Magdiretso sa kaundan

Ginpaathag ang mga Bersikulo sa Biblia

Hibalua ang insakto nga kahulugan sang popular nga mga bersikulo kag mga tinaga sa Biblia. Hibalua ang dugang nga impormasyon parte sa mga bersikulo paagi sa kaingod nga mga teksto. Dugangi pa gid ang imo kaalam paagi sa bulig sang mga footnote kag cross-reference.

Ginpaathag ang Genesis 1:1—“Sa Ginsuguran Gintuga sang Dios ang Langit kag ang Duta”

Ano ang duha ka importante nga kamatuoran ang ginasugid sining panugod nga bersikulo sang Biblia?

Ginpaathag ang Exodo 20:12—“Padunggi ang Inyo Amay kag ang Inyo Iloy”

Paagi sa pagdugang sang promisa sa sini nga sugo, naghatag ang Dios sang isa pa ka rason para tumanon ini.

Ginpaathag ang Numeros 6:24-26​—“Ang GINOO Magpakamaayo sa Imo kag Magbantay sa Imo”

Ano ang ginhalinan sang pagpakamaayo nga ihambal sang pamilya ni Aaron?

Ginpaathag ang Josue 1:9—“Magpakalig-on Ka kag Magpakaisog”

Paano mo mahimo nga magpakaisog kag magpakabakod bisan pa sa mabudlay nga mga sitwasyon kag sa daw indi masarangan nga mga kabudlayan?

Ginpaathag ang Salmo 23:4​—“Bisan Nagalatas Ako sang Nalupyakan sang Landong sang Kamatayon”

Bisan sa pinakamabudlay nga bahin sang ila kabuhi, paano nabatyagan sang mga sumilimba sang Dios ang iya proteksion kag pag-atipan?

Ginpaathag ang Salmo 37:4​—“Pangitaa ang Imo Kalipay sa GINOO”

Paano kita ginabuligan sini nga salmo nga mangin maalamon kag tinguhaan nga malipay ang Dios sa aton?

Ginpaathag ang Salmo 46:10—“Magpahimuyung, kag Kilalaha nga Ako Amo ang Dios”

Ang buot bala silingon sini nga bersikulo amo nga maghipos lang sa simbahan?

Ginpaathag ang Hulubaton 3:5, 6—“Dili Magsandig sa Imo Kaugalingon nga Paghangup”

Paano mo mapakita nga nagasalig ka sa Dios imbes nga sa imo kaugalingon?

Ginpaathag ang Hulubaton 16:3​—“Itugyan sa GINOO ang Imo mga Buluhaton”

Ano ang duha ka rason ngaa dapat mangayo sang giya ang mga tawo sa Dios kon nagahimo sang desisyon?

Ginpaathag ang Hulubaton 22:6​—“Hanasa ang Bata sa Dalanon nga Dapat Niya Paglaktan”

Ano ang “dalan” nga dapat laktan sang bata? Lain bala ini sa kada tawo?

Ginpaathag ang Manugwali 3:11—“Ang Tagsa ka Butang Ginhimo Niya nga Matahum sa Iya Tion”

Nalakip sa matahom nga hinimuan sang Dios indi lang ang tanan nga butang nga iya gintuga. Ano ang epekto sini sa imo?

Ginpaathag ang Isaias 26:3—“Ikaw Magatipig sa Iya sa Himpit nga Paghidait, nga ang Iya Hunahuna Natuhoy sa Imo”

Posible gid bala nga maeksperiensiahan ang perpekto nga paghidait? Ano ang buot silingon nga mangin determinado gid nga magsalig?

Ginpaathag ang Isaias 40:31—“Ang mga Nagalaum kay Jehova Maulian sing Kusog”

Ngaa ginkumparar sang Kasulatan ang isa ka nagalupad nga agila sa isa ka tawo nga nakabaton sang kusog halin sa Dios?

Ginpaathag ang Isaias 41:10—“Indi Kamo Magkahadlok—Ako Magaupod sa Inyo”

Naggamit si Jehova sing tatlo ka ekspresyon nga nagapasalig sang iya suporta sa matutom nga mga nagasimba sa iya.

Isaias 42:8 Ginpaathag—“Ako Amo ang GINOO”

Ano nga ngalan ang ginhatag sang Dios sa iya kaugalingon?

Ginpaathag ang Jeremias 33:3​—“Tawgon Mo Ako kag Magasabat Ako”

Ang Dios nagpromisa nga isugid niya ang “makatilingala kag makatalanhaga nga mga butang” sa mga nagbaton sang iya pangagda. Ano nga mga butang? Pareho man bala ina sang isugid niya subong?

Ginpaathag ang Miqueas 6:8—‘Maglakat sing Mapainubuson Upod sa Imo Dios’

Ang gusto sang Dios nga himuon naton ginsambit sa sini nga bersikulo. May ginsambit diri nga tatlo ka paagi.

Ginpaathag ang Mateo 6:33—“Unaha Ninyo ang Pagpangita sang Ginharian sang Dios”

Buot silingon bala ni Jesus nga indi na kinahanglan sang mga Cristiano nga mag-obra para mabuhi?

Ginpaathag ang Mateo 6:34—“Indi Kamo Magpalibog Parte sa Buwas”

Indi buot silingon ni Jesus nga likawan na naton ang pagplano parte sa palaabuton.

Ginpaathag ang Mateo 11:28-30​—“Kari sa Akon, . . . kag Papahuwayon Ko Kamo”

Ang ginatanyag bala ni Jesus insigida nga kapahuwayan sa tanan nga kapintas kag inhustisya?

Ginpaathag ang Marcos 1:15—“Ang Ginharian sang Dios Malapit Na”

Buot bala silingon ni Jesus nga nagsugod na sa paggahom ang Ginharian?

Ginpaathag ang Marcos 11:24​—“Ang Tanan nga Inyo Ginapangayo sa Pangamuyo, Magtuo Kamo nga Inyo Na Ina Nabaton”

Sa aton pag-atubang sang mga problema subong, paano makabulig ang laygay ni Jesus parte sa pagtuo kag pangamuyo?

Ginpaathag ang Lucas 1:37​—“Kay sa Dios Wala sing Bisan Ano nga Indi Mahimo”

Wala gid sang makapugong sa Labing Gamhanan nga Dios nga himuon ang iya ginapromisa. Ano ang kahulugan sini para sa imo?

Ginpaathag ang Juan 1:1—“Sa Ginsuguran Yara ang Pulong”

Ini nga teksto nagasugid sang mga detalye parte sa kabuhi ni Jesucristo antes sia nangin tawo sa duta.

Juan 3:16 Ginpaathag—“Kay Ginhigugma Gid sang Dios ang Kalibutan”

Paano ginpakita ni Jehova nga Dios nga palangga niya ang kada isa sa aton kag gusto niya nga mabuhi kita sing dayon?

Ginpaathag ang Juan 14:6​—“Ako Amo ang Dalan, ang Kamatuoran, kag ang Kabuhi”

Ngaa dapat kilalahon sang mga gusto magsimba kay Jehova ang importante nga papel ni Jesus?

Ginpaathag ang Juan 14:27​—“Ang Paghidait Ginabilin Ko sa Inyo”

Ano nga paghidait ang ibilin, ukon ihatag ni Jesus sa iya matuod nga mga sumulunod? Paano naton ini mabaton?

Ginpaathag ang Juan 15:13 ​—“Wala sing Paghigugma nga Labaw Pa Sini”

Paano mailog sang mga sumulunod ni Jesus ang gugma nga iya ginpakita?

Ginpaathag ang Juan 16:33—“Nadaug Ko ang Kalibutan”

Paano ang ginsiling ni Jesus nagapasalig sa iya mga sumulunod nga mapahamut-an man nila ang Dios?

Ginpaathag ang Binuhatan 1:8—“Magabaton Kamo sing Gahum”

Ano nga gahom ang ginpromisa ni Jesus sa iya mga sumulunod, kag ano ang mabulig sina nga gahom sa ila?

Ginpaathag ang Roma 5:8​—“Sang mga Makasasala Pa Kita si Cristo Napatay Tungod sa Aton”

Bangod makasasala ang mga tawo, ang ila mga ginahimo kag ginahunahuna indi pirme suno sa matarong nga mga kasuguan sang Dios. Gani, paano kita mangin malapit sa Dios subong kag asta sa wala sing katapusan?

Ginpaathag ang Roma 6:23​—“Ang Bunga sang Sala Amo ang Kamatayon; Pero ang Bugay sang Dios Amo ang Kabuhi nga Walay Katapusan”

Wala sang makasasala nga tawo ang makatigayon sang kaluwasan sa iya lang pagtinguha, pero puede naton mabaton ang regalo sang Dios nga kabuhi nga wala sing katapusan. Paano?

Ginpaathag ang Roma 10:13—“Magtawag sa Ngalan sang Ginuo”

Ginhatagan sang Dios sang kahigayunan nga maluwas kag makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan ang tanan nga tawo, bisan ano man ang ila pungsod, rasa, ukon kahimtangan sang pangabuhi.

Ginpaathag ang Roma 12:12—“Magkalipay sa Inyo Paglaum, Magpailub sa Inyo Kangitngitan, Magpadayon sing Malig-on sa Pangamuyo”

Paano makapabilin nga matutom ang mga Cristiano bisan ginahingabot sila kag may mga kabudlayan?

Ginpaathag ang Roma 15:13—“Kabay Pa nga ang Dios nga Nagahatag sing Paglaum Maghatag sa Inyo sing Kalipay kag Paghidait”

Paano naangot ang mga kinaiya nga kalipay kag paghidait sa paglaum kag balaan nga espiritu?

Ginpaathag ang 1 Corinto 10:13—“Ang Dios Matutum”

Paano kita mabuligan sang katutom sang Dios kon nagaatubang kita sang mga pagsulay?

Ginpaathag ang 2 Corinto 12:9​—“Ang Akon Grasya Amo ang Kinahanglan Mo”

Paano nakabenepisyo si apostol Pablo sa wala tupong nga kaayo sang Dios? Paano man kita makabenepisyo sa sini?

Ginpaathag ang Galacia 6:9—“Indi Kita Magkataka sa Paghimo sing Maayo”

Ano ang resulta para sa mga Cristiano nga padayon sa paghimo sang maayo?

Ginpaathag ang Filipos 4:6, 7—“Indi Kamo Magpalibog sang Bisan Ano”

Ano nga mga porma sang pangamuyo ang makabulig sa mga sumilimba sang Dios para maghaganhagan ang ila kabalaka kag mabaton nila ang paghidait sang Dios?

Ginpaathag ang Filipos 4:13—“Masarangan Ko nga Atubangon ang Bisan Ano nga Kahimtangan Paagi sa Bulig ni Cristo”

Ano ang buot silingon ni Pablo sang nagsulat sia nga may kusog sia “sa tanan nga butang”?

Ginpaathag ang Colosas 3:23​—“Bisan Ano ang Inyo Ginahimo, Himoa Ninyo sa Bug-os Ninyo nga Tagipusoon”

Paano ang panimuot sang isa ka Cristiano sa pag-obra makaapekto sa iya relasyon sa Dios?

Ginpaathag ang 2 Timoteo 1:7—“Ang Dios Wala Maghatag sa Aton sang Espiritu sang Katalaw”

Paano mabuligan sang Dios ang isa ka tawo nga madula ang iya kahadlok kag maisugon nga himuon ang insakto?

Ginpaathag ang Hebreo 4:12​—“Ang Pulong sang Dios Buhi kag Gamhanan”

Ginatugutan mo bala ang pulong sang Dios nga maggiya sa imo kabuhi? Ano ang ginapakita sini parte sa imo?

Ginpaathag ang Hebreo 11:1—“Ang Pagtuo Amo ang Kasiguruhan sang mga Butang nga Ginalauman”

Daw ano kabakod ang matuod nga pagtuo kag daw ano ini ka importante?

Ginpaathag ang 1 Pedro 5:6, 7​—“Magpaubos Kamo . . ., Itugyan Ninyo sa Iya ang Tanan Ninyo nga mga Palaligban”

Ano ang buot silingon sang paghaboy sang aton mga kabalaka sa Dios, kag paano ini makapaumpaw sa aton?

Ginpaathag ang Bugna 21:1​—“Ang Bag-o nga Langit kag ang Bag-o nga Duta”

Paano ginapaathag sang Biblia ang kahulugan sini nga bersikulo?

Ginpaathag ang Bugna 21:4—“Pagapahiran Niya ang Tanan nga mga Luha”

Ini nga bersikulo nagasugid sang matahom nga promisa para sa palaabuton.