Ezekiel 48:1-35

  • Inkaapag na dalin (1-29)

  • Saray 12 puerta na syudad (30-35)

    • Inngaran so syudad a “Wadman Si Jehova” (35)

48  “Saraya so ngaran na saray tribu, ya onggapo ed bandad sampot ya amianen: Say apag na Dan+ et manlapud dalan na Hetlon ya anggad Lebo-hamat*+ a paarap ed Hazar-enan, diad ketegan na Damasco a mamaarap ed amianen, ed abay na Hamat;+ tan manlapud ketegan ed bukig et onsabi itan ed ketegan ed sagur.  Say apag na Aser+ et walad ketegan na Dan, manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.  Say apag na Neftali+ et walad ketegan na Aser, manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.  Say apag na Manases+ et walad ketegan na Neftali, manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.  Say apag na Efraim et walad ketegan na Manases,+ manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.  Say apag na Ruben et walad ketegan na Efraim,+ manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.  Say apag na Juda et walad ketegan na Ruben,+ manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.  Diad ketegan na Juda, manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur, say kontribusyon a nepeg yon ibiig et 25,000 kasiko* ed kalapar,+ tan say karukey et unong ed saray arum ya apag na tribu manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur. Say santuaryo et niletneg ed pegley na satan.  “Say kontribusyon a nepeg yon ibiig parad si Jehova et 25,000 kasiko ed karukey tan 10,000 kasiko ed kalapar. 10  Saya so magmaliw a masanton kontribusyon parad saray saserdote.+ Satan et 25,000 kasiko ed amianen, 10,000 kasiko ed sagur, 10,000 kasiko ed bukig, tan 25,000 kasiko ed abalaten. Say santuaryo nen Jehova et niletneg ed pegley na satan. 11  Satan et parad saray apasanton saserdote ya ananak nen Zadok,+ saramay angasikaso ed saray obligasyon dad siak, tan ag-ira inmarawi sanen inmarawi iray Israelita tan saray Levita.+ 12  Nawalaan ira na apag ed samay dalin a kontribusyon ya imbiig bilang sakey a bengatlan sankasantosan, diad ketegan na saray Levita. 13  “Diad abay na teritorya na saray saserdote, saray Levita et naikdan na apag a 25,000 kasiko ed karukey tan 10,000 kasiko ed kalapar. (Say interon karukey to et 25,000 kasiko tan say kalapar to et 10,000 kasiko.) 14  Agda nepeg ya ilako, isalat, odino iyalis ed siopaman so anggan anton kabiangan na sayan sankaabigan a dalin, ta masanto iyan bengatla ed si Jehova. 15  “Say nakekeraan a parte a 5,000 kasiko ed kalapar diad abay na ketegan a 25,000 kasiko et usaren na karaklan a totoo diad syudad,+ parad ayaman tan panagpastolan. Tan say syudad et walad pegley na satan.+ 16  Saraya so sukat na syudad: 4,500 a kasiko so ketegan ed amianen, 4,500 so ketegan ed abalaten, 4,500 so ketegan ed bukig, tan 4,500 so ketegan ed sagur. 17  Say panagpastolan ed syudad et 250 kasiko ed amianen, 250 ed abalaten, 250 ed bukig, tan 250 ed sagur. 18  “Samay nakekeraan a dalin et mipetekan ed samay masanton kontribusyon,+ a satan et 10,000 kasiko ed bukig tan 10,000 ed sagur. Mipetekan ed satan imay masanton kontribusyon, tan say anien ditan et itarya bilang kakanen na saramay manlilingkor ed syudad. 19  Dalusan itan na saramay manlilingkor ed syudad a manlapud amin a tribu na Israel.+ 20  “Say interon kontribusyon et 25,000 kasiko a kuadrado. Nepeg yon ibiig itan bilang masanton kontribusyon a pati say kayarian na syudad. 21  “Samay nakeraan ed kada pagpag na masanton kontribusyon tan ed samay kayarian na syudad et betang na pangulo.+ Satan et walad abay na saray ketegan a 25,000 kasiko diad bukig tan sagur na kontribusyon. Mipetekan itan ed sarayan apag a kaabay to, tan parad pangulo itan. Say masanton kontribusyon tan say santuaryo na templo et walad pegley na satan. 22  “Say kayarian na saray Levita tan say kayarian na syudad et walad bandad pegley na dalin a kayarian na pangulo. Walad baetan na ketegan na Juda+ tan ketegan na Benjamin so teritorya na pangulo. 23  “Nipaakar ed arum ni ran tribu, say apag na Benjamin et manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.+ 24  Say apag na Simeon et walad ketegan na Benjamin,+ manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur. 25  Say apag na Isacar+ et walad ketegan na Simeon, manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur. 26  Say apag na Zebulon et walad ketegan na Isacar,+ manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur.+ 27  Say apag na Gad et walad ketegan na Zebulon,+ manlapud ketegan ed bukig ya anggad ketegan ed sagur. 28  Say ketegan na Gad ed abalaten et manlapud Tamar+ ya anggad saray danum na Meribat-kades,+ a paarap ed Kulos,*+ ya anggad Baleg a Dayat.* 29  “Saya so dalin a panaapagan yo bilang tawir na saray tribu na Israel,+ tan saraya so apag da,”+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 30  “Saraya so papawayan diad syudad: Say bandad amianen a pagpag et walaay sukat a 4,500 a kasiko.+ 31  “Saray ngaran na saray puerta na syudad et unong ed saray tribu na Israel. Diad saray taloran puerta ed amianen, sakey so parad Ruben, sakey so parad Juda, tan sakey so parad Levi. 32  “Say bandad bukig a pagpag et 4,500 a kasiko ed karukey, tan walay taloran puerta: sakey so parad Jose, sakey so parad Benjamin, tan sakey so parad Dan. 33  “Say bandad abalaten a pagpag et walaay sukat a 4,500 a kasiko, tan walay taloran puerta: sakey so parad Simeon, sakey so parad Isacar, tan sakey so parad Zebulon. 34  “Say bandad sagur a pagpag et 4,500 a kasiko ed karukey, tan walay taloran puerta: sakey so parad Gad, sakey so parad Aser, tan sakey so parad Neftali. 35  “Say sukat na interon kaliberliber et 18,000 kasiko. Tan say ngaran na syudad manlapud saman ya agew et Wadman Si Jehova.”+

Paimanod leksab

Odino “lolooban na Hamat.”
Tutukoyen na saya so andukey a kasiko. Nengnengen so Apendise B14.
Say Kulos na Ehipto.
Salanti, say Mediteraneo.