Ezekiel 13:1-23

  • Sumpad saray palson propeta (1-16)

    • Nageba iray amputin padir (10-12)

  • Sumpad saray palson propetesa (17-23)

13  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, manpropesiya ka sumpad saray propeta na Israel,+ tan ibagam ed saramay maniimbento na sarili dan propesiya,*+ ‘Dengel yoy salita nen Jehova.  Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Pakaskasi la iray makulangkulang a propeta, ya ipropropesiya ra no antoy walad sarilin puso ra, anta anggapoy anengneng da!+  O Israel, saray propetam et nagmaliw a singa saray kuyangen diad aderalderal iran pasen.  Agkayo onlad saray aderal a parte na saray padir pian ipaalagey lamet iratan parad sankaabungan na Israel,+ pian makatalindeg so Israel ed panlalaban diad agew nen Jehova.”+  “Aliwan tua iray pasingawey ya anengneng da tan tila so impasakbay da, saramay mangibabagan, ‘Oniay inkuan nen Jehova,’ anta ag-ira imbaki nen Jehova, tan inalagar da ya ontua so salita ra.+  Agta say pasingawey ya anengneng yo et aliwan tua, tan say impasakbay yo et tila, sano ibabaga yon, ‘Oniay inkuan nen Jehova,’ anta anggapoy imbagak?”’  “‘Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “‘Lapud aliwan tua so imbaga yo tan tila iray pasingawey yo, onsumpa ak ed sikayo,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova.”+  Say limak et sumpad saray propeta ya aliwan tuay pasingawey da tan mangipapasakbay na tila.+ Ag-ira kaiba ed saray totoon pangipapaamtaan koy sekreto; tan ag-ira nisulat diad rehistro ed sankaabungan na Israel; tan ag-ira makapawil diad dalin na Israel; tan naamtaan yo a siak so Soberanon Katawan a Jehova.+ 10  Nagawa iyan amin lapud imbalang da so totook, ya ibabaga ran, “Walay kareenan!” anta anggapoy kareenan.+ Sano walay nipaalagey a lupok a padir ed loob na abung, pipintaan da itan na amputi.’*+ 11  “Ibaga yod saramay manpipinta na amputi a nageba itan. Onsabi so maksil ya uran, ompelag so uran a kristal,* tan buyaken itan na maksil a dagem.+ 12  Tan no nageba so padir et natepetan kayoy, ‘Kawalaan na samay impinta yo?’+ 13  “Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Lapud sanok ko et pasabien koy maksil a dagem, tan lapud pasnok ko et onuran a maksil, tan lapud sanok ko et onuran na kristal a maneral ed sikayo. 14  Igebak so padir a pinintaan yoy amputi tan itumbak itan ed dalin, tan nanengneng iray pundasyon na satan. Sano nageba so syudad, naandi kayod pegley to; tan naamtaan yo a siak si Jehova.’ 15  “‘Sano iyupot koy sanok kod samay padir tan ed saramay nampintay amputi ed satan, ibagak ed sikayo: “Anggapo la imay padir, tan naandi la iramay manpipinta ed satan.+ 16  Naandi la ray propeta na Israel, saramay manpropropesiya ed Jerusalem tan mangibabaga ed sikato na pasingawey nipaakar ed kareenan, anta anggapoy kareenan,”’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 17  “Tan sika, anak na too, onarap ka ed saray anak a bibii na saray kabaleyan mo, a manggagawa na dili ran propesiya, tan manpropesiya ka sumpad sikara. 18  Ibagam ed sikara, ‘Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: “Pakaskasi la iray bibiin mandadait na saray bedber a parad amin a taklay* tan manggagawa na saray pandong a parad ulon nandurumay kabaleg pian anapen so bilay* na totoo! Kasin aanapen yoy bilay* na totook, tan sasalien yon iliktar so bilay* yo? 19  Kasin pabandayen yo ak ed limog na totook pian makala kayoy sankaakop a sebada tan kerakeran tinapay,+ a papateyen yo iramay* agda nepeg so ompatey tan pansiasiansiaen yon mabilay iramay* agda nepeg so manbilay, diad pantitila yo ed saray totook ya ondedengel ed saray katilaan yo?”’+ 20  “Kanian oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Sumpaen ko iray bedber yo, O sikayo ran bibii, a saratan so pamapatit yod saray totoo* a singa ra manok, tan pilaten ko iratan ed saray taklay yo tan ibulos ko iramay papatitan yon singa manok. 21  Pilaten ko iray pandong yo tan iliktar kod lima yo iray totook, tan agyo la ra napatitan; tan naamtaan yo a siak si Jehova.+ 22  Ta pinakapuy yoy liknaan na matunong diad panamegley na katilaan yo,+ anta aliwan siak so lapuay pakakagonigon* to, tan pinabiskeg yoy lima na mauges,+ kanian agto imbeneg so mauges a dalan to pian manbilay komon.+ 23  Kanian sikayo ran bibii et agkayo la makanengneng na saray tilan pasingawey tan agkayo la manparles;+ tan iliktar kod lima yo iray totook, tan naamtaan yo a siak si Jehova.’”

Paimanod leksab

Odino “saramay manpropropesiya manlapud dilin puso ra.”
Salanti, mangipapaalagey ira na lupok a padir ed loob na abung tan pipintaan da na amputi pian singa malet so itsura to.
Odino “tan sikayo ran uran a kristal, et ompelag.”
Salanti, saray bedber a parad mahiko, ya ibebedber ed siko odino lima.
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “iray kamarerwa ya.”
Odino “iray kamarerwa ya.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “pakasasakitan.”