Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Listahan sang mga Libro sa Biblia

Mga Libro sa Hebreong Kasulatan Antes sang Panahon sang mga Cristiano

NGALAN SANG LIBRO

(MGA) MANUNULAT

KON DIIN GINSULAT

NATAPOS ANG PAGSULAT (B.C.E.)

TION NGA NAKOBREHAN (B.C.E.)

Genesis

Moises

Kamingawan

1513

“Sa ginsuguran” tubtob 1657

Exodo

Moises

Kamingawan

1512

1657-1512

Levitico

Moises

Kamingawan

1512

1 ka bulan (1512)

Numeros

Moises

Kamingawan kag Kapatagan sang Moab

1473

1512-1473

Deuteronomio

Moises

Kapatagan sang Moab

1473

2 ka bulan (1473)

Josue

Josue

Canaan

mga 1450

1473–mga 1450

Hukom

Samuel

Israel

mga 1100

mga 1450–mga 1120

Rut

Samuel

Israel

mga 1090

11 ka tuig nga paggahom sang mga Hukom

1 Samuel

Samuel; Gad; Natan

Israel

mga 1078

mga 1180-1078

2 Samuel

Gad; Natan

Israel

mga 1040

1077–mga 1040

1 Hari

Jeremias

Juda

580

mga 1040-911

2 Hari

Jeremias

Juda kag Egipto

580

mga 920-580

1 Cronica

Esdras

Jerusalem (?)

mga 460

Pagkatapos sang 1 Cronica 9:44: mga 1077-1037

2 Cronica

Esdras

Jerusalem (?)

mga 460

mga 1037-537

Esdras

Esdras

Jerusalem

mga 460

537–mga 467

Nehemias

Nehemias

Jerusalem

p. 443

456–p. 443

Ester

Mardoqueo

Susan, Elam

mga 475

493–mga 475

Job

Moises

Kamingawan

mga 1473

Sobra 140 ka tuig sa ulot sang 1657 kag 1473

Salmo

David kag iban pa

 

mga 460

 

Hulubaton

Solomon; Agur; Lemuel

Jerusalem

mga 717

 

Manugwali

Solomon

Jerusalem

a. 1000

 

Ambahanon ni Solomon

Solomon

Jerusalem

mga 1020

 

Isaias

Isaias

Jerusalem

p. 732

mga 778–p. 732

Jeremias

Jeremias

Juda; Egipto

580

647-580

Panalambiton

Jeremias

Malapit sa Jerusalem

607

 

Ezequiel

Ezequiel

Babilonia

mga 591

613–mga 591

Daniel

Daniel

Babilonia

mga 536

618–mga 536

Oseas

Oseas

Samaria (Distrito)

p. 745

a. 804–p. 745

Joel

Joel

Juda

mga 820 (?)

 

Amos

Amos

Juda

mga 804

 

Obadias

Obadias

 

mga 607

 

Jonas

Jonas

 

mga 844

 

Miqueas

Miqueas

Juda

a. 717

mga 777-717

Nahum

Nahum

Juda

a. 632

 

Habacuc

Habacuc

Juda

mga 628 (?)

 

Sofonias

Sofonias

Juda

a. 648

 

Hageo

Hageo

Jerusalem

520

112 ka adlaw (520)

Zacarias

Zacarias

Jerusalem

518

520-518

Malaquias

Malaquias

Jerusalem

p. 443

 

Mga Libro sa Griegong Kasulatan nga Ginsulat sang Panahon sang mga Cristiano

NGALAN SANG LIBRO

MANUNULAT

KON DIIN GINSULAT

NATAPOS ANG PAGSULAT (C.E.)

TION NGA NAKOBREHAN

Mateo

Mateo

Israel

mga 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Marcos

Marcos

Roma

mga 60-65

29-33 C.E.

Lucas

Lucas

Cesarea

mga 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Juan

Apostol Juan

Efeso, ukon malapit diri

mga 98

Pagkatapos sang introduksion, 29-33 C.E.

Binuhatan

Lucas

Roma

mga 61

33–mga 61 C.E.

Roma

Pablo

Corinto

mga 56

 

1 Corinto

Pablo

Efeso

mga 55

 

2 Corinto

Pablo

Macedonia

mga 55

 

Galacia

Pablo

Corinto ukon Antioquia sang Siria

mga 50-52

 

Efeso

Pablo

Roma

mga 60-61

 

Filipos

Pablo

Roma

mga 60-61

 

Colosas

Pablo

Roma

mga 60-61

 

1 Tesalonica

Pablo

Corinto

mga 50

 

2 Tesalonica

Pablo

Corinto

mga 51

 

1 Timoteo

Pablo

Macedonia

mga 61-64

 

2 Timoteo

Pablo

Roma

mga 65

 

Tito

Pablo

Macedonia (?)

mga 61-64

 

Filemon

Pablo

Roma

mga 60-61

 

Hebreo

Pablo

Roma

mga 61

 

Santiago

Santiago (Utod ni Jesus)

Jerusalem

a. 62

 

1 Pedro

Pedro

Babilonia

mga 62-64

 

2 Pedro

Pedro

Babilonia (?)

mga 64

 

1 Juan

Apostol Juan

Efeso, ukon malapit diri

mga 98

 

2 Juan

Apostol Juan

Efeso, ukon malapit diri

mga 98

 

3 Juan

Apostol Juan

Efeso, ukon malapit diri

mga 98

 

Judas

Judas (Utod ni Jesus)

Israel (?)

mga 65

 

Bugna

Apostol Juan

Patmos

mga 96

 

[Indi mapat-od kon sin-o ang nagsulat sang pila ka libro kag kon diin ini ginsulat. Madamo nga petsa ang ginbulubanta lang, ang simbulo nga a. nagakahulugan “antes” kag ang p. nagakahulugan “pagkatapos.” Ang B.C.E. ginpalip-ot nga “Before the Common Era” kag nagapatuhoy sa tion antes sang panahon sang mga Cristiano kag ang C.E. ginpalip-ot nga “Common Era” nga nagapatuhoy sa panahon sang mga Cristiano.]