Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A6-B

Tsart: Mga Manalagna kag mga Hari sang Juda kag sang Israel (Bahin 2)

Mga Hari sang Nabagatnan nga Ginharian (Kasugpon)

777 B.C.E.

Jotam: 16 ka tuig

762

Ahaz: 16 ka tuig

746

Hezekias: 29 ka tuig

716

Manases: 55 ka tuig

661

Amon: 2 ka tuig

659

Josias: 31 ka tuig

628

Jehoahaz: 3 ka bulan

Jehoiakim: 11 ka tuig

618

Jehoiakin: 3ka bulan, 10 ka adlaw

617

Zedequias: 11 ka tuig

607

Ang Jerusalem kag ang templo sini ginlaglag sang mga taga-Babilonia sa pagpanguna ni Nabocodonosor. Ginpahalin bilang hari si Sedequias, ang katapusan nga hari sa duta sa linya ni David

Mga Hari sang Naaminhan nga Ginharian(Kasugpon)

c. 803 B.C.E.

Zacarias: naghari sing 6 lang ka bulan suno sa rekord

Mahimo nga nagsugod na sa paghari si Zacarias, pero nakumpirmar lang ang iya pagkahari sang mga 792

c. 791

Sallum: 1 ka bulan

c. 780

Menahem: 10 ka tuig

Pekaya: 2 ka tuig

c. 778

Peka: 20 ka tuig

c. 758

Hosea: 9 ka tuig from c. 748

c. 748

Mahimo nga sang mga 748 lang ginkilala si Hosea nga hari sa Israel sang ginsuportahan sia sang hari sang Asiria nga si Tiglat-pileser III

740

Ginlutos sang Asiria ang Samaria kag ginsakop ang Israel; natapos

ang naaminhan nga napulo ka tribo nga ginharian sang Israel

 • Mga Manalagna

 • Isaias

 • Miqueas

 • Sofonias

 • Jeremias

 • Nahum

 • Habacuc

 • Daniel

 • Ezequiel

 • Obadias

 • Oseas