Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

A7-G

Importante nga mga Hitabo sa Kabuhi ni Jesus sa Duta—Katapusan nga Ministeryo ni Jesus sa Jerusalem (Bahin 1)

TION

LUGAR

HITABO

MATEO

MARCOS

LUCAS

JUAN

33, Nisan 8

Betania

Nag-abot si Jesus anom ka adlaw antes sang Paskua

     

11:55–12:1

Nisan 9

Betania

Ginbubuan sia ni Maria sang lana sa ulo kag tiil

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfage-Jerusalem

Nagsulod sa Jerusalem sing madinalag-on nga nagasakay sa asno

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisan 10

Betania-Jerusalem

Ginpakamalaut ang kahoy nga higuera; gintinluan liwat ang templo

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Ginplano sang puno nga mga saserdote kag mga escriba nga patyon si Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Naghambal si Jehova; gintagna ni Jesus ang iya kamatayon; natuman ang tagna ni Isaias nga indi magtuo ang mga Judiyo

     

12:20-50

Nisan 11

Betania-Jerusalem

Leksion parte sa nalaya nga higuera

21:19-22

11:20-25

   

Jerusalem, templo

Ginkuwestyon ang iya awtoridad; ilustrasyon parte sa duha ka anak

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mga ilustrasyon: manugpatay nga mga agsador, punsion sa kasal

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Ginsabat ang mga pamangkot parte sa Dios kag Cesar, pagkabanhaw, pinakaimportante nga sugo

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Ginpamangkot ang mga tawo kon ang Cristo anak ni David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Makaluluoy ang mga escriba kag mga Fariseo

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Nakita ang amot sang balo nga babayi

 

12:41-44

21:1-4

 

Bukid sang mga Olibo

Ginhatag ang tanda sang iya presensia sa ulihi

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mga ilustrasyon: napulo ka birhen, mga talanton, mga karnero kag mga kanding

25:1-46

     

Nisan 12

Jerusalem

Ginplano sang Judiyong mga lider nga patyon sia

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Ginhikot ni Judas ang pagluib

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisan 13 (Huebes sang hapon)

Jerusalem kag malapit diri

Naghanda para sa katapusan nga Paskua

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

Nisan 14

Jerusalem

Nagkaon sang panihapon sa Paskua upod sa mga apostoles

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Ginhinawan ang tiil sang mga apostoles

     

13:1-20