Ezequiel 18:1-32

  • Ebatan na balang sakey iray dilin kasalanan to (1-32)

    • Ompatey so kamarerwan mankasalanan (4)

    • Ag-akoen na anak so kasalanan na ama (19, 20)

    • Agpanliketan so ipatey na mauges (23)

    • Manresulta ed bilay so panagbabawi (27, 28)

18  Tan oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Antoy kabaliksan na sayan proverbio ya ibabalikas yo ed dalin na Israel, ‘Kinan na kaamaan so maetan ubas, balet say akilem et ngipen na saray ananak’?+  “‘Unong a mabilay ak,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova, ‘agyo la ibalikas iyan proverbio diad Israel.  Amin a kamarerwa* et kien ko. Say kamarerwa na ama ontan met ed kamarerwa na anak—kien ko iratan. Say kamarerwa* a mankasalanan so ompatey.  “‘No bilang ta matunong so sakey a too tan maptek tan duga so gagawaen to:  Agto mamangan na saray bagat ed idolo diad saray kapalandeyan;+ agmaniilalo ed saray makapadimlan idolo* ed sankaabungan na Israel; agmiaakdol ed asawa na kapara ton too+ odino ed sakey a biin manreregla;+  agto mamaltratoen so siopaman,+ noagta ipapawil toy garantiyan inter na samay akautang,+ agto tatakewan so siopaman,+ noagta iiter toy dilin kakanen to ed samay naeerasan+ tan kakawesan to imay lakseb;+  agto manpapabayes a walay interes odino manpapatubo na alablabas,+ noagta papaliisan toy panggawa na ag-inkahustisya;+ ipapatnag toy tuan inkahustisya sano manguukom ed baetan na duaran too;+  tan naynay ton tutumboken iray totontonen ko tan susumpalen iray ganggan ko pian sikatoy makapanmatoor. Satan a too et matunong tan mantultuloy a manbilay,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. 10  “‘Balet no bilang ta sikatoy awalaan na anak a matakew+ odino managpatey*+ odino manggagawa ed dinanman ed sarayan bengatla 11  (anggaman agginawa na ama so dinanman ed sarayan bengatla)—sikatoy mamangan na saray imbagat ed idolo diad saray kapalandeyan, piaakdolan toy asawa na kapara ton too, 12  mamaltratoen toy mankakkaukolan tan say pobri,+ mantatakew, agto ipapawil so garantiya ed impakautang, maniilalo ed saray makapadimlan idolo,+ mibibiang ed saray makapadimlan kagagawa,+ 13  manpapatubo na alablabas tan manpapabayes a walay interes+—diad satan et agmantultuloy a manbilay so anak. Lapud sarayan amin a makapadimlan ginawa to, sikatoy pateyen. Ebatan toy mismon dala to. 14  “‘No bilang ta say sakey ya ama et walaan na anak a makakanengneng ed amin a kasalanan nen ama to, balet agto gagawaen so ontan iran bengatla anggaman nanenengneng to. 15  Agto mamangan na saray imbagat ed idolo diad saray kapalandeyan; agmaniilalo ed saray makapadimlan idolo diad sankaabungan na Israel; agmiaakdol ed asawa na kapara ton too; 16  agto mamaltratoen so siopaman; agto sasamsamen so garantiya ed impakautang; agmanatakew na antokaman; iiter tod naeerasan so dilin kakanen to tan kakawesan to so lakseb; 17  agto papairapen so pobri; agmanpapatubo tan agmanpapabayes a walaay interes; tan susumpalen to iray ganggan ko tan tutumboken to iray totontonen ko. Ag-ompatey so ontan a too lapud kasalanan na ama to. Sikatoy mantultuloy a manbilay. 18  Balet lapud say ama to et nansaol, tinakewan toy agi to, tan mauges so ginawa to ed limog na saray kabaleyan to, sikatoy ompatey lapud kasalanan to. 19  “‘Balet ibaga yo: “Akin et ag-ebatan na anak so kasalanan na ama to?” Lapud ginawa na anak so maptek tan matunong, sinumpal to tan ginawa to so amin a totontonen ko, kanian sikatoy mantultuloy a manbilay.+ 20  Ompatey so kamarerwa* a mankakasalanan.+ Ag-ebatan na anak so kasalanan na ama to, tan ag-ebatan na ama so kasalanan na anak to. Natumangan so matunong lapud inkatunong to, tan nadusa so mauges lapud inkauges to.+ 21  “‘Natan no magbabawi so sakey a mauges ed amin a kasalanan to tan sumpalen to iray totontonen ko tan gawaen to so maptek tan matunong, sikatoy mantultuloy a manbilay. Sikatoy ag-ompatey.+ 22  Anggapo ed saray kasalanan to so singilen* ed sikato.+ Sikatoy mantultuloy a manbilay lapud ginawa to so matunong.’+ 23  “‘Kasin panliketan koy ipatey na sakey a mauges?’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. ‘Agta mas labay ko nin sikatoy magbabawi ed saray dalan to tan mantultuloy a manbilay?’+ 24  “‘Balet no ontunda lan manggaway inkatunong so sakey a matunong tan manggawa lay mauges,* a gawaen toy unong ed amin a makapadimlan bengatla a gagawaen na sakey a mauges, kasin sikatoy manbilay? Agla nanonotan so anggan dinan ed saray matunong a ginawa to.+ Sikatoy ompatey lapud agto impanmatoor tan lapud impankasalanan to.+ 25  “‘Balet ibaga yo: “Say paraan nen Jehova et aliwan maptek.”+ Ipangasi yo, dengel kayo, O sankaabungan na Israel! Kasin say paraan ko so aliwan maptek?+ Agta saray paraan yo so aliwan maptek?+ 26  “‘No ontunda lan manggaway inkatunong so sakey a matunong tan manggawa lay mauges tan ompatey lapud satan, sikatoy ompatey nisengeg ed mismon mauges a ginawa to. 27  “‘Tan no magbabawi so sakey a mauges ed inkauges to tan manggawa lay maptek tan matunong, niliktar toy dilin bilay* to.+ 28  Sano amoria to so amin a kasalanan a ginawa to tan pagbabawian to iratan, sikatoy mantultuloy a manbilay. Sikatoy ag-ompatey. 29  “‘Balet ibaga na sankaabungan na Israel: “Say paraan nen Jehova et aliwan maptek.” Talaga ta’n say paraan ko so aliwan maptek, O sankaabungan na Israel?+ Agta saray paraan yo so aliwan maptek?’ 30  “‘Kanian ukomen ko so balang sakey ed sikayo unong ed kagagawa to,+ O sankaabungan na Israel,’ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. ‘Magbabawi kayo, on, magbabawi kayo ed amin ya impakasumlang yo, pian ag-iratan magmaliw a pakagapolan a sengegay pankasalanan yo. 31  Ekal yod inkasikayo so amin ya impakasumlang yo+ tan mamawala kayo* na sakey a balon puso tan balon espiritu,+ ta akin et ompatey kayo,+ O sankaabungan na Israel?’ 32  “‘Agko panliketan so ipatey na siopaman,’+ so imbaga na Soberanon Katawan a Jehova. ‘Kanian magbabawi kayo pian manbilay kayo.’”+

Paimanod leksab

Odino “bilay.” Nengnengen so Glosaryo.
Odino “too.” Nengnengen so Glosaryo.
Say Hebreon termino na saya et nayarin mikonektaan ed salita parad “tai na ayep” tan uusaren a panmudmora.
Literal, “managpaagus na dala.”
Odino “too.”
Literal, “nanonotan.”
Odino “ag-inkahustisya.”
Odino “kamarerwa.” Nengnengen so Glosaryo.
Literal, “manggawa kayo ed inkasikayo.”