking mo, 390 agew.+ 10  Simbangen mo so kanen mo, 20 siklo* ed kada agew. Kanen mo itan ed saray niganan oras. 11  “Tan say danum ya inumen mo et sukaten, salanti, kakanem na sakey a hin.* Inumen mo itan ed saray niganan oras. 12  “Kanen mo itan a singa malimpek a tinapay a gawad sebada; ilutom itan ed imaton da, a say pamparlang mo et amagan tai na too.” 13  Onia ni inkuan nen Jehova: “Ontan so marutak a pangan na saray Israelita ed tinapay da diad limog na saray nasyon a pangitayakan kod sikara.”+ 14  Insan inkuan ko: “Aliwa komon ya ontan, Soberanon Katawan a Jehova! Manlapu lad inkaugaw ko ya anggad natan et agak angay karne na inatey lan ayep odino abingbingkas ya ayep+ kanian agak arutakan,* tan anggapo ni marutak* a karne a linmoob ed sangik.”+ 15  Kanian inkuan tod siak: “Sige sirin, abuloyan ta kan mangusar na tai na baka imbes a tai na too, tan ilutom so tinapay mo ed tapew na satan.” 16  Insan inkuan tod siak: “Anak na too, paandien koy suplay na kakanen* diad Jerusalem,+ tan tekep na pirmin kapagaan et kanen day tinapay da a sinimbang,+ tan tekep na takot et inumen da so danum da a sinukat.+ 17  Nagawa iya pian mannenengnengan ira lapud pankelkelaw da ta naandian iray tinapay tan danum, tan nabulok ira lapud kasalanan da.

Paimanod leksab

Literal, “satan,” salanti, diad kawigin diking nen Ezequiel.
Sakey a klase na agayep. Diad Ingles et lentil.
Sakey a klase na dika a walaan na angkekelag a bukel ya uusaren diad panggaway tinapay. Diad Ingles et millet.
Manga 230 gramo. Nengnengen so Apendise B14.
Manga 0.6 litro. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “ag-arutakan so kamarerwak.”
Odino “makapadimla.”
Literal, “puteren ko iray baston parad tinapay.” Posiblin manutukoy ed saray baston a pangisasabitan na tinapay.