Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-C

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Ministeryo ni Jesus sa Galilea (Bahin 1)

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

30

Galilea

Una nga ginpahibalo ni Jesus nga “ang Ginharian sang langit malapit na”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Cana; Nazaret; Capernaum

Gin-ayo ang anak sang opisyal; ginbasa ang linukot ni Isaias; nagkadto sa Capernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Dagat sang Galilea, malapit sa Capernaum

Gintawag ang apat ka disipulo: si Simon kag si Andres, si Santiago kag si Juan

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Capernaum

Gin-ayo ang ugangan nga babayi ni Simon kag ang iban pa

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Una nga paglakbay nga nagabantala sa Galilea, upod ang apat

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Gin-ayo ang aruon; nagsunod ang madamo nga tawo

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Capernaum

Gin-ayo ang paralitiko

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Gintawag si Mateo; nagkaon upod sa mga manugsukot sing buhis; pamangkot parte sa puasa

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Judea

Nagbantala sa mga sinagoga

   

4:44

 

31, Paskua

Jerusalem

Gin-ayo ang nagamasakit nga tawo sa Bethzatha; gintinguhaan sia nga patyon sang mga Judiyo

     

5:1-47

Pagbalik halin sa Jerusalem (?)

Nagpangutol sang uhay ang mga disipulo sa Adlaw nga Inugpahuway; si Jesus “Ginuo sang Adlaw nga Inugpahuway”

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Dagat sang Galilea

Gin-ayo ang kamot sang tawo sa Adlaw nga Inugpahuway; nagsunod ang madamo nga tawo; gin-ayo ang madamo pa

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Bukid malapit sa Capernaum

Ginpili ang 12 ka apostoles

 

3:13-19

6:12-16

 

Malapit sa Capernaum

Naghatag sang Sermon sa Bukid

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Capernaum

Gin-ayo ang alagad sang opisyal sang hangaway

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Ginbanhaw ang anak sang balo

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain ukon malapit diri)

Ginpakadto ni Juan ang mga disipulo kay Jesus; ginpahayag ang kamatuoran sa mga bata; gota mahapos pas-anon

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain ukon malapit diri)

Ginbubuan sang makasasala nga babayi sang lana ang iya tiil; ilustrasyon parte sa mga nakautang

   

7:36-50

 

Galilea

Ikaduha nga paglakbay nga nagabantala, upod ang 12

   

8:1-3

 

Gintabog ang mga demonyo; indi mapatawad nga sala

12:22-37

3:19-30

   

Ginsambit ang tanda ni Jonas

12:38-45

     

Nagkadto ang iya iloy kag mga utod; nagsiling nga ang mga disipulo amo ang iya mga paryente

12:46-50

3:31-35

8:19-21