Magdiretso sa kaundan

Ginpaathag ang mga Bersikulo sa Biblia

Hibalua ang insakto nga kahulugan sang popular nga mga bersikulo kag mga tinaga sa Biblia. Hibalua ang dugang nga impormasyon parte sa mga bersikulo paagi sa kaingod nga mga teksto. Dugangi pa gid ang imo kaalam paagi sa bulig sang mga footnote kag cross-reference.

Ginpaathag ang Genesis 1:1—“Sa Ginsuguran Gintuga sang Dios ang Langit kag ang Duta”

Ano ang duha ka importante nga kamatuoran ang ginasugid sining panugod nga bersikulo sang Biblia?

Ginpaathag ang Exodo 20:12—“Padunggi ang Inyo Amay kag ang Inyo Iloy”

Paagi sa pagdugang sang promisa sa sini nga sugo, naghatag ang Dios sang isa pa ka rason para tumanon ini.

Ginpaathag ang Josue 1:9—“Magpakalig-on Ka kag Magpakaisog”

Paano mo mahimo nga magpakaisog kag magpakabakod bisan pa sa mabudlay nga mga sitwasyon kag sa daw indi masarangan nga mga kabudlayan?

Ginpaathag ang Salmo 23:4​—“Bisan Nagalatas Ako sang Nalupyakan sang Landong sang Kamatayon”

Bisan sa pinakamabudlay nga bahin sang ila kabuhi, paano nabatyagan sang mga sumilimba sang Dios ang iya proteksion kag pag-atipan?

Ginpaathag ang Salmo 46:10—“Magpahimuyung, kag Kilalaha nga Ako Amo ang Dios”

Ang buot bala silingon sini nga bersikulo amo nga maghipos lang sa simbahan?

Ginpaathag ang Hulubaton 3:5, 6—“Dili Magsandig sa Imo Kaugalingon nga Paghangup”

Paano mo mapakita nga nagasalig ka sa Dios imbes nga sa imo kaugalingon?

Ginpaathag ang Isaias 40:31—“Ang mga Nagalaum kay Jehova Maulian sing Kusog”

Ngaa ginkumparar sang Kasulatan ang isa ka nagalupad nga agila sa isa ka tawo nga nakabaton sang kusog halin sa Dios?

Ginpaathag ang Isaias 41:10—“Indi Kamo Magkahadlok—Ako Magaupod sa Inyo”

Naggamit si Jehova sing tatlo ka ekspresyon nga nagapasalig sang iya suporta sa matutom nga mga nagasimba sa iya.

Isaias 42:8 Ginpaathag—“Ako Amo ang GINOO”

Ano nga ngalan ang ginhatag sang Dios sa iya kaugalingon?

Ginpaathag ang Miqueas 6:8—‘Maglakat sing Mapainubuson Upod sa Imo Dios’

Ang gusto sang Dios nga himuon naton ginsambit sa sini nga bersikulo. May ginsambit diri nga tatlo ka paagi.

Ginpaathag ang Mateo 6:33—“Unaha Ninyo ang Pagpangita sang Ginharian sang Dios”

Buot silingon bala ni Jesus nga indi na kinahanglan sang mga Cristiano nga mag-obra para mabuhi?

Ginpaathag ang Mateo 6:34—“Indi Kamo Magpalibog Parte sa Buwas”

Indi buot silingon ni Jesus nga likawan na naton ang pagplano parte sa palaabuton.

Ginpaathag ang Mateo 11:28-30​—“Kari sa Akon, . . . kag Papahuwayon Ko Kamo”

Ang ginatanyag bala ni Jesus insigida nga kapahuwayan sa tanan nga kapintas kag inhustisya?

Ginpaathag ang Marcos 1:15—“Ang Ginharian sang Dios Malapit Na”

Buot bala silingon ni Jesus nga nagsugod na sa paggahom ang Ginharian?

Ginpaathag ang Juan 1:1—“Sa Ginsuguran Yara ang Pulong”

Ini nga teksto nagasugid sang mga detalye parte sa kabuhi ni Jesucristo antes sia nangin tawo sa duta.

Juan 3:16 Ginpaathag—“Kay Ginhigugma Gid sang Dios ang Kalibutan”

Paano ginpakita ni Jehova nga Dios nga palangga niya ang kada isa sa aton kag gusto niya nga mabuhi kita sing dayon?

Ginpaathag ang Juan 14:6​—“Ako Amo ang Dalan, ang Kamatuoran, kag ang Kabuhi”

Ngaa dapat kilalahon sang mga gusto magsimba kay Jehova ang importante nga papel ni Jesus?

Ginpaathag ang Juan 16:33—“Nadaug Ko ang Kalibutan”

Paano ang ginsiling ni Jesus nagapasalig sa iya mga sumulunod nga mapahamut-an man nila ang Dios?

Ginpaathag ang Roma 5:8​—“Sang mga Makasasala Pa Kita si Cristo Napatay Tungod sa Aton”

Bangod makasasala ang mga tawo, ang ila mga ginahimo kag ginahunahuna indi pirme suno sa matarong nga mga kasuguan sang Dios. Gani, paano kita mangin malapit sa Dios subong kag asta sa wala sing katapusan?

Ginpaathag ang Roma 10:13—“Magtawag sa Ngalan sang Ginuo”

Ginhatagan sang Dios sang kahigayunan nga maluwas kag makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan ang tanan nga tawo, bisan ano man ang ila pungsod, rasa, ukon kahimtangan sang pangabuhi.

Ginpaathag ang Roma 15:13—“Kabay Pa nga ang Dios nga Nagahatag sing Paglaum Maghatag sa Inyo sing Kalipay kag Paghidait”

Paano naangot ang mga kinaiya nga kalipay kag paghidait sa paglaum kag balaan nga espiritu?

Ginpaathag ang Filipos 4:6, 7—“Indi Kamo Magpalibog sang Bisan Ano”

Ano nga mga porma sang pangamuyo ang makabulig sa mga sumilimba sang Dios para maghaganhagan ang ila kabalaka kag mabaton nila ang paghidait sang Dios?

Ginpaathag ang Filipos 4:13—“Masarangan Ko nga Atubangon ang Bisan Ano nga Kahimtangan Paagi sa Bulig ni Cristo”

Ano ang buot silingon ni Pablo sang nagsulat sia nga may kusog sia “sa tanan nga butang”?

Ginpaathag ang 2 Timoteo 1:7—“Ang Dios Wala Maghatag sa Aton sang Espiritu sang Katalaw”

Paano mabuligan sang Dios ang isa ka tawo nga madula ang iya kahadlok kag maisugon nga himuon ang insakto?

Ginpaathag ang Hebreo 11:1—“Ang Pagtuo Amo ang Kasiguruhan sang mga Butang nga Ginalauman”

Daw ano kabakod ang matuod nga pagtuo kag daw ano ini ka importante?