Ezekiel 25:1-17

  • Propesiya sumpad Ammon (1-7)

  • Propesiya sumpad Moab (8-11)

  • Propesiya sumpad Edom (12-14)

  • Propesiya sumpad Filistia (15-17)

25  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, iyarap moy lupam ed saray Ammonita,+ tan manpropesiya ka sumpad sikara.+  Oniay ibagam ed saray Ammonita, ‘Dengel yoy salita na Soberanon Katawan a Jehova. Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Lapud imbagam a ‘Gunggonam!’ sumpad santuaryok sanen apabanday la itan, tan sumpad dalin na Israel sanen ataynanan la itan, tan sumpad sankaabungan na Juda sanen nibantak ira ed arum a dalin,  iyawat ta kad saray taga Bukig pian nakayarian da ka. Iletneg dad sika iray kampo* ra tan ipaalagey dad sika iray tolda ra. Kanen day bunga na dalin mo, tan inumen day gatas na pulok mo.  Say Raba+ et gawaen kon panagpastolan na saray kamelyo tan say dalin na saray Ammonita et panagpainawaan na pulok; tan naamtaan yo a siak si Jehova.”’”  “Ta oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Lapud tinmipak ka+ tan linmukso ka tan nanliketan mo* a ludlureyen so dalin na Israel,+  iyunat koy limak sumpad sika pian iyawat ta kad saray nasyon bilang samsam. Isian ta kad saray totoo tan deralen ta ka manlapud saray dalin.+ Sigpot ta kan upoten, tan naamtaan mo a siak si Jehova.’  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Lapud inkuan na Moab+ tan Seir,+ “Say sankaabungan na Juda et singa saray arum a nasyon,”  lukasan ko so gilig na kapalandeyan na Moab diad saray syudad a walad ketegan, say inkarakep* na dalin to, say Bet-jesimot, Baal-meon, ya anggad Kiriataim.+ 10  Iter ko itan, a pati saray Ammonita, ed saray taga Bukig+ bilang kayarian da, pian saray Ammonita et agla nanonotan ed saray nasyon.+ 11  Tan ukomen koy Moab,+ tan naamtaan da a siak si Jehova.’ 12  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Binmales so Edom sumpad sankaabungan na Juda tan nanggawa ray baleg a kasalanan lapud imbales da sumpad sikara;+ 13  kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Iyunat ko met so limak sumpad Edom tan paandien ko ditan so too tan ayayep, tan pagmaliwen kon agla napanayaman.+ Manlapud Teman ya anggad Dedan et ompatey ira ed espada.+ 14  ‘Ombales ak sumpad Edom diad panamegley na Israel a totook.+ Iyakar dad Edom so pasnok tan sanok ko, pian naeksperiensya ra so mismon panangibales ko,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”’ 15  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Lapud nantultuloy so pamubusol na saray Filisteo, ginetma ray ombales tan maneral ed makapasakit a paraan.*+ 16  Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Iyunat koy limak sumpad saray Filisteo,+ tan paandien ko iray Kereteo+ tan deralen ko iray arum nin manaayam ed gilig na dayat.+ 17  Idapok ed sikara so ambelat a panangibales tan graben pananusa, tan naamtaan da a siak si Jehova sano ombales ak ed sikara.”’”

Paimanod leksab

Odino “iray apadiran a kampo.”
Odino “na kamarerwam.”
Odino “dekorasyon.”
Odino “a walaay panagmudmoray kamarerwa.”