Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Indese sang mga Tinaga sa Biblia

A

ABBA

, Ro 8:15 sa pagsinggit: A., Amay!

ABEL

, Ge 4:8 ginpatay ni Cain si A.

Mat 23:35 halin sa dugo sang matarong nga si A.

ABIABIHA

, Ro 15:7 a. ninyo ang isa kag isa

ABIABIHON

, 3Ju 8 obligado kita nga a.

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 Maalam kag matahom si A.

ABRAHAM

, Ge 21:12 nagsiling ang Dios kay A.

2Cr 20:7 kaliwat ni A. nga imo abyan

Mat 22:32 Dios ni A., Dios sang mga buhi

Ro 4:3 Nagtuo si A., ginkabig nga matarong

ABYAN (mag-)

, 2Cr 20:7 Abraham nga imo a.

Hul 14:20 ang manggaranon madamo sing a.

Hul 16:28 mapasipalahon nagapabulag sang m.

Hul 17:17 matuod nga a. nagahigugma sa tanan

Hul 18:24 a. nga mas suod sangsa isa ka utod

Hul 27:6 a. nagasabdong bisan pa makasakit

Ju 15:13 naghatag sang kabuhi para sa mga a.

Ju 15:14 a. ko kon ginahimo ang ginasugo sa inyo

San 2:23 Abraham, gintawag nga a. ni Jehova

San 4:4 a. sang kalibutan kaaway sang Dios

ACAN

, Jos 7:1 ginkuha ni A. ang pila

ADAN

, Ge 5:5 Nagkabuhi si A. sing 930

1Co 15:22 Tungod kay A. tanan nagakapatay

1Co 15:45 Ang katapusan nga A. nangin

1Ti 2:14 A. wala madaya, kundi ang babayi

ADLAW

, Jos 10:12 A., magpundo ka sa Gibeon

Sa 84:10 isa ka a. sa imo luwang mas maayo

Eze 4:6 Isa ka a. para sa isa ka tuig

Mat 24:29 tapos sang kapipit-an, a. magadulom

Mat 24:36 a. kag oras wala sing nakahibalo

Bin 2:20 Ang a. magadulom

2Pe 3:8 isa ka a. subong sang 1,000 ka tuig

ADLAW, GINABUTLAKAN SANG

 

Isa 41:2 nagpukaw sa isa halin sa g.

ADLAW-ADLAW NGA HALAD

 

Dan 11:31 kag kuhaon nila ang a.

Dan 12:11 Halin sa tion sang pagkuha sa a.

ADLAW NGA INUGPAHUWAY

 

Ex 20:8 Sauluga gid ang A.

Mat 12:8 Anak sang tawo Ginuo sang A.

Mar 2:27 A. para sa kaayuhan sang tawo

Lu 14:5 Sin-o ang indi magkuha sang anak sa A.?

Col 2:16 indi pagtuguti nga hukman kamo sa a.

ADLAW NI JEHOVA

, Joe 2:1 maabot ang a.!

Am 5:18 Ano ang mapaabot ninyo sa a.?

Sof 1:14 Malapit na ang daku nga a.!

1Te 5:2 a. magaabot subong sang kawatan

2Te 2:2 nga ang a. yari na

2Pe 3:12 ginadumdom ang presensia sang a.

AGALON

, Mat 6:24 makapaulipon sa duha ka a.

Mat 9:38 pakiluoy kamo sa A. sang alanyon

Ro 6:14 indi dapat mangin a. ninyo ang sala

Ro 14:4 iya a. lang ang makahukom

Col 4:1 may A. man kamo sa langit

AGILA

, Isa 40:31 Magalupad nga daw a.

AGTANG

, Eze 3:9 a. mas matig-a sangsa bato

Eze 9:4 markahi ang a. sang mga tawo

AHOS

, Nu 11:5 Nadumduman namon ang mga a.!

AKIG

, Bin 15:39 a. sila nga nagbaisay

Efe 4:26 indi pagpatunuri sang adlaw nga a. kamo

AKTIBO

, 2Pe 1:8 magapugong nga mangin indi a.

ALAGAD (mag-, naga-, nag-, pag-)

 

1Sa 2:11 n. ang bata kay Jehova

Sa 100:2 M. kamo kay Jehova nga may kasadya

Isa 42:1 Tan-awa! Ang akon a. nga ginasakdag!

Isa 65:13 Ang akon mga a. magakaon, apang kamo

Dan 7:10 Isa ka milyon ang n. sa iya

Mat 20:28 Anak sang tawo nagkari agod m.

Mar 10:43 ang labaw sa inyo mangin a. ninyo

1Pe 4:10 gamita ang dulot sa p. sa isa kag isa

ALAGAD SA TEMPLO

, Esd 8:20 mga a. ginhatag

ALAGARA

, 1Cr 28:9 a. sia sing bug-os tagipusuon

ALAGARON

, Jos 24:15 magpili kon sin-o ang inyo a.

ALAK

, Le 10:9 indi mag-inom sing a. kon

Sa 104:15 sing a. nga makapasadya sa tagipusuon

Hul 20:1 Ang a. manugyaguta

Hul 23:31 Indi ka magtulok sa kapula sang a.

Man 10:19 ang a. nagapahalipay sang kabuhi

Isa 25:6 sinalusalo sang maayo, ginsala nga a.

Os 4:11 ang a. nagakuha sang huyog

Ju 2:9 ang tubig nga nangin a.

1Ti 5:23 diutay nga a. para sa imo tiyan

ALANYON

, Mat 9:37 madamo ang a.

ALAT

, Mat 14:20 nabilin nga mga tinipik, 12 ka a.

ALPHA

, Bug 1:8 ang A. kag ang Omega

ALTAR

, Bin 17:23 a. Sa Dios nga Wala Makilala

AMAY

, Ge 2:24 bayaan ang iya a. kag iloy

Sa 2:7 Karon nga adlaw, ako nangin imo a.

Sa 89:26 Ikaw ang akon A., ang akon Dios

Sa 103:13 Subong sang a. nga nagakaluoy sa anak

Isa 9:6 tawgon sia nga Dayon nga A., Prinsipe

Mat 6:9 A. namon nga yara sa langit

Mat 23:9 Indi magtawag a. bisan kay sin-o sa duta

Lu 2:49 dapat yara ako sa balay sang akon A.

Lu 15:20 a. nagdalagan kag ginhakos iya anak

Ju 5:20 ginapakita sang A. sa Anak ginahimo niya

Ju 10:30 Ako kag ang A. isa

Ju 14:6 Wala sing makakadto sa A. kon indi paagi

Ju 14:9 ang nakakita sa akon nakakita man sa A.

Ju 14:28 ang A. labaw pa sa akon

Ju 14:28 makadto ako sa A.

AMBAHANON

, Ne 12:46 a. sang pagdayaw

Sa 98:1 Mag-amba kay Jehova sing bag-o nga a.

Bin 16:25 Pablo kag Silas nagdayaw sa Dios sa a.

Col 3:16 espirituwal nga mga a. nga ginaamba

AMEN

, Deu 27:15 masabat ang katawhan, A.!

1Co 14:16 sang A. sa imo pagpasalamat

2Co 1:20 paagi sa iya nagasiling kami A. sa Dios

AMOT

, 2Cr 31:10 Sugod sang magdala sing mga a.

AMPO (mag-, nag-, pag-)

 

1Ti 2:1 m., mangamuyo kag

Heb 5:7 ang Cristo n. kag nagpangabay

San 5:16 Ang p. sang matarong nga tawo

ANA

, Lu 2:36, 37 manalagna nga si A.

ANAK

, Ge 6:2 mga a. sang Dios nagpangasawa

Deu 7:14 lalaki ukon babayi nga wala sing a.

1Sa 8:3 mga a. wala magsunod sa iya halimbawa

Job 38:7 mga a. sang Dios nagsinggit sa kalipay

Sa 2:12 Padunggi ninyo ang a., agod ang Dios

Hul 13:24 sang iya bilugon nagadumot sa a.

Hul 15:20 maalamon nga a. nagapahalipay sa amay

Isa 54:13 tanan mo nga a. pagatudluan ni Jehova

Isa 66:8 ang Sion nagbun-ag sang mga a.

Joe 2:28 magapanagna ang mga a. nga babayi

Mat 3:17 Ini ang akon A., ang hinigugma

Lu 8:49 Ang imo a. nga babayi patay na

Bin 21:9 apat ka a. nga dalaga nga nagapanagna

Ro 8:14 ginatuytuyan sang espiritu a. sang Dios

Ro 8:21 kahilwayan sang mga a. sang Dios

2Co 6:18 mangin anak nga lalaki kag a. nga babayi

1Co 7:14 inyo mga a. indi matinlo, apang karon

2Co 12:14 mga a. wala nagatigana sa ginikanan

Efe 6:1 a., mangin matinumanon sa ginikanan

1Ju 3:2 mga a. kita sang Dios subong

ANAK SANG TAWO

, Dan 7:13 a. upod sa panganod

Mat 10:23 ang A. magaabot

Lu 21:27 makita ang A. nga nagakari sa panganod

ANANIAS

, Bin 5:1 A. kag ang iya asawa nga si Safira

ANGHEL

, Ge 28:12 nagasaka-panaug ang mga a.

2Ha 19:35 ginpatay sang a. ang 185,000

Job 4:18 ginasumbong niya ang iya mga a.

Sa 34:7 Ang a. ni Jehova nagabantay

Dan 3:28 nagpadala sang iya a. kag ginluwas

Os 12:4 [Jacob] nagpakigbato sa a.

Mat 13:41 Ipadala niya ang iya mga a., kuhaon nila

Mat 22:30 kaangay sila sang mga a. sa langit

Mat 24:31 mga a., tipunon nila ang mga pinili

Bin 5:19 ginbuksan sang a. ang bilangguan

Bin 12:11 ginpadala ang iya a. kag ginluwas ako

1Co 4:9 Ginatan-aw kami sang mga a.

1Co 6:3 kita ang magahukom sa mga a.?

Heb 13:2 gin-amuma nila ang mga a.

1Pe 1:12 Handum sang mga a. nga mahangpan

Jud 6 mga a. wala magpabilin sa ila kahimtangan

ANGKLA

, Heb 6:19 paglaum a. para sa kalag

ANI (maga-, mag-, naga-)

 

Man 11:4 ang gal-um lang ang ginatan-aw indi m.

Os 8:7 nagasab-ug sing hangin, n. sing buhawi

2Co 9:6 nagasab-ug hawothawot, m. hawothawot

Ga 6:9 m. kita kon indi kita paglapyuon

ANIHON

, Ga 6:7 kon ano ang ginasab-ug, ini ang a.

ANTICRISTO

, 1Ju 2:18 bisan karon madamo ang a.

ANTOS (mag-, naga-, nag-, pag-)

 

Job 6:2 Kon matimbang ang akon p.

Sa 34:18 Malapit si Jehova sa mga n.

Sa 119:71 Maayo nga n. ako

Ro 8:17 manunubli, kon m. kita kaupod niya

Ro 8:18 mga p. karon balewala kon ipaanggid

1Co 12:26 kon isa ka bahin n., ang tanan

Fil 1:29 pribilehiyo sa p. tungod sa iya

Heb 2:10 Pangulo nga Ahente paagi sa mga p.

1Pe 3:14 m. tungod sa pagkamatarong, malipayon

1Pe 5:9 nahibaluan ninyo nga amo man nga p.

APA

, Isa 35:6 mga a. magahugyaw sa kalipay

Isa 53:7 Kaangay sang karnero nga nangin a.

APAN

, Joe 1:4 Ang wala maubos sang mga a.

APOLOS

, Bin 18:24 si A. maayo maghambal

APOSTASYA

, 2Te 2:3 antes sini magaabot ang a.

APOSTATA

, Hul 11:9 Ginalaglag sang a.

APOSTOLES

, Mat 10:2 ngalan sang 12 ka a.

Bin 15:6 nagtipon ang mga a. kag mga gulang

1Co 15:9 ako ang labing kubos sa mga a.

2Co 11:5 inyo pinakamaayo nga mga a.

AQUILA

, Bin 18:2 Nakilala ang Judiyo nga si A.

ARARAT

, Ge 8:4 nagtungtong ang arka sa A.

AREOPAGO

, Bin 17:22 nagtindog si Pablo sa A.

ARKA

, Ge 6:14 Maghimo ka sing a.

ARKANGHEL

, 1Te 4:16 may tingog sang a.

Jud 9 Miguel nga a. nakigsuay sa Yawa

ARMAGEDDON

, Bug 16:16 sa Hebreo nga A.

ARO (gin-)

, Nu 12:10 g. si Miriam

Lu 5:12 lalaki nga puno sang a.!

ARTEMIS

, Bin 19:34 nagsinggit: Gamhanan si A.!

ARUON

, Le 13:45 a. magsinggit, Indi ako matinlo!

ASAWA

, Ge 2:24 magahiusa sia sa iya a.

1Ha 11:3 a. ni Solomon 700 kag 300

Hul 5:18 magkalipay ka sa imo a.

Hul 12:4 maayo nga a. korona sa iya bana

Hul 18:22 nakakita sing maayo nga a.

Hul 21:19 palaaway kag maakigon nga a.

Hul 31:10 May nakakita bala sing maayo nga a.?

Man 9:9 Magkalipay sa imo hinigugma nga a.

Mal 2:15 indi pagluiban ang inyo a.

1Co 7:32 wala sing a. nagakabalaka sa Ginuo

1Co 9:5 mag-upod sang tumuluo nga a.

Efe 5:22 a. magpasakop sa ila bana

Efe 5:28 bana dapat maghigugma sang a.

ASIN

, Ge 19:26 nangin haligi sia nga a.

Mat 5:13 Kamo ang a. sang duta

Col 4:6 Maghambal nga daw gintimplahan sing a.

ASNO

, Nu 22:28 ginpahambal ni Jehova ang a.

Zac 9:9 imo hari nagasakay sa a.

ASTROLOGO

, Mat 2:1 mga a. nag-abot sa Jerusalem

AWTORIDAD

, Mat 28:18 Ginhatag sa akon ang a.

Lu 4:6 Ihatag ko sa imo ini nga a. kag himaya

Ro 13:1 magpasakop sa mataas nga a.

1Co 9:18 indi ko mahingalitan ang akon a.

Tit 3:1 mangin matinumanon sa a.

2Pe 2:10 mga nagatamay sa a.

AYO (gina-, gin-, mag-, makapa-, nag-)

 

2Cr 36:16 wala na sing paglaum nga m. sila

Sa 147:3 G. niya ang buong sing tagipusuon

Hul 12:18 pulong sang maalamon m.

Lu 9:11 g. niya ang nagakinahanglan ayuhon

Bin 5:16 kag n. sila tanan

Bug 22:2 mga dahon m. sa mga pungsod

AYUHA

, Lu 4:23 Manugbulong, a. imo kaugalingon

Lu 10:9 a. ang nagamasakit, isiling Ginharian

AZAZEL

, Le 16:8 Aaron mapagabutgabot para kay A.

B

BAAL

, Jer 19:5 sunugon mga anak, halad kay B.

BABA

, Sa 8:2 Paagi sa b. sang mga bata

Ro 10:10 paagi sa b. nagabantala

San 3:10 sa isa lang ka b. nagagua ang pagdayaw

BABAYI

, Ge 3:15 kaawayon sa tunga mo kag sang b.

Deu 31:12 Tipuna ang katawhan, mga lalaki, mga b.

1Ha 11:3 700 ka asawa kag 300 ka b.

Hul 31:3 Indi pag-ihatag ang imo kusog sa b.

Man 7:26 masakit sangsa kamatayon ang b. nga

Bug 12:1 b. nga napanaptan sing adlaw

BABAYLAN

, Bin 13:6 si Bar-Jesus, nga isa ka b. kag

BABEL

, Ge 11:9 gintawag nga B., bangod

BABILONIA

, Jer 51:6 Maggua kamo sa B.

Jer 51:30 Nag-untat ang mga hangaway sang B.

Jer 51:37 B. mangin tinumpok nga bato

Bug 17:5 B. nga Daku, ang iloy sang

Bug 18:2 Napukan na ang B. nga Daku

BABOY

, Lu 8:33 mga demonyo nagkadto sa mga b.

Lu 15:15 ginpadala sa uma sa pagsagod sing b.

2Pe 2:22 napaliguan nga b. nagligidligid sa lunang

BAGA

, Ro 12:20 nagatumpi sing mga b. sa iya ulo

BAG-O (naga-)

, Isa 42:9 isugid ko ang b. nga butang

Mal 3:6 ako si Jehova; wala ako n.

Ju 13:34 Ginahatag ko sa inyo ang b. nga sugo

Bin 17:21 magsugid ukon mamati kon ano ang b.

Bug 21:1 b. nga langit kag b. nga duta

Bug 21:5 Ginahimo ko nga b. ang tanan nga butang

BAG-UHA

, Ro 12:2 b. ang inyo panghunahuna

BAHA

, Ge 9:11 Indi na paglaglagon paagi sa b.

Mat 24:38 sang wala pa ang B., nagakaon kag

2Pe 2:5 sang nagpadala sia sang b. sa kalibutan

BAHANDI

, Hul 2:4 pangitaon subong sang b.

Hul 10:2 b. nga natigayon sang malauton

Mat 6:21 kon diin ang b., didto ang tagipusuon

Mat 13:44 Ginharian kaangay sang b. nga natago

Lu 6:45 halin sa maayo nga b. sang tagipusuon

Lu 12:33 indi mahubsan nga b. sa langit

2Co 4:7 b. sa mga suludlan nga daga

BAHIN

, Dan 12:13 magatindog ka sa imo b.

1Co 12:18 ginbutang sang Dios ang b. sang lawas

BAISAY

, Hul 17:14 antes ang b., maghalin ka na

BAKA

, Ex 21:28 Kon sungayon sang b. ang isa

Ex 32:4 ginhimo nga estatwa sang tinday nga b.

Deu 25:4 Indi pagbusalan ang b. nga nagalinas

Hul 7:22 nagsunod kaangay sang b. sa ilihawan

Isa 11:6 magaupdanay ang b. kag leon

Os 14:2 subong paghalad sing b. magadayaw kami

1Co 9:9 b. bala ang ginakabalak-an sang Dios?

BAKOD (ginpa-, makapa-, nagapa-)

 

1Sa 30:6 g. sa bulig ni Jehova

Bin 14:22 G. nila ang mga disipulo

Ro 14:19 tinguhaan ang mga butang nga m.

Ro 15:4 Kasulatan n. sa aton

BALAAM

, Nu 22:28 asno nagsiling kay B.

BALAAN

, Ex 26:33 sa B. kag sa Labing B.

Le 19:2 mangin b. kamo tungod ako b.

Dan 7:18 mga b. magabaton sing ginharian

1Pe 1:15 mangin b. sa tanan ninyo nga paggawi

Bug 4:8 B., b., b. si Jehova nga Dios

BALAAN NGA ESPIRITU

 

Sa 51:11 indi pagkuhaa sa akon ang b.

Lu 1:35 Ang b. magalikop sa imo

Lu 3:22 b. nagkunsad kaangay sang salampati

Lu 11:13 Ihatag sang Amay ang b. sa nagapangayo

Ju 14:26 b. magatudlo kag magapahanumdom

Bin 1:8 magabaton sing gahom kon b. mag-abot

Bin 2:4 napuno sila tanan sing b.

Bin 5:32 b., ginhatag sa nagatuman sa Dios

Efe 4:30 Indi pagpasubua ang b. sang Dios

BALAHIBO

, Huk 6:37 b. lang mabasa sang tun-og

BALANGAW

, Ge 9:13 akon b. mangin tanda

BALAS

, Ge 22:17 imo kaliwat pareho sang mga b.

Bug 20:8 ila kadamuon subong sang b. sang dagat

BALATIAN (mag-)

, Sa 41:3 Buligan sia kon m. sia

Isa 53:4 Gindala niya ang amon mga b.

Mat 9:35 nagapang-ayo sang tanan nga b.

Lu 21:11 nagkalainlain nga lugar may mga b.

BALATYAGON

, San 5:17 may b. kaangay sa aton

BALAY

, 2Sa 7:13 sing b. para sa akon ngalan

Sa 27:4 makapuyo ako sa b. ni Jehova

Sa 101:2 Magalakat nga may integridad sa akon b.

Sa 127:1 si Jehova ang magpatindog sing b.

Isa 56:7 tawgon nga b. nga palangamuyuan

Isa 65:21 Magapatindog b. kag magapuyo sa sini

Lu 2:49 dapat yara ako sa b. sang akon Amay

Ju 2:16 paghimo sa b. sang Amay nga balaligyaan!

Ju 14:2 Sa b. sang akon Amay may madamo

Bin 5:42 sa mga b. wala mag-untat sa pagpanudlo

Bin 7:48 Dios wala nagapuyo sa b. nga ginhimo

Bin 20:20 pagtudlo sing dayag kag sa mga b.

2Co 5:1 wala sing katapusan nga b. sa langit

Heb 3:4 ang tagsa ka b. may nagtukod

BALDADO

, Mat 15:31 mga b. nag-ayo

BALIBAD

, Jud 4 b. sa matampalason nga paggawi

BALITA

, Ex 23:1 Indi magpalapta sing b. nga indi

Nu 14:36 nagdala sing malain nga b. tuhoy sa duta

Sa 112:7 Indi mahadlok sa malain nga b.

Hul 25:25 maayo nga b. halin sa malayo nga duta

Dan 11:44 ang mga b. magatublag sa iya

2Co 6:8 paagi sa malain nga b. kag maayo nga b.

BALO

, Sa 146:9 Ginabuligan niya ang b.

Mar 12:43 imol nga b. naghulog sing kapin

Lu 18:3 b. nga nagabalikbalik sa iya

San 1:27 pag-atipan sa ilo kag sa b.

BALOS (i-, maga-)

 

Sa 116:12 Ano ang i. ko kay Jehova

Ro 12:19 Akon ang pagtimalos; ako ang m.

BALUSAN

, 2Te 1:6 b. niya sing kapipit-an ang mga

BANA

, 1Co 7:14 indi tumuluo nga b. ginapakabalaan

Efe 5:25 b., padayon nga higugmaa ang inyo asawa

Col 3:18 asawa, magpasakop sa inyo b.

BANAS

, Hul 4:18 b. sang matarong daw kapawa

BANHAWON

, Ju 6:39 b. ko sa katapusan nga adlaw

BANTALA (i-, mag-, naga-)

 

Mat 9:35 Jesus n. sing maayong balita

Mat 24:14 maayong balita sang Ginharian i.

Lu 8:1 naglibot sia nga n.

Ro 10:10 paagi sa n., matigayon ang kaluwasan

Ro 10:14 paano sila makabati kon wala sing m.?

2Ti 4:2 I. ang pulong; mangin masako ka sa sini

BANTAYAN (gin-)

, Ju 17:12 g. ko sila tungod sa imo

Bin 20:28 manugtatap, agod b. ang kongregasyon

BANTAYI

, Hul 4:23 b. ang imo tagipusuon

Bin 20:28 B. ang inyo kaugalingon

Efe 5:15 b. sing maayo ang inyo paglakat

1Pe 5:2 B. ninyo ang panong sang Dios

BANTOG

, Ge 11:4 agod mangin b. kita

BARKO

, 2Co 11:25 naguba ang amon b.

1Ti 1:19 nahalitan kaangay sang naguba nga b.

BARUC

, Jer 45:2 B., ginasiling ini ni Jehova sa imo

BASAHON

, Deu 17:19 b. ini sa tanan nga adlaw

BASLAY

, Sa 127:4 Kaangay sang b. sa kamot sang

BASTANTE

, San 2:15 utod wala sing b. nga bayo

BASULON

, 1Sa 22:22 Ako ang dapat b. sa kamatayon

BASURA

, 1Co 4:13 ginakabig nga b. sang kalibutan

Fil 3:8 ginkabig ko ini nga mga b.

BATA

, Huk 13:8 tudluan kon paano padakuon ang b.

Sa 8:2 Paagi sa baba sang mga b.

Sa 71:17 gintudluan mo ako halin sang b. pa ako

Hul 22:6 Hanasa ang b.; bisan magtigulang

Isa 11:6 tuytuyan sila sang isa ka b.

Jer 1:7 Indi ka magsiling, B. pa ako

Mat 11:16 Kaangay sa mga b. sa tiendahan

Mat 18:3 kon indi kamo kaangay sang mga b.

Mat 19:14 Pabay-i ang mga b., indi sila pagpunggi

Mar 5:42 b. nga babayi nagbangon kag naglakat

Mar 10:20 ginatuman ko ini halin sang b. pa ako

Lu 9:47 ginpatindog ang b. sa tupad niya

Lu 10:21 gintago sa maalam, ginpahayag sa mga b.

1Co 13:11 pagpangatarungan kaangay sang b.

BATAS (gin-, ma-, naga-, nag-, pag-)

 

Ne 9:30 G. mo sila sa madamo nga tuig

Hab 1:13 indi mo m. ang kalautan

Mat 24:13 n. tubtob sa katapusan maluwas

Lu 8:15 nagapamunga samtang n.

Lu 21:19 Paagi sa p., matipigan ang inyo kabuhi

Ro 5:3 kabudlayan nagaresulta sa p.

Ro 9:22 n. ang Dios sa suludlan nga takus sa kaakig

1Co 4:12 kon ginahingabot, n. kami

Efe 4:2 n. sa isa kag isa sa gugma

San 1:4 makapanghikot sing bug-os ang p.

San 5:11 Nabatian ninyo ang p. ni Job

1Pe 2:20 kon n. sang pag-antos bangod sa maayo

BATASA

, Ro 12:12 B. ninyo ang kabudlayan

BATO

, Dan 2:34 b. nga indi tawo ang nagtiphag

Mat 21:42 b. nga ginsikway sang mga manunukod

Lu 19:40 kon maghipos, ang mga b. magasinggit

BAT-SEBA

, 2Sa 11:3 B. nga asawa ni Urias

BATUNA

, Ro 14:1 B. ang tawo nga maluya

BATUNON

, Job 2:10 maayo lang bala ang b. sa Dios?

BAW-AS (ma-)

, Ex 23:26 Indi m. ang mga babayi

Isa 54:1 Magsinggit sa kalipay, b. nga babayi

BAWTISMO (magpa-, pagpa-)

 

Mat 3:13 Jesus nagkadto kay Juan agod m.

Lu 3:3 b. simbulo sang paghinulsol

Bin 8:36 ano ang nagapugong sa akon sa p.?

1Pe 3:21 b., nagaluwas karon sa inyo

BAWTISMUHI

, Mat 28:19 mangin disipulo. B. sila

BAYAAN (gin-)

, Sa 27:10 Bisan b. ako sang akon

Fil 3:7 bentaha anay sa akon, g. ko

BAYAD (naga-)

, Sa 37:21 Ang malauton wala n.

Mat 10:8 nga wala b., maghatag nga wala b.

Ro 6:23 b. sa sala amo ang kamatayon

1Co 9:18 pagbantala ko wala sing b.

Bug 22:17 tubig sang kabuhi nga wala sing b.

BAYARAN

, Ex 21:36 dapat niya b.

BAYO

, Ge 3:21 naghimo ang Dios sing malaba nga b.

Hul 7:10 iya b. kaangay sang makihilawason

BELSASAR

, Dan 5:1 Naghiwat si B. sing sinalusalo

BERNABE

, Bin 9:27 ginbuligan ni B. si Saulo

BETEL

, Ge 28:19 gintawag niya nga B.

BETLEHEM

, Miq 5:2 B. Efrata, sa imo magahalin

BEZALEL

, Ex 31:2 Ginpili ko si B.

BIBIG

, Hul 10:19 nagapugong sang iya b.

Isa 29:13 ginhimaya nila ako paagi sa ila b.

Heb 13:15 halad sang pagdayaw, bunga sang b.

BILANGGO (maga-, na-)

 

Mat 25:36 N. ako kag ginduaw

Bug 2:10 Ang Yawa m. sang iban sa inyo

BILANGGUAN

, Bin 5:18 apostoles ginbilanggo sa b.

Bin 5:19 ginbuksan sang anghel ang b.

Bin 12:5 Pedro sa b., kongregasyon nagpangamuyo

Bin 16:26 nag-uyog ang mga pundasyon sang b.

Heb 13:3 Dumduma ninyo ang mga yara sa b.

BILI

, 1Co 7:23 Ginbakal kamo sa daku nga b.

BILUGON

, Hul 13:24 nagapugong sang b. sa anak

Bug 12:5 magabantay paagi sa b. nga salsalon

BINAHINBAHIN (mag-, pag-)

 

Ro 16:17 mag-andam sa nagahimo sang p.

1Co 1:10 Indi kamo m.

BINASTOS

, Col 3:8 isikway ang paghambal sing b.

BINHI

, Lu 8:11 Ang b. amo ang pulong sang Dios

BINTANA

, Bin 20:9 si Eutico nga nagapungko sa b.

BINUHATAN

, Sa 104:24 kadamo sang imo b.

BIRHEN

, Mat 25:1 mapaanggid sa napulo ka b.

BITUON

, Sa 147:4 Ginatawag niya mga b. sa ngalan

Mat 24:29 mga b. magakalahulog halin sa langit

Bug 2:1 pito ka b. sa iya tuo nga kamot

BIYAAN (gin-, pag-)

, Sa 37:28 indi p. ni Jehova

Fil 2:7 g. niya ang tanan kag nangin ulipon

BUANGBUANG

, Sa 14:1 b. nagasiling: Wala sing

Ju 10:20 May demonyo sia. B. sia

BUAS

, Hul 27:1 Indi pag-ipabugal ang b.

1Co 15:32 magkaon kag mag-inom, kay b. mapatay

BUBON

, Hul 5:15 Mag-inom halin sa imo b.

BUGAL (ginapa-, magpa-)

 

Hul 8:13 Ginadumtan ang b.

Hul 16:18 Ang b. nagauna sa pagkapukan

1Co 1:31 Ang nagapabugal m. tuhoy kay Jehova

2Te 1:4 g. namon kamo sa mga kongregasyon

BUGALON

, Hul 16:5 Ginakangil-aran ni Jehova ang b.

BUGANA (ka-)

, Sa 72:16 Mangin b. ang mga uyas

Efe 3:20 makahimo sing sobra pa k.

BUGKUSAN

, Eze 34:16 b. ko ang may bali

BUG-OS

, 1Cr 28:9 alagara ang Dios sing b.

2Cr 16:9 para sa ila nga ang tagipusuon b.

1Te 4:1 padayon nga himuon ini sing b.

1Te 4:10 padayon nga himuon ini sing b.

BUG-OS KALAG

 

Efe 6:6 sang kabubut-on sang Dios sing b.

Col 3:23 Bisan ano ang ginahimo, himua sing b.

BUGTONG

, Ju 1:18 b. nga anak nagpaathag

Ju 3:16 ginhatag niya ang iya b. nga Anak

BUHAT

, Lu 3:8 ipakita sa b. nga nagahinulsol kamo

Ju 14:12 magahimo sia sang mga b. nga labaw

Heb 9:14 nagatinlo sang konsiensia sa patay nga b.

BUHI (gin-, ma-, magka-, nagaka-)

 

Job 14:14 Kon tawo mapatay, m. bala sia liwat?

Sa 150:6 tanan nga n. magdayaw kay Jah

Dan 6:26 sia ang b. nga Dios

Lu 20:38 Dios sang b., kag indi sang patay

2Co 5:15 indi na m. para sa ila kaugalingon

1Te 4:15 mga nabilin nga b. sa aton

Heb 4:12 pulong sang Dios b. kag gamhanan

1Pe 3:18 apang g. sa espiritu

BUHIS

, Mat 17:25 Kay sin-o nagabaton b. ang hari?

Lu 20:22 tugot ang pagbayad sing b. sa Cesar?

Lu 23:2 ginadumili ang pagbayad sing b. sa Cesar

Ro 13:6 amo kon ngaa nagabayad kamo sing b.

Ro 13:7 b., sa nagapabayad sing b.

BUHO

, Hul 26:27 nagakutkot sing b. mahulog sa sini

Mat 15:14 bulag magtuytoy sa bulag, mahulog sa b.

BUHOK

, Mat 10:30 ang b. sa inyo ulo naisip

Lu 21:18 wala sing b. sa inyo ang madula

1Co 11:14 malaba nga b. sang lalaki makahuluya

BUKID

, Ge 7:20 Nagtaas ang tubig sa mga b.

Sa 24:3 magtaklad sa b. ni Jehova?

Isa 2:3 mataklad kita sa b. ni Jehova

Isa 11:9 Indi manghalit sa balaan ko nga b.

Dan 2:35 nangin daku nga b., kag naghil-ob sa duta

BULAG (gin-)

, Ge 19:11 g. nila ang mga lalaki

Le 19:14 indi pagbalabagan alagyan sang b.

Isa 35:5 mga mata sang b. makakita

Mat 15:14 b. sila nga mga manugtuytoy

2Co 4:4 hunahuna g. sang dios sini nga sistema

BULAK

, Isa 35:1 desyerto mapuno sing mga b.

BULAN

, Joe 2:31 ang b. mangin dugo

Lu 21:25 tanda sa adlaw kag b. kag mga bituon

BULAWAN

, Eze 7:19 ila b. indi makaluwas sa ila

Dan 3:1 Nabocodonosor, naghimo estatwa nga b.

BULIGAY (mag-, naga-)

 

Ro 8:28 ginhimo tanan niya nga binuhatan nga m.

Efe 4:16 n. paagi sa tagsa ka lutalutahan

BULIGI

, Ro 12:13 B. sila sa ila mga kinahanglanon

BULONG

, Hul 17:22 tagipusuon nga malipayon b.

BUN-AG (gin-, ma-, pagka-)

 

Job 14:1 tawo nga g. sang babayi, malip-ot kabuhi

Sa 139:16 Nakita mo na ako sang wala pa ako m.

1Pe 1:3 bag-o nga p. sa buhi nga paglaum

BUNAYAG

, Hul 15:27 nagaganar sa indi b.

2Co 8:21 b. nga nagatatap sa tanan

Heb 13:18 b. sa tanan nga butang

BUNGA

, Ge 3:3 b., indi ninyo pagtandugon

Mat 7:20 makilala ninyo sila sa ila mga b.

Mat 21:43 ihatag sa nagapatubas sang b.

BUNGOL

, Le 19:14 Indi pagpakamalauton ang b.

Isa 35:5 dulunggan sang b. makabati

Mar 7:37 Bisan ang b. napabati niya

BUONG SING TAGIPUSUON

, Sa 147:3 Ginaayo ang b.

BUTANGBUTANG

, Le 19:16 Indi magpalapta sing b.

BUTIG (mag-, maka-)

 

Mat 26:59 nangita b. nga panumbungon

Col 3:9 Indi kamo m. sa isa kag isa

Tit 1:2 ginsaad sang Dios nga indi m.

BUTIGON

, Sa 101:7 wala sing b. sa akon presensia

Hul 19:22 mas maayo nga imol sangsa b.

Ju 8:44 Yawa, b. kag amay sang kabutigan

BUTKON

, Ju 12:38 ginpakita ang b. ni Jehova?

BUYOK (gina-, na-)

 

2Co 5:11 g. ang mga tawo

2Ti 3:14 natun-an kag n. ka nga patihan

C

CAIN

, 1Ju 3:12 ni C., nga nagpatay sa iya utod

CALEB

, Nu 13:30 Ginpakalma ni C. ang mga tawo

Nu 14:24 tuhay ang panimuot ni C.

CANA

, Ju 2:1 punsion sa kasal sa C. sang Galilea

CEFAS

, 1Co 15:5 nagpakita kay C., dayon sa 12

Ga 2:11 C. sa Antioquia, ginpamatukan ko sia

CESAR

, Mat 22:17 pagbayad sing buhis sa C.

Mar 12:17 Ihatag sa C. ang iya sang C.

Ju 19:12 Kon hilwayon mo sia, indi ka abyan sang C.

Ju 19:15 Wala kami sing hari kundi ang C.

Bin 25:11 Nagaapelar ako sa C.!

CIRO

, Esd 6:3 C.: Tukuron liwat ang balay

Isa 45:1 hinaplas nga si C., nga gin-uyatan ko

CORNELIO

, Bin 10:24 gintipon ni C. iya mga paryente

CRISTIANO

, Bin 11:26 gintawag nga C. sa pagtuytoy

CRISTO

, Mat 16:16 Ikaw ang C., ang Anak sang

Lu 24:26 kinahanglan nga ang C. mag-antos?

Bin 18:28 nga si Jesus amo ang C.

1Co 11:3 ang Dios amo ang ulo sang C.

CRISTO, BUTIG NGA MGA

 

Mat 24:24 b. kag butig nga mga manalagna

D

DAGA

, Isa 45:9 Magasiling bala ang d. sa Maninihon

Isa 64:8 Kami ang d., ikaw ang amon Maninihon

Dan 2:42 may bahin nga salsalon kag bahin nga d.

DAGAMI

, Isa 65:25 leon magakaon sing d.

Mat 7:3 d. sa mata sang imo utod, apang wala mo

1Co 3:12 sadsaran nga nagagamit sang d.

DAGAT

, Ex 14:21 Nagmala ang duta sa tunga sang d.

Isa 57:20 malauton daw d. nga wala nagakanay

DAGWAY

, 1Sa 16:7 Indi ka magtulok sa d.

DAHON

, Eze 47:12 kag ang mga d. sini makapaayo

DAKU NGA KADAM-AN

 

Bug 7:9 d., wala sing tawo nga makaisip

DALA

, Deu 16:16 wala sing mag-atubang nga wala d.

DALAGAN (mag-, naga-)

 

1Co 9:24 M. kamo sa paagi nga makuha ninyo ini

Ga 5:7 N. kamo sing maayo. Sin-o ang nag-upang

DALAGANON

, Bin 20:24 matapos ko ang akon d.

2Ti 4:7 natapos ko ang d.

DALAGITA

, 2Ha 5:2 nabihag ang isa ka d.

DALAN

, Isa 30:21 Amo ini ang d. Lakat sa sini

Mat 7:14 mabudlay ang d. padulong sa kabuhi

Mat 13:4 iban nga binhi nagtupa sa higad sang d.

Ju 14:6 Ako ang d., kamatuoran, kag kabuhi

Bin 9:2 bisan sin-o nga katapo sang Ang D.

DALANGPAN

, Sa 9:9 Si Jehova malig-on nga d.

DALANON

, Hul 16:25 d. nga daw husto, apang

Joe 2:7 kada isa nagapabilin sa iya d.

DALAYAWON

, Mat 25:21 D. gid ang ginhimo mo

DANYAG

, 1Co 7:31 d. sini nga kalibutan nagabag-o

DAUG (ma-, maga-, maka-, na-, naga-)

 

Sa 119:133 Kabay nga indi ako m. sang kalautan

Jer 1:19 indi sila m. sa imo, kay

Ju 16:33 magpakabakod kamo! N. ko ang kalibutan

Ro 8:31 Kon Dios dampig sa aton, sin-o m. sa aton?

Ro 8:37 n. naton ini tanan paagi sa isa

Bug 2:7 Ang isa nga n. tugutan ko

DAUGA

, Ro 12:21 d. ang malaut paagi sa maayo

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel, ginhaplasan si D.

Lu 1:32 trono ni D. nga iya amay

Bin 2:34 D. wala magkayab sa langit

DAYAAN (gin-, pag-)

 

Le 19:13 Indi p. ang isigkatawo

Jer 20:7 G. mo ako, O Jehova

1Co 6:7 Ngaa indi pagbatason kon d. kamo

DAYAW (gina-, mag-, pag-)

 

Hul 27:2 Pabay-i nga iban ang m. sa imo

Hul 27:21 tawo matilawan sa p. nga iya nabaton

Os 14:2 magahalad kami sa imo sing p.

Ju 12:43 ginpasulabi ang p. sang mga tawo sangsa

1Co 11:2 G. ko kamo bangod pirme

DAYAWA SI JAH

, Sa 146:1 D.! Dayawon ko si Jehova

Sa 150:6 tanan nga tinuga d.!

Bug 19:1 daku nga kadam-an nagsiling: D.!

DAYAWDAYAW (naga-, pag-, pagpa-)

 

Hul 29:5 n. sa isigkatawo nagaladlad sing lambat

Ro 16:18 nagapangdaya paagi sa p.

1Ju 2:16 p. sang palangabuhian

DAYAWON

, 1Cr 16:25 si Jehova labi gid nga takus d.

Sa 147:1 Maayo gid kag nagakaigo nga d. sia!

DAYON

, Ge 3:22 indi kaunon kag magkabuhi sing d.

1Pe 1:25 ang pulong ni Jehova nagapabilin sing d.

DEMONYO

, Mat 8:28 tawo nga ginsudlan sang d.

Bin 16:16 alagad nga dalagita nga may d.

1Co 10:20 ginahalad sang mga pungsod sa mga d.

1Co 10:21 magkaon sa lamesa sang mga d.

San 2:19 d. nagapati man kag nagakurog

DENARIO

, Lu 7:41 ang isa nakautang sang 500 ka d.

DESYERTO

, Isa 35:1 ang d. magakalipay

Isa 35:6 magasagawak ang tubig sa d.

DIBORSIO (mag-)

, Mal 2:16 ginadumtan ko ang d.

Mat 19:9 m. luwas lang kon ang iya asawa

Mar 10:11 bisan sin-o nga m. kag magpangasawa

DILA

, Sa 34:13 bantayi ang d. sa paghambal

Hul 18:21 kamatayon kag kabuhi sa gahom sang d.

Isa 50:4 Jehova naghatag sing d. nga natudluan

San 1:26 wala nagarenda sang iya d.

San 3:8 wala sing tawo nga makaanta sa d.

DINA

, Ge 34:1 Si D. pirme nagapakig-upod

DINGDING

, Dan 5:5 tudlo nga nagsulat sa d.

DIOS

, Deu 10:17 si Jehova ang D. sang mga dios

Mat 27:46 D. ko, ngaa ginpatumbayaan mo ako?

Ju 1:18 Wala sing tawo nga nakakita sa D.

Ju 17:3 pagkilala sa lamang matuod nga D.

Ju 20:17 Magakayab ako sa akon D. kag inyo D.

1Co 8:4 may isa lang ka D.

2Co 4:4 ginbulag sang d. sini nga sistema

Efe 4:6 isa ka D. kag Amay sang tanan

1Ju 4:8 ang D. gugma

DIOSDIOS

, Sa 115:4 ila mga d. human sa pilak

1Co 6:9 nagasimba sa d. indi makapanubli

1Co 10:14 indi kamo magsimba sa mga d.

1Ju 5:21 magbantay kamo batok sa mga d.

DIOSNON NGA DEBOSYON

, 1Ti 4:7 tulumuron ang d.

1Ti 4:8 d. mapuslanon sa tanan nga butang

1Ti 6:6 may daku nga bentaha sa d.

2Ti 3:12 ang may d. pagahingabuton

DIPERENSIA

, Le 22:21 maghalad sing wala sing d.

DISENTE

, Ro 13:13 Maggawi sing d. pareho kon adlaw

DISIPLINA (gina-, pag-)

 

Hul 1:7 buangbuang nagatamay sang d.

Hul 3:11 indi pagsikwaya ang p. ni Jehova

Hul 23:13 Indi magpugong sa p. sa imo bata

Heb 12:11 wala sing d. nga makalilipay

Bug 3:19 g. ko ang ginahigugma ko

DISIPLINAHA

, Hul 19:18 D. ang imo anak samtang

DISIPULO

, Mat 28:19 tudlui agod mangin d. ko

Ju 8:31 Kon ginatuman akon ginatudlo, d. ko kamo

Ju 13:35 d. ko kamo, kon nagahigugmaanay kamo

DIUTAY

, Isa 60:22 d. mangin isa ka libo

DIUTAY NGA PANONG

, Lu 12:32 Indi mahadlok, d.

DORCAS

, Bin 9:36 disipulo nga ang ngalan Tabita, D.

DRAGON

, Bug 12:9 ang d., ang orihinal nga man-ug

DRAKMA

, Lu 15:8 napulo ka d., kon madula ang isa

DUAWON

, Bin 15:36 d. agod kamustahon sila

DUGHAN

, Hul 5:19 Magkalipay ka sa iya d.

Isa 40:11 dalhon niya sila sa iya d.

DUGO

, Ge 9:4 indi ninyo pagkaunon ang d.

Le 7:26 Indi kamo magkaon sing d.

Le 17:11 kabuhi sang unod yara sa d.

Le 17:13 iula ang d. kag tabunan sing yab-ok

Sa 72:14 ila d. hamili sa iya mga mata

Eze 3:18 ikaw ang pasabton ko sa iya d.

Mat 9:20 ginatagasan sing d. sing 12 ka tuig

Mat 26:28 sang akon d. sang katipan

Mat 27:25 Kami ang manabat sa iya d.

Bin 15:29 Padayon kamo nga maglikaw sa d.

Bin 20:26 wala ako salabton sa d. sang bisan sin-o

Bin 20:28 ginbakal paagi sa d. sang iya Anak

Efe 1:7 paggawad sa aton paagi sa iya d.

1Pe 1:19 paagi sa hamili nga d. sang Cristo

1Ju 1:7 d. ni Jesus nagatinlo sa aton sa sala

Bug 18:24 nasapwan sa iya ang d. sang balaan

DUGOS

, Ex 3:8 duta diin nagailig ang gatas kag d.

Hul 25:27 pagkaon sing sobra nga d. indi maayo

DUHADUHA (naga-, pang-)

 

Mat 21:21 Kon may pagtuo kamo kag wala n.

San 1:6 magpangayo nga may pagtuo, wala n.

Jud 22 magpakita sang kaluoy sa may p.

DULOT

, Le 7:37 d. nga sinunog, d. nga uyas, d. sa

1Cr 29:9 Nalipay sa paghatag sing mga d.

Isa 1:11 Natak-an na ako sa d. nga sinunog

Ro 6:23 d. sang Dios amo ang kabuhi

Ro 12:6 nanuhaytuhay nga d. ang ginhatag sa aton

1Co 7:7 kada isa may d. halin sa Dios

Efe 4:8 naghatag sia sing mga d. nga lalaki

San 1:17 Ang maayo nga d. halin sa ibabaw

DULOT NGA ILIMNON

, Fil 2:17 kaangay sang d.

DULUNAN

, 1Te 4:6 Wala sing maglabang sa d.

DUMAAN SANG MGA ADLAW

, Dan 7:9 D. nagpungko

DUMDOM (gina-, pag-)

 

Sa 8:4 Ano ang tawo nga g. mo sia?

Na 1:7 G. niya ang mga nagadangop sa iya

Lu 22:19 Padayon ninyo nga himua ini sa p. sa akon

DUMDUMA

, Man 12:1 d. ang imo Manunuga

Heb 10:32 d. ang nagligad nga mga adlaw

DUMDUMON (pag-)

 

Job 14:13 D. mo ako sa imo gintalana nga tion!

Isa 65:17 nagligad nga mga butang indi na p.

DUMOT (naga-, pag-)

, Hul 8:13 p. sa malain

Lu 6:27 himui sing maayo ang mga n. sa inyo

Ju 7:7 kalibutan n. sa akon kay nagapanaksi ako

Efe 4:31 d., kaakig, kasingkal

1Ju 3:15 Ang n. sa iya utod manugpatay

DUMTAN (gina-, gin-, pag-)

 

Le 19:17 Indi ninyo p. ang inyo utod

Sa 45:7 g. mo ang kalautan

Hul 6:16 Anom ka butang ang g. ni Jehova

Mat 24:9 d. kamo bangod sa akon ngalan

Ju 15:25 G. nila ako nga wala sing kabangdanan

DUMTI

, Sa 97:10 d. ang malaut

Am 5:15 D. ang malain kag higugmaa ang maayo

DUMULUONG NGA PUMULUYO

 

Ex 22:21 Indi ninyo pagpintasan ang d.

Nu 9:14 pareho ang pagsulundan para sa d. kag

Deu 10:19 Higugmaon ninyo ang d.

DUNGGANON

, 1Co 1:26 pila lang ginbun-ag nga d.

2Ti 2:20 kagamitan para sa d. nga paggamit

DUNGOG

, Hul 5:9 indi mahatag ang d. sa iban

DUNOT

, Efe 4:29 Indi maggua d. nga pinamulong

DUTA

, Ge 1:28 pun-a ang d. kag dumalahan

Ex 9:29 ang d. iya ni Jehova

Job 38:4 sang ginpasad ko ang d.?

Sa 37:11 mga mahagop magapanubli sang d.

Sa 37:29 mga matarong magapanubli sang d.

Sa 104:5 ang d. indi matay-ug

Sa 115:16 ang d. ginhatag niya sa mga tawo

Hul 2:21 matarong lamang ang magaistar sa d.

Isa 45:18 d. ginbuhat agod puy-an

Isa 66:8 Mabun-ag bala ang d. sa isa ka adlaw?

Mat 5:5 mga malulo magapanubli sang d.

Mat 13:23 binhi nga nagtupa sa maayo nga d.

E

EBANGHELISADOR

, Bin 21:8 Felipe nga e., isa sa pito

2Ti 4:5 himua ang hilikuton sang isa ka e.

EDEN

, Ge 2:8 Naghimo ang Dios sing hardin sa E.

EDUKADO

, Bin 4:13 Juan, ordinaryo lang kag indi e.

EFESO

, 1Co 15:32 nakig-away sa sapat sa E.

EGIPTO

, Mat 2:15 Halin sa E. gintawag ko akon anak

EKSKLUSIBO NGA DEBOSYON

 

Amb 8:6 e. indi madaug kaangay sang Lulubngan

ELI

, 1Sa 1:3 mga anak ni E. bilang saserdote

ELIAS

, San 5:17 E. may balatyagon kaangay sa aton

EMBAHADOR

, 2Co 5:20 mga e. nga salili sang Cristo

ENOC

, Ge 5:24 E. naglakat upod sa Dios

ESAU

, Ge 25:34 gintamay ni E. pagkapanganay

Heb 12:16 wala nagaapresyar kaangay ni E.

ESDRAS

, Esd 7:11 E. nga saserdote

ESPADA

, 1Sa 17:47 nagaluwas indi paagi sa e.

Isa 2:4 mga e. mangin punta sang arado

Mat 26:52 ang nagagamit sang e. mapatay sa e.

Efe 6:17 e. sang espiritu, pulong sang Dios

Heb 4:12 pulong sang Dios matalom pa sa e.

ESPIHO

, 1Co 13:12 metal nga e.

2Co 3:18 ginapabanaag kaangay sang e.

San 1:23 nagatan-aw sang iya nawong sa e.

ESPIRITISMO

, Ga 5:20 pagsimba sa diosdios, e.

ESPIRITISTA

, Deu 18:11 nagadangop sa e.

ESPIRITU

, Nu 11:25 nagkuha sia sa e.

1Sa 16:13 nagpanghikot ang e. ni Jehova kay David

2Sa 23:2 e. ni Jehova naghambal paagi sa akon

Sa 51:10 hatagi ako sing bag-o kag malig-on nga e.

Sa 51:17 halad sa Dios amo ang nalisdan nga e.

Sa 146:4 iya e. nagagua, nagabalik sia sa duta

Man 12:7 ang e. nagabalik sa matuod nga Dios

Isa 61:1 Ang e. ni Jehova yara sa akon

Joe 2:28 ibubo ko ang akon e. sa tanan

Zac 4:6 Indi paagi sa puersa kundi paagi sa akon e.

Mat 3:16 e. sang Dios kaangay sang salampati

Mat 12:31 ang pasipala sa e. indi mapatawad

Mat 26:41 ang e. handa, apang ang unod

Lu 23:46 ginatugyan ko sa imo ang akon e.

Ju 4:24 Ang Dios E., magsimba sa e. kag

Ju 16:13 e. sang kamatuoran, tuytuyan niya kamo

Ro 8:16 e. nagahatag sing pamatuod sa aton e.

Ro 8:26 e. sang Dios nagapangabay para sa aton

2Co 3:17 Si Jehova isa ka E.

Ga 5:16 magpadayon kamo sa paglakat suno sa e.

Ga 5:22 ginapatubas sang e. amo ang gugma

Ga 6:8 nagasab-ug para sa e.

Efe 6:12 batok sa puersa sang malaut nga mga e.

1Pe 3:18 ginbuhi sa e.

ESPIRITUWAL

, Mat 5:3 mahunahunaon sa e.

Ro 1:11 mapaambit ko sa inyo ang e. nga dulot

1Co 2:15 e. nga tawo nagausisa sang tanan

1Co 15:44 ginbanhaw ini subong e. nga lawas

ESTATWA

, Dan 2:31 may tuman kadaku nga e.

Dan 3:18 indi kami magsimba sa e. nga bulawan

ESTRANGHERO

, Ju 10:5 ang tingog sang mga e.

EUDIAS

, Fil 4:2 Ginapalig-on ko si E. kag si Sintique

EUNUCO

, Isa 56:4 e. nga nagapili sang akon luyag

Mat 19:12 ang iban natawo nga mga e.

Bin 8:27 isa ka Etiopianhon nga e.

EZEQUIAS

, 2Ha 19:15 Nagpangamuyo si E.

F

FELIPE

, Bin 8:26 ang anghel nagsiling kay F.

Bin 21:8 F. nga ebanghelisador, isa sa pito ka lalaki

FINEHAS

, Nu 25:7 F. nagkuha sing bangkaw

G

GAB-I

, Sa 19:2 kada g. nagapakita sila sing ihibalo

GABRIEL

, Lu 1:19 G., sa atubangan sang Dios

GAHOM (maga, mag-, pag-)

 

Ge 3:16 handumon ang bana kag m. sa imo

Hul 28:16 lider nga nagaabuso sa g.

Hul 29:2 kon m. malauton, katawhan nagaugayong

Isa 9:7 paglapnag sang iya p. wala sing katapusan

Dan 4:34 ang iya p. wala sing katapusan

Zac 4:6 Indi paagi sa g., kundi paagi sa espiritu

Mar 5:30 Nabatyagan ni Jesus ang g. nga naggua

Bin 1:8 magabaton kamo sing g. kon ang espiritu

Ro 6:12 indi pagtuguti nga ang sala m. sa inyo

2Co 4:7 g. nga labaw sa kinaandan halin sa Dios

2Co 12:9 akon g. mapakita sa kaluyahon

Bug 3:8 nakahibalo ako nga may diutay ka nga g.

Bug 11:15 m. sia tubtob sa wala sing katubtuban

GAL-UM

, Man 11:4 g. lang ang ginatan-aw

GAMALIEL

, Bin 22:3 si G. ang nagtudlo sa akon

GAMAY

, Zac 4:10 sa adlaw nga g. pa ang nahimo

Lu 16:10 matutom sa g. matutom sa dalagku

GAMHAN (gina-)

, Ge 1:28 g. ninyo ang mga sapat

Man 8:9 g. sang tawo ang isigkatawo sa kahalitan

GAMO

, Hul 6:19 nagatuga sing g. sa mag-ulutod

GAMOT

, Lu 8:13 nagbaton, apang wala sing g.

GARANTIYA (mag-)

, Hul 17:18 nagasugot nga m.

Bin 17:31 g. paagi sa pagbanhaw niya sa iya

2Co 1:22 naghatag sang espiritu subong g.

Efe 1:14 pauna nga g. sang aton palanublion

GASTO

, Lu 14:28 kag nagasuma sang g.

GATAS

, Ex 3:8 duta diin nagailig ang g. kag dugos

Isa 60:16 imnon mo ang g. sang mga pungsod

Heb 5:12 nagakinahanglan kamo liwat sang g.

1Pe 2:2 paghandum sa wala simbog nga g.

GATONG

, Hul 26:20 wala g., mapatay ang kalayo

GAWAD

, Sa 49:7 Wala makahatag sa Dios sing g.

Mat 20:28 Anak naghatag sang iya kabuhi nga g.

Ro 8:23 mahilway sa aton lawas paagi sa g.

GAWANG

, Mat 7:13 Magsulod sa makitid nga g.

GAWAYGAWAY

, Nu 15:39 butangan ini sing g.

GEHAZI

, 2Ha 5:20 G. nagsiling, lagson ko sia

GEHENNA

, Mat 10:28 makalaglag sang kalag sa G.

GIBEON

, Jos 9:3 Nabatian sang pumuluyo sang G.

GIDEON

, Huk 7:20 espada ni Jehova kag ni G.!

GINAADOPTAR

, Ro 8:15 sa sini nga espiritu g. kita

GINAANOD-ANOD

, Efe 4:14 indi bata nga g.

GINABASA

, Bin 8:30 Nahangpan mo ang imo g.?

GINABIHAG

, 2Co 10:5 g. namon ang panghunahuna

GINADILIAN

, 1Co 7:35 Wala ko kamo g., kundi

GINADINGOT

, Sa 84:11 Wala g. ni Jehova ang maayo

GINADUGANGAN

, 2Co 4:2 g. ang pulong sang Dios

GIN-AGDA

, Mat 22:14 madamo ang g., apang diutay

GINAHANGKAT

, 1Sa 17:26 g. niya ang kasuldadusan

GINAHIMO

, Ro 7:15 Kay ang luyag ko, wala ko g.

Ro 12:4 madamo nga bahin, indi pareho ang g.

GINAINSULTO

, 1Pe 2:23 Sang g., wala sia magbalos

GINAKAHADLUKAN

, Sa 91:5 Indi mahadlok sa g.

GINAKAHAMUT-AN

, Lu 3:22 akon Anak; g. ko ikaw

GINAKAPOY

, Hul 25:25 mabugnaw nga tubig sa g.

Isa 40:28 Wala gid sia g. ukon ginalapyo

Isa 40:29 Ginahatagan niya sing kusog ang g.

GINALAPYO

, Isa 40:28 Si Jehova wala gid g.

Isa 50:4 masabat ko sing husto ang mga g.

GINALAUMAN

, Ro 8:24 g. nakita na, g. pa bala?

GINAPAGABUTGABUTAN

, Sa 22:18 g. akon bayo

GINAPAGUSTUHAN

, Hul 29:21 g., wala kabalaslan

GINAPAKAMALAUT

, Ju 7:49 wala makahibalo, g.

GINAPANAG-IYAHAN

, Heb 10:34 mas maayo nga g.

GINAPAPURO

, Zac 13:9 pareho sang pilak nga g.

GINAPASIPALAHAN

, 1Co 4:13 kon g., nagasabat

GINAPASULABI

, Deu 10:17 Dios wala sing g.

Mat 22:16 wala sing g. nga tawo

Bin 10:34 nahangpan ko nga ang Dios wala sing g.

GINAPATUBAS

, Ga 5:22 g. sang espiritu ang gugma

GINAPATUMAN

, Job 23:12 labaw pa sa g. niya

Miq 6:8 ano ang g. sa imo ni Jehova?

GINAPUNG-AWAN

, Fil 2:26 [Epafrodito] g. bangod

1Te 5:14 lugpayi ang mga g.

GINAREKOMENDAR

, 2Co 4:2 g. ang kaugalingon

2Co 6:4 sa tagsa ka paagi g. ang kaugalingon

GINASAKIT

, Sa 78:40 g. nila ang iya balatyagon

1Co 9:27 g. ko ang akon lawas

GINASAKITAN

, Ro 8:22 tanan nga tinuga g.

GINASUPAK

, Bin 17:7 G. ang kasuguan sang Cesar

GINATADLONG

, Deu 8:5 g. kamo sang Dios

Sa 94:12 Malipayon ang tawo nga g. mo

GINATIMALUSAN

, 2Te 1:8 samtang g. niya ang mga

GINAUHAW

, Isa 55:1 Kari kamo, tanan kamo nga g.

Ju 7:37 Ang g. magkari sa akon

GINAUMA

, 1Co 3:9 Kamo ang duta nga g. sang Dios

GINBAKAL

, 1Co 7:23 G. kamo sa daku nga bili

Bug 5:9 paagi sa imo dugo g. mo ang mga tawo

GINBANGKAW

, 1Sa 18:11 g. ni Saul si David

GINBANHAW

, Bin 2:24 Apang g. sia sang Dios

GINBAWTISMUHAN

, Bin 2:41 ang g. mga 3,000

Ro 6:4 g. kita sa iya kamatayon

GINBUNO

, Zac 12:10 magatulok sila sa isa nga ila g.

GINDUPLAAN

, Mat 26:67 Kag g. nila sia sa nawong

GINGAPOS

, Ge 22:9 G. niya si Isaac

Mat 16:19 ang gapuson mo sa duta g. na sa langit

GINHAPLASAN

, 1Sa 16:13 g. ni Samuel si David

GINHARIAN

, Ex 19:6 mangin g. sang mga saserdote

Dan 2:44 ang Dios sang langit magatukod sing g.

Dan 7:14 Ginhatagan sia sing kadungganan, kag g.

Dan 7:18 mga balaan magabaton sing g.

Mat 4:8 ginpakita sang Yawa ang tanan nga g.

Mat 6:10 Magkari ang imo G.

Mat 6:33 unahon ang pagpangita sa G.

Mat 21:43 G. ihatag sa pungsod nga nagapatubas

Mat 24:14 ining maayong balita sang G. ibantala

Mat 25:34 panublia ang G. nga gin-aman sa inyo

Lu 12:32 ang G. ginhatag sa inyo

Lu 22:29 nagapakigkatipan ako sa inyo para sa g.

Ju 18:36 akon G. indi bahin sini nga kalibutan

Bin 1:6 ipasag-uli mo bala ang g. sa sini nga tion?

1Co 15:24 itugyan niya ang G. sa iya Dios

Ga 5:21 nagahimo sini indi makapanubli sang G.

Col 1:13 ginsaylo sa g. sang iya Anak

Bug 1:6 ginhimo kita nga g., mga saserdote

Bug 11:15 g. sang kalibutan nangin G.

GINHATAGAN

, Lu 12:48 g. sing madamo

GINHAWA

, Ge 2:7 ginhuypan iya ilong sing g.

Sa 104:29 hunuson mo ang ila g., nagakapatay sila

GINHAYLO

, Hul 7:21 G. sa matam-is nga pulong

GINHINAWAN

, Ju 13:5 g. tiil sang mga disipulo

GINHUGASAN

, 1Co 6:11 g. na kamo, ginpakabalaan

GINIKANAN

, Lu 18:29 nagbiya sang g. tungod sa

Lu 21:16 itugyan kamo bisan sang inyo mga g.

2Co 12:14 mga g. magtigana para sa ila mga anak

Efe 6:1 mangin matinumanon sa inyo mga g.

Col 3:20 matinumanon sa inyo mga g. sa tanan

GINKABIG

, Lu 22:37 G. sia nga malinapason

GINLIKAWAN

, Isa 53:3 Gintamay sia kag g.

GINMANDUAN

, Bin 5:28 G. namon kamo nga indi na

GINPAKABALAAN

, 1Ha 9:3 G. ko ini nga balay

GINPAMATBATAN

, 2Co 1:9 Abi namon g. na kami

GINPANGABUDLAYAN

, Man 2:24 magkalipay sa g.

GINPAPUTI

, Bug 7:14 Ginlabhan panapton kag g.

GINPASUBO

, Sa 78:41 g. nila ang Balaan sang Israel

GINPAT-INAN

, Efe 1:13 Sang nagtuo kamo, g. kamo

GINSUGID

, Le 5:1 saksi sia apang wala niya g. ini

GINSUGURAN

, Isa 46:10 sa g. gintagna ang matabo

GINTAHOD

, 2Sa 12:14 wala mo g. si Jehova

GINTALANA NGA TION

 

Hab 2:3 ang palanan-awon mahanabo pa sa g.

Lu 21:24 g. sang mga pungsod

GINTAMPA

, Ju 19:3 g. nila sia

GINTIMBANG

, Dan 5:27 g. kag nasapwan nga kulang

GINTINGOB

, Mat 19:6 ang g. sang Dios

GINTUYTUYAN

, 2Ti 3:16 Kasulatan g. sang Dios

GIN-UNUNGAN

, Lu 22:28 g. sa akon mga pagtilaw

GINUO

, Deu 10:17 Jehova ang G. sang mga g.

Mat 7:22 G., G., wala bala kami nagtagna

Mat 22:44 Si Jehova nagsiling sa akon G.:

1Co 7:39 hilway sa pagpamana, lamang sa G.

1Co 8:5 may madamo nga dios kag g.

GIN-UYANGAN

, Lu 15:13 g. ang iya pagkabutang

GISIA

, Joe 2:13 G. ninyo ang inyo tagipusuon

GIYA

, Hul 11:14 Mapukan kon wala sing g.

GOLGOTHA

, Ju 19:17 Lugar sang Bagol, sa Hebreo G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 soldado nga tiglawas. Sia si G.

GOMORRA

, Ge 19:24 nagpaulan sa G. sing kalayo

GOTA (magpa-)

, Mat 11:30 ang akon g. mahapos

2Co 6:14 Indi kamo m. upod sa indi tumuluo

GRUPO

, Bin 17:5 g. nga nanggamo

GUA (mag-)

, Isa 52:11 m. kamo, indi magtandog

1Co 5:13 Dios magahukom sa mga yara sa g.

Bug 18:4 G. kamo sa iya, katawhan ko

GUGMA

, Amb 8:6 ang g. makusog kaangay sang

Mat 24:12 g. sang madamo nga tawo magabugnaw

Ju 15:13 Wala sing makalabaw sa g. sang

Ro 8:39 makapugong nga mabaton g. sang Dios

Ro 13:10 ang g. ang katumanan sang kasuguan

1Co 8:1 ang g. nagapalig-on

1Co 13:2 kon wala ako sing g., wala ako sing pulos

1Co 13:8 Ang g. wala sing katapusan

1Co 13:13 ang pinakaimportante amo ang g.

Col 3:14 ang g. himpit nga higot sang paghiusa

1Pe 4:8 g. nagatabon sang madamo nga sala

1Ju 4:8 ang Dios g.

1Ju 5:3 amo ini ang kahulugan sang g. sa Dios

Jud 21 agod makapabilin kamo sa g. sang Dios

Bug 2:4 ginbayaan mo ang imo una nga g.

GULANG

, Tit 1:5 magtangdo ka sang mga g.

GUSOK

, Ge 2:22 Ang g. ginhimo nga babayi

GUTUMON

, Isa 65:13 magakaon, apang kamo g.

GUYA

, Mat 5:39 Kon tampaon ka sa tuo nga g.

H

HADES

. Tan-awa ang LULUBNGAN.

HADLOK (magapa-, ma-, na-)

 

Ge 9:2 M. sa inyo ang tagsa ka buhi nga tinuga

2Cr 20:15 Indi kamo m. sa daku nga kadam-an

Job 31:34 N. bala ako sa isiling sang mga tawo?

Sa 23:4 Wala ako m., kay kaupod ko ikaw

Sa 56:4 Sa Dios ako nagasalig; wala ako m.

Sa 118:6 Si Jehova yara sa akon tupad; indi ako m.

Isa 41:10 Indi ka m., kay kaupod mo ako

Miq 4:4 wala sing m. sa ila

Lu 12:4 indi kamo m. sa makapatay sang lawas

HAGDANAN

, Ge 28:12 h. nga nagalambot sa langit

HALAD

, 2Sa 24:24 mga h. nga wala ko gingastuhan

Sa 40:6 Wala ka mahamuot sa h. kag dulot

Sa 51:17 mga h. nga kalahamut-an sa Dios

Hul 15:8 Ginakangil-aran ang h. sang malauton

Os 6:6 nahamuot ako sa gugma, kag indi sa h.

Ro 12:1 ipresentar ang inyo lawas nga h. nga buhi

Heb 13:15 magdulot sang h. sang pagdayaw

HALALBAN

, Isa 30:23 kasapatan sa malapad nga h.

HALARAN

, Ge 8:20 naghimo si Noe sing h.

Ex 27:1 Maghimo ka sing h. nga akasya

Mat 5:24 ibilin ang imo dulot sa atubangan sang h.

HALIGI

, Ge 19:26 asawa ni Lot nangin h. nga asin

Ex 13:22 h. nga panganod, h. nga kalayo

Ga 2:9 ginakilala nga mga h. sang kongregasyon

1Ti 3:15 h. kag pamakod sang kamatuoran

HALIMBAWA

, 1Co 10:6 Ini nga hitabo nangin h.

1Ti 4:12 mangin h. ka sa mga matutom

1Pe 5:3 mangin mga h. sa panong

HALLELUJAH

. Tan-awa ang DAYAWA SI JAH.

HALOK

, Lu 22:48 ginaluiban ang Anak paagi sa h.?

HAMBAL

, Bug 7:9 tanan nga pungsod kag h.

HAMHAM

, Man 7:7 h. makahimo sa tawo nga malaut

HAMILI

, Hul 3:9 Padunggi si Jehova paagi sa h.

Dan 9:23 bangod h. gid ikaw

1Pe 1:19 paagi sa h. nga dugo sang Cristo

HAMPANG

, Hul 10:23 paghimo sing malain daw h.

HAMTONG (pagka-)

, 1Co 14:20 maghunahuna sing h.

Efe 4:13 mangin h. gid nga tawo

Heb 5:14 h., ila ikasarang sa paghangop nahanas

Heb 6:1 magpanikasog kita padulong sa p.

HANASA

, Hul 22:6 H. ang bata; bisan magtigulang

HANDA (ka-, mag-)

, Ex 19:8 H. kami nga himuon

Mat 24:44 m. man kamo

Ju 14:2 Malakat ako agod m. sang lugar

Efe 6:15 may k. sa pagbantala

1Pe 4:7 h. pirme sa pagpangamuyo

HANDUM (gina-, pag-)

 

Job 14:15 G. ang imo binuhatan

Sa 37:4 ihatag niya ang h. sang imo tagipusuon

Sa 51:12 pukawa ang akon h. nga magtuman sa imo

Sa 84:2 p. sa mga luwang ni Jehova

Sa 145:16 ginahatag ang h. sang tagsa ka buhi

Isa 26:9 G. ko ikaw

Ro 7:18 h. sa paghimo sing maayo yari sa akon

Ga 5:16 indi kamo makahimo sang undanon nga h.

Efe 2:3 suno sa mga h. sang aton unod

Fil 2:13 nagahatag sa inyo sang h. kag kusog

1Pe 2:2 palambua ang p. sa gatas sang pulong

HANDUMANAN NGA MGA LULUBNGAN

 

Ju 5:28 yara sa h. makabati sang iya tingog

HANGAWAY

, Jer 20:11 si Jehova nga pareho sa h.

HANGIN

, Man 11:4 h. lang ang ginabantayan

Mat 7:25 nagwaswas mabaskog nga h. sa balay

1Co 9:26 indi pagsumbag sa h.

1Co 14:9 nagahambal kamo sa h.

Efe 2:2 manugdumala sang awtoridad sang h.

Efe 4:14 ginapalidpalid sang h. sang panudlo

Bug 7:1 Ginapunggan ang apat ka h. sang duta

HARASHARAS

, Hul 14:16 ang buangbuang h.

HARDIN

, Ge 2:15 Ginpaistar sa h. sang Eden

HARI

, Huk 21:25 Sadto wala sing h. sa Israel

1Sa 23:17 Ikaw ang mangin h., mangin ikaduha ako

Sa 2:6 Ginpapungko ko ang akon h. sa Sion

Hul 21:1 tagipusuon sang h. kaangay sang tubig

Hul 22:29 Magatindog sa atubangan sang mga h.

Isa 32:1 h. magahari para sa pagkamatarong

Zac 14:9 Jehova mangin H. sa bug-os nga duta

Mat 21:5 Magaabot ang imo h., nagasakay sa asno

Mat 27:29 Mabuhi ang H. sang mga Judiyo!

Lu 21:12 Dalhon sa atubangan sang mga h.

Ju 19:15 Wala kami sing h. kundi ang Cesar

Bin 4:26 Nagtindog ang mga h. sang duta

Bug 5:10 magagahom sila sa duta subong mga h.

Bug 18:3 mga h. nagpakighilawas sa iya

HARI SANG AMINHAN

, Dan 11:7 salakayon ang h.

Dan 11:40 salakayon sia sang h. nga daw bagyo

HARI SANG BAGATNAN

, Dan 11:11 Maakig ang h.

Dan 11:40 magadis-uganay sila sang h.

HATAG (i-, naga-)

, Mat 22:21 i. ninyo sa Cesar

Bin 20:35 Mas malipayon ang n. sangsa

HAUMHAUM

, 1Ti 1:4 nagapautwas sang mga h.

HIBI (mag-, naga-, nag-, pag-)

 

Sa 6:6 Nagadanaw bangod sang akon p.

Sa 126:5 nagasab-ug sing binhi nga n. magaani

Isa 65:19 Indi na mabatian ang p.

Os 12:4 N. sia kag nagpangayo sing pabor

Lu 6:21 Malipayon kamo nga mga n. karon

Bin 20:19 Nagpaulipon sa Ginuo nga may p.

Bin 20:31 paglaygay sa inyo nga may p.

Ro 12:15 m. upod sa mga tawo nga n.

HIGAD

, Le 23:22 indi pag-ubuson ani h. sang uma

HIGKO

, Deu 23:13 sa gua, tabunan ninyo ang inyo h.

HIGUERA

, 1Ha 4:25 sa idalom sang iya kahoy nga h.

Miq 4:4 kada isa sa idalom sang kahoy nga h.

Mat 21:19 sa gilayon nalaya ang h.

Mar 13:28 ilustrasyon gikan sa kahoy nga h.

HIGUGMA (gina-, gin-, mag-, naga-, nag-, pag-)

 

Mat 10:37 Ang n. sa amay ukon iloy labaw sa akon

Ju 3:16 g. gid sang Dios ang kalibutan

Ju 12:25 Ang n. sa iya kabuhi nagalaglag sini

Ju 13:1 g. sila tubtob sa katapusan

Ju 14:15 Kon g. ninyo ako, tumanon ninyo

1Co 16:14 Himua ninyo nga may p. ang tanan

2Co 2:8 ipakita ninyo nga g. ninyo sia

Ga 2:20 Anak sang Dios nga n. sa akon

1Ju 3:18 m., indi sa hambal, kundi sa binuhatan

1Ju 4:10 g. niya kita, indi bangod g. naton sia

1Ju 4:20 wala n. sa utod, indi makahigugma sa Dios

Bug 3:19 ginasabdong ko ang g. ko

HIGUGMAA (pag-)

, Deu 6:5 H. si Jehova

Mat 22:37 H. si Jehova sa bug-os nga tagipusuon

Col 3:19 bana, padayon nga h. ang inyo asawa

1Ju 2:15 Indi ninyo p. ang kalibutan

HIGUGMAON

, Le 19:18 h. ang isigkatawo

HILABTERA

, 1Ti 5:13 h. sa kabuhi sang iban

HILIKUTON

, 1Pe 1:13 ihanda ang hunahuna sa h.

HILWAY (gin-, maga-, na-)

 

Ju 8:32 ang kamatuoran m.

Ro 6:7 ang napatay n. na sa iya sala

Ro 6:18 g. na kamo sa sala

HIMAYA

, Ro 3:23 wala makalab-ot sa h. sang Dios

1Co 10:31 himua ang tanan para sa h. sang Dios

Bug 4:11 Takus ka Jehova nga magbaton sang h.

HIMPIT (mag-)

, Deu 32:4 Ang Igang, h. ang hinimuan

Sa 19:7 Ang kasuguan ni Jehova h.

Mat 5:48 mangin h. kaangay sang Amay nga h.

Heb 2:10 m. sa Pangulo nga Ahente

HIMUHIMO

, 2Pe 2:3 paagi sa h. nga sugilanon

HINALI

, Lu 21:34 ina nga adlaw magaabot sing h.

HINAPLAS

, Sa 2:2 mga hari batok sa iya h.

Sa 105:15 Indi pagtanduga ang akon mga h.

HINGABOT (gina-, gin-, naga-, pag-)

 

Sa 119:86 g. ako sa wala kabangdanan

Mat 5:10 Malipayon ang mga g.

Mat 13:21 p., sa gilayon nadula ang iya pagtuo

Mar 4:17 Pag-abot sang p., nadula ang ila pagtuo

Mar 10:30 mga anak kag uma, lakip ang mga p.

Bin 22:4 nagasunod sa Dalan, g. ko

Ro 12:14 pakamaayuhon ang mga n. sa inyo

1Co 4:12 kon g., nagabatas kami

2Co 4:9 g. kami, apang wala kami ginpabay-an

HINGABUTON

, Ju 15:20 ginhingabot ako, h. man

HINGALITAN (gin-, ma-)

 

1Co 9:18 indi ko m. ang akon awtoridad

2Co 7:2 wala kami sing g.

HINGANIB

, Efe 6:11 Isuklob ang kompleto nga h.

Efe 6:13 kompleto nga h. halin sa Dios

HINGANIBAN

, Isa 54:17 Wala sing h. batok sa imo

2Co 10:4 ang amon h. indi iya sang tawo

HINGAPUSAN

, Mat 28:20 kaupod ako tubtob sa h.

HINIGUGMA

, Mat 3:17 akon Anak, ang h.

HINULSOL (mag-, naga-, pag-)

 

Lu 15:7 kalipay tungod sa makasasala nga n.

Bin 3:19 m. kamo kag magbag-o

Bin 17:30 katawhan bisan diin dapat m.

Bin 26:20 paghimo sing mga buhat nga takus sa p.

Ro 2:4 Dios nagatinguha sa pagtuytoy sa imo sa p.

2Co 7:10 kasubo nga nagaresulta sa p.

HINULSULAN

, Bug 16:11 sa baylo h., ginpasipalahan

HIPOS (mapa-, pag-)

, Man 3:7 Tion sa p.

1Pe 2:15 m. ang indi makatarunganon nga tawo

HIUSA (maga-, na-, pag-)

, Ge 2:24 m. sa iya asawa

Sa 133:1 mag-ulutod magkabuhi nga may p.!

Efe 4:3 tipigan ang p. nga nabaton ninyo

Efe 4:13 tubtob makadangat kita sa n. nga pagtuo

Fil 2:2 n. sing bug-os

Col 3:14 gugma, himpit nga higot sang p.

HOMOSEKSUWALIDAD

, 1Co 6:9 nagahimo sang h.

HUBARAN

, Mat 18:18 ang h. ninyo sa duta

HUGASI

, Sa 51:2 H. ako sa akon kasaypanan

HUKMAN (gina-)

, Isa 26:9 kon g. mo ang duta

Bin 17:31 nagtalana sia sing adlaw agod h.

HUKMANAN

, Dan 7:10 Nagsugod na ang H.

Mar 13:9 Dalhon kamo sa mga h.

1Co 6:6 ginadala sang utod ang iya utod sa h.

HUKOM (maga-, mag-, naga-, pag-)

 

Isa 33:22 si Jehova ang aton H.

Mat 7:2 kon paano kamo n., amo man

Lu 6:37 untati ang p., kag indi kamo paghukman

Lu 18:2 h. nga wala sing kahadlok sa Dios

Lu 22:30 p. sa 12 ka tribo sang Israel

Ju 5:22 gintugyan sang Amay sa Anak ang p.

Ro 14:4 Sin-o ka nga m. sa alagad

1Co 6:2 mga balaan m. sa kalibutan?

1Co 11:29 nagadala sing p. sa iya kaugalingon

San 4:12 sin-o ka nga m. sa imo isigkatawo?

1Pe 4:17 ang p. magasugod sa balay sang Dios

HULAT (gina-, naga-)

 

Miq 7:7 Ipakita n. nga panimuot

Ro 8:25 g. naton nga may pagbatas

HULATA

, Sa 37:7 h. nga may kalangkag si Jehova

HULOT

, Isa 26:20 katawhan ko, magsulod sa inyo h.

HUNAHUNA (gina-, mag-, naga-, pag-, pang-)

 

Sa 26:2 Putlia ang akon p.

Sa 139:17 hamili gid ang imo mga p.!

Sa 146:4 Sa sina nga adlaw ang iya p. madula

Hul 12:18 paghambal nga wala g. kaangay

Hul 15:28 Ang matarong n. antes magsabat

Hul 20:5 p. sang tawo daw madalom nga tubig

Isa 55:8 ang akon p. indi inyo p.

Mat 22:37 Higugmaa si Jehova sa bug-os mo nga h.

Ro 7:25 sa akon h. ulipon ako sa kasuguan

Ro 8:6 p. sa unod nagakahulugan sing kamatayon

1Co 2:16 yara sa aton ang h. sang Cristo

1Co 14:20 m. kaangay sang hamtong

2Co 10:5 tanan nga p. matinumanon sa Cristo

Efe 4:23 bag-uha ang inyo p.

Fil 2:5 p. nga yara man kay Cristo

Fil 3:19 ila h. yara sa mga butang sa duta

Col 3:2 Ituon ang h. sa mga butang sa ibabaw

Bug 17:17 ginbutang sa ila tagipusuon ang iya h.

HUNGOD

, Heb 10:26 kon h. nga maghimo sang sala

HUO

, Mat 5:37 ang inyo H. mangin h.

HURNO

, Dan 3:17 maluwas kami sang Dios sa h.

HUSTISYA

, Miq 6:8 ang pagpakita sing h.

Bin 28:4 indi magtugot ang H. nga mabuhi pa sia

HUWARAN

, San 5:10 h. ang mga manalagna

1Pe 2:21 ang Cristo nagabilin sang h.

HUYOG

, Ge 8:21 ang h. malain halin sa pagkabata

1Cr 28:9 nahantop sang Dios ang tanan nga h.

I

IBALIBAD

, Ju 15:22 wala sila sing i. sa ila sala

Ro 1:20 wala i. nga wala sila makakilala sa Dios

IBAN NGA MGA KARNERO

, Ju 10:16 May yara ako i.

IDO

, Hul 26:17 nagadakop sang dulunggan sang i.

Man 9:4 buhi nga i. mas maayo sa patay nga leon

Mat 8:20 i. nga talunon may lungib, apang

2Pe 2:22 Ang i. nagkaon sang iya suka

IGANG

, Deu 32:4 Ang I., himpit ang iya hinimuan

Mat 7:24 nagtukod sang iya balay sa i.

IGBALATYAG

, Efe 4:19 Wala i. sa maayo kag malain

IGTALUPANGOD

, 1Ti 4:16 Hatagi i. ang imo panudlo

IHIBALO

, Hul 1:7 tikang sa pagtigayon sing i.

Hul 2:10 i. mangin kalahamut-an sa imo kalag

Hul 24:5 sa i. ginapabakod sang tawo iya gahom

Isa 11:9 duta mapuno sang i. tuhoy kay Jehova

Dan 12:4 matuod nga i. magabugana

Os 4:6 Bangod ginsikway ninyo ang i.

Mal 2:7 katungdanan sang saserdote, itudlo ang i.

Lu 11:52 ginkuha ninyo ang yabi sa i.

1Co 8:1 i. mahimo bangdan sang pagpahambog

IKADUHA NGA KAMATAYON

 

Bug 2:11 indi gid mahalitan sang i.

Bug 20:6 wala sing awtoridad sa ila ang i.

Bug 20:14 nagakahulugan sang i.

IKANAPULO

, Ne 10:38 Levinhon, ihalad ang i. sang i.

Mal 3:10 Dalha sa templo ang bug-os nga i.

IKASARANG

, Ex 35:35 Ginhatagan i. sa pag-obra

Mat 25:15 talanton, kada isa suno sa iya i.

IKASARANG SA PAGHUNAHUNA

 

Hul 1:4 mahatagan sing i. ang mga pamatan-on

ILANSANG. Tan-awa ang USOK.

 

ILIHAWAN

, Isa 53:7 Daw karnero nga gindala sa i.

ILIHAWON

, Sa 44:22 Daw mga karnero nga i.

ILO

, Ex 22:22 Indi pagpiguson ang i.

San 1:27 pag-atipan sa mga i. kag balo

ILOY

, Ex 20:12 Padunggi ang inyo amay kag i.

Sa 27:10 Bisan bayaan ako sang akon amay kag i.

Hul 23:22 indi pagtamaya ang imo i.

Lu 8:21 Ini sila ang akon i. kag mga utod

Ju 19:27 nagsiling sa disipulo: Yari ang imo i.!

Ga 4:26 Jerusalem sa ibabaw, ang aton i.

ILUGA

, 1Co 11:1 I. ako, subong ginailog ko ang Cristo

Heb 13:7 i. ang ila pagtuo

ILUSTRASYON

, Mat 13:34 Jesus nagtudlo paagi sa i.

Mar 4:2 gintudluan paagi sa mga i.

IMAHEN

, Ex 20:4 Indi maghimo sing tinigib nga i.

IMOL

, 1Sa 2:8 Ginabayaw niya ang i. halin sa abo

Sa 9:18 ang mga i. indi gid pagkalimtan

Sa 69:33 ginapamatian ni Jehova ang mga i.

Lu 4:18 pagpahayag sing maayong balita sa mga i.

Ju 12:8 Ang mga i. kaupod ninyo pirme

2Co 6:10 i. apang nagapamanggad sa madamo

2Co 8:9 si Jesucristo nangin i. tungod sa inyo

Ga 2:10 dumdumon namon ang mga i.

IMPORTANTE

, Mat 6:26 mas i. pa kamo sangsa ila

Mat 23:23 mas i. nga mga sugo sang Kasuguan

Fil 1:10 mapat-od ang mas i.

IMPOSIBLE

, Ge 18:14 May i. bala kay Jehova?

Mat 19:26 sa tawo i., apang sa Dios posible

INAGAW

, Jer 39:18 ang imo kabuhi subong i.

INAWAY

, 1Sa 17:47 ang i. iya ni Jehova

Sa 46:9 Ginapauntat niya ang mga i.

Hul 15:18 indi dali maakig nagapauntat sing i.

Os 2:18 Dulaon sa duta ang espada kag i.

1Co 14:8 sin-o ang magahanda para sa i.?

Bug 12:7 nagdabdab ang i. sa langit: Si Miguel

Bug 16:14 i. sa daku nga adlaw sang Dios

INDI TUMULUO

, 1Co 6:6 agod hukman sang mga i.

1Co 7:12 asawa nga i. sugot nga magpabilin

2Co 6:14 Indi magpagota sing sampihakan sa i.

INHUSTISYA

, Ro 9:14 May i. bala sa Dios? Wala gid!

INTEGRIDAD

, 1Cr 29:17 nahamuot ka sa i.

Job 27:5 indi ko pag-isikway ang akon i.!

Sa 25:21 amligan ako sang akon i.

Sa 26:11 magalakat ako sa akon i.

Sa 101:2 i. sa tagipusuon sa sulod sang akon balay

INTO (gina-, nagapang-)

 

Hul 26:28 n. nagadala sang kalaglagan

Jud 16 g. ang iban agod makapamentaha

INUGHAPLAS SA MATA

, Bug 3:18 i. agod makakita

IPAANGGID (pag-)

, Isa 46:5 Kay sin-o ninyo ako i.

Ga 6:4 indi dapat p. sa iban

IPADALA

, Isa 6:8 Yari ako! I. ako!

IPAHANGOP

, Sa 119:27 I. sa akon ang imo mando

IPATUDOK

, Deu 6:7 i. ini sa inyo anak

IPAUTWAS

, Sa 62:8 I. sa iya ang inyo ginabatyag

ISA

, 1Co 8:6 i. ka Dios, kag i. ka Ginuo

ISAAC

, Ge 22:9 Gingapos niya si I.

ISDA

, Jon 1:17 Nagpadala i. sa pagtulon kay Jonas

Ju 21:11 pukot nga puno sang 153 ka i.

ISIGKATAWO

, Lu 10:27 Higugmaa ang imo i.

Lu 10:36 sin-o sa tatlo ang nagpakita nga i.?

ISILING

, Job 31:34 Nahadlok sa i. sang mga tawo

ISIPON

, Sa 90:12 kon paano i. amon mga adlaw

ISRAEL

, Ge 35:10 I. na ang imo ngalan

Sa 135:4 ginpili ang I. subong hamili nga katawhan

Ga 6:16 I. sang Dios makatigayon paghidait

ITUON

, Col 3:2 I. ang inyo hunahuna sa ibabaw

J

JACOB

, Ge 32:24 tawo nagpakigdumog kay J.

JAH

, Ex 15:2 J. ang akon kusog kag gahom

Isa 12:2 si J. Jehova ang akon kusog

JEFTE

, Huk 11:30 nagpanaad si J.

JEHOSAPAT

, 2Cr 20:3 Hinadlukan si J.

JEHOVA

, Ex 3:15 J. ang akon ngalan tubtob san-o

Ex 5:2 Sin-o si J.? Indi ko kilala si J.

Ex 6:3 sa ngalan nga J. wala ako magpakilala

Ex 20:7 Indi paggamiton ngalan ni J. sa wala pulos

Deu 6:5 Higugmaa si J. sa bug-os tagipusuon

Deu 7:9 si J. amo ang matuod nga Dios

Sa 83:18 J., ikaw lamang ang Labing Mataas

Isa 42:8 Ako si J. Amo ina ang akon ngalan

Os 12:5 si J. sang kasuldadusan, J. ang iya ngalan

Mal 3:6 ako si J.; wala ako nagabag-o

Mar 12:29 si J. nga aton Dios isa gid lang nga J.

JEREMIAS

, Jer 38:6 J. ginbutang sa bubon

JERUSALEM

, Jos 18:28 siudad sang Jebusnon nga J.

Dan 9:25 nga ipasag-uli kag patindugon ang J.

Mat 23:37 J., J., nagapatay sang mga manalagna

Lu 2:41 magkadto sa J. sa Paskua

Lu 21:20 kon ang J. ginalibutan sang kasuldadusan

Lu 21:24 J. tasakon sang mga pungsod tubtob

Bin 5:28 ginpuno ang J. sang inyo panudlo

Bin 15:2 mga apostoles kag gulang sa J.

Ga 4:26 J. sa ibabaw hilway, sia ang aton iloy

Heb 12:22 nagpalapit sa langitnon nga J.

Bug 3:12 Bag-o nga J. nagapanaug halin sa langit

Bug 21:2 Bag-o nga J., kaangay sang nobya

JESSE

, 1Sa 17:12 May walo ka anak si J.

Isa 11:1 gamay nga sanga magatubo sa tuod ni J.

JESUCRISTO

, Ju 17:3 sa imo ginpadala, si J.

JESUS

, Mat 1:21 hingalanan mo sia nga J.

JEZEBEL

, 1Ha 21:23 Kaunon si J. sang mga ido

Bug 2:20 ginakunsinti mo si J.

JOB

, Job 1:9 Nahadlok bala si J. sa Dios?

San 5:11 Nabatian ninyo ang pagbatas ni J.

JONAS

, Jon 2:1 si J. sa tiyan sang isda

JONATAN

, 1Sa 18:3 Nagpakigkatipan si J. kay David

1Sa 23:16 J., ginbuligan si David nga magbakod

JORDAN

, Jos 3:13 magauntat ang tubig sang J.

2Ha 5:10 sa J. magpaligo sing pito ka beses

JOSE

, Ge 39:23 si Jehova kaupod ni J.

Lu 4:22 nagsiling: Indi bala anak sia ni J.?

JOSIAS

, 2Ha 22:1 J. naggahom sing 31 ka tuig

JOSUE

, Ex 33:11 si J. nga anak ni Nun

JUAN 1

., Mat 21:25 awtoridad ni J. sa pagbawtismo?

Mar 1:9 Jesus ginbawtismuhan ni J. sa Jordan

JUAN 2

., Ju 1:42 Ikaw si Simon nga anak ni J.

JUAN 3

., Mat 4:21 J. upod ang amay nga si Zebedeo

JUDA

, Ge 49:10 setro indi pagkuhaon kay J.

JUDAS

, Mat 27:3 J., gin-uli ang 30 ka pilak

JUDIYO

, Zac 8:23 magauyat sa bayo sang J.

Ro 3:29 sia bala Dios sang mga J. lamang?

1Co 9:20 Sa mga J. nangin subong ako sang J.

K

KAADLAWAN

, Ge 40:20 k. sang Paraon

Mat 14:6 ginsaulog ang k. ni Herodes

KAAKIG (mag-)

, Sa 37:8 Isikway ang k. kag kasingkal

Sa 37:8 Indi m. kag maghimo sing malaut

Hul 16:32 ang nagapugong sang k. mas maayo

Col 3:8 isikway ang k., masakit nga hambal

Col 3:19 indi m. sing tuman sa ila

KAALAM

, Sa 111:10 pamuno sang k.

Hul 2:6 si Jehova nagahatag sing k.

Hul 4:7 k. amo ang pinakaimportante

Hul 8:11 k. mas maayo sangsa mga korales

Hul 24:3 Paagi sa k. ginapatindog ang balay

Man 7:12 k. makatipig nga buhi sa tawo

Man 10:10 k. nagabulig agod magmadinalag-on

Mat 11:19 k. ginapamatud-an nga matarong

Lu 21:15 k. nga indi mapamatukan

Ro 11:33 Indi matungkad ang k. sang Dios

1Co 2:5 pagtuo indi sa k. sang tawo

1Co 2:6 indi ang k. sang mga manuggahom

1Co 3:19 k. sini nga kalibutan kabuangan

Col 2:3 sa iya ang tanan nga bahandi sang k.

San 1:5 kon kulang sang k., magpangayo

San 3:17 ang k. halin sa langit mahidaiton

KAALIKAYA

, Hul 31:30 k. makadaya, katahom

KAAWA

, Col 3:12 mapinalanggaon nga k.

KAAWAY

, Sa 110:2 Maggahom sa tunga sang k.

Mat 5:44 Padayon nga higugmaa ang inyo k.

Mat 10:36 k. sang tawo amo ang katapo

Ro 12:20 kon ginagutom ang imo k., pakan-a

KAAWAYON

, Ge 3:15 k. mo kag sang babayi

KAAYO

, Hul 31:26 kasuguan sang k. sa iya dila

Bin 28:2 Tumalagsahon nga k. ang ginpakita

1Te 5:13 k. lakip ang gugma bangod sa buluhaton

KAAYUHAN

, Deu 10:13 pagtuman para sa k.

Hul 14:23 may k. sa tanan nga pagpangabudlay

Isa 48:17 nagatudlo para sa imo k.

1Co 7:35 ini para sa inyo k.

1Co 10:24 indi maghunahuna sang iya k.

1Co 13:5 wala nagapangita kaugalingon nga k.

Fil 2:4 indi inyo k., kundi iya man sang iban

Fil 2:21 iban nagapangita kaugalingon nga k.

KABALAKA (mag-, naga-, pag-)

 

Sa 94:19 nagdamo ang k., ginlugpayan

Hul 12:25 k. sa tagipusuon nagapabug-at sini

Isa 41:10 indi ka m., kay ako imo Dios

Mat 10:19 indi m. kon ano ang ihambal

Mar 4:19 k. sini nga sistema kag limbong

Lu 8:14 nadaug sang k., manggad

Lu 12:25 makadugang sa kabuhi paagi sa p.?

Lu 21:34 mabug-atan sang k. sa kabuhi

1Co 7:32 Luyag nga mahilway kamo sa mga k.

1Co 7:32 wala asawa n. sa butang sang Ginuo

1Co 12:25 may k. sa isa kag isa

2Co 11:28 n. sa tanan nga kongregasyon

Fil 4:6 Indi kamo m. sa bisan ano

KABALASLAN

, Hul 29:21 mangin wala k.

KABAN

, Ex 25:10 Magahimo sing k. nga akasya

2Sa 6:6 gin-uyatan ni Uzah ang K.

1Cr 15:2 magdala sang K. kundi ang Levinhon

KABANGDANAN

, Man 7:25 usisaon ang k.

KABATAAN

, Deu 31:12 Tipuna ang k.

KABAYLO

, Mat 16:26 ihatag k. sang iya kabuhi?

KABAYO

, Bug 6:2 puti nga k., ang nagasakay

Bug 19:11 may nakita ako nga puti nga k.

KABILINGGAN

, Isa 41:29 imahen wala sing k.

KABUANGAN

, Hul 19:3 k. nagapatiko sang dalanon

Hul 22:15 Ang k. yara sa tagipusuon sang bata

1Co 3:19 kaalam sini nga kalibutan k. sa Dios

KABUBUT-ON

, Sa 40:8 imo k. ang akon kalipay

Sa 143:10 Tudlui ako sa paghimo sang imo k.

Mat 6:10 Matuman ang imo k. sa duta

Mat 7:21 nagahimo sang k. sang akon Amay

Lu 22:42 indi ang akon k. ang matuman

Ju 6:38 agod himuon indi ang akon k.

Bin 21:14 matuman ang k. ni Jehova

Ro 12:2 kag himpit nga k. sang Dios

1Te 4:3 k. sang Dios, maglikaw sa imoralidad

1Ju 2:17 nagahimo k. sang Dios nagapabilin

1Ju 5:14 ipangamuyo suno sa iya k.

KABUDLAY

, 2Co 1:8 kapipit-an nga tuman gid k.

KABUDLAYAN

, Sa 34:19 Madamo ang k. sang

Bin 14:22 Ginharian paagi sa madamo nga k.

Ro 5:3 ang k. nagaresulta sa pagbatas

Ro 12:12 Batasa ninyo ang k.

2Te 1:4 pagbatas kag pagtuo bisan pa sang k.

KABUGANAAN

, Lu 6:45 sa k. sang tagipusuon

KABUG-ATAN

, Ga 6:2 magbuligay sa inyo k.

Heb 12:1 ihaboy naton ang tagsa ka k.

Bug 2:24 Indi ko pagdugangan ang inyo k.

KABUHI

, Deu 30:19 ginabutang ko ang k. kag

Sa 36:9 Ikaw ang tuburan sang k.

Lu 9:24 luyag magluwas sang k. madula niya ini

Ju 5:26 Amay may gahom sa paghatag sing k.

Ju 11:25 Ako ang pagkabanhaw kag k.

Bin 20:24 wala ginakabig nga importante ang k.

KABUHI NGA WALA SING KATAPUSAN

 

Dan 12:2 magamata, iban magabaton sing k.

Lu 18:30 sing mas madamo, kag sing k.

Ju 3:16 indi malaglag kundi makatigayon sang k.

Ju 17:3 nagakahulugan sang k., ang pagkilala

Bin 13:48 may panimuot sa pagtigayon sing k.

Ro 6:23 dulot sang Dios amo ang k.

1Ti 6:12 manguyapot sing malig-on sa k.

KABUTIGAN

, 2Te 2:11 magpati sila sa k.

KADADALMAN

, Bug 11:7 sapat nagtakas sa k.

Bug 17:8 mabangis nga sapat magatakas sa k.

Bug 20:3 gintagbong sia sa k.

KADALAG-AN

, 2Co 2:14 nagapanguna sa aton sa k.

KADALUMON

, Efe 3:18 mahangpan ang k.

KADAM-AN

, Ex 23:2 Indi kamo magsunod sa k.

KADASIGON

, Ge 33:14 suno sa k. sang mga sapat

KADLAW (maga-, naga-, nag-)

, Ge 18:13 n. si Sara

Sa 2:4 Ang nagapungko sa trono sa langit m.

Hul 14:13 n., tagipusuon nagabatyag kasakit

KADUDULMAN

, Isa 60:2 k. magatabon sa duta

Ju 3:19 ginhigugma sang mga tawo ang k.

1Pe 2:9 nagtawag sa inyo halin sa k.

KADULOM

, Mat 4:16 yara sa k. nakakita kasanag

KAGAB-IHON

, Ro 13:12 Madalom na gid ang k.

KAGAMO

, 1Co 14:33 Dios indi sang k. kundi

KAGUOM

, Sof 1:15 Adlaw sang kadulom kag k.

KAHADLOK (mag-, naga-)

, Hul 29:25 k. sa tawo siod

Lu 21:26 mga tawo magakapunaw sa k.

Fil 1:28 wala gid n. sa mga kasumpong

1Ju 4:18 Wala sing k. sa gugma

Bug 2:10 Indi m. sa malapit mo na antuson

KAHADLOK KAY JEHOVA

, Sa 19:9 Ang k. putli

Sa 111:10 k. amo ang pamuno sang kaalam

Hul 8:13 k. nagakahulugan pagdumot sa malain

KAHANUKLOG

, Heb 4:15 k. sa aton mga kaluyahon

KAHIDLAW (naga-)

, Sa 84:2 N. gid ako kay Jehova

Fil 1:8 daw ano ang k. ko sa inyo tanan

KAHIGAYUNAN

, Ga 6:10 may k., himuon ang maayo

KAHIGKUAN

, Col 3:5 seksuwal nga imoralidad, k.

KAHILWAYAN

, Ro 8:21 k. sang mga anak sang Dios

2Co 3:17 kon diin ang espiritu ni Jehova, may k.

1Pe 2:16 gamita ang k., indi subong tabon

2Pe 2:19 Nagasaad sila sang k. sa ila

KAHIMUSAN

, 1Co 14:40 nagakaigo kag suno sa k.

KAHOY

, Ge 2:9 k., pagkilala sang maayo kag malain

Ge 2:9 k. sang kabuhi sa tunga sang hardin

Sa 1:3 kaangay sang k. sa higad sang sapa

Isa 61:3 dalagku nga mga k. sang pagkamatarong

Eze 47:12 magatubo ang tanan nga sahi sang k.

Dan 4:14 Tapsa ang k., utda ang mga sanga

Bug 2:7 magkaon sang bunga sang k. sang kabuhi

Bug 22:14 pagkadto sa mga k. sang kabuhi

KAHOYKAHOY

, Bin 7:30 nagadabdab nga k.

KAHUYA (gina-, gin-, mag-, naga-)

 

Mar 8:38 ang bisan sin-o nga n. sa akon

Ro 1:16 wala ko g. ang maayong balita

2Ti 2:15 manugpangabudlay nga wala sing g.

Heb 11:16 wala sila g. sang Dios

1Pe 4:16 kon nagaantos bangod Cristiano, indi m.

KAILIGBON

, Ro 1:26 makahuluya nga k.

Ro 1:27 mga lalaki, nagdabdab ang ila k.

Ro 16:18 ulipon sang ila mga k.

Col 3:5 indi mapunggan nga k. sa sekso

1Te 4:5 makagod kag indi mapunggan nga k.

2Ti 2:22 palagyo sa k. sang pagkapamatan-on

San 1:14 ginaganyat kag ginahaylo sang iya k.

1Pe 2:11 maglikaw sa undanon nga mga k.

1Ju 2:16 k. sang unod kag k. sang mata

KAIMON

, Hul 6:34 k. nagapaakig gid sa bana

Hul 14:30 k. nagaut-ot sang mga tul-an

KAIMULON

, 2Co 8:2 sa ila k., tuman kaalwan

KAISOG (magpa-, nagpa-)

, Jos 1:7 M. ka lang

Bin 4:31 ginbantala nga may k.

Bin 28:15 Sang makita sila ni Pablo, n. sia

1Co 16:13 m. kamo, magpakabakod

Efe 6:20 [Mangamuyo] agod mahambal nga may k.

Fil 1:14 k. sa pagbantala sang pulong sang Dios

1Te 2:2 nagtipon sang k. paagi sa aton Dios

KAKAGOD

, Lu 12:15 mag-andam sa k.

Col 3:5 k., nga pagsimba sa mga diosdios

KAKAHAS

, 1Sa 15:23 ang k. pareho lang sa

Hul 11:2 Kon mag-abot ang k., magasunod

KAKUGI

, Sa 69:9 k. sa imo balay

Isa 37:32 Pat-uron sang k. ni Jehova nga matuman

Ro 10:2 may k. sila sa Dios, apang indi

KAKULANG SA PAGKAON

, Mat 24:7 may k.

KALABANAN

, Jer 8:6 nga ginasunod sang k.

KALADLAWAN

, Jer 20:7 Nangin k. ako

KALAG

, Nu 31:28 isa ka k. sa mga tawo kag baka

Eze 18:4 Ang k. nga nagapakasala mapatay

Mat 22:37 Higugmaa si Jehova sa bug-os mo nga k.

KALAGLAGAN

, 2Te 1:9 wala sing katapusan nga k.

KALAHAMUT-AN

, Ju 8:29 ginahimo ang k. sa iya

Efe 5:10 pat-ura kon ano ang k. sa Ginuo

2Ti 2:15 ipresentar kaugalingon nga k. sa Dios

KALALAT-AN

, Ex 11:1 Isa pa ka k. sa Paraon

Bug 18:4 indi luyag magbaton sang iya k.

KALANGITAN

, Sa 8:3 Kon makita ko ang k.

Sa 19:1 k. nagapahayag sang himaya sang Dios

KALAN-ON

, Bin 14:17 nagahatag sing bugana nga k.

KALANTIP SA PAGPANUDLO

, 2Ti 4:2 nga may k.

KALAUTAN

, Mat 24:12 pagdamo sang k., ang gugma

1Te 5:22 Likawi ang tanan nga k.

KALAYO

, Jer 20:9 pareho sang k. sa akon tul-an

Mat 25:41 k. nga gin-aman sa Yawa

1Co 3:13 k. magapamatuod kon ano ang gintukod

1Te 5:19 Indi pagpalunga ang k. sang espiritu

2Ti 1:6 padabdabon kaangay sang k. ang dulot

2Pe 3:7 duta nga nagaluntad ginatigana sa k.

KALBO (na-)

, Le 13:40 lalaki n., matinlo sia

2Ha 2:23 Palayo ka diri, k.!

KALIBUTAN

, Lu 9:25 maangkon ang k. apang

Ju 15:19 dumtan sang k. bangod indi bahin sang k.

Ju 17:16 Indi sila bahin sang k.

1Ju 2:15 Indi paghigugmaa ang k.

1Ju 2:17 k. nagataliwan, apang ang isa

KALIG-UNAN

, Hul 12:3 nagahimo kalautan wala k.

Isa 32:17 resulta sang pagkamatarong ang k.

Os 2:18 magakabuhi sila nga may k.

KALIMTAN (gina-, pag-)

 

Sa 119:141 wala g. imo mando

Fil 3:13 G. ang mga butang sa likuran

Heb 6:10 Dios matarong kag indi niya p.

KALIPAY (mag-, naga-)

 

Ne 8:10 k. ni Jehova ang pamakod

Sa 1:2 n. sia sa kasuguan ni Jehova

Sa 37:4 M. ka kay Jehova

Sa 40:8 paghimo sang imo kabubut-on akon k.

Sa 137:6 tanan nga kabangdanan sang akon k.

Hul 8:30 Ako gid ang iya k.

Man 2:24 m. sa iya ginpangabudlayan

Isa 65:14 akon mga alagad magasinggit sa k.

Lu 8:13 nagbaton sang pulong nga may k.

Lu 15:7 k. sa langit tungod sa nagahinulsol

Ju 16:22 wala sing makakuha sang inyo k.

Ro 5:3 m. kita samtang yara sa mga kabudlayan

Ro 7:22 n. ako sa kasuguan sang Dios

Ro 15:13 Kabay nga Dios maghatag sing k.

1Te 1:6 may k. halin sa balaan nga espiritu

Heb 12:2 sa k. nga ginbutang sa iya atubangan

KALIPAYAN

, Lu 8:14 nawili sa k.

KALIPIKADO

, 2Ti 2:2 mangin k. nga itudlo

KALIPIKASYON

, Ga 6:1 may espirituwal nga k.

KALISDANAN

, 2Sa 22:7 Sa k. nanawag kay Jehova

Job 36:15 ginaluwas ang nagaantos sa k.

Sa 46:1 Handa magbulig sa tion sang k.

Sa 119:50 ini ang akon lugpay sa akon k.

KALISOD (mag-, naga-)

, 1Sa 1:15 N. gid ako

Isa 51:11 Indi na m. ukon magpangasubo.

Isa 66:2 talupangdon ang mapainubuson kag n.

KALIWAT

, Ge 3:15 kaawayon sa imo k. kag

Ge 22:17 padamuon ko gid ang imo k.

Isa 65:23 K. nga ginpakamaayo ni Jehova

Ga 3:16 kag sa imo k., sa Cristo

Ga 3:29 k. kamo ni Abraham, mga manunubli

KALIWATAN

, Mat 24:34 k. indi magtaliwan

KALMADO

, Hul 17:27 ang may paghangop k.

KALUBAY

, Jon 4:10 Naluoy ka sa tanom nga k.

KALUOY (maga-)

, Ne 9:19 sa k., wala ginpabay-an

Isa 55:7 Magbalik kay Jehova, nga m. sa iya

Mat 9:13 K. ang luyag ko, indi halad

2Co 1:3 Amay nga may mapinalanggaon nga k.

San 2:13 Ang k. labaw sa paghukom

1Ju 3:17 wala magpakita sing k. sa iya

KALUWASAN

, Sa 3:8 Si Jehova ang k.

Ro 13:11 ang aton k. mas malapit na karon

Efe 6:17 Batuna ang helmet sang k.

Fil 2:12 panikasugi ang k. nga may kahadlok

Bug 7:10 Ang k. utang namon sa amon Dios

KALUY-AN

, Hul 28:13 ang nagatu-ad sang sala k.

Isa 26:10 Bisan k. ang malauton, indi makatuon

KAMATAYON

, Isa 25:8 Dulaon niya ang k.

Os 13:14 K., diin ang imo sudlot?

Mat 25:46 Maagom nila ang k. nga wala katapusan

Ro 5:12 naglapnag ang k. sa tanan

Ro 6:23 bayad sa sala amo ang k.

1Co 15:26 k., ang katapusan nga kaaway dulaon

1Te 4:13 tuhoy sa mga nagatulog sa k.

Heb 2:9 matilawan ni Jesus ang k. para sa

Heb 2:15 naulipon tungod sa kahadlok sa k.

Bug 21:4 wala na sing k.

KAMATUORAN

, Sa 15:2 nagahambal sing k.

Sa 119:160 Ang imo pulong k.

Hul 23:23 Bakla ang k. kag indi pag-ibaligya

Ju 4:24 dapat magsimba sa espiritu kag k.

Ju 8:32 ang k. magahilway sa inyo

Ju 14:6 Ako ang dalan, k., kag kabuhi

Ju 16:13 espiritu sang k., tuytuyan kamo sa k.

Ju 17:17 Pakabalaana sila sa k.

Ju 18:38 Nagpamangkot si Pilato: Ano ang k.?

2Co 13:8 wala sing mahimo batok sa k.

Efe 4:25 kada isa maghambal sang k.

2Pe 1:12 malig-on na kamo sa k.

3Ju 4 ang akon mga anak nagalakat sa k.

KAMELYO

, Mat 19:24 mahapos sa k. nga maglusot

KAMINGAWAN

, Isa 35:6 magasagawak tubig sa k.

Isa 41:18 Himuon ko nga punong ang k.

KAMOT

, Sa 145:16 Ginahumlad ang imo k.

Isa 35:3 Pabaskuga ang mga k. nga maluya

Isa 41:10 Uyatan ko ikaw sang akon tuo nga k.

Mat 6:3 indi pagpahibalua ang wala nga k.

KANDING

, Mat 25:32 pagpain sa karnero kag k.

KANGGA

, Huk 4:13 k. nga ang ruweda may salsalon

2Ha 6:17 palibot ni Eliseo puno sing k. sa inaway

KANGIL-ARI

, Ro 12:9 K. ninyo ang malaut

KAPAHUWAYAN

, 2Te 1:7 nagaantos hatagan sang k.

Heb 4:9 k. para sa katawhan sang Dios

KAPAIT

, Hul 14:10 tagipusuon nakahibalo sang k.

KAPALARAN

, Isa 65:11 para sa dios sang K.

KAPASLAWAN

, Ro 5:5 wala nagaresulta sa k.

KAPATAWARAN

, Mat 26:28 dugo, ibubo para sa k.

KAPAWA

, Sa 36:9 sa imo k. makakita kami

Sa 119:105 Ang imo pulong k. sa akon dalanon

Hul 4:18 banas sang matarong kaangay sang k.

Isa 42:6 subong k. sa mga pungsod

Mat 5:14 Kamo ang k. sang kalibutan

Mat 5:16 paiwaga ang inyo k. sa mga tawo

Ju 8:12 Ako ang k. sang kalibutan

2Co 4:6 Magsilak ang k. halin sa kadudulman

KAPIESTAHAN

, Le 23:4 ini ang mga k. ni Jehova

KAPIPIT-AN

, Mat 24:21 magaabot ang dakung k.

1Co 7:28 ang nagaminyo may k. sa unod

2Co 4:17 bisan pa ang k. umalagi

Bug 7:14 naggua halin sa dakung k.

KAPISAN

, Hul 12:27 k. bilidhon nga manggad

Heb 6:11 magpakita sang amo man nga k.

KARI

, Isa 55:1 K., tanan nga ginauhaw

Bug 22:17 ang nagapamati magsiling, K.!

KARNE

, Hul 23:20 palakaon sing k.

KARNERO

, Sa 100:3 kag k. sang iya halalban

Isa 53:7 Daw k. sia nga gindala sa ilihawan

Eze 34:12 Atipanon ko ang akon mga k.

Mat 25:33 Ibutang niya ang mga k. sa iya tuo

Ju 21:16 Bantayi ang akon magagmay nga k.

KASADYA (maga-, mag-, naga-)

 

Sa 100:2 Mag-alagad kay Jehova nga may k.

Man 8:15 wala na sang maayo pa kundi ang m.

Isa 65:13 akon mga alagad m., kamo mahuy-an

Bin 5:41 naghalin sila sa Sanhedrin, nga n.

Ro 12:12 M. kamo tungod sa inyo paglaum

Ro 12:15 M. upod sa mga nagakasadya

Fil 3:1 padayon kamo nga m. sa Ginuo

Fil 4:4 M. kamo pirme sa Ginuo. M.!

KASAKIT

, Ro 9:2 k. sa akon tagipusuon

KASAL

, Mat 22:2 naghanda sing punsion sa k.

Ju 2:1 punsion sa k. sa Cana

Bug 19:7 nag-abot na ang k. sang Kordero

KASAL-ANAN

, Isa 53:5 tungod sa amon k.

KASANDARAN

, Ro 14:13 indi magbutang sing k.

KASIMANWA

, 1Te 2:14 nag-antos sa kamot sang k.

KASINGKI

, Ge 6:11 Napuno ang duta sang k.

Sa 11:5 Ginadumtan ang nagahigugma sa k.

KASUBO (mag-, nag-)

 

Sa 31:10 kabuhi puno sang k.

Sa 90:10 mga tuig nga puno sing k.

Man 7:3 ang k. sang nawong makapaayo

Isa 35:10 ang kalisod kag k. madula na

2Co 2:7 madaug sang tuman nga k.

2Co 7:9 N. kamo suno sa kabubut-on sang Dios

1Te 4:13 indi m. kaangay sang wala sing paglaum

KASUGUAN

, Sa 19:7 Ang k. ni Jehova himpit

Sa 40:8 ang imo k. yari sa akon tagipusuon

Sa 94:20 nagapahito sing kagamo paagi sa k.?

Sa 119:97 Ginahigugma ko gid ang imo k.!

Jer 31:33 Ibutang ko ang akon k. sa sulod nila

Hab 1:4 Wala ginatuman ang k., kag hustisya

Ro 7:22 nagakalipay ako sa k. sang Dios

Ro 10:4 Cristo amo ang katapusan sang K.

Ro 13:8 ang nagahigugma nakatuman sa k.

Ga 3:24 K. bantay nga nagadul-ong sa Cristo

Ga 6:2 matuman ang k. sang Cristo

San 2:8 ginatuman ninyo ang harianon nga k.

KASULATAN

, Mat 22:29 wala makahangop sang K.

Lu 24:32 sang ginabuksan niya ang K.

Bin 17:2 nagpangatarungan sa ila pasad sa K.

Bin 17:11 ginausisa ang K. sa adlaw-adlaw

Ro 15:4 Nagahatag sing paglaum ining K.

2Ti 3:16 Ang bug-os nga K. gintuytuyan sang Dios

KASULATAN SA PAGBAKLANAY

 

Jer 32:12 Ginhatag ang k. kay Baruc

KASULDADUSAN

, Sa 68:11 mga babayi daku nga k.

Bug 19:14 k. sa langit nagasunod sa iya

KASUMPONG

, Fil 1:28 wala nagakahadlok sa k.

KATAHOM

, Hul 6:25 Indi paghanduma ang iya k.

Hul 19:11 k. nga palampason ang sala

Hul 31:30 k. umalagi lang

Eze 28:17 bugalon bangod sang k.

KATALAGMAN

, Hul 3:23 magalakat ka nga wala k.

Hul 22:3 Makita sang maalamon ang k. kag

Ro 16:4 nagbutang sang ila kabuhi sa k.

2Co 11:26 k. sa siudad

KATALAW

, 2Ti 1:7 indi sing espiritu sang k.

KATAPUSAN

, Mat 24:14 dayon magaabot ang k.

Ju 13:1 ginhigugma sila ni Jesus tubtob sa k.

KATAPUSAN NGA MGA ADLAW

, 2Ti 3:1 k. magaabot

KATARUNGAN

, Job 34:12 wala nagapatiko sang k.

Job 40:8 Ginaduhaduhaan mo bala ang akon k.?

Sa 37:28 si Jehova mahigugmaon sa k.

Hul 29:4 Paagi sa k. ginapalig-on ang ginharian

Man 5:8 Indi ka matingala kon ginalapas ang k.

Isa 32:1 mga prinsipe magagahom para sa k.

Lu 18:7 indi bala hatagan sang Dios sing k.?

KATAWHAN

, Ex 19:5 mangin akon hamili nga k.

KATIPAN

, Ge 15:18 naghimo sing k. kay Abram

Jer 31:31 magahimo ako sing bag-o nga k.

Lu 22:20 bag-o nga k. pasad sa akon dugo

KATUBIGAN

, Jer 50:38 ang iya k. magahubas

KATUMANAN

, Isa 55:11 indi magbalik nga wala k.

KATUNGDANAN

, Man 12:13 bug-os nga k. sang tawo

Bin 1:20 kuhaon ang iya k. subong manugtatap

KATUTOM

, Hab 2:4 magakabuhi sa iya k.

KATUYUAN

, Hul 16:4 para matuman ang iya k.

Ro 8:28 ang mga gintawag suno sa iya k.

Ro 9:11 k. sang Dios nasandig, indi sa mga buhat

Efe 3:11 Suno sa dayon nga k.

KAUGALINGON

, Hul 28:26 Ang nagasalig sa k.

KAUGDANG

, 1Ti 2:9 mga babayi dapat may k.

KAUMHAN

, Ju 4:35 tan-awa ang k., maputi na

KAUMPAWAN

, Bin 3:19 mag-abot ang tion sang k.

KAUTURAN

, 1Pe 5:9 tanan ninyo nga k.

KAWATAN

, Hul 6:30 k. nagapangawat kon gutom

Hul 29:24 kaupod sang k. nagadumot sang

Mat 6:20 didto sa langit, diin wala sing k.

Mat 24:43 kon ano nga oras magaabot ang k.

1Co 6:10 mga k. indi makapanubli sang Ginharian

1Te 5:2 adlaw magaabot subong sang k.

KERUBIN

, Ge 3:24 nagbutang sing k. kag espada

Eze 28:14 Gintangdo ikaw subong k.

KILALA (gina-, ma-)

, Ex 7:5 m. nga ako si Jehova

Ex 9:16 m. ang akon ngalan

Isa 5:13 itapok bangod wala nila ako m.

Eze 39:7 m. sang mga pungsod nga ako si Jehova

2Co 6:9 indi kilala apang g. kami

Ga 4:9 k. na kamo sang Dios

Heb 5:14 nahanas nga m. maayo kag malain

KILALAHA

, Jer 31:34 K. si Jehova!

KILAT

, Mat 24:27 k. nga nagakirab

Lu 10:18 Satanas nahulog kaangay sang k.

KINAALAM

, Sa 19:7 kaalam sa kulang sing k.

Hul 22:3 kulang sing k. nagaantos sang resulta

KINABUBUT-ON

, Ex 35:5 tagsatagsa k. nga magdala

1Cr 29:17 ginahatag ko sing k.

Sa 110:3 katawhan magahalad sing k.

Ro 6:17 k. kamo nga nangin matinumanon

Efe 6:7 Alagda sing k. si Jehova

1Pe 5:2 Bantayi ang panong sang Dios sing k.

KINAHANGLAN

, Mat 6:32 Nahibaluan sang Amay k.

KINAHANGLANON

, Ro 12:13 Buligi sa ila mga k.

1Co 7:3 Ihatag sang bana k. sang asawa

KINALIPAY (pag-)

, Ro 13:13 magansal nga p.

Ga 5:21 pagpahubog, magansal nga k.

KINAMATARONG

, Eze 21:27 ang may legal nga k.

KINATUHAYAN

, Mal 3:18 makita k. sang matarong

KINAUGALI

, Le 18:23 Paglapas ini sa k.

Ro 1:26 ginbaylo sang babayi ang k. nga paggamit

Ro 1:27 lalaki, wala nagahulid sa babayi suno sa k.

Jud 7 nagpatuyang sa indi k. nga handum

KINITAAN

, Man 5:10 indi maayawan sa k.

KOBRA

, Isa 11:8 magahampang sa buho sang k.

KOMPIDENSIAL

, Am 3:7 indi pag-isugid ang iya k.

KONGREGASYON

, Sa 22:25 Dayawon ikaw sa k.

Sa 40:9 Ginsugid ko ang maayong balita sa k.

Mat 16:18 sa sini nga igang tukuron ko ang akon k.

Bin 20:28 bantayan ang k. sang Dios

Ro 16:5 Kamustaha ang k. sa ila balay

Col 4:5 pagpakig-angot sa mga indi bahin sang k.

KONSIENSIA

, Ro 2:15 Ginapahibalo sang ila k.

Ro 13:5 bangod man sa inyo k.

1Co 8:12 mapilasan ang ila maluya nga k.

1Ti 4:2 nga ang k. nakibulan kaangay

1Pe 3:16 Hupti ninyo ang maayo nga k.

1Pe 3:21 pagpangabay sing maayo nga k.

KONTENTO

, Fil 4:11 natun-an ko nga mangin k.

1Ti 6:8 may pagkaon kag panapton, mangin k.

KOPA

, Mat 20:22 Makainom bala kamo sa k.

Lu 22:20 k. nagakahulugan sang bag-o nga katipan

Lu 22:42 kon luyag mo, kuhaa sa akon ini nga k.

1Co 11:25 Amo man ang ginhimo niya sa k.

KOPYA

, Deu 17:18 isulat ang k. sang Kasuguan

KORA

, Nu 26:11 ang mga anak ni K.

Jud 11 sing rebelyuso kaangay ni K.

KORDERO

, 2Sa 12:3 may isa ka gamay nga k.

Isa 40:11 tipunon niya ang mga k.

Ju 1:29 Tan-awa, ang K. sang Dios

Ju 21:15 ginahigugma mo ako? Pahalba akon k.

KORONA

, Hul 12:4 asawa k. sa iya bana

Mat 27:29 naghimo sang k. nga tunukon

KUARTA

, Man 7:12 pangamlig kaangay sang k.

Man 10:19 k. sabat sa tanan nga kinahanglanon

1Ti 6:10 gugma sa k. gamot sang makahalalit

Heb 13:5 hilway sa gugma sa k.

KUBOS

, 1Sa 2:8 Ginabayaw niya ang k.

Sa 40:17 Apang k. ako kag imol

Sa 41:1 nagapatugsiling sa mga k.

Isa 57:15 Agod ipasag-uli ang kusog sang k.

Lu 9:48 nagagawi nga k. amo ang mataas

KUEBA

, Mat 21:13 ginahimo nga k. sang kawatan

KUMBINSIDO

, Ro 4:21 k. nga tumanon sang Dios

Ro 8:38 k. ako nga bisan kamatayon ukon kabuhi

Ro 15:14 Ako mismo k. tuhoy sa inyo

KUMOD (gina-, pag-, pala-)

 

Nu 14:27 Nabatian ko ang g. batok sa akon

1Co 10:10 Indi mangin p.

Fil 2:14 himua ang tanan nga wala sing p.

Jud 16 Ini nga mga tawo mga p.

KUOM

, Deu 15:7 indi kamo mangin k.

KURIPOT

, Hul 23:6 Indi pagkauna pagkaon sang k.

KUSOG

, Hul 17:22 dugmok nga espiritu nagaubos k.

Isa 40:29 Ginahatagan niya sing k. ang ginakapoy

Isa 40:31 nagalaum kay Jehova maulian sing k.

Mar 12:30 higugmaa si Jehova sa bug-os mo nga k.

Fil 4:13 Sa tanan nga butang may k. ako

1Pe 4:11 suno sa k. nga ginahatag sang Dios

KUTA

, Sa 18:2 Si Jehova ang akon k.

KUTSOKUTSERA

, 1Ti 5:13 k. kag mga hilabtera

KUYAPON

, Mat 4:24 k. kag paralisado, gin-ayo

L

LABAW

, Ju 14:28 ang Amay l. pa sa akon

1Co 12:31 ipakita ko sa inyo ang l. pa sa sini

Fil 2:3 kabiga ang iban nga l. sa inyo

1Ju 3:20 ang Dios l. pa sa aton tagipusuon

LABING HALANGDON

, Bin 24:3 L. nga Felix

LABING MATAAS

, Sa 83:18 si Jehova, ang L.

Dan 4:17 ang L. amo ang Manuggahom

LAKAT (mag-, naga-, pag-)

 

Miq 6:8 p. sing maugdang upod sa Dios!

Ju 6:19 si Jesus nga n. sa dagat

Ga 5:25 m. suno sa panuytoy sang espiritu

LALAKI

, Le 20:13 Kon ang l. maghulid sa l.

LALANTAWAN

, Isa 21:8 nagabantay sa torre nga l.

LAMESA

, Dan 11:27 nagapungko sa isa lang ka l.

1Co 10:21 magkaon sa l. ni Jehova kag

LAMINDAY

, Hul 19:15 ang tawo nga l. magutman

LANA

, 1Ha 17:16 wala mahubsan sing l. ang tibod

Mat 25:4 mainandamon nagdala sang suga kag l.

Mar 14:4 Ngaa gin-uyangan ang mahamot nga l.?

LANDONG

, 1Cr 29:15 ang kabuhi sa duta daw l.

Sa 91:1 sa idalom sang l. sang Labing Gamhanan

Col 2:17 l. sang mga butang nga magaabot

San 1:17 wala nagabag-o kaangay sang l.

LANGIT

, Ju 3:13 Wala tawo nga nakakayab sa l.

2Co 12:2 ginsabnit pakadto sa ikatlo nga l.

2Pe 3:13 may bag-o nga l. kag bag-o nga duta

LAPSAG

, 1Co 14:20 mangin l. tuhoy sa kalainan

LARAWAN

, Ge 1:26 sing tawo suno sa l. naton

LAWAS

, Mat 10:28 mahadlok sa makapatay sang l.

Mat 26:26 Ini nagakahulugan sang akon l.

Ro 6:13 Itugyan ang inyo l. sa Dios

Ro 12:1 inyo l. nga isa ka halad nga buhi

1Co 7:4 awtoridad sa iya l., kundi ang asawa

1Co 12:18 ginbutang sang Dios mga bahin sang l.

1Co 15:44 Ginsab-ug subong pisikal nga l.

Fil 3:21 magabaylo sang aton kubos nga l.

LAZARO

, Lu 16:20 ang imol nga si L.

Ju 11:11 si L. nga aton abyan nagakatulog

Ju 11:43 L., gua ka!

LEBADURA

, Mat 13:33 Ginharian kaangay sang l.

1Co 5:6 diutay nga l. nagapakumbo sa linamas

LEGAL NGA PAGPAMATUOD

 

Fil 1:7 pagpangapin kag l. sa maayong balita

LENGUAHE

, Ge 11:7 gumunon ang ila l.

Sof 3:9 tudluan ko ang tanan sing putli nga l.

Zac 8:23 napulo ka tawo halin sa tanan nga l.

Bin 2:4 paghambal sing lainlain nga l.

1Co 13:8 lainlain nga l., may katapusan

1Co 14:22 lainlain nga l. tanda para sa mga indi

LEON

, 1Sa 17:36 Ginpatay ang l. kag oso

Sa 91:13 Tapakon mo ang l. kag kobra

Isa 11:7 l. magahalab kaangay sang baka

Dan 6:27 ginluwas niya si Daniel sa l.

1Pe 5:8 Yawa, nagaluyong subong sang l.

Bug 5:5 Ang L. halin sa tribo ni Juda

LEOPARDO

, Isa 11:6 kanding magaluko upod sa l.

Dan 7:6 isa pa ka sapat nga daw l.

LEVI

, Mal 3:3 tinluan niya ang mga anak ni L.

LEVINHON

, Ex 32:26 tanan nga L. nagtipon

Nu 3:12 ang mga L. mangin akon

2Cr 35:3 mga L., manunudlo sa bug-os nga Israel

LIBO

, Isa 60:22 Ang diutay mangin isa ka l.

LIBRO

, Ex 32:33 panason ko sia sa akon l.

Jos 1:8 l. sang Kasuguan, basahon

Man 12:12 pagsulat sing l. wala sing katapusan

Mal 3:16 l. sang ngalan nga ginadumdom sang Dios

Bin 19:19 ang ila mga l. ginsunog

Bug 20:15 wala nasulat sa l. sang kabuhi

LIDER

, Hul 28:16 l. nga nagaabuso sang gahom

Mat 23:10 isa lang ang inyo L., ang Cristo

LIDIA

, Bin 16:14 L., halin sa Tiatira

LIG-UNON

, 1Pe 5:10 kag l. sing maayo

LIMITASYON

, Sa 119:96 may l., apang ang imo sugo

LINAKSA

, Bug 5:11 kadamuon nila l. ka l.

LINAW

, Bug 19:20 l. nga kalayo nga nagadabdab

LINGKURAN NGA HUKMANAN

, Ju 19:13 Pilato sa l.

Ro 14:10 sa atubangan sang l. sang Dios

LINOG

, Lu 21:11 May mabaskog nga mga l.

LINUKOT

, Bug 20:12 trono, ginbukad ang mga l.

LIRYO

, Lu 12:27 kon paano nagatubo ang l.

LOBO

, Isa 11:6 l. magaluko upod ang karnero

Mat 7:15 l. nga nagapakunokuno nga karnero

Lu 10:3 subong sang kordero sa tunga sang mga l.

Bin 20:29 magasulod ang mapiguson nga l.

LOLO KAG LOLA

, 1Ti 5:4 maghatag balos sa l.

LOT

, Lu 17:32 Dumduma ang asawa ni L.

2Pe 2:7 Ginluwas niya ang matarong nga si L.

LUBID

, Man 4:12 l. nga tatlo ka dupli indi mabugto

LUCAS

, Col 4:14 Si L. nga manugbulong

LUGPAY (pag-)

, Isa 61:2 p. sa nagalalaw

2Co 1:3 Dios sang tanan nga sahi sang l.

LUGPAYAN (gin-, ma-)

, Job 2:11 kag l. si Job

Sa 94:19 nagdamo ang kabalaka, g. mo ako

Isa 49:13 g. ni Jehova ang iya katawhan

Jer 31:15 Indi si Raquel m. sa natabo sa mga anak

Mat 5:4 Malipayon ang nagalalaw, l. sila

2Co 1:4 agod m. man naton ang iban

LUHA

, 2Ha 20:5 nakita ko ang imo mga l.

Sa 6:6 nahumog sang l. ang akon hiligdaan

Man 4:1 l. sang ginpigos, wala sing nagalugpay

Heb 5:7 ang Cristo nag-ampo nga may mga l.

Bug 21:4 pahiran niya ang l. sa ila mga mata

LULAN

, Sa 55:22 Itugyan ang l. kay Jehova

Sa 68:19 si Jehova nga nagadala sang aton l.

Lu 11:46 l. nga ginapapas-an sa mga tawo

Ga 6:5 kada isa magadala sang iya l.

LULUBNGAN

, Job 14:13 Taguon mo ako sa L.

Man 9:10 wala sing hilikuton ukon ihibalo sa L.

Os 13:14 Tubson ko sila sa gahom sang L.

Bin 2:31 Cristo, wala pagpabay-i sa L.

Bug 1:18 mga yabi sang kamatayon kag L.

Bug 20:13 ginhatag sang L. ang mga patay

LULUTSAN

, 1Co 10:13 magahimo sia sang l.

LUNGIB

, Dan 6:7 ihaboy sa l. sang leon

LUTUSON

, Bug 6:2 nagapangdaug agod l.

LUWAS (maga-, mag-, maka-, ma-, pag-)

 

2Cr 20:17 Magtindog, tan-awa ninyo ang p.

Est 4:14 may iban nga magabulig kag m.

Isa 59:1 kamot ni Jehova indi malip-ot nga indi m.

Mat 16:25 bisan sin-o nga luyag m. sang iya kabuhi

Mat 24:22 kon wala ginpalip-ot, wala sing m.

Lu 19:10 Anak sang tawo nagkari sa p.

1Ti 4:16 m. ang kaugalingon kag ang nagapamati

LUWASON

, 2Pe 2:9 kahibalo si Jehova kon paano l.

LUYAG

, 1Co 12:18 ginbutang suno sa l. Niya

M

MAABIABIHON

, Ro 12:13 Mangin m.

Tit 1:7, 8 manugtatap dapat nga m.

1Pe 4:9 Mangin m. nga wala nagakumod

MAAKIG

, Sa 103:8 Si Jehova indi dali m.

Hul 14:17 madali m. nagahimo kabuangan

MAAKIGON

, Hul 19:19 m. magabayad sang multa

Hul 21:19 palaaway kag m. nga asawa

1Co 13:5 Indi ini m.

MAALABAAB

, Bug 3:16 bangod m. ka

MAALAM (mag-)

, Sa 119:98 m. sangsa akon kaaway

Hul 3:7 Indi maghunahuna nga m. ka na gid

Hul 9:9 Magpaambit ka sa m., kag magaalam

Hul 27:11 M. ka, anak ko, kag pasadyaha

Isa 5:21 nagakabig sang kaugalingon nga m.

Mat 11:25 gintago ini nga mga butang sa m.

Lu 10:21 gintago mo ini sa mga m.

Lu 16:8 mas m. sangsa mga anak sang kapawa

1Co 1:26 pila lang ang ginakabig nga m.

Efe 5:15 paglakat kaangay sang m. nga tawo

MAALAMON

, Hul 12:23 m. wala nagasugid sang

Hul 13:20 nagaupod sa m. mangin m.

Hul 14:15 m. nagabinagbinag sang iya tikang

Hul 22:3 Makita sang tawo nga m. ang katalagman

Lu 16:8 tulugyanan bangod m. ang ginhimo niya

MAALWAN

, Deu 15:8 mangin m. kamo

Hul 11:24 m. apang nagamanggaranon

Hul 11:25 m. mangin hamungaya

1Ti 6:18 mangin m., handa sa pagpaambit

San 1:5 magpangayo sa Dios, kay m. Sia

MAANOD

, Heb 2:1 agod indi gid kita m. palayo

MAATHAG

, 1Co 14:8 kon indi m. ang pagpatunog

MAATRASAR

, Hab 2:3 Bisan m. ini, paabuta

MAAYO

, Ge 1:31 tanan nga ginhimo niya m. gid

Ge 3:5 nakahibalo kon ano ang m. kag malain

Ex 4:10 indi ako m. maghambal

Deu 8:16 mangin m. ang inyo palaabuton

Sa 147:1 M. gid kag nagakaigo nga dayawon sia!

Hul 31:29 m. nga babayi, ikaw ang pinakamaayo

Lu 4:13 Yawa naghulat sang m. nga kahigayunan

Ro 5:7 m. nga tawo, may handa manginmatay

Ro 7:19 m. nga luyag ko wala ko ginahimo

Ro 16:18 nagadaya sila paagi sa m. nga paghambal

Ga 6:10 himuon naton ang m. sa tanan

2Ti 1:13 talaksan sang m. nga pulong

Tit 2:1 nahisuno sa m. nga panudlo

MAAYONG BALITA

, Isa 52:7 nagadala sing m.

Mat 24:14 m. sang Ginharian ibantala

Lu 4:43 Dapat ko ibantala ang m.

Ro 1:16 wala ko ginakahuya ang m.

1Co 9:16 makaluluoy kon indi ko ibantala ang m.!

1Co 9:23 Ginahimo ko ang tanan tungod sa m.

MABAKOD

, Ro 15:1 m. sing pagtuo magbulig

MABASKOG

, 2Co 12:10 kon maluya ako, m. ako

MABUG-AT

, 1Ju 5:3 iya mga sugo indi m.

MABUG-ATAN

, Lu 21:34 tagipusuon indi gid m.

MABUOT

, Hul 11:17 Ang m. nga tawo

MACEDONIA

, Bin 16:9 Tabok ka sa M.

MADALOM (pinaka-)

, 1Co 2:1 m. nga tinaga

1Co 2:10 ginausisa ang m. nga butang sang Dios

Bug 2:23 nagausisa sang p. nga panghunahuna

MADAMO

, Lu 12:15 bisan pa m. sing pagkabutang

1Co 15:58 m. sing ginahimo sa hilikuton sang Ginuo

MADANLOG

, Sa 73:18 sa m. nga duog

MADAYA

, Jer 17:9 tagipusuon m. labaw

Ga 6:7 Dios indi ninyo m.

MADINALAG-ON (maga-, mag-)

 

Jos 1:8 mangin m. ka kag maalam

1Ha 2:3 agod m. ka sa tanan

2Cr 20:20 Magtuo sa iya mga manalagna, kag m.

Sa 1:3 tanan nga ginahimo niya m.

Isa 55:11 ang akon pulong pat-od nga m.

MADINULUNTON

, 1Co 15:42 ginbanhaw nga indi m.

MADUGAYAN

, Lu 12:45 Ang akon agalon m.

MADYIK

, Deu 18:10 nga nagahimo sing m.

Bin 19:19 nagahimo sing m., mga libro ginsunog

MAGADANGOP

, Sof 3:12 m. sila sa ngalan ni Jehova

MAGADULOM

, Joe 2:31 Ang adlaw m.

MAGALUIB

, Mat 26:21 isa sa inyo m. sa akon

MAGALUKSO

, Isa 35:6 piang m. kaangay sang usa

MAG-AMBA

, Sa 96:1 M. kay Jehova sing bag-o

Mat 26:30 tapos m. sang mga pagdayaw

Efe 5:19 M. sang mga salmo

MAGAPADASIG

, Isa 60:22 Ako, si Jehova, m. sini

MAGAPAHUWAY

, Dan 12:13 M. ka, apang

MAGAPAKADTO-PAKARI

, Dan 12:4 Madamo ang m.

MAGAPANAGNA

, Joe 2:28 m. ang inyo mga anak

MAGAPANALINGSING

, Mat 24:32 Kon m. na

MAGAPANGISDA

, Lu 5:10 karon m. ka sang tawo

MAGAPANUBLI

, Mat 5:5 malulo m. sang duta

MAGAPINATYANAY

, Zac 14:13 sila mismo ang m.

MAGASALASALA

, Isa 28:16 Wala nagatuo nga m.

MAGASUMBONG

, Ro 8:33 Sin-o ang m. sa

MAGATINLO

, Dan 12:10 m. sang kaugalingon

MAGBALIK

, Joe 2:12 m. kamo sa akon sa bug-os

Mal 3:7 M. kamo sa akon kag magabalik ako sa inyo

1Co 7:11 pabilin nga indi minyo ukon m. sa iya bana

MAGBOLUNTARYO

, Ex 36:2 ginpahulag nga m.

MAGBUGTAW

, Ro 13:11 oras nga dapat m.

MAGBULAG

, 1Co 7:10 asawa indi dapat m. sa bana

1Co 7:15 kon m. ang indi tumuluo

MAGBULIG

, Sa 46:1 Handa m. sa kalisdanan

Ro 15:1 mabakod dapat m. sa maluya

MAGDINGUTAY

, 1Co 7:5 Indi kamo m.

MAGHARI

, 1Co 15:25 kinahanglan m. sia tubtob

MAGHIGUGMAANAY

, Ju 13:34 nga m. kamo

Ro 13:8 Dapat wala kamo sing utang, m. kamo

MAGHILISUGOT

, 1Co 1:10 m. sa inyo ginahambal

MAGHINAKIT

, Le 19:18 Indi kamo m.

MAG-IMOL

, Hul 30:9 m. ako kag mangawat

MAGKAHISA

, Sa 37:1 Indi m. sa nagahimo malain

MAGKAIBOG

, Ex 20:17 Indi m. sa asawa sang

MAG-OBRA

, 2Te 3:10 indi luyag m., indi pagpakan-a

MAGOG

, Eze 38:2 kay Gog sa duta sang M.

MAGPABILIN

, Deu 10:20 m. kamo kay Jehova

Jos 23:8 m. nga matutom kay Jehova

MAGPAHUBOG

, Efe 5:18 Indi man kamo m.

MAGPAKABAKOD

, Jos 1:7 Magpakaisog kag m.

Isa 35:4 M. kamo. Indi kamo mahadlok

1Co 16:13 malig-on sa pagtuo, m.

MAGPAKALINONG

, Sa 4:4 M. kamo

MAGPAKATAAS

, Ro 12:3 indi m. sa kaugalingon

MAGPAKULBA

, Isa 44:8 indi kamo m.

MAGPALANTANG

, Isa 46:13 indi m. ang pagluwas

MAGPALAPIT

, Sa 73:28 maayo nga m. sa Dios

San 4:8 M. sa Dios, kag magapalapit sia

MAGPALIGO

, 2Ha 5:10 m. pito ka beses sa Jordan

MAGPALUYA

, 2Cr 15:7 indi kamo m.

MAGPAMAHOG

, 1Pe 2:23 Sang nagaantos, wala m.

MAGPAMALANDONG

, Ge 24:63 si Isaac agod m.

MAGPANAGHAW

, Rut 2:8 Diri ka na lang m.

MAGPANGAMPO

, Ga 6:9 indi m. sa paghimo maayo

MAGPANGAWAT

, Ex 20:15 Indi kamo m.

Le 19:13 kag indi kamo m.

Efe 4:28 Ang kawatan indi na m.

MAGPANGAYAM

, Le 17:13 m., dapat iula ang dugo

MAGPANIKASOG

, Lu 13:24 M. kamo sing lakas

MAGPAPIKA

, Le 19:28 indi kamo m.

MAGPASIBU

, 2Co 13:11 padayon kamo nga m.

MAGPATAWHAY

, Lu 12:19 m., magkaon, mag-inom

MAGPAULIPON

, 1Co 6:12 indi ako m. sa bisan ano

1Co 7:23 indi na kamo m. sa mga tawo

Ga 5:13 m. kamo sa isa kag isa paagi sa gugma

MAGREKLAMO

, Col 3:13 may rason nga m.

MAGSANGKAP

, Heb 13:21 m. sa inyo agod mahimo

MAGSIMBA

, Ju 4:24 m. sa espiritu kag kamatuoran

MAGSOBRA

, 1Co 4:6 Indi m. sa butang nga nasulat

MAGTINAMAD

, Ro 12:11 Magmapisan, indi m.

MAG-UKOD

, 1Ti 4:15 Hunahunaa, m. sa sini

MAG-ULUTOD

, Mat 23:8 kamo tanan m.

MAHAGOP

, Sa 37:11 m. magapanubli sang duta

Sof 2:3 Pangitaa si Jehova, kamo nga m. sa duta

MAHANABO

, Isa 46:10 gintagna ko ang m.

MAHANGPAN

, Ne 8:8 nga m. ang ginabasa

Job 6:24 Buligi ako nga m. ang akon sayop

1Pe 1:12 Handum sang mga anghel nga m.

MAHIBALUAN

, Le 11:47 m. kon ano ang matinlo

Man 7:14 indi m. ang palaabuton

MAHIGUGMAON

, Mar 10:21 M. nga gintulok ni Jesus

MAHILABTANON

, 1Pe 4:15 wala mag-antos nga m.

MAHIMAYAON

, Ro 8:18 m. nga padya

2Pe 2:10 pagpakalain sa mga m.

MAHIMO

, Ge 18:25 Indi mo gid m. nga patyon

MAHIM-ONG

, 1Ti 3:2 manugtatap dapat m.

MAHINAKOP

, Man 12:13 amo ini ang akon m.:

MAHINAY

, Sa 1:2 ginabasa sa m. nga tingog

Heb 5:11 bangod m. sa paghangop

San 1:19 m. sa paghambal, indi dali maakig

2Pe 3:9 Si Jehova indi m. sa iya saad

MAHISAON

, 1Co 13:4 Ang gugma indi m.

MAHULUGAN

, Ex 23:26 Indi m. ang mga babayi

MAHUY-AN

, Sa 25:3 Wala nagalaum sa imo nga m.

MAHUYUGON

, 1Ti 6:4 M. sa mga binais kag debate

MAINANDAMON

, Mat 10:16 m. subong sang man-ug

Mat 24:45 Sin-o gid bala ang m. nga ulipon

MAINAWAON

, Ex 34:6 Jehova, maluluy-on kag m.

MAINUNUNGON

, 1Sa 2:9 Ginabantayan ang m.

2Sa 22:26 M. ka sa tawo nga m. sa imo

Sa 16:10 Indi magtugot nga m. makakita sing buho

Sa 37:28 indi ni Jehova pagbiyaan mga m. sa iya

MAINUNUNGON NGA GUGMA

 

Ex 34:6 si Jehova bugana sa m.

Sa 13:5 nagasalig ako sa imo m.

Sa 136:1-26 iya m. wala sing katapusan

Os 6:6 nahamuot ako sa m., kag indi sa halad

MAISOG

, Hul 28:1 matarong m. kaangay sang leon

MAKABALI

, Isa 14:27 Jehova namat-od, sin-o m.?

MAKABATI

, Ro 10:14 paano m. kon wala magbantala

MAKABULUYOK

, 1Co 2:4 indi sa m. nga pulong

MAKADALI

, Sa 30:5 iya kaakig m. lamang

Isa 26:20 Magpanago kamo sing m.

MAKADESISYON

, 1Ha 18:21 Tubtob san-o indi m.?

MAKADUAW

, Sa 15:1 sin-o ang m. sa imo tolda?

MAKAESKWELA

, Ju 7:15 wala gani sia m.?

MAKAGOD

, 1Co 5:11 untatan pagpakig-upod sa m.

1Co 6:10 m. indi makapanubli sang Ginharian

MAKAHALADLOK

, Hul 3:25 sa m. nga hitabo

Heb 10:31 M. ang mahulog sa kamot sang Dios

MAKAHALANGUYOS

, 2Ti 3:1 m. nga tion

MAKAHAS

, Sa 19:13 indi makahimo m. nga buhat

MAKAHULUBOG NGA ILIMNON

 

Hul 20:1 alak manugyaguta, m. nagapamaoy

MAKAHULUYA

, Efe 5:4 m. nga paggawi

MAKALULUOY

, Isa 5:20 M. ang nagasiling maayo

Ro 7:24 M. gid ako!

1Co 9:16 m. kon indi ko pag-ibantala

1Co 15:19 m. sangsa kay bisan sin-o

Bug 12:12 M. ang duta kag ang dagat

MAKAMARASMAS

, 1Ha 8:47 m. sila kag manumbalik

MAKANGILIL-AD NGA BUTANG

 

Mat 24:15 m. nga ginabangdan sang kahapayan

MAKAON

, Isa 55:2 Ngaa nagabakal sing indi m.?

MAKAPAHALIPAY

, 3Ju 4 m.: anak sa kamatuoran

MAKAPAMAT-OD

, San 1:8 sia tawo nga indi m.

MAKASASALA

, Sa 1:5 m. indi makita sa tunga sang

Lu 15:7 kalipay sa langit sa m. nga nagahinulsol

Lu 18:13 Dios ko, maluoy ka sa akon nga m.

Ju 9:31 ang Dios wala nagapamati sa mga m.

Ro 5:8 ang Cristo napatay samtang m. pa kita

MAKATALAKA

, Mal 1:13 M. gid ini!

MAKATARUNGANON

, Lu 12:20 Ikaw nga indi m.

1Pe 2:19 kalahamut-an kon nagaantos sing indi m.

MAKATILINGALA

, Sa 139:14 ginhimo ako sing m.

MAKIG-AWAY

, 2Ti 2:24 ulipon sang Ginuo indi m.

Jud 3 m. sing lakas para sa pagtuo

MAKIGHIDAIT

, Mat 5:24 M. ka anay sa imo utod

MAKIHIDAITON

, Mat 5:9 Malipayon ang m.

MAKIHILAHION

, 1Co 6:9 m. indi makapanubli

MAKIHILAWASON

, Hul 7:10 bayo kaangay sang m.

Lu 15:30 nagpatuyang upod sa m.

1Co 6:16 nagapakighilawas sa m.

Bug 17:1 m. sa ibabaw sang madamo nga tubig

Bug 17:16 magadumot sa m. nga babayi

MAKITA

, Ro 1:20 indi m. nga kinaiya maathag

2Co 4:18 ginatuon ang mata sa indi m.

2Co 10:7 Ginahukman suno sa inyo lang m.

Heb 11:27 subong nakakita sa Isa nga indi m.

MAKITID

, Mat 7:13 Magsulod sa m. nga gawang

MAKUGI (mag-)

, Ro 12:11 Tungod sa espiritu, m.

Tit 2:14 katawhan nga m. sa maayong buhat

MALAHALON

, Hag 2:7 m. nga butang sang pungsod

MALAIN

, Ge 3:5 nakahibalo kon ano maayo kag m.

Sa 34:13 bantayi ang dila sa paghambal sing m.

Isa 5:20 ang nagasiling nga ang m. maayo

Dan 6:4 Daniel, wala gid sia nagahimo sing m.

Mat 7:23 Palayo, nagahimo sing m.!

Ro 7:19 m. nga indi ko luyag amo ang ginahimo

MALAPIT

, Sa 145:18 Si Jehova m. sa nagapanawag

MALAUT

, Ro 12:17 Indi magbalos sing m. sa m.

MALAUTON

, Sa 37:9 ang mga m. laglagon

Sa 37:10 madula na ang mga m.

Hul 15:8 Ginakangil-aran ang halad sang m.

Hul 15:29 Malayo si Jehova sa m.

Hul 29:2 maggahom m., katawhan nagaugayong

Isa 26:10 kaluy-an ang m., indi sia makatuon

Isa 57:21 Wala sing paghidait para sa m.

1Ju 5:19 kalibutan yara sa gahom sang m.

MALAW-AY

, Ro 1:27 lalaki sa lalaki. Ginahimo ang m.

Efe 5:4 binuang nga hambal kag m. nga linahog

MALAYO

, Bin 17:27 indi sia m. sa tagsa sa aton

MALIG-ON

, 1Co 15:58 mangin m. kamo, mapag-on

1Co 16:13 magtindog sing m. sa inyo pagtuo

MALIMBUNGON

, Hul 3:32 ginakangil-aran ang m.

MALIMTAN

, Isa 49:15 M. sang iloy ang iya lapsag?

MALINAPASON

, Lu 22:37 Ginkabig sia nga m.

MALINGKANG

, 1Te 3:3 wala sing m. sa kapipit-an

2Te 2:2 indi madali m. sa inyo pangatarungan

MALINONG

, Hul 14:30 m. nga tagipusuon nagahatag

Isa 32:18 sa m. nga puluy-an

Bin 9:31 kongregasyon nangin m.

1Te 4:11 magkabuhi sing m.

1Pe 3:4 m. kag malulo nga espiritu

MALIPATAN

, Deu 4:23 Maghalong nga indi ninyo m.

MALIPAYON

, 1Cr 28:9 alagara ang Dios sing m.

Sa 32:1 M. ang isa nga ang sala gintabunan

Sa 94:12 M. ang tawo nga ginatadlong mo

Sa 144:15 m. katawhan nga ang Dios si Jehova!

Mat 5:3 M. ang mahunahunaon sa espirituwal

Bin 20:35 Mas m. ang nagahatag sangsa

2Co 9:7 ginahigugma ang nagahatag sing m.

1Ti 1:11 maayong balita sang m. nga Dios

MALISANG

, Lu 21:25 mga pungsod sa duta m.

MALTA

, Bin 28:1 ang isla ginatawag M.

MALULO

, 1Co 4:13 nagasabat kami sing m.

1Te 2:7 nangin m. subong sang iloy

2Ti 2:24 kinahanglan mangin m. sa tanan

1Pe 3:4 malinong kag m. nga espiritu

MALULUY-ON

, Deu 4:31 si Jehova m. nga Dios

1Cr 21:13 kay m. gid sia

Sa 78:38 Apang m. sia; ginapatawad niya

Mat 5:7 Malipayon ang mga m.

Lu 6:36 Mangin m., subong nga ang inyo Amay

San 5:11 Jehova mapinalanggaon gid kag m.

MALUM-OK

, Hul 25:15 dila nga m. makabali tul-an

MALUOY

, Mat 16:22 M. ka sa imo kaugalingon, Ginuo

MALUYA

, Hul 24:10 Kon m. ang buot

Ro 14:1 Batuna ang m. sing pagtuo

Ro 15:1 magbulig sa m. sing pagtuo

1Co 1:27 ginpili sang Dios ang m.

2Co 12:10 kon m. ako, mabaskog ako

1Te 5:14 sakdaga ang m., magmapinasensiahon

1Pe 3:7 babayi subong m. nga suludlan

MALUYAHAN SING BUOT

, Col 3:21 agod indi sila m.

MAMALATYON

, 1Co 15:53 m. pagabayluhan indi m.

MAMALATYON NGA TAWO

, Sa 8:4 Ano gid ang m.

MAMALAYBAY

, Bin 17:28 ginsiling sang inyo mga m.

MAMARKAHAN

, Bug 7:3 tubtob m. ang mga ulipon

MAMUMUGON

, Lu 10:7 m. takus sa iya suhol

MANABAT

, Ro 14:12 kada isa sa aton m.

MANALAGNA

, Deu 18:18 Magapadala ako sing m.

1Ha 18:4 gintago ni Obadias ang 100 ka m.

Eze 2:5 mahibaluan nila nga may m. sa tunga nila

Am 3:7 pag-isugid sa mga m. ang kompidensial

Am 7:14 Indi ako m. kag indi man ako anak sang m.

Bin 10:43 tanan nga m. naghambal tuhoy kay Jesus

MANALAGNA, BUTIG NGA

 

Mat 7:15 b. nagapakunokuno nga mga karnero

Mat 24:11 b. magapatalang sang madamo

Mar 13:22 b. magahimo sing mga tanda

MANASES

, 2Cr 33:13 nakilala ni M. nga si Jehova

MANGAMUYO

, Mat 6:9 m. kamo sing subong sini

MANGAWAT

, Hul 30:9 m. kag mapakahuy-an ang

MANGGAD

, Sa 62:10 ang inyo m., indi pagsaligi

Hul 11:4 m. wala pulos sa adlaw sang kaakig

Hul 11:28 Ang nagasalig sa iya m. mapukan

Hul 18:11 m. sang manggaranon ginahunahuna

Man 5:10 nagahigugma sa m. indi makontento

Isa 60:5 Magaabot ang m. sang mga pungsod

Isa 61:6 Kaunon ninyo ang m. sang mga pungsod

Eze 28:5 bangod sang m., nangin bugalon

Mat 6:24 Indi kamo makapaulipon sa Dios kag sa M.

Mat 13:22 limbong sang m. nagalumos

Lu 16:9 Magpakig-abyan kamo paagi sa m.

MANGGAMOT

, Col 2:7 M. kamo kag pabakura

MANGGARANON

, Le 19:15 indi pagpaboran ang m.

Jer 9:23 indi magpabugal ang m. sang manggad

Lu 14:12 Kon maghanda, indi pag-agdaha ang m.

1Ti 6:9 ang mga determinado nga mangin m.

1Ti 6:17 ang mga m. nga indi mangin arogante

Bug 3:17 nagasiling ka: M. ako kag

MANGHALIT

, Isa 11:9 Indi sila m. ukon mangguba

MANGHILABOT

, 1Te 4:11 indi m. sa iban

MANGHOD

, Lu 15:13 gin-uyangan sang m.

MANGIN AMO

, Ex 3:14 M. Ako Kon Ano ang Luyag Ko

MANGIN AMO AKO

, Ex 3:14 ginpadala ako ni M.

MANGINGISDA SANG TAWO

 

Mat 4:19 kay himuon ko kamo nga m.

MANIKO

, Mat 6:27 Sin-o makadugang isa ka m.?

MANINIHON

, Isa 64:8 ikaw ang amon M.

Ro 9:21 Wala bala sing awtoridad ang m.

MANLULUWAS

, 2Sa 22:3 ang akon m.

Bin 4:12 wala na sing iban nga m. kundi sia lang

Bin 5:31 Pangulo nga Ahente kag M.

MANNA

, Ex 16:31 Gintawag ang tinapay nga m.

Jos 5:12 Wala na sing m.

MANOK

, Mat 26:34 sa wala pa makapamalo ang m.

MANSANAS

, Hul 25:11 m. nga bulawan sa pilak nga

MAN-UG

, Ge 3:4 Nagsiling ang m. sa babayi:

Ju 3:14 Subong nga ginbayaw ni Moises ang m.

MANUG-AMBA

, 1Cr 15:16 magtangdo sang mga m.

MANUGBANTALA

, 2Pe 2:5 si Noe nga isa ka m.

MANUGBANTAY

, Sa 23:1 Si Jehova ang akon M.

Isa 40:11 Kaangay sang m. atipanon ang panong

Eze 34:2 m. nga nagaatipan sang ila kaugalingon

Eze 37:24 Si David, isa lang ang m. nila

Zac 13:7 Patya ang m., paalaplaaga ang panong

Mat 9:36 kaangay sang karnero nga wala sing m.

Ju 10:11 Ako ang maayo nga m.; nagahatag

Ju 10:14 Ako ang maayo nga m. Kilala ko

Ju 10:16 mangin isa ka panong nga may isa ka m.

Efe 4:11 ang iban mga m. kag mga manunudlo

MANUGBULIG

, Ju 14:16 magahatag sang isa ka m.

Ju 14:26 m., ang balaan nga espiritu, magatudlo

MANUGBULONG

, Lu 5:31 wala nagakinahanglan m.

MANUGDUMALA

, Isa 60:17 paghidait subong imo m.

Ju 12:42 madamo nga m. ang nagtuo sa iya

MANUGGAHOM

, Dan 4:17 Labing Mataas ang M.

Ju 12:31 ang m. sini nga kalibutan tabugon

Ju 14:30 nagapakari ang m. sang kalibutan

Bin 4:26 mga m. nagtingob batok kay Jehova

MANUGHATAG SING KASUGUAN

 

San 4:12 May isa lamang ka M. kag Hukom

MANUG-ILOG

, Efe 5:1 mangin m. kamo sa Dios

MANUGLAYGAY

, Hul 15:22 kon may madamo nga m.

Isa 9:6 Ang iya ngalan Maalam nga M.

MANUGLIBOD

, 2Co 2:17 indi kita m. sang pulong

MANUGLUGPAY

, Job 16:2 Kamo masabad nga m.!

MANUGPAKOT SING HITABO

 

Le 19:31 indi kamo magpamangkot sa m.

MANUGPAMISPIS

, Sa 91:3 sa siod sang m.

MANUGPANGABUDLAY

, Hul 8:30 batid nga m.

MANUGPATAY

, Ju 8:44 M. sia sing tawo sugod

MANUGPATPAT

, 1Co 12:30 Tanan bala m.?

MANUGPATUNGA

, 1Ti 2:5 m. sa Dios kag tawo

MANUGPURO

, Mal 3:3 subong m. sang pilak

MANUGSUKOT SING BUHIS

, Mat 18:17 kabiga nga m.

Lu 18:11 indi ako kaangay sining m.

MANUGSUMBONG

, Bug 12:10 m. sang kauturan

MANUGTATAP

, Bin 20:28 gintangdo subong m.

1Ti 3:1 nagatinguha nga mangin m.

1Pe 2:25 manugbantay kag m. sang inyo kalag

1Pe 5:2 nagaalagad subong m. sing kinabubut-on

MANUGTUMAN

, San 1:22 mangin m. sang pulong

MANUNUBLI

, Ro 8:17 m. sang Dios, kaupod nga m.

Ga 3:29 kaliwat ni Abraham, m. suno sa saad

MANUNUDLO

, Sa 119:99 may paghangop sangsa m.

Efe 4:11 ang iban subong manugbantay kag m.

MANUNUGA

, Man 12:1 dumduma ang imo M.

MAPAILUBON

, 2Pe 3:9 Si Jehova m. sa inyo

MAPAINUBUSON

, Zac 9:9 M. kag nagasakay sa asno

San 4:6 nagahatag wala tupong nga kaayo sa m.

MAPASIPALAHON

, Hul 16:28 m. nagapabulag sang

MAPASLAWAN

, Ro 9:33 nagatuo sa sini indi m.

MAPAT-OD

, Fil 1:10 m. ang mas importante

MAPINALANGGAON

, Col 3:12 ang m. nga kaawa

San 5:11 si Jehova m. gid kag maluluy-on

MAPINASAKUPON

, Heb 13:17 m. sa nagapanguna

MAPINASALAMATON

, Col 3:15 ipakita nga m. kamo

MAPINASENSIAHON

, Hul 14:29 indi m. kabuangan

1Co 13:4 gugma m. kag mainayuhon

1Te 5:14 mangin m. sa tanan

San 5:8 Mangin m.; palig-una ang tagipusuon

MAPINATIHON

, Hul 14:15 m., nagapati sa bisan ano

MAPINTAS

, Sa 5:6 Ginakangil-aran ni Jehova ang m.

Hul 11:17 m. nagadala sing halit sa kaugalingon

Hul 12:10 bisan ang kaluoy sang malauton m.

MAPISAN (mag-)

, Hul 10:4 ang m. nga kamot

Hul 21:5 plano sang m. magamadinalag-on

Ro 12:11 M. kamo, indi magtinamad

MAPUKAN

, Hul 24:16 bisan m. sing makapito

MAPULA

, Ge 25:30 hatagi ako sinang m. nga linaga

Isa 1:18 Bisan pa ang inyo mga sala m.

MAPUSLANON

, Bin 20:20 sa pagsugid sing m.

1Co 6:12 ginatugot, apang indi m.

2Ti 3:16 bug-os nga Kasulatan m.

MARCOS

, Col 4:10 M. nga pakaisa ni Bernabe

MARIA 1

., Mar 6:3 panday nga anak ni M.

MARIA 2

., Lu 10:39 M., padayon nga nagapamati

Lu 10:42 Ginpili ni M. ang maayo nga bahin

Ju 12:3 nagkuha si M. sing mahamot nga lana

MARIA 3

., Mat 27:56 si M. Magdalena

Lu 8:2 M. Magdalena, ginhilway sa demonyo

MARIA 4

., Mat 27:56 M. nga iloy ni Santiago

MARIA 5

., Bin 12:12 M., iloy ni Juan Marcos

MARKA

, Bug 13:17 luwas sa tawo nga may m.

MARKAHI

, Eze 9:4 m. ang agtang

MARTA

, Lu 10:41 M., nagakabalaka ka

MASAKIT NGA HAMBAL

, Efe 4:31 sininggitanay, m.

MASAKO

, Lu 10:40 m. si Marta sa hilikuton

2Ti 4:2 mangin m. sa maayo

MASALIGAN

, Ex 18:21 sangkol, m. nga mga lalaki

Sa 19:7 pahanumdom ni Jehova m.

Sa 33:4 m. ang tanan nga ginahimo ni Jehova

Tit 2:10 nagapakita nga m. gid sila

MASARANGAN

, Job 42:2 m. mo himuon ang tanan

Hul 3:27 maayo kon m. mo ang pagbulig

Ro 12:18 Himua ang m. sa pagpakighidait

2Ti 2:15 ang imo bug-os nga m. nga ipresentar

2Pe 3:14 himua bug-os nga m. agod masapwan

MASIGKAMANUGPANGABUDLAY

 

1Co 3:9 Kay kami mga m. sang Dios

MASIGKATUMULUO

, Ga 6:10 ilabi na sa aton m.

MATA

, Sa 115:5 [diosdios] may m., indi makakita

Hul 15:3 makita sang m. ni Jehova ang tanan

Mat 5:38 M. sa m. kag ngipon sa ngipon

Mat 6:22 m. nakapokus, lawas masanag

1Co 2:9 Wala makita sang m., wala mabatii

1Co 12:21 m. indi makasiling sa kamot

1Co 15:52 sa isa ka pisok sang m.

MATAAS (pinaka-)

, Mar 9:35 p., mangin pinakakubos

Ro 12:16 Indi paghunahunaa ang m. nga butang

Ro 13:1 magpasakop sa mas m. nga awtoridad

MATAGNAON

, 2Pe 1:19 napat-od ang m. nga pulong

MATAMAD

, Hul 6:6 m., magkadto ka sa subay

Hul 10:26 Kaangay sang aso sa mata, ang m.

Hul 19:24 m. nagabutang sang kamot sa yahong

Hul 20:4 m. indi mag-arado bangod malain tiempo

MATAMPALASON NGA PAGGAWI

 

Ga 5:19 seksuwal nga imoralidad, kahigkuan, m.

2Pe 2:7 Lot, natublag gid sa m.

MATAPAN

, Sa 26:12 Magatindog ako sa m. nga duog

MATARONG (pagka-)

, Ge 15:6 ginkabig Niya nga m.

Job 1:8 si Job m. kag may integridad

Sa 34:19 Madamo ang kabudlayan sang m.

Sa 37:25 wala sang m. nga ginpabay-an

Sa 45:7 Ginahigugma mo ang p.

Sa 72:7 Sa iya paggahom magalambo ang m.

Sa 141:5 Kon sakiton ako sang m.

Hul 24:16 bisan pa mapukan sing makapito ang m.

Isa 26:9 mga pumuluyo sini makatuon sang p.

Isa 32:1 Isa ka hari ang magahari para sa p.

Isa 60:17 p. subong manughatag sing buluhaton

Sof 2:3 Pangitaa ninyo ang p.

Bin 24:15 pagkabanhaw sang indi m.

1Co 6:9 indi m. indi makapanubli sang Ginharian

1Pe 3:12 mga mata ni Jehova nagatulok sa mga m.

2Pe 3:13 sa sini magapuyo ang p.

MATAWHAY

, 1Ha 4:25 Israel nagkabuhi sing m.

MATIGDAS

, Hul 15:1 m. nga pulong nagapaakig

1Ti 5:1 Indi maghambal sing m.

MATINAASTAASON

, San 4:6 Ginapamatukan ang m.

MATINLO

, Le 13:45 Indi ako m., indi ako m.!

Job 14:4 m. halin sa isa nga indi m.?

Ro 1:24 ginpabay-an sila sang Dios sa indi m.

Ju 15:3 M. na kamo bangod sang pulong

MATINUMANON

, 1Ha 3:9 hatagi m. nga tagipusuon

Ro 6:17 kinabubut-on nga nangin m.

Ro 16:26 agod magtuo kag mangin m. sa Iya

Efe 6:5 Mga ulipon, mangin m. sa mga agalon

Fil 2:8 nangin m. tubtob sa kamatayon

1Te 5:14 paandaman ang mga indi m.

2Te 3:6 magpalayo sa utod nga indi m.

Heb 13:17 Mangin m. sa mga nagapanguna

MATIPULON

, Isa 40:22 nagapuyo sa m. nga duta

MATUNGKAD

, Ro 11:33 Indi m. ang kaalam sang Dios

MATUOD

, Ju 7:28 ang Isa nga nagpadala sa akon m.

Ju 17:3 pagkilala sa imo, ang lamang m. nga Dios

Ga 2:4 indi m. nga kauturan nga sekreto

1Ti 6:19 manguyapot sa m. nga kabuhi

MATUTOM

, Lu 16:10 m. sa gamay m. man sa dalagku

1Co 4:2 ginalauman nga ang tulugyanan m.

1Co 10:13 Dios m., indi sia magtugot

Heb 13:4 bana kag asawa dapat m. sa isa kag isa

Bug 2:10 Pamatud-i nga m. ka bisan sa kamatayon

MAUGDANG

, Hul 11:2 kaalam yara sa m.

Miq 6:8 paglakat sing m. upod sa imo Dios!

MAYA

, Mat 10:29 duha ka m. sa isa ka sensilyo

MAYUBITON

, 2Pe 3:3 magaabot ang mga m.

MELQUISEDEC

, Ge 14:18 M. nga hari sang Salem

Sa 110:4 saserdote kaangay ni M.

MENSAHERO

, Mal 3:1 Ipadala ko ang akon m.

MESIAS

, Dan 9:25 pag-abot sang M. nga Lider

Dan 9:26 sang 62 ka semana, ang M. patyon

Ju 1:41 Nakita namon ang M.

Ju 4:25 magakari ang M., nga Cristo

MIGUEL

, Dan 10:13 M., nagapanguna nga prinsipe

Dan 12:1 Sina nga tion magahulag si M.

Bug 12:7 Si M. kag mga anghel nagpakig-away

MILITAR

, Zac 4:6 Indi paagi sa puersa m.

MINA

, Lu 19:16 imo m. nakaginansia sing napulo

MINISTERYAL NGA ALAGAD

, 1Ti 3:8 m. dapat

MINISTERYO

, Bin 20:24 matapos ko ang m.

Ro 11:13 ginahimaya ko ang akon m.

2Co 4:1 Bangod sang kaluoy, may amo sini nga m.

2Co 6:3 wala sing makita nga sayop sa amon m.

1Ti 1:12 ginkabig nga matutom sa pagtangdo sa m.

2Ti 4:5 tumana sing bug-os ang imo m.

MINISTRO

, 2Co 3:6 kalipikado nga mangin m.

2Co 6:4 ginarekomendar ang kaugalingon nga m.

MINYO (mag-, naga-)

, 1Co 7:2 m. na lang kamo

1Co 7:8 ginasiling ko sa indi m. kag sa balo

1Co 7:9 maayo pa m. sangsa masunog

1Co 7:25 sa mga indi m., wala ako sing sugo

1Co 7:36 wala nakasala. M. na lang sila

1Co 7:38 maayo pa gid ang wala n.

MIRIAM

, Nu 12:1 Ginpakalain ni M. si Moises

MOISES

, Nu 12:3 Si M. amo ang pinakamahagop

kSa 106:32 indi maayo ang nadangatan ni M.

Bin 7:22 M., naghimo sing daku nga mga butang

2Co 3:7 indi makatulok sa nawong ni M.

MOTIBO

, Hul 16:2 ginausisa ni Jehova ang m.

MUNGA

, Mat 23:37 m. nga nagatipon sang piso

MUSTASA

, Lu 13:19 Kaangay sang binhi sang m.

N

NABILIN

, Mat 14:20 gintipon n. nga tinipik, 12 ka alat

Bug 12:17 magpakig-away sa mga n.

NABOCODONOSOR

, Dan 2:1 N. nagdamgo

NABUDLAYAN

, Isa 38:14 Jehova, n. na gid ako

NADUGMOK

, Hul 18:14 sang n. nga espiritu

Isa 42:3 Indi niya pagbalion tabun-ak nga n.

NADULA

, Sa 119:176 kaangay sang n. nga karnero

Eze 34:4 Wala ninyo ginapangita ang mga n.

Lu 15:24 akon anak n. kag nakita

NADULMAN

, Efe 4:18 N. ang ila panghunahuna

NAGAAMAN

, 1Ti 5:8 wala n. sa mga natungod sa iya

NAGAANGTANAY

, Efe 4:16 n. sing sibu

NAGAARADO

, Lu 9:62 Wala sing n. kag nagabalikid

NAGAATAKIHAY

, Ga 5:15 kon padayon kamo nga n.

NAGABALIKID

, Lu 9:62 tawo nga nagaarado kag n.

NAGABASKOG

, Sa 84:7 N. sila samtang

NAGABATITI

, 1Te 2:7 subong sang n. nga iloy

NAGABUSONG

, Ex 21:22 mahalitan nila ang n.

1Te 5:3 pagpasakit sang isa ka babayi nga n.

NAGADALAMGUHANON

, Man 5:3 ang tawo n.

NAGADUMALA

, Ro 12:8 ang n. maukod

1Te 5:12 tahuron ninyo ang mga n. sa hilikuton

NAGAGAMIT

, 1Co 7:31 sa mga n. sang kalibutan

NAGAGANAR

, Hul 15:27 n. sing indi bunayag

NAGAHALONG

, Hul 14:16 Ang maalamon n.

NAGAHULAM

, Sa 37:21 n. kag wala nagabayad

NAGAISAHANON

, Ju 16:32 bayaan ako nga n.

NAGAISIP

, 1Co 13:5 Wala ini n. sang kahalitan

NAGAISOL

, Heb 10:39 sahi nga n. sa kalaglagan

NAGAKAIGO

, Jer 30:11 disiplinahon sa n. nga paagi

1Co 14:40 himua ang tanan sing n.

NAGALAHOG

, Ge 19:14 daw n. lang si Lot

Hul 26:19 N. lang ako!

NAGALALAW

, Mat 5:4 Malipayon ang mga n.

NAG-ALAPLAAG

, Isa 53:6 N. kaangay sang karnero

NAGALUYA

, 2Co 4:16 bisan ang amon lawas n.

NAGAMASAKIT

, Isa 33:24 wala magasiling: N. ako

San 5:14 May n. bala sa inyo?

NAGAMATA

, Lu 21:36 magpadayon kamo nga n.

1Co 16:13 Magpabilin nga n., malig-on sa pagtuo

Bug 16:15 Malipayon ang nagapabilin nga n.

NAGAPABAYA

, Dan 6:4 wala n. si Daniel

NAGAPABILIN

, 1Ju 2:17 nagahimo kabubut-on, n.

NAGAPADYA

, Heb 11:6 nagaluntad sia kag n.

NAGAPAHIGKO

, 2Co 7:1 tinluan kaugalingon sa n.

NAGAPAHITO

, Sa 94:20 n. paagi sa kasuguan?

NAGAPAIN

, Hul 18:1 n. sang iya kaugalingon

NAGAPAKALAM

, 2Ti 4:3 n. sang ila mga dulunggan

NAGAPAKIGKATIPAN

, Lu 22:29 n. ako sa inyo

NAGAPAKILUOY

, 2Co 5:20 n. kami: Magpasag-uli

NAGAPAMANGGAD

, Hul 10:22 pagpakamaayo n.

2Co 6:10 imol apang n. sa madamo

NAGAPANDONG

, 1Co 11:6 kon ang babayi wala n.

NAGAPANGASUBO

, Sa 38:6 N. sa bug-os adlaw

NAGAPANGHAKROY

, Eze 9:4 mga tawo nga n.

NAGAPANGHAYHAY

, Eze 9:4 markahi ang mga n.

NAGAPANGHIKOT

, Efe 4:16 tagsa ka bahin n.

NAGAPANGUNA

, Heb 13:7, 17 mga n. sa inyo

NAGAPAPAGSIK

, Fil 2:13 Dios ang n. sa inyo

NAGAPASIPALA

, Mar 3:29 n. sa balaan nga espiritu

NAGAPATUGSILING

, Sa 41:1 ang n. sa mga kubos

NAGAPATUMBAYA

, Jer 48:10 n. sa ginapahimo

NAGASAOT

, Huk 11:34 anak nagsugata nga n.!

NAGASILAK NGA BITUON

 

Isa 14:12 Nahulog halin sa langit, ikaw nga n.

NAGASUMA

, Lu 14:28 kag n. sang gasto

NAGATAGO

, Hul 28:13 n. sang sala indi

NAGATINDOG

, 1Co 10:12 nagahunahuna nga n.

NAGATUO

, Ju 3:16 tanan nga n. sa iya

2Co 4:13 n. kami kag gani nagahambal

NAGATUON

, 2Ti 3:7 pirme n. apang wala gid

NAGAULIKID

, 1Pe 5:7 kay n. sia sa inyo

NAGBAYLO DAGWAY

, Mat 17:2 n. sa atubangan nila

NAGBIYA

, Isa 1:28 mga n. kay Jehova pamatyon

Mat 19:29 tanan nga n. sang balay ukon duta

NAGBUNYAG

, 1Co 3:6 Ako nagtanom, si Apolos n.

NAGHAPLAS

, Isa 61:1 Jehova n. sa akon

NAGHILIBION

, Mat 26:75 naggua sia kag n.

NAGHUGYAW

, Job 38:7 mga bituon sa kaagahon n.

NAGKIDNAP

, Deu 24:7 patyon ang n. sa iya

NAGLIGAD

, Isa 65:17 n. indi na pagdumdumon

NAGLUMOS

, Mar 4:19 n. sang pulong

NAGPALAMINHOD

, Sa 143:4 N. ang akon tagipusuon

NAGPANGATARUNGAN

, Bin 17:2 n. sia pasad sa

NAGSUGTANAY

, 1Co 7:5 luwas lang kon n.

NAGTALANG

, Sa 119:176 N. kaangay sang karnero

NAGTAPAK

, Heb 10:29 n. sa Anak sang Dios

NAGUA NGA PANAGWAY

 

Ga 2:6 ang Dios wala nagahukom sa n. sang tawo

NAG-ULAN

, Ge 7:12 n. sa duta sing 40 ka adlaw

NAHAMUOT

, Sa 149:4 si Jehova n. sa iya katawhan

NAHAMUT-AN

, 2Co 6:2 ini ang labing n. nga tion

Efe 1:5 suno sa iya n. kag kabubut-on

NAHIBALUAN

, 1Ti 1:13 nagpanghikot nga wala n.

NAHISA

, Sa 73:3 n. ako sa mga bugalon

Sa 106:16 katawhan n. kay Moises

NAHUYA

, Esd 9:6 n. ako mag-atubang sa Dios

NAIN

, Lu 7:11 nagkadto sia sa siudad sang N.

NAKABATON

, Heb 6:4 n. sang wala bayad nga dulot

NAKAHIBALO

, 2Co 2:11 n. kita sang iya mga pahito

NAKAKAYAB

, Ju 3:13 Wala sing tawo nga n. sa langit

NAKAKITA

, Ju 1:18 Wala sing tawo nga n. sa Dios

Ju 14:9 Ang n. sa akon n. man sa Amay

NAKAMARASMAS

, Lu 15:17 Sang n. sia, nagsiling sia

NAKAPAKIGHILAHI

, Mat 5:28 n. na sa iya tagipusuon

NAKIGBAGAY

, 1Co 9:22 N. ako sa tanan nga tawo

NAKITA

, Ju 7:24 Untati ang paghukom suno sa n.

NALANGKAG

, Ro 1:15 n. nga ibantala ang maayong

NALIPAY

, 1Cr 29:9 N. ang mga tawo sa paghatag

Hul 8:30 N. ako pirme sa atubangan niya

Eze 18:32 Wala ako n. kon may mapatay

NALISDAN

, Sa 34:18 Ginaluwas niya ang mga n.

Sa 51:17 halad sa Dios ang n. nga espiritu

Isa 57:15 kaupod ko ang n. kag mapainubuson

NALUOY

, Mat 9:36 makita ang mga tawo, n. sia

Mat 20:34 N. si Jesus, gintandog ang ila mata

NAMATYAN

, Man 7:2 maayo pa nga magkadto sa n.

NANGAMUYO

, Mar 1:35 nagbangon sia kag didto n.

NAPAHULAG

, Ex 35:21 n. sang ila tagipusuon

NAPILASAN

, Bug 13:3 isa sa mga ulo n.

NAPULO

, Ge 18:32 Indi ko paglaglagon tungod sa n.

NAPULO KA SUGO

, Ex 34:28 ginsulat Niya ang N.

NASANGKAPAN

, 2Ti 3:17 n. para sa maayong buhat

NATABUNAN

, Sa 40:12 n. ako sang akon mga sala

NATAN

, 2Sa 12:7 nagsiling si N.: Ikaw ina!

NATAWO

, Sa 51:5 N. ako nga may kasaypanan

NATINGALA

, 1Pe 4:4 N. sila nga wala kamo

NATUNGA

, Fil 1:23 N. ako sa sining duha ka butang

NAUNA

, Mat 19:30 madamo nga n. nga mangin ulihi

NEFILIM

, Ge 6:4 May N. sadto sa duta

NEGATIBO

, Tit 2:8 wala sing n. nga mahambal

NEGOSYANTE

, Mat 13:45 n. nagapangita perlas

Bug 18:3 n. nangin manggaranon

NEGOSYO (maga-)

, Mat 22:5 ang isa sa iya n.

San 4:13 m. kami kag magaginansia

NGALAN

, Ex 3:13 magsiling sila, Ano ang iya n.?

Ex 3:15 Jehova. Amo ini ang akon n. tubtob san-o

Ex 9:16 agod makilala ang akon n. sa bug-os duta

Ex 20:7 Indi paggamiton ang n. sa wala sing pulos

1Sa 17:45 magapakig-away ako sa n. ni Jehova

1Cr 29:13 ginadayaw ang imo mahimayaon nga n.

Sa 9:10 nakakilala sang imo n. magasalig sa imo

Sa 79:9 tungod sa imo n.

Hul 18:10 n. ni Jehova isa ka torre nga mabakod

Hul 22:1 maayo nga n. mas pilion sangsa manggad

Man 7:1 maayo nga n. mas maayo sangsa lana

Jer 23:27 tuyo nila nga malimtan ang akon n.

Eze 39:25 pangapinan ko ang akon balaan nga n.

Mal 1:11 padunggan sang mga pungsod akon n.

Mal 3:16 mga nagapamalandong sa iya n.

Mat 6:9 pakabalaanon ang imo n.

Ju 12:28 Amay, himayaa ang imo n.

Ju 14:14 magpangayo bisan ano sa akon n.

Ju 17:26 Ginpakilala ko ang imo n.

Bin 4:12 wala na sing iban nga n. sa pagluwas

Bin 15:14 katawhan nga tawgon sa iya n.

Ro 10:13 nagatawag sa n. ni Jehova maluwas

Fil 2:9 n. nga labaw sa tanan nga n.

NIEBE

, Isa 1:18 sala papution kaangay sang n.

NINIVE

, Jon 4:11 Indi bala ako maluoy sa N.?

NOBYA

, Bug 21:9 ang n., asawa sang Kordero

NOE

, Ge 6:9 Si N. naglakat upod sa Dios

Mat 24:37 kaangay sang mga adlaw ni N.

O

OBLIGADO

, 1Ju 3:16 o. nga ihatag ang kabuhi

OBLIGASYON

, Ro 1:14 May o. ako

OLIBO, BUKID SANG MGA

, Lu 22:39 nagkadto sa B.

Bin 1:12 B., isa ka kilometro halin sa Jerusalem

OLIBO, KAHOY NGA

, Sa 52:8 k. sa balay sang Dios

Ro 11:17 k. nga ilahas, ginsumpay sa kahoy

OPINYON

, Ro 14:1 indi paghukmi ang tuhay nga o.

ORAS

, Mat 24:36 kag o., wala sing nakahibalo

ORDINARYO

, Bin 4:13 Juan, o. kag indi edukado

OSO

, 1Sa 17:37 nagluwas sa akon sa o.

Isa 11:7 baka kag o. magahalab nga magkaupod

P

PAABOT (gina-, naga-, pag-)

 

Hul 13:12 g. nga wala madayon nagapasubo

Man 9:11 tion kag wala g. nga hitabo

Mat 24:44 sa oras nga wala ninyo g.

Lu 3:15 mga tawo n. sa Cristo

Lu 21:26 magakapunaw sa kahadlok kag sa p.

PAABUTA

, Hab 2:3 Bisan maatrasar, p. ini

PAAGI

, 1Cr 15:13 wala ginsunod ang p.

Bin 1:11 magaabot sa amo man nga p.

Fil 1:27 sa p. nga takus sa maayong balita

PAANDAM

, Eze 3:17 ang p. dapat mo isiling

Eze 33:4 wala magpamati sa p., manabat

1Co 10:11 ginsulat subong p. sa aton

PAANDAMAN

, Eze 33:9 kon p. mo ang malauton

PAATHAG (gin-, naga-, nag-)

 

Ne 8:8 Kasuguan g. kag ginhatagan kahulugan

Ju 1:18 ang anak amo ang n. tuhoy sa Iya

Bin 17:3 n. kag gingamit ining sinulatan

PABAKURA

, Lu 22:32 p. ang imo kauturan

Col 2:7 p. ang inyo pagtuo

PABAKURON

, 1Co 14:26 p. ang isa kag isa

PABASKUGA

, Isa 35:3 P. ang mga kamot

PABASKUGON

, Sa 29:11 P. ang iya katawhan

Isa 41:10 P. ko ikaw, huo, buligan ko ikaw

PABAY-AN (gina-, pag-)

, Deu 31:8 Indi ikaw p.

1Sa 12:22 indi p. ni Jehova ang iya katawhan

Hul 29:15 bata nga g. nagapakahuya sa iloy

Ju 8:29 wala niya ako g., bangod pirme

Heb 13:5 Indi pagbayaan, kag indi p.

PABILO

, Isa 42:3 indi pagpalungon ang p.

PABLO

. Tan-awa man ang SAULO.

1Co 1:12 tagsa sa inyo nagasiling: Ako kay P.

PABORITISMO

, San 2:9 kon nagapakita sang p.

PABUG-ATAN (pag-)

, Bin 15:28 indi na p. pa

1Te 2:6 mahimo p. sa pinansial

PADAKUON

, Huk 13:8 Manoa: paano p. ang bata

PADASUDASO (naga-)

, Hul 19:2 n. nagapakasala

Hul 29:20 tawo nga p. maghambal?

PADAYON

, Dan 6:16 p. mo nga ginaalagad

PADER

, Jos 6:5 marumpag ang p. sang siudad

Eze 38:11 nagaistar sa wala sing p., trangka

Joe 2:7 Nagataklas sa p. pareho sang soldado

PADULUNGAN

, 1Co 9:26 pagdalagan indi wala p.

PADUNGGAN

, 1Ti 5:17 takus p. sing doble

PADUNGGI

, Ex 20:12 P. inyo amay kag iloy

Hul 3:9 P. si Jehova sa imo hamili nga butang

PADYA

, 1Co 9:24 isa lang nagabaton sang p.

Col 2:18 Indi pagtuguti nga dingutan kamo sing p.

Col 3:24 magabaton halin kay Jehova sang p.

PADYAAN

, Rut 2:12 p. ni Jehova ang imo ginahimo

PAG-ALALANGAY

, 2Co 8:14 agod may p.

PAG-ASAWAHAY

, Heb 13:4 padunggan ang p.

PAG-ASUNTUHANAY

, 1Co 6:7 ang inyo p. kalutusan

PAGBAHINBAHIN

, Mat 10:35 nagkari ako sa p.

PAGBANTAY

, Mat 26:41 Magpadayon sa p.

PAGBUGKOS

, Isa 61:1 p. sa pilas sang nagakalisod

PAGBUNAL

, 2Co 6:5 mga p., pagbilanggo

PAGBUSALAN

, Deu 25:4 Indi p. ang baka

PAGBUYUKON

, Ju 6:44 kon indi sia p. sang Amay

PAGDAYAI

, Ga 6:7 Indi p. ang kaugalingon

PAGDUMALAHAN

, Efe 1:10 magtukod sang p.

PAGGAWI

, Ga 6:16 suno sa pagsulundan sang p.

1Pe 2:12 Hupti nga maayo ang inyo p.

1Pe 3:1 madaug nga wala sang pulong paagi sa p.

1Pe 3:16 mahuy-an bangod sang inyo maayo nga p.

PAGGUB-A

, Ro 14:20 Indi p. ang buhat sang Dios

PAGHALAD

, 1Sa 15:22 pagtuman maayo sangsa p.

PAGHAMBALANAY

, Hul 15:22 kon wala p.

PAGHANAS

, 1Pe 5:10 Dios magatapos sang inyo p.

PAGHANGOP

, 1Ha 3:11 nagpangayo ka sing p.

Sa 119:99 may p. ako sangsa manunudlo

Hul 3:5 indi magsalig sa kaugalingon nga p.

Hul 4:7 makatigayon ka man sing p.

Hul 19:11 p. nagapahaganhagan sang kaakig

Dan 12:3 may p. magasilak pareho sang kasanag

Mat 24:15 nagabasa nagakinahanglan sing p.

PAGHIDAIT

, Sa 29:11 Hatagan p. ang katawhan

Sa 37:11 mangin malipayon sa bugana nga p.

Sa 72:7 ang p. tubtob wala na ang bulan

Sa 119:165 May p. nagahigugma sang kasuguan

Hul 17:1 magkaon sing tinapay nga may p.

Isa 9:7 magalapnag ang p., wala katapusan

Isa 48:18 ang imo p. mangin kaangay sang suba

Isa 54:13 mangin bugana ang ila p.

Isa 57:21 Wala sing p. sa mga malauton

Isa 60:17 itangdo ang p. subong manugdumala

Jer 6:14 May p.! Bisan wala sing p.

Ju 14:27 Ginabilin ko ang p., ginahatag ko ang p.

Ro 5:1 huptan ang p. sa Dios paagi kay Jesus

Ro 8:6 paghunahuna sa espiritu nagakahulugan p.

Fil 4:7 p. sang Dios magabantay sang tagipusuon

1Te 5:3 P. kag kalig-unan! hinali nga kalaglagan

1Pe 3:11 pangitaon ang p. kag huptan ini

Bug 6:4 gintugutan sa pagkuha sing p. sa duta

PAGHILABTI

, Bin 5:38 indi p. ini nga mga lalaki

PAGHINAMBITAN

, Efe 5:3 indi p. sa tunga ninyo

PAG-IDINGOT

, Hul 3:27 Indi p. ang maayo

PAG-IKAHUYA

, 2Ti 1:8 indi p. ang panaksi

PAGKABALAAN

, Heb 12:14 Tinguhai ang p.

PAGKABALAK-I

, Mat 6:34 indi p. ang buas

PAGKABALINGAG

, Hul 1:32 p. sang tawo magapatay

PAGKABANHAW

, Mat 22:23 wala nagapati sa p.

kMat 22:30 sa p., mga tawo indi na magpangasawa

Ju 11:24 mabanhaw sia sa tion sang p.

Ju 11:25 Ako ang p. kag ang kabuhi

Bin 24:15 p. sang matarong kag indi matarong

1Co 15:13 kon wala p., ang Cristo wala mabanhaw

PAGKABANWAHANON

, Fil 3:20 aton p. sa langit

PAGKABUTANG

, Lu 14:33 indi magbiya sang p.

Heb 10:34 pagpang-agaw sang inyo p.

PAGKADIMATARONG

, Deu 32:4 Dios, wala sing p.

PAGKAKALIPIKADO

, 2Co 3:5 ang p. halin sa Dios

PAGKALAPSAG

, 2Ti 3:15 kutob sa p. nahibaluan

PAGKALBUHON

, Le 21:5 Indi p. ang ila ulo

PAGKAMAABIABIHON

, Heb 13:2 Indi pagkalimti p.

PAGKAMAINUNUNGON

, Miq 6:8 paghigugma sa p.

PAGKAMAKATARUNGANON

, Fil 4:5 Ipakita ang p.

PAGKAMALINAPASON

, 2Te 2:7 p. nagapanghikot

PAGKAMAPAINUBUSON

, Hul 15:33 yara ang p.

PAGKAMATINAASTAASON

, Deu 17:12 sang iya p.

PAGKAMATINUMANON

, Ro 5:19 sa p. sang tawo

Heb 5:8 nakatuon sang p. sa iya gin-antos

PAGKAON

, Sa 145:15 Ginahatagan mo sila sing p.

Dan 1:5 Ginarasyunan halin sa p. sang hari

Mat 6:11 Hatagi kami sang p. sa sini nga adlaw

Mat 24:45 paghatag p. sa nagakaigo nga tion?

Ju 4:34 akon p. ang paghimo sang kabubut-on

Ju 6:27 Indi pagpangabudlayi, p. nga nagakadunot

1Co 5:11 Indi makig-upod sa ila bisan sa p.

1Co 8:13 kon ang p. makapasandad sa akon utod

PAGKAPUYON

, Isa 40:31 Magalakat sila kag indi p.

Heb 12:3 indi kamo p. kag magpangampo

PAGKUROG

, Fil 2:12 ang kaluwasan nga may p.

PAGLAGLAG

, 2Pe 3:7 p. sa mga indi diosnon

Bug 11:18 p. sa mga nagalaglag sang duta

PAGLAPYUON

, Ga 6:9 magaani kita kon indi kita p.

PAGLAUM

, Sa 146:5 nga ang p. yara kay Jehova

Ro 12:12 Magkasadya kamo sa inyo p.

Ro 15:4 Kasulatan nagahatag sa aton sing p.

Efe 1:18 kon sa ano nga p. gintawag niya kamo

Efe 2:12 wala sing p. kag wala sing Dios

Heb 6:19 p. daw kaangay sang angkla

PAGLUIBAN

, Mal 2:15 indi p. ang inyo asawa

PAGPAAKIGA

, Efe 6:4 indi p. ang inyo anak

Col 3:21 mga amay, indi p. ang inyo anak

PAGPADIHON

, Ro 12:2 p. sa sini nga sistema

1Pe 1:14 untati na ninyo ang p. sa kailigbon

PAGPADUNGOG

, Ro 12:10 Sa p., manguna kamo

PAGPAGARBO

, Bug 18:7 sa wala huya nga p.

PAGPAHUGA

, Efe 6:9 Indi na ninyo sila p.

PAGPAILOB

, Hul 25:15 sa p. mahaylo ang kumander

2Pe 3:15 kaluwasan ang p. sang aton Ginuo

PAGPAIMPORTANTE

, Fil 2:3 p. sa kaugalingon

PAGPAIMULA

, Hul 30:8 Indi ako p. ukon

PAGPAKAMALAUTON

, Ro 12:14 kag indi p.

PAGPAKAN-A

, 2Te 3:10 indi luyag mag-obra, indi p.

PAGPAKIGHILAWAS

. Tan-awa ang SEKSUWAL NGA IMORALIDAD.

PAGPAKIG-UPOD

, 1Co 5:9 untatan p. sa imoral

1Co 15:33 p. sa malain nga tawo nagapalain

2Te 3:14 untati ang p. sa iya

PAGPAMANA

, 1Co 7:39 p. lamang sa Ginuo

PAGPAMANGGARA

, Hul 30:8 pagpaimula ukon p.

PAGPAMIGOS

, Sa 72:14 Luwason sila sa p.

PAGPAMINTAS

, Sa 72:14 Luwason sila sa p.

PAGPANALAWSAW

, 1Pe 1:10 pag-usisa kag p.

PAGPANGABUDLAYI

, Ju 6:27 Indi p. ang pagkaon

PAGPANG-AGAW

, Heb 10:34 p. sang pagkabutang

PAGPANUKTOK

, Mat 7:7 padayon sa p.

PAGPASUBUA

, Efe 4:30 p. ang balaan nga espiritu

PAGPATULOGTULOG

, Hul 6:10 Diutay nga p.

PAGPATUMBAYAI

, 1Ti 4:14 Indi p. ang imo dulot

PAGPUGONG SA KAUGALINGON

, 1Co 7:5 wala p.

Ga 5:22, 23 ginapatubas sang espiritu, p.

PAGPULUPATAWHAY

, Hul 1:32 p. sang buangbuang

PAGSABDONG

, Hul 3:11 indi pagkangil-ari ang p.

Hul 27:5 Mas maayo ang dayag nga p.

Man 7:5 magpamati sa p. sang maalamon

PAGSULUNDAN

, 2Ti 2:5 wala ginsunod ang mga p.

PAGTAHOD

, Efe 5:33 asawa dapat may p. sa bana

1Pe 3:2 putli nga paggawi upod ang tudok nga p.

1Pe 3:15 magpangapin nga may tudok nga p.

PAGTAMYAWA

, 2Ju 10 indi sia p.

PAGTILAW

, Lu 8:13 pag-abot sang p., nagbiya

Lu 22:28 gin-unungan sa akon mga p.

1Co 10:9 Indi pag-ibutang sa p. si Jehova

San 1:2 magkalipay kon nagaatubang sang p.

San 1:12 Malipayon ang nagabatas sang p.

PAGTILIPON

, Le 23:4 balaan nga mga p.

Heb 10:25 wala ginapabay-an ang aton p.

PAGTIPON

, Efe 1:10 p. sang tanan sa Cristo

PAGTUMBAS

, Le 16:34 maghimo sing p. kada tuig

PAGTUO

, Sa 27:13 Ano matabo kon wala ako p.

Lu 17:6 may p. subong kadaku sang mustasa

Lu 18:8 Anak sang tawo, makakita bala sini nga p.?

Ro 1:17 matarong magakabuhi tungod sa p.

Ro 4:20 mabakod bangod sang iya p.

2Co 5:7 nagalakat sa p., indi sa panulok

Efe 4:5 isa ka Ginuo, isa ka p., isa ka bawtismo

2Te 3:2 indi tanan nga tawo may p.

2Ti 1:5 ang imo p. nga indi salimpapaw

Heb 11:1 p. amo ang masaligan nga pagpaabot

Heb 11:6 wala p. imposible pahamut-an ang Dios

San 2:26 p. nga wala sing buhat patay

1Pe 1:7 inyo