Ezekiel 22:1-31

  • Jerusalem, say syudad a makasalanan ed dala (1-16)

  • Singa andi-kakanaan a dutak so Israel (17-22)

  • Akondena iray lider tan totoo na Israel (23-31)

22  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Tan sika, anak na too, akaparaan ka ta lan mangiyabawag na panangukom ed* syudad a nankasalanan ed dala+ tan mangipaamta ed sikato na amin a makapadimlan gawa to?+  Ibagam, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “O syudad a mangipapaagus na dala+ ed sarili to, a say panaon to et onsabi la,+ samay manggagawa na saray makapadimlan idolo* pian dutakan toy sarili to,+  nankasalanan ka lapud dala ya impaagus mo,+ tan nagmaliw kan agmalinis lapud saray makapadimlan idolom.+ Pinatikey mo iray agew mo, tan sinmabi la iray anggaan na saray taon mo. Kanian gawaen ta kan puntirya na panamabanday na saray nasyon tan panagludlurey na amin a dalin.+  Ludlureyen ka na saray dalin a walad asingger tan walad arawi,+ sika a walaay agmalinis a ngaran tan napnoy inkawetwet.  Balang sakey ed saray pangulo na Israel a walad sika et manguusar ed autoridad to pian mamaagus na dala.+  Walad sika iray agmanrerespeto ed ama tan ina ra.+ Sasaolen day dayon miaayam, tan mamaltratoen da so ugaw ya ulilad ama* tan say balo.”’”+  “‘Leleglemewen mo iray masanton pasen ko, tan papabandayen moy sabaton ko.+  Walad sika iray managpauges a say gagala ra et mamaagus na dala.+ Walad sika iray mamangan ed saray bagat diad saray kapalandeyan, tan manggagawa ray mabanday ed pegley mo.+ 10  Walad sika iray mamapabanday ed dukolan na ama ra,*+ tan aakdolan day bii ya agmalinis lapud panreregla to.+ 11  Walad sika so too a makapadimlay gagawaen tod asawa na kapara ton too,+ say sananey et dudutakan toy mismon manugang ton bii lapud mabanday a kagagawa,+ tan say arum ni et aakdolan toy agi ton bii, say mismon anak na ama to.+ 12  Walad sika iray mangaawat na pasuksok pian mamaagus na dala.+ Manpapabayes kan walay interes+ odino pakatuboan,* tan kakatkatan moy kuarta iray kaparam a too.+ On, sigpot mo ak lan nilingwanan,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 13  “‘Itipak ko iray limak ed sanok lapud maagum ya impananap moy pinabangan mo tan impamaagus moy dala diad pegley mo. 14  Kasin mansiansia so inkakpel mo* tan say biskeg na limam diad saray agew sano onkiwas ak sumpad sika?+ Siak a mismo, si Jehova, so nansalita tan onkiwas ak. 15  Itaytayak ta kad saray nasyon tan dalin,+ tan panganggaen koy inkarutak mo.+ 16  Tan napabanday kad pakanengneng na saray nasyon, tan naamtaan mo a siak si Jehova.’”+ 17  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 18  “Anak na too, parad siak et nagmaliw a singa andi-kakanaan a dutak so sankaabungan na Israel. Amin da et singa gansa, lata, balatyang, tan ismay diad hurnoan. Nagmaliw iran singa dutak na pilak.+ 19  “Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Lapud sikayon amin et nagmaliw a singa andi-kakanaan a dutak,+ tiponen ta kayod loob na Jerusalem. 20  Singa say pilak, gansa, balatyang, ismay, tan lata a tinipon ed loob na hurnoan pian nasibokan na apoy tan natunaw, tiponen ta kayo met diad pasnok ko tan diad sanok ko, tan sibokan ta kayo tan tunawen ta kayo.+ 21  Tiponen ta kayo tan sibokan ta kayo na apoy na sanok ko,+ tan natunaw kayo ed syudad yo.+ 22  Singa say pilak a natunaw ed hurnoan, natunaw kayo met ed syudad yo; tan naamtaan yo a siak a mismo, si Jehova, so angikalbo na sanok kod sikayo.’” 23  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 24  “Anak na too, ibagam ed sikato, ‘Sakey kan dalin ya agnalinisan odino nauranan diad agew na sanok ko. 25  Nankokomplot iray propeta ditan,+ a singa managlem a leon a mamibingkas ed biktima to.+ Aakmonen da iray totoo.* Sasamsamen da iray kayamanan tan ankabli iran bengatla. Dakerakel so abalon bibii diad pegley to lapud sikara. 26  Sinumlang na saray saserdote to so ganggan ko,+ tan papabandayen da iray masanton pasen ko.+ Agda imbiig so masanton bengatla ed ordinaryon bengatla,+ tan agda impaamta so pandumaan na marutak tan malinis,+ tan agda labay a ngilinan so sabaton ko, tan apabanday ak ed limog da. 27  Saray prinsipe ed pegley to et singa ra lobo a mamibingkas na biktima ra; mamapaagus ira na dala tan papateyen da iray totoo* diad maagum a panaanap day pinabangan da.+ 28  Balet saray propeta to et pinintaan day amputi iray kagagawa ra. Aliwan tuan pasingawey so nanenengneng da tan tila so panagparles da,+ tan ibabaga ran: “Saya so inkuan na Soberanon Katawan a Jehova,” anta aliwan si Jehova so nansalita. 29  Saray totoo ed sayan dalin et nansaol tan nantakew,+ minaltrato da iray mankakkaukolan tan say pobri, tan sinaol da tan agda inikday hustisya so dayon miaayam.’ 30  “‘Manaanap ak ed sikara na mangapiger ed padir na syudad tan onalagey ed bungaw na padir diad arapan ko, ta pian agnaderal iyan dalin,+ balet anggapoy nalmok. 31  Kanian ikalbok ed sikara so sanok ko tan upoten ko rad panamegley na apoy na sanok ko. Iyan kod mismon ulo ra iray pansumpalan na dalan da,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”

Paimanod leksab

Literal, “ukomen mo ta, ukomen mo ta so.”
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Odino “so ulila.”
Literal, “ipaparungtal day inkalakseb na ama ra.”
Odino “odino alablabas ya interes.”
Literal, “pusom.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”