Ezekiel 6:1-14

  • Sumpad kapalandeyan na Israel (1-14)

    • Niyabeba iray makapadimlan idolo (4-6)

    • “Naamtaan yo a siak si Jehova” (7)

6  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Anak na too, iyarap moy lupam ed kapalandeyan na Israel tan manpropesiya ka sumpad sikara.  Oniay ibagam, ‘O kapalandeyan na Israel, dengel yoy salita na Soberanon Katawan a Jehova: Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova ed saray kapalandeyan, saray pukdol, saray kulos, tan saray lawak: “Iyakar kod sikayo so sakey ya espada, tan deralen ko ray atagey a pasen yo.  Nabuyak iray altar yo, naderal iray panagpoolan yoy insenso,+ tan ibantak ko iray pinatey ed sikayo diad arapan na saray makapadimlan idolo* yo.+  Ibantak ko iray bangkay na totoo na Israel diad arapan na saray makapadimlan idolo ra, tan itaytayak ko ray pukel yo ed kaliberliber na saray altar yo.+  Diad amin a panaayaman yo et naderal iray syudad+ tan nageba iray atagey a pasen tan nataynanan iratan.+ Nabuyak tan natemek iray altar yo, naandi iray makapadimlan idolo yo, naputerputer iray panagpoolan yoy insenso, tan naandi iray kimey na saray lima yo.  Tan saramay napatey et natumba diad pegley yo,+ tan naamtaan yo a siak si Jehova.+  “‘“Balet abuloyan kon walay nakera, ta arum ed sikayo et makaliktar ed espada diad saray nasyon sano nitaytayak kayod saray dalin.+  Tan saramay makaliktar et nanonotan da ak diad saray nasyon ya akaaripenan da.+ Naamtaan da a naermenan ak a maong lapud agmatoor* a puso ra a sinmian ed siak,+ tan saray mata ra a manpipilalek* ya ontumbok ed saray makapadimlan idolo ra.+ Ombaing ira tan busolen day amin a mauges tan makapadimlan ginawa ra.+ 10  Naamtaan da a siak si Jehova tan aliwa labat a panaktakot iray pasakbay kon idapo so kadederal ed sikara.”’+ 11  “Oniay inkuan na Soberanon Katawan a Jehova: ‘Tipak ka tan idepak moy salim tan panermenan mo so amin a mauges tan makapadimlan ginawa na sankaabungan na Israel, ta ompatey irad espada, eras, tan salot.+ 12  Samay walad arawi et ompatey ed salot, samay walad asingger et ompatey ed espada, tan siopaman a makatakas ed saraya tan nakeraan et ompatey ed eras; tan iyupot koy sanok kod sikara.+ 13  Tan naamtaan yo a siak si Jehova,+ sano saray napatey ed sikara et nitaytayak ed kawalaan na saray makapadimlan idolo ra, diad kaliberliber na saray altar da,+ diad saray atagey a pukdol, diad toktok na amin a kapalandeyan, diad kada silong na masalompapak a kiew, tan diad silong na saray sanga na angkakabaleg a kiew, a ditan da inyapay iray ambalingit ya bagat* pian napaliket day amin a makapadimlan idolo ra.+ 14  Iyunat koy limak sumpad sikara tan say dalin da et gawaen kon agla napanayaman, a mas alodloor ni so kipapasen na amin a panaayaman da nen say kalawakan ya asingger ed Dibla. Tan naamtaan da a siak si Jehova.’”

Paimanod leksab

Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Odino “imoral.”
Odino “ya imoral.”
Odino “inyapay iray ambalingit ya angob.”