Ezekiel 20:1-49

  • Saray agawan impanrebelde na Israel (1-32)

  • Nisipan ed Israel so kipawil (33-44)

  • Propesiya sumpad abalaten (45-49)

20  Diad komapiton taon, ed komasamplon agew na komaliman bulan, sinmabi so arum a mamatatken na Israel tan yinmurong ira ed arapan ko pian mantepet ed si Jehova.  Insan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi ed siak:  “Anak na too, mitongtong kad saray mamatatken na Israel, tan ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Kasin linma kayo dia pian mantepet ed siak? ‘Unong a mabilay ak, agko ebatan so tepet yo,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”’  “Akaparaan ka ta lan mangukom ed sikara?* Akaparaan ka ta lan mangukom ed sikara, anak na too? Ipaamtam ed sikara iray makapadimlan bengatla a ginawa na saray inmuunan atateng da.+  Ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Diad samay agew a pinilik so Israel,+ nansamba ak* ed ilalak* na sankaabungan nen Jacob tan impaamtak ed sikara no siopa ak diad dalin na Ehipto.+ On, nansamba ak ed sikara tan inkuan ko, ‘Siak si Jehova a Dios yo.’  Diad saman ya agew et nansamba ak ya ipaway ko ra ed dalin na Ehipto pian awiten ko ra ed dalin a ninengneng* ko parad sikara, samay dalin a manag-agus so gatas tan dilo.+ Satan et sankarakepan* ed amin a dalin.  Insan imbagak ed sikara, ‘Nepeg ya ibantak na balang sakey ed sikayo iray makapadimlan bengatla a walad arapan yo; agyo dudutakay inkasikayo ed saray makapadimlan idolo* na Ehipto.+ Siak si Jehova a Dios yo.’+  “‘“Balet nanrebelde rad siak, tan agda ak dengelen. Agda imbantak iray makapadimlan bengatla a walad arapan da, tan agda tinaynan iray makapadimlan idolo na Ehipto.+ Kanian insipan kon ikalbok so sanok ko ed sikara tan iyupot koy pasnok kod sikara diad dalin na Ehipto.  Balet kinmiwas ak parad ngaran ko, pian ag-itan napabanday ed arapan na saray nasyon a panaayaman da.+ Ta impaamtak ed sikara* no siopa ak diad arapan na sarayan nasyon sanen impaway ko ra* ed dalin na Ehipto.+ 10  Kanian impaway ko rad dalin na Ehipto tan inyakar ko rad kalawakan.+ 11  “‘“Insan inter kod sikara iray totontonen ko tan impaamtak ed sikara iray ganggan ko,+ pian say toon manumpal ed saratan et nawalaay bilay.+ 12  Inter ko met ed sikara so sabaton ko+ bilang tanda ed baetan mi, siak tan sikara,+ pian naamtaan da a siak, si Jehova, so mamapasanto ed sikara. 13  “‘“Balet say sankaabungan na Israel et nanrebelde ed siak diad kalawakan.+ Agda tinumbok iray totontonen ko, tan impulisay da iray ganggan ko, a no saratan et sumpalen na sakey a too, sikatoy nawalaay bilay. Pinabanday dan maong so sabaton ko. Kanian insipan kon ikalbok so sanok ko ed sikara diad kalawakan pian upoten ko ra.+ 14  Kinmiwas ak parad ngaran ko, pian ag-itan napabanday ed arapan na saray nasyon, a diad pakanengneng da et impaway ko ra.*+ 15  Nansamba ak met ed sikara diad kalawakan, ya agko ra iyakar ed dalin ya inter kod sikara+—sakey a dalin a manag-agus so gatas tan dilo,+ say sankarakepan* ed amin a dalin— 16  ta agda inunor iray ganggan ko, agda tinumbok iray totontonen ko, tan pinabanday da so sabaton ko, ta say puso ra et walad saray makapadimlan idolo ra.+ 17  “‘“Balet akasian ko ra, tan agko ra dineral; agko ra dineral ya amin diad kalawakan. 18  Imbagak ed saray ananak da diad kalawakan,+ ‘Agyo tutumboken iray totontonen na saray inmuunan atateng yo,+ agyo gagawaen iray ganggan da, tan agyo dudutakan so inkasikayo ed saray makapadimlan idolo ra. 19  Siak si Jehova a Dios yo. Tumbok yo ray totontonen ko, tan unor yo ray ganggan ko, tan sumpal yo iratan.+ 20  Tan pasantosen yoy sabaton ko,+ tan satan so onkanan tanda ed baetan tayo, siak tan sikayo, pian naamtaan yo a siak si Jehova a Dios yo.’+ 21  “‘“Balet nanrebelde ed siak iray ananak.+ Agda tinumbok iray totontonen ko, tan agda ginawa tan sinumpal iray ganggan ko, a no saratan et sumpalen na sakey a too, sikatoy nawalaay bilay. Pinabanday da so sabaton ko. Kanian insipan kon ikalbok so sanok ko ed sikara, tan iyupot koy pasnok ko ed sikara diad kalawakan.+ 22  Balet pinugeran koy sarilik+ tan kinmiwas ak parad dilin ngaran ko,+ pian ag-itan napabanday ed pakanengneng na saray nasyon, a diad arapan da et impaway ko ra.* 23  Ontan met, nansamba ak ed sikara diad kalawakan, ya itaytayak ko ra ed saray nasyon tan ed saray dalin,+ 24  lapud agda sinumpal iray ganggan ko tan impulisay da iray totontonen ko,+ pinabanday da so sabaton ko, tan saray makapadimlan idolo na inmuunan atateng da so tinumbok da.*+ 25  Inabuloyan ko met iran ontumbok ed saray makapuy a totontonen tan saray ganggan a diad saratan et ag-ira nawalaay bilay.+ 26  Inabuloyan ko ran nadutakan ed dilin bagat da—sanen imparalan dad apoy so balang panguloan ya anak da+—pian pagmaliwen ko ran pakaskasi, pian naamtaan da a siak si Jehova.”’ 27  “Kanian mansalita kad sankaabungan na Israel, O anak na too, tan ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Ontan met so impanmudmora ed siak na saray inmuunan atateng yo diad agda impanmatoor ed siak. 28  Inyakar ko ra ed dalin ya insipan kon iter ed sikara.+ Sanen anengneng da so amin ya atagey a pukdol tan masalompapak a kiew,+ ginapoan dan iyapay iray bagat da tan saray makapasanok ya apay da. Inyapay da ditan iray ambalingit* ya angob na saray bagat da tan inyibung da ditan iray apay dan iinumen. 29  Kanian tinepetan ko ra, ‘Antoy kabaliksan na sayan atagey a pasen a lalaen yo? (Tatawagen ni itan ya Atagey a Pasen anggad natan.)’”’+ 30  “Ibagam natan ed sankaabungan na Israel, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Kasin dutakan yoy inkasikayo a singa ginawa na saray inmuunan atateng yo, diad itumbok yo ed saray makapadimlan idolo ra pian mibiang ed espiritual a prostitusyon ed panamegley na saratan?+ 31  Tan kasin dudutakan yo ni inkasikayo anggad natan diad pangiyaapay yo na saray bagat ed amin a makapadimlan idolo yo, ya ipaparalan yod apoy iray anak yo?+ Ebatan ko met kasi so pantetepet yo, O sankaabungan na Israel?”’+ “‘Unong a mabilay ak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘agko ebatan so pantetepet yo.+ 32  Tan agbalot nagawa so walad nonot* yo diad pangibabaga yon, “Magmaliw itayon singa saray nasyon, singa saray pamilya ed arum a dalin, a mandadayew* ed kiew tan bato.”’”+ 33  “‘Unong a mabilay ak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘manuley ak ed sikayo bilang ari ed panamegley na mabiskeg a lima, akaunat a taklay, tan nikalbon sanok.+ 34  Ipaway ta kayod saray totoo, tan tiponen ta kayo manlapud saray dalin ya angitayakan ed sikayo, ed panamegley na mabiskeg a lima, akaunat a taklay, tan nikalbon sanok.+ 35  Iyakar ta kayod kalawakan na saray totoo tan ditan et arap-arapan a misuppiatan ak ed sikayo.+ 36  “‘No panon ya akisuppiatan ak ed saray inmuunan atateng yo diad kalawakan a walad dalin na Ehipto, misuppiatan ak met ed sikayo,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 37  ‘Padalanen ta kayod silong na baston na managpastol+ tan iyan ta kayod bedber na sakey a sipanan. 38  Balet ekalen kod sikayo iray rebelde tan saramay mankakasalanan ed siak.+ Ta ipaway ko rad dalin a panaayaman da bilang dayo, balet ag-ira makaloob ed dalin na Israel;+ tan naamtaan yo a siak si Jehova.’ 39  “Tan sikayo, O sankaabungan na Israel, oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘La kayo, balang sakey ed sikayo, tan manlingkor kayod saray makapadimlan idolo yo.+ Balet kayari na satan, no agyo ak dengelen, agyo la napabanday so masanton ngaran ko ed panamegley na saray bagat yo tan saray makapadimlan idolo yo.’+ 40  “‘Ta diad masanton palandey ko, diad atagey a palandey na Israel,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘ditan so panlingkoran ed siak na amin a walad interon sankaabungan na Israel diad sayan dalin.+ Ditan et abobonan ta kayo, tan kerewen ko ray kontribusyon yo tan saray sankaabigan ya apay yo, amin a masanton bengatla a walad sikayo.+ 41  Ipatnag koy panangabobon kod sikayo lapud samay ambalingit* ya angob, sano ipaway ta kayod saray totoo tan tiponen ta kayo manlapud saray dalin ya angitayakan ed sikayo;+ tan diad panamegley yo et napasanto ak ed pakanengneng na saray nasyon.’+ 42  “‘Tan naamtaan yo a siak si Jehova,+ sano iyakar ta kayod dalin na Israel,+ ya insipan kon iter ed saray inmuunan atateng yo. 43  Tan nanonotan yo ditan iray kondukta yo tan amin a kagagawa yo a lapud saratan et dinutakan yoy sarili yo,+ tan dimlaen yoy inkasikayo* lapud amin a mauges a bengatlan ginawa yo.+ 44  Insan naamtaan yo a siak si Jehova, sano pidenengan ta kayo nisengeg ed ngaran ko,+ aliwan lapud saray mauges a dalan yo odino lapud saray mauges a pidedeneng yo, O sankaabungan na Israel,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.” 45  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak: 46  “Anak na too, iyarap moy lupam ed bandad abalaten tan mansalita kad abalaten, tan manpropesiya kad katakelan diad uma a walad abalaten. 47  Ibagam ed katakelan a walad abalaten, ‘Dengel moy salita nen Jehova. Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Palioben koy apoy sumpad sika,+ tan upoten na saya so kada mabunan kiew tan kada amagaan a kiew ed sika. Say mandarlang ya apoy et agnaerep,+ tan poolan na saya so amin a lupa, manlapud abalaten ya anggad amianen. 48  Tan nanengneng na amin a laman* a siak a mismo, si Jehova, so amool ed satan, kanian ag-itan naerep.”’”+ 49  Tan inkuan ko: “O, Soberanon Katawan a Jehova! Oniay ibabaga ra nipaakar ed siak, ‘Agta sikatoy mangibabalikas labat na saray pabitla?’”*

Paimanod leksab

Odino “mangiyabawag na panangukom ed sikara?”
Literal, “intagey koy limak.”
Literal, “bini.”
Odino “nanespiyaan.”
Odino “dekorasyon.”
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Salanti, Israel.
Salanti, Israel.
Salanti, Israel.
Odino “dekorasyon.”
Salanti, Israel.
Literal, “tinumbok na saray mata ra.”
Odino “makapakepay liknaan; makapakalmay liknaan.” Literal, “makapainawa.”
Literal, “espiritu.”
Odino “manlilingkor; manseserbi.”
Odino “makapakepay liknaan; makapakalmay liknaan.” Literal, “makapainawa.”
Literal, “lupa yo.”
Odino “totoo.”
Odino “saray proverbio?”