Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-H

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Katapusan nga Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahin 2)

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

Nisan 14

Jerusalem

Ginpakilala ni Jesus si Judas nga traidor kag ginpalakat sia

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Ginsugdan ang Panihapon sang Ginuo (1Co 11:​23-​25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Gintagna ang pagpanghiwala ni Pedro kag ang pag-alaplaag sang mga apostoles

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Nagsaad sang manugbulig; ilustrasyon parte sa matuod nga puno sang ubas; nagsugo nga maghigugmaanay; katapusan nga pangamuyo upod sa mga apostoles

     

14:1–17:26

Getsemane

Nagbatyag sang kasakit sa hardin; ginluiban kag gindakop si Jesus

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Ginpamangkot ni Anas; ginbista ni Caifas, sang Sanhedrin; ginpanghiwala sia ni Pedro

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Ginbitay ni Judas nga nagluib ang iya kaugalingon (Bin 1:​18, 19)

27:3-10

     

Gindala kay Pilato, dayon kay Herodes, kag ginbalik kay Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Gusto sia buy-an ni Pilato pero si Barabas ang gusto sang mga Judiyo; ginpamatbatan sing kamatayon sa usok sang pag-antos

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(mga alas tres sang hapon, Biernes)

Golgotha

Napatay sa usok sang pag-antos

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Ginkuha ang bangkay sa usok kag ginhamyang sa lulubngan

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15

Jerusalem

Ginpabantayan sang mga saserdote kag mga Fariseo ang lulubngan kag ginmarkahan ang bato

27:62-66

     

Nisan 16

Jerusalem kag malapit diri; Emaus

Ginbanhaw si Jesus; nagpakita sing lima ka beses sa mga disipulo

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pagkatapos sang Nisan 16

Jerusalem; Galilea

Nagpakita sing pila pa ka beses sa mga disipulo (1Co 15:​5-7; Bin 1:​3-8); naghatag sing instruksion; nagsugo nga maghimo sing disipulo

28:16-20

   

20:26–21:25

Iyyar 25

Bukid sang mga Olibo, malapit sa Betania

Nagkayab si Jesus sa langit, ika-40 nga adlaw pagkatapos sang iya pagkabanhaw (Bin 1:​9-​12)

   

24:50-53