Salmo 119:1-176

 • Apresasyon sa hamili nga pulong

  • ‘Paano matipigan nga matinlo sang pamatan-on ang iya dalanon?’ (9)

  • ‘Nalipay sa imo pahanumdom’ (24)

  • “Nagalaum ako sa imo pulong” (74, 81, 114)

  • ‘Ginahigugma ko imo kasuguan!’ (97)

  • “Mas may paghangop ako” (99)

  • “Imo pulong suga sa akon tiil” (105)

  • “Imo pulong kamatuoran” (160)

  • May paghidait sa nagahigugma sa kasuguan sang Dios (165)

א [Aleph] 119  Malipayon ang mga wala sing kasawayan* sa ila dalanon,Nga nagalakat suno sa kasuguan ni Jehova.+   Malipayon ang mga tawo nga nagatuman sang iya mga pahanumdom,+Nga nagapangita sa iya sing bug-os tagipusuon.+   Wala sila nagahimo sing malain;Ginasunod nila ang iya mga dalanon.+   Ginsugo mo kamiNga tumanon gid namon ang imo mga mando.+   Kuntani makapabilin lang ako nga malig-on*+Agod tumanon ang imo mga pagsulundan!   Dayon indi ako mahuy-an+Kon binagbinagon ko ang tanan mo nga sugo.   Dayawon ko ikaw nga may matarong nga tagipusuonKon matun-an ko ang imo matarong nga mga paghukom.   Tumanon ko ang imo mga pagsulundan. Kabay nga indi mo gid ako pagpatumbayaan. ב [Beth]   Paano matipigan nga matinlo sang isa ka pamatan-on ang iya dalanon? Paagi sa pagbantay sang iya kaugalingon suno sa imo pulong.+ 10  Bug-os tagipusuon nga ginapangita ko ikaw. Indi pag-itugot nga talikdan ko ang imo mga sugo.+ 11  Ginatipigan ko ang imo pulong sa akon tagipusuon+Agod indi ako makasala sa imo.+ 12  Kabay nga dayawon ka, O Jehova;Tudlui ako sang imo mga pagsulundan. 13  Ginapahayag koAng tanan nga sugo nga ginhatag mo. 14  Nagakalipay ako sa imo mga pahanumdom+Sangsa tanan nga bilidhon nga mga butang.+ 15  Pamalandungan* ko ang imo mga mando+Kag talupangdon ko ang imo mga dalanon.+ 16  Nalipay ako sa imo mga pagsulundan. Indi ko pagkalimtan ang imo pulong.+ ג [Gimel] 17  Pakitai sing kaayo ang imo alagad,Agod magkabuhi ako kag tumanon ang imo pulong.+ 18  Buksi ang akon mga mata agod makita ko sing maathagAng maayo gid nga mga butang sa imo kasuguan. 19  Dumuluong lamang ako sa duta.+ Indi pagtagua sa akon ang imo mga sugo. 20  Nahidlaw gid ako*Sa imo mga sugo sa tanan nga tion. 21  Ginsabdong mo ang mga makahas,Ang mga ginpakamalaut nga nagtalikod sa imo mga sugo.+ 22  Kuhaa sa akon* ang pagpakahuya kag pagtamay,Kay gintuman ko ang imo mga pahanumdom. 23  Bisan ang mga prinsipe nagpungko kag naghimbon batok sa akon,Ang imo alagad nagapamalandong* sa imo mga pagsulundan. 24  Nalipay ako sa imo mga pahanumdom;+Sila ang akon mga manuglaygay.+ ד [Daleth] 25  Nagahapa ako* sa yab-ok.+ Amligi ang akon kabuhi subong sang ginsaad mo sa akon.+ 26  Ginsugid ko sa imo ang akon dalanon, kag ginsabat mo ako;Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.+ 27  Ipahangop sa akon ang kahulugan* sang imo mga mando,Agod mapamalandungan* ko ang imo makatilingala nga mga binuhatan.+ 28  Indi ako* makatulog bangod sa kalisod. Pabaskuga ako subong sang imo ginsiling sa akon. 29  Buligi ako nga indi magkabuhi sing malimbungon,+Kag kahamut-i ako paagi sa pagtudlo sa akon sang imo kasuguan. 30  Determinado ako nga mangin matutom sa imo.+ Ginakilala ko nga husto ang imo mga paghukom. 31  Ginasunod ko ang imo mga pahanumdom.+ O Jehova, indi pagtuguti nga malugaw-an* ako.+ 32  Maukod ko nga sundon ang* dalanon sang imo mga sugoKay ginhatagan mo ini sing duog sa akon tagipusuon.* ה [He] 33  O Jehova, tudlui ako+ sang imo mga pagsulundan,Kag sundon ko ini tubtob san-o.+ 34  Hatagi ako sing paghangop,Agod matuman ko ang imo kasuguan Kag tumanon ko ini sing bug-os tagipusuon. 35  Tuytuyi* ako sa dalanon sang imo mga sugo,+Kay may kalipay ako sa sini. 36  Ihuyog ang akon tagipusuon sa imo mga pahanumdom,Indi sa makagod nga pagganar.*+ 37  Ilikaw ang akon mga mata sa pagtan-aw sa wala sing pulos nga mga butang;+Amligi ang akon kabuhi sa imo dalanon. 38  Tumana ang imo ginsaad* sa imo alagad,Agod mahadlok sia sa imo.* 39  Kuhaa sa akon ang kahuy-anan nga ginakahadlukan ko,Kay maayo ang imo mga sugo.+ 40  Ginahandum ko gid ang imo mga mando. Amligi ang akon kabuhi tungod sa imo pagkamatarong. ו [Waw] 41  O Jehova, kabay nga maeksperiensiahan ko ang imo mainunungon nga gugma,+Ang imo pagluwas nga imo ginsaad;*+ 42  Dayon sabton ko ang nagayaguta sa akon,Kay nagasalig ako sa imo pulong. 43  Indi pagkuhaa ang pulong sang kamatuoran sa akon baba,Kay nagalaum* ako sa imo sugo. 44  Tumanon ko pirme ang imo kasuguan,Sa wala sing katubtuban.+ 45  Kag magalakat ako sa lugar nga wala sing katalagman,*+Kay nagatinguha gid ako nga tumanon ang imo mga mando. 46  Ihambal ko ang imo mga pahanumdom sa atubangan sang mga hari,Kag indi ako mahuya.+ 47  Nalipay ako sa imo mga sugo,Huo, ginahigugma ko sila.+ 48  Mangamuyo ako sa imo nga ginabayaw ang akon mga kamot bangod ginahigugma ko ang imo mga sugo,+Kag pamalandungan* ko ang imo mga pagsulundan.+ ז [Zayin] 49  Dumduma ang imo pulong* sa imo alagad,Nga paagi sini ginhatagan mo ako sing paglaum.* 50  Amo ini ang akon lugpay sa akon kalisdanan,+Kay ang imo ginsiling nagtipig sang akon kabuhi. 51  Sobra gid ang pagyaguta sa akon sang mga makahas,Apang wala ako magbiya sa imo kasuguan.+ 52  Ginadumdom ko ang imo mga sugo nga ginhatag mo sang una,+ O Jehova,Kag nalugpayan ako sa sini.+ 53  Naakig gid ako bangod sa mga malauton,Nga nagabiya sa imo kasuguan.+ 54  Ang imo mga pagsulundan nangin ambahanon sa akonBisan diin ako mag-istar.* 55  Ginadumdom ko ang imo ngalan sa kagab-ihon, O Jehova,+Agod matuman ko ang imo kasuguan. 56  Amo ini ang ginahimo koBangod gintuman ko ang imo mga mando. ח [Heth] 57  Si Jehova amo ang akon bahin;+Nanaad ako nga tumanon ko ang imo mga pulong.+ 58  Nagapangabay ako sa imo* sing bug-os tagipusuon;+Kahamut-i ako+ suno sa imo ginsaad.* 59  Gin-usisa ko ang akon mga dalanon,Agod masunod ko liwat ang imo mga pahanumdom.+ 60  Nagdalidali ako, kag sa gilayonGintuman ko ang imo mga sugo.+ 61  Ang mga lubid sang malauton nagburambod sa akon,Apang wala ko ginkalimtan ang imo kasuguan.+ 62  Nagabangon ako sa tungang-gab-i agod magpasalamat sa imo+Bangod sang imo matarong nga mga sugo. 63  Abyan ako sang tanan nga nagakahadlok sa imoKag sang mga nagatuman sang imo mga mando.+ 64  O Jehova, napuno ang duta sang imo mainunungon nga gugma;+Tudlui ako sang imo mga pagsulundan. ט [Teth] 65  Nagpakita gid ikaw sing kaayo sa imo alagad,Suno sa imo ginsiling, O Jehova. 66  Tudlui ako sing maayo nga paghangop kag ihibalo,+Kay nagasalig ako sa imo mga sugo. 67  Antes ako nag-antos, nagtalang anay ako,*Apang karon ginatuman ko na ang imo pulong.+ 68  Maayo ka+ kag maayo ang imo mga binuhatan. Tudlui ako sang imo mga pagsulundan.+ 69  Ang makahas nagasugid sing kabutigan batok sa akon,Apang ginatuman ko sing bug-os tagipusuon ang imo mga mando. 70  Ang ila tagipusuon kabalan,*+Apang nalipay ako sa imo kasuguan.+ 71  Maayo nga nag-antos ako,+Agod matun-an ko ang imo mga pagsulundan. 72  Ang kasuguan nga ginpahayag mo maayo para sa akon,+Mas bilidhon pa ini sangsa linibo ka bilog nga bulawan kag pilak.+ י [Yod] 73  Ang imo kamot ang naghimo kag nagporma sa akon. Hatagi ako sing paghangop,Agod matun-an ko ang imo mga sugo.+ 74  Nakita ako sang mga nagakahadlok sa imo kag nagkasadya sila,Kay nagalaum* ako sa imo pulong.+ 75  Nahibaluan ko gid, O Jehova, nga matarong ang imo mga sugo+Kag gindisiplina mo ako sa imo katutom.+ 76  Kabay nga lugpayan ako sang imo mainunungon nga gugma,+Suno sa imo ginsaad* sa imo alagad. 77  Kaluy-i ako, agod padayon ako nga magkabuhi,+Kay nalipay ako sa imo kasuguan.+ 78  Kabay nga mahuy-an ang mga makahas,Kay gindayaan nila ako sa wala sing kabangdanan.* Apang pamalandungan* ko ang imo mga mando.+ 79  Pabalika sa akon ang mga nagakahadlok sa imo,Ang mga nakahibalo sang imo mga pahanumdom. 80  Kabay nga ang akon tagipusuon wala sing kasawayan sa pagsunod sa imo mga pagsulundan,+Agod indi ako mahuy-an.+ כ [Kaph] 81  Ginahulat ko* ang imo pagluwas sa akon;+Kay nagalaum* ako sa imo pulong. 82  Ginahulat sang akon mga mata ang imo ginsiling+Samtang nagapamangkot ako: “San-o mo ako lugpayan?”+ 83  Kay kaangay ako sang panit nga suludlan nga nagkaging sa asuhan,Apang wala ko ginakalimtan ang imo mga pagsulundan.+ 84  Daw ano kadugay nga magahulat ang imo alagad? San-o mo hukman ang mga nagahingabot sa akon?+ 85  Ang mga makahas nagkutkot sing tugalbong para sa akon,Ang mga tawo nga wala nagatuman sang imo kasuguan. 86  Ang tanan mo nga sugo masaligan. Buligi ako kay ginahingabot ako sang mga tawo sa wala sing kabangdanan!+ 87  Diutayan na lang nila ako madula sa duta,Apang wala ko pagbayai ang imo mga mando. 88  Amligi ang akon kabuhi bangod sang imo mainunungon nga gugma,Agod matuman ko ang imo mga pahanumdom. ל [Lamed] 89  O Jehova, ang imo pulong magapadayon sa wala sing katapusan,Magapabilin ini nga malig-on subong sang langit.+ 90  Ang imo katutom nagapadayon sa tanan nga kaliwatan.+ Ginpasad mo sing malig-on ang duta, agod padayon ini nga magluntad.+ 91  Nagaluntad sila* tubtob karon paagi sa imo kasuguan,Kay sila tanan imo mga alagad. 92  Kon wala ako nagakalipay sa imo kasuguan,Kuntani napatay na ako tungod sang akon pag-antos.+ 93  Indi ko gid pagkalimtan ang imo mga mando,Bangod paagi sa sini gin-amligan mo ang akon kabuhi.+ 94  Imo ako; luwasa ako,+Bangod nagatinguha ako nga tumanon ang imo mga mando.+ 95  Nagahulat ang malauton sa pagpatay sa akon,Apang ginatalupangod ko sing maayo ang imo mga pahanumdom. 96  Nakita ko nga ang tanan nga kahimpitan may limitasyon,Apang ang imo sugo wala.* מ [Mem] 97  Ginahigugma ko gid ang imo kasuguan!+ Ginapamalandungan* ko ini sa bug-os nga adlaw.+ 98  Ang imo sugo naghimo sa akon nga mas maalam sangsa akon mga kaaway,+Bangod yara ini sa akon sa wala sing katubtuban. 99  Mas may paghangop ako sangsa tanan ko nga manunudlo,+Bangod ginapamalandungan* ko ang imo mga pahanumdom. 100  Nagagawi ako nga may labaw nga paghangop sangsa mga tigulang,Bangod ginatuman ko ang imo mga mando. 101  Wala ako nagalakat sa bisan ano nga malain nga dalanon,+Agod matuman ko ang imo pulong. 102  Wala ako nagabiya sa imo mga sugo,Kay ikaw ang nagtudlo sa akon. 103  Katam-is gid sang imo mga pulong sa akon baba,Mas matam-is pa ini sangsa dugos!+ 104  Nagagawi ako nga may paghangop bangod sang imo mga mando.+ Gani ginadumtan ko ang tanan nga sayop nga dalanon.+ נ [Nun] 105  Ang imo pulong suga sa akon tiil,Kag kapawa sa akon dalanon.+ 106  Nagpanumpa ako nga tumanon ko ang imo mga sugo,Kag himuon ko ini. 107  Nagaantos gid ako.+ O Jehova, amligi ang akon kabuhi suno sa imo pulong.+ 108  O Jehova, kahamut-i palihug ang akon kinabubut-on nga mga pagdayaw,*+Kag tudlui ako sang imo mga sugo.+ 109  Ang akon kabuhi yara pirme sa katalagman,*Apang wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan.+ 110  Ang malauton nagbutang sing siod para sa akon,Apang wala ako magbiya sa imo mga mando.+ 111  Ang imo mga pahanumdom amo ang akon permanente nga ginapanag-iyahan,*Kay amo ini ang kalipay sang akon tagipusuon.+ 112  Nagdesisyon na ako* nga tumanon ang imo mga pagsulundanSa tanan nga tion, samtang nagakabuhi ako. ס [Samekh] 113  Ginadumtan ko ang mga nagapangalag-ag,*+Apang ginahigugma ko ang imo kasuguan.+ 114  Ikaw ang akon dalangpan kag ang akon taming,+Kay nagalaum* ako sa imo pulong.+ 115  Palayo kamo sa akon, kamo nga mga malauton,+Agod matuman ko ang mga sugo sang akon Dios. 116  Sakdaga ako subong sang imo ginsaad,*+Agod padayon ako nga magkabuhi;Indi pagtuguti nga malugaw-an* ako sa akon ginalauman.+ 117  Sakdaga ako agod maluwas ako;+Kag talupangdon ko pirme ang imo mga pagsulundan.+ 118  Ginasikway mo ang tanan nga nagabiya sa imo mga pagsulundan,+Kay butigon sila kag malimbungon. 119  Gindula mo sa duta ang tanan nga malauton kaangay sang wala sing pulos nga buay.*+ Gani ginahigugma ko ang imo mga pahanumdom. 120  Nagakurog ang akon lawas* sa kahadlok sa imo;Nahadlok ako sa imo mga paghukom. ע [Ayin] 121  Ginhimo ko ang husto kag matarong. Indi ako pagpabay-i sa mga nagapigos sa akon! 122  Pasaliga ang imo alagad sang iya kaayuhan;Kabay nga indi ako pagpiguson sang mga makahas. 123  Ginakapoy na ang akon mga mata sa paghulat sang imo pagluwas+Kag sa imo matarong nga saad.*+ 124  Ipakita sa imo alagad ang imo mainunungon nga gugma,+Kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan.+ 125  Alagad mo ako; hatagi ako sing paghangop,+Agod mahangpan ko ang imo mga pahanumdom. 126  Nag-abot na ang tion nga maghulag ka, O Jehova,+Kay ginlapas nila ang imo kasuguan. 127  Gani ginahigugma ko ang imo mga sugoSing labi pa sa bulawan, bisan sa puro* nga bulawan.+ 128  Gani ginatamod ko nga matarong ang tanan mo nga instruksion;*+Ginadumtan ko ang tanan nga sayop nga dalanon.+ פ[Pe] 129  Ang imo mga pahanumdom maayo gid. Gani ginatuman ko* ini. 130  Ang pagpahayag sang imo pulong nagahatag sing kapawa,+Nagahatag ini sing paghangop sa mga kulang sing kinaalam.+ 131  Nagayapayapa* ako,Bangod ginahandum ko ang imo mga sugo.+ 132  Talupangda ako kag kaluy-i,+Subong sang ginahimo mo sa mga nagahigugma sa imo ngalan.+ 133  Tuytuyi ako* paagi sa imo pulong;Kabay nga indi ako madaug sang kalautan.+ 134  Luwasa* ako sa mapiguson nga mga tawo,Kag tumanon ko ang imo mga mando. 135  Pasilaka ang imo nawong* sa imo alagad,+Kag tudlui ako sang imo mga pagsulundan. 136  Ang mga luha sa akon mga mata nagailigBangod wala ginatuman sang katawhan ang imo kasuguan.+ צ [Tsade] 137  Matarong ka, O Jehova,+Kag ang imo mga paghukom alalangay.+ 138  Ang mga pahanumdom nga ginhatag mo matarongKag masaligan sing bug-os. 139  Ang akon kakugi nagadabdab sa sulod ko,+Bangod ginkalimtan sang akon mga kaaway ang imo mga pulong. 140  Ang imo pulong putli gid,+Kag ginahigugma ini sang imo alagad.+ 141  Kubos ako kag talamayon;+Apang wala ko ginakalimtan ang imo mga mando. 142  Ang imo pagkamatarong wala sing katapusan,+Kag ang imo kasuguan kamatuoran.+ 143  Ang kalisdanan kag kabudlayan nag-abot sa akon,Apang nagakalipay ako sa imo mga sugo. 144  Ang imo mga pahanumdom matarong sa wala sing katubtuban. Hatagi ako sing paghangop+ agod padayon ako nga magkabuhi. ק [Qoph] 145  Nagapanawag ako sa imo sing bug-os tagipusuon. Sabta ako, O Jehova. Tumanon ko ang imo mga pagsulundan. 146  Nagapanawag ako sa imo; luwasa ako! Tumanon ko ang imo mga pahanumdom. 147  Nagabugtaw ako sa wala pa ang kaagahon* agod magpangayo sing bulig,+Kay nagalaum* ako sa imo mga pulong. 148  Nagabugtaw ako sa tungang-gab-i,Agod mapamalandungan* ko ang imo ginsiling.+ 149  Pamatii ako bangod sang imo mainunungon nga gugma.+ O Jehova, amligi ang akon kabuhi suno sa imo katarungan. 150  Ang nagahimo sing makahuluya nga paggawi* nagpalapit sa paghalit sa akon;Ginsikway nila ang imo kasuguan. 151  Malapit ka sa akon, O Jehova,+Kag ang tanan mo nga sugo kamatuoran.+ 152  Madugay ko na nahibaluan ang imo mga pahanumdom,Nga ginhimo mo agod magpadayon sa wala sing katubtuban.+ ר [Resh] 153  Talupangda ang akon pag-antos kag luwasa ako,+Kay wala ko ginakalimtan ang imo kasuguan. 154  Apini ako* kag luwasa;+Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo ginsaad.* 155  Ang malauton indi maluwas,Kay wala sila nagatinguha sa pagtuman sang imo mga pagsulundan.+ 156  Bugana ang imo kaluoy, O Jehova,+Tipigi ang akon kabuhi suno sa imo katarungan. 157  Madamo ang nagahingabot kag nagapakig-away sa akon;+Apang wala ako magbiya sa imo mga pahanumdom. 158  Ginakangil-aran ko ang mga maluib,Bangod wala nila ginatuman ang imo pulong.+ 159  Talupangda kon daw ano ang paghigugma ko sa imo mga mando! O Jehova, tipigi ang akon kabuhi bangod sa imo mainunungon nga gugma.+ 160  Ang imo pulong kamatuoran,+Kag ang tanan mo nga matarong nga mga sugo wala sing katapusan. ש [Sin] ukon [Shin] 161  Ginahingabot ako sang mga prinsipe+ sa wala sing kabangdanan,Apang ginatahod ko gid ang imo mga pulong.+ 162  Nagakalipay ako sa imo pulong+Kaangay sang isa nga nakakita sing daku nga manggad. 163  Ginadumtan ko ang kabutigan—ginakangil-aran ko ini+Ginahigugma ko ang imo kasuguan.+ 164  Pito ka beses nga ginadayaw ko ikaw kada adlawBangod sang imo matarong nga mga sugo. 165  May daku nga paghidait ang mga tawo nga nagahigugma sang imo kasuguan;+Wala sing makapasandad sa ila.* 166  Ginalauman ko ang imo pagluwas, O Jehova,Kag ginatuman ko ang imo mga sugo. 167  Ginatuman ko* ang imo mga pahanumdom,Kag ginahigugma ko gid ini.+ 168  Ginatuman ko ang imo mga mando kag mga pahanumdom,Kay nahibaluan mo ang tanan ko nga ginahimo.+ ת [Taw] 169  Kabay nga pamatian mo ang akon pagpangayo sing bulig, O Jehova.+ Suno sa imo pulong, hatagi ako sing paghangop.+ 170  Kabay nga pamatian mo ang akon pangabay. Luwasa ako, subong sang ginsaad mo.* 171  Magadayaw ako pirme sa imo,+Kay ginatudluan mo ako sang imo mga pagsulundan. 172  Magaamba ako tuhoy sa imo ginsiling,+Kay matarong ang tanan mo nga sugo. 173  Kabay nga buligan mo ako,+Bangod ginpili ko ang pagtuman sang imo mga mando.+ 174  Ginahandum ko gid ang imo pagluwas, O Jehova,Kag nagakalipay ako sa imo kasuguan.+ 175  Tipigi ang akon kabuhi* agod madayaw ko ikaw;+Kabay nga buligan ako sang imo mga sugo. 176  Nagtalang ako kaangay sang nadula nga karnero.+ Pangitaa ang imo alagad,Kay wala ko ginakalimtan ang imo mga sugo.+

Footnote

Ukon “mga nagahupot sing integridad.”
Sa literal, “O nga ang akon dalanon napasad sing malig-on.”
Ukon “Tun-an.”
Ukon “ang akon kalag.”
Sa literal, “Paligira palayo sa akon.”
Ukon “nagatuon.”
Ukon “ang akon kalag.”
Sa literal, “dalanon.”
Ukon “matun-an.”
Ukon “Ang akon kalag indi.”
Ukon “mahuy-an.”
Sa literal, “Magadalagan ako sa.”
Ukon mahimo, “ginhimo mo nga magsalig ang akon tagipusuon.”
Ukon “Palakta.”
Ukon “sa ginansia.”
Ukon “ginsiling.”
Ukon mahimo, “Nga ginhimo mo sa mga nagakahadlok sa imo.”
Ukon “ginsiling.”
Ukon “nagahulat.”
Ukon “sa masangkad nga lugar.”
Ukon “tun-an.”
Ukon “saad.”
Ukon “Nga sa sini ginpahulat mo ako.”
Ukon “Sa balay nga gin-istaran ko subong dumuluong.”
Ukon “Ginpahumok ko ang imo nawong.”
Ukon “ginsiling.”
Ukon “nakasala ako sing indi hungod.”
Sa literal, “indi makabatyag, kaangay sang tambok.”
Ukon “nagahulat.”
Ukon “ginsiling.”
Ukon mahimo, “paagi sa kabutigan.”
Ukon “tun-an.”
Ukon “Ginahandum sang akon kalag.”
Ukon “nagahulat.”
Ang tanan niya nga binuhatan.
Sa literal, “tuman kasangkad.”
Ukon “Ginatun-an.”
Ukon “ginatun-an.”
Sa literal, “ang kinabubut-on nga dulot sang akon baba.”
Ukon “Ang akon kalag yara pirme sa akon kamot.”
Ukon “akon wala sing katapusan nga palanublion.”
Sa literal, “Ginhuyog ko ang akon tagipusuon.”
Ukon “mga tawo nga natunga ang tagipusuon.”
Ukon “nagahulat.”
Ukon “suno sa imo ginsiling.”
Ukon “mahuy-an.”
Ang Hebreo nga tinaga nagapatuhoy sa higko halin sa ginatunaw nga bulawan ukon pilak.
Sa literal, “unod.”
Ukon “ginsiling.”
Ukon “ginpapuro.”
Ukon “sugo.”
Ukon “sang akon kalag.”
Sa literal, “Nagahangos.”
Ukon “Himua nga malig-on ang akon mga tikang.”
Sa literal, “Tubsa.”
Ukon “Magyuhom ka.”
Ukon “pamanagbanag.”
Ukon “nagahulat.”
Ukon “matun-an.”
Ukon “malaw-ay nga paggawi.”
Ukon “Ipakigbato ang akon kaso.”
Ukon “ginsiling.”
Ukon “Para sa ila wala sing kasandaran.”
Ukon “sang akon kalag.”
Ukon “suno sa imo ginsiling.”
Ukon “kalag.”