Genesis 36:1-43

  • Esau se nakomelinge (1-30)

  • Edom se konings en sjeiks (31-43)

36  Dít is die geskiedenis van Esau, dit wil sê Edom.+  Esau het sy vrouens uit die dogters van Kanaän geneem: Ada,+ die dogter van Elon, die Hetiet;+ Oholibaʹma,+ die dogter van Ana, die kleindogter van Siʹbeon, die Hewiet;  en Basmat,+ die dogter van Isʹmael en die suster van Neʹbajot.+  En Ada het vir Esau geboorte gegee aan Eʹlifas, en Basmat het geboorte gegee aan Reʹhuel,  en Oholibaʹma het geboorte gegee aan Jeüs, Jalam en Korag.+ Dit is die seuns van Esau, wat in die land Kanaän gebore is.  Daarna het Esau met sy vrouens, sy seuns, sy dogters, al die lede van sy huishouding, sy kudde en al sy ander diere en al die rykdom wat hy in die land Kanaän bymekaargemaak het,+ na ’n ander land getrek, weg van Jakob, sy broer, af.+  Hulle het soveel besittings gehad dat hulle nie bymekaar kon woon nie, en die land waar hulle gewoon het,* was nie groot genoeg vir hulle kuddes nie.  Esau het dus in die bergstreek Seïr gaan woon.+ Esau word ook Edom genoem.+  Hier volg die geskiedenis van Esau, die vader van die Edomiete, in die bergstreek Seïr.+ 10  Dít is die name van die seuns van Esau: Eʹlifas, die seun van Esau se vrou Ada; Reʹhuel, die seun van Esau se vrou Basmat.+ 11  Die seuns van Eʹlifas was Teman,+ Omar, Sefo, Gatam en Kenas.+ 12  Timna het die byvrou geword van Eʹlifas, Esau se seun. Ná verloop van tyd het sy vir Eʹlifas geboorte gegee aan Aʹmalek.+ Dit is die kleinseuns van Esau se vrou Ada. 13  Dít is die seuns van Reʹhuel: Nahat, Serag, Samma en Missa. Dit was die kleinseuns van Esau se vrou Basmat.+ 14  Dít was die seuns van Esau se vrou Oholibaʹma, die dogter van Ana, die kleindogter van Siʹbeon, aan wie sy vir Esau geboorte gegee het: Jeüs, Jalam en Korag. 15  Dít is die sjeiks* van die seuns van Esau:+ Die seuns van Eʹlifas, Esau se eersgeborene, was sjeik Teman, sjeik Omar, sjeik Sefo, sjeik Kenas,+ 16  sjeik Korag, sjeik Gatam en sjeik Aʹmalek. Dit is die sjeiks van Eʹlifas+ in die land Edom. Dit is die kleinseuns van Ada. 17  Dít is die seuns van Reʹhuel, Esau se seun: sjeik Nahat, sjeik Serag, sjeik Samma en sjeik Missa. Dit is die sjeiks van Reʹhuel in die land Edom.+ Dit is die kleinseuns van Esau se vrou Basmat. 18  Laastens is dít die seuns van Esau se vrou Oholibaʹma: sjeik Jeüs, sjeik Jalam en sjeik Korag. Dit is die sjeiks van Esau se vrou Oholibaʹma, die dogter van Ana. 19  Dit is die seuns van Esau, en dit is hulle sjeiks. Hy word ook Edom genoem.+ 20  Dít is die seuns van Seïr, die Horiet, die inwoners van die land:+ Lotan, Sobal, Siʹbeon, Ana,+ 21  Dison, Eser en Disan.+ Dit is die sjeiks van die Horiete, die seuns van Seïr, in die land Edom. 22  Die seuns van Lotan was Hori en Hemam, en Lotan se suster was Timna.+ 23  Dít is die seuns van Sobal: Alwan, Manaʹhat, Ebal, Sefo en Onam. 24  Dít is die seuns van Siʹbeon:+ Aja en Ana. Dit is die Ana wat die warmwaterbronne in die wildernis gevind het terwyl hy die donkies vir sy pa, Siʹbeon, opgepas het. 25  Dít is die kinders van Ana: Dison en Oholibaʹma, die dogter van Ana. 26  Dít is die seuns van Dison: Hemdan, Esban, Jitran en Keran.+ 27  Dít is die seuns van Eser: Bilhan, Saʹäwan en Akan. 28  Dít is die seuns van Disan: Us en Aran.+ 29  Dít is die sjeiks van die Horiete: sjeik Lotan, sjeik Sobal, sjeik Siʹbeon, sjeik Ana, 30  sjeik Dison, sjeik Eser en sjeik Disan.+ Dit is die sjeiks van die Horiete volgens hulle sjeiks in die land Seïr. 31  En dít is die konings wat in die land Edom regeer het+ voordat enige koning oor die Israeliete regeer het:+ 32  Bela, die seun van Beor, het in Edom regeer, en die naam van sy stad was Dinhaʹba. 33  Toe Bela gesterf het, het Jobab, die seun van Serag, uit Bosra, in sy plek begin regeer. 34  Toe Jobab gesterf het, het Husam, uit die land van die Temaniete, in sy plek begin regeer. 35  Toe Husam gesterf het, het Hadad, die seun van Bedad, in sy plek begin regeer. Hy het die Midianiete+ in die gebied van Moab verslaan, en die naam van sy stad was Awit. 36  Toe Hadad gesterf het, het Samla, uit Masʹreka, in sy plek begin regeer. 37  Toe Samla gesterf het, het Saul, uit Reʹhobot by die Rivier, in sy plek begin regeer. 38  Toe Saul gesterf het, het Baäl-Hanan, die seun van Akbor, in sy plek begin regeer. 39  Toe Baäl-Hanan, die seun van Akbor, gesterf het, het Hadar in sy plek begin regeer. Die naam van sy stad was Pahu, en die naam van sy vrou was Mehetaʹbel, die dogter van Matred, die dogter van Meʹsahab. 40  En dít is die name van die sjeiks van Esau volgens hulle families, volgens hulle plekke, volgens hulle name: sjeik Timna, sjeik Alwa, sjeik Jetet,+ 41  sjeik Oholibaʹma, sjeik Ela, sjeik Pinon, 42  sjeik Kenas, sjeik Teman, sjeik Mibsar, 43  sjeik Magʹdiël en sjeik Iram. Dit is die sjeiks van Edom volgens hulle woonplekke in die land van hulle besitting.+ Dit is Esau, die vader van die Edomiete.+

Voetnote

Of “as uitlanders gewoon het”.
’n Sjeik was ’n stamhoof.