Ezekiel 47:1-23

  • Say danum ya onaagus manlapud templo (1-12)

    • Manaralem so danum (2-5)

    • Atambal so danum na Inatey a Dayat (8-10)

    • Ag-atambal iray maranum a pasen (11)

    • Saray kiew parad kakanen tan pantambal (12)

  • Saray ketegan na dalin (13-23)

47  Insan impawil to ak diad lolooban na templo,+ tan anengneng ko ditan a walay danum ya onaagus a paarap ed bukig manlapud silong na entrada na puerta na templo,+ ta say arap na templo et diad bukig. Onaagus so danum a paleksab manlapud silong na nikawanan a pagpag na templo, diad abalaten na altar.  Insan indalan to ak ed puerta diad amianen+ tan impaway to ak tan inliber to ak a paarap ed puertan walad paway ya akaarap ed bukig,+ tan anengneng koy danum ya onaagus manlapud nikawanan a diking.  Sanen pinmaway ya amaarap ed bukig imay laki a sankaegnaan toy panagsukat,+ sikatoy anukat na 1,000 kasiko* tan pinadalan to ak ed danum; anggad kalitkalit so kaaralem na danum.  Insan sikatoy anukat ni na 1,000 kasiko tan pinadalan to ak ed danum, a saya et anggad pueg. Sikatoy anukat ni na 1,000 kasiko insan pinadalan to ak, tan anggad balangbang so danum.  Sanen sikatoy anukat ni na 1,000 kasiko, satan et sakey lan ilog ya agko la sarag a dalanen, ta araldalem lay danum kanian kaukolan lan langoyen, sakey ya ilog ya agnayarin akaren.  Intepet tod siak: “Kasin nanenengneng mo iya, anak na too?” Insan pinaakar to ak tan pinasakbit to ak ed gilig na ilog.  Sanen akasakbit ak la, anengneng ko a diad gilig na ilog et walay amayamay a kiew ed nantupag a pagpag.+  Insan inkuan tod siak: “Sayan danum et onaagus a paarap ed bukig tan paleksab ya anggad Araba,*+ tan onsabi ya anggad dayat.* Sano akasabi la iya ed dayat,+ say danum et natambal.  Manbilay so amungkog iran mabilay a pinalsa* ed inerman ya agusan na saray danum.* Walay dakerakel a sira lapud onagus diman iyan danum. Say danum ed dayat et natambal, tan amin a bengatla et manbilay ed inerman a nasabi na ilog. 10  “Onalagey iray sumisigay diad gilig to manlapud En-gedi+ anggad En-eglaim, a ditan et walay panagpaagewan na saray iket. Walay dakerakel a klase na sira, a singa saray sira ed Baleg a Dayat.*+ 11  “Nawalaan itan na saray maranum a pasen tan mapitek iran pasen, balet ag-iraya natambal. Nataynanan iraya pian magmaliw a lapuay asin.+ 12  “Amin a klase na kiew parad kakanen et ontubo ed nantupag a gilig na ilog. Agnalenes iray bulong da; ag-ira ontundan manbunga. Kada bulan so pambunga ra, lapud say danum a manasalog ed saratan et manlalapud santuaryo.+ Saray bunga ra et onkanan kakanen, tan saray bulong da et parad pantambal.”+ 13  Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Saya so dalin ya apagen yo bilang tawir a dalin na 12 tribu na Israel, tan duaran apag so niiter ed Jose.+ 14  Tawiren yo iya tan nampaparan apag so awaten yo.* Insambak ya iter ko iyan dalin ed saray inmuunan atateng yo,+ tan niiter* iya natan ed sikayo bilang tawir. 15  “Saya so ketegan na dalin ed bandad amianen: Manlapud Baleg a Dayat ya ondalan a mamaarap ed Hetlon+ tan mamaarap ed Zedad,+ 16  Hamat,+ Berota,+ tan Sibraim, a walad baetan na teritorya na Damasco tan teritorya na Hamat, ya anggad Hazer-haticon, a walad abay na ketegan na Hauran.+ 17  Kanian say ketegan et manlapud dayat ya anggad Hazar-enon,+ diad ketegan na Damasco ed bandad amianen, tan diad ketegan na Hamat.+ Saya so ketegan ed bandad amianen. 18  “Say ketegan ed bandad bukig et manlapud baetan na Hauran tan Damasco tan diad abay na Jordan ed baetan na Gilead+ tan say dalin na Israel. Nepeg yon sukaten so manlapud ketegan ya anggad dayat ed bukig.* Saya so ketegan ed bandad bukig. 19  “Say ketegan ed bandad abalaten* et manlapud Tamar ya anggad saray danum na Meribat-kades,+ insan mamaarap ed Kulos,* ya anggad Baleg a Dayat.+ Saya so ketegan ed bandad abalaten.* 20  “Diad bandad sagur et say Baleg a Dayat, manlapud ketegan ya anggad sakey a lugar a kapetekan na Lebo-hamat.*+ Saya so ketegan ed bandad sagur.” 21  “Panaapagan yo iyan dalin, parad 12 tribu na Israel. 22  Nepeg yon apag-apagen iya bilang tawir yo tan parad saray dayon miaayam ed sikayo ya awalaan na ananak legan iran manaayam ed limog yo; tan ipasen yo ran singa saray niyanak ya Israelita. Kaiba yo ran makaawat na tawir ed limog na saray tribu na Israel. 23  Nepeg yon ikdan na tawir so dayo diad teritorya na tribu a panaayaman to,” so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.

Paimanod leksab

Tutukoyen na saya so andukey a kasiko. Nengnengen so Apendise B14.
Odino “patar a desierto.”
Salanti, say Inatey a Dayat.
Odino “kamarerwa.”
Literal, “saray duaran kulos.”
Salanti, say Mediteraneo.
Literal, “Tawiren yo iya, balang sakey et singa say agi ton laki.”
Literal, “naplag.”
Salanti, say Inatey a Dayat.
Literal, “abalaten a pagpag a mamaarap ed abalaten.”
Say Kulos na Ehipto.
Literal, “abalaten a pagpag a mamaarap ed abalaten.”
Odino “lolooban na Hamat.”