Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 74

UJesu Uba NguMesiya

UJesu Uba NguMesiya

UJohane wayetshumayela esithi: ‘Kuza umuntu omkhulu kulami.’ Kwathi uJesu eseleminyaka engaba ngu-30, waya eGalile emfuleni uJodani lapho uJohane ayebhabhathizela khona abantu. UJesu wayefuna uJohane ambhabhathize kodwa uJohane wathi: ‘Akumelanga ngikubhabhathize. Wena nguwe okumele ungibhabhathize.’ UJesu wathi: ‘UJehova ufuna ungibhabhathize.’ Yikho bangena emfuleni uJodani, uJohane wasecwilisa uJesu emanzini.

UJesu wathi ephuma emanzini wakhuleka. Amazulu avuleka, umoya ongcwele kaNkulunkulu wehlela phezu kukaJesu unjengejuba. UJehova wasekhuluma esezulwini wathi: “Lo yiNdodana yami engiyithandayo; ngiyathokoza kakhulu ngayo.”

UJesu waba nguKhristu loba uMesiya ngesikhathi umoya ongcwele usehlela phezu kwakhe. Sasesifikile isikhathi sokuthi aqalise umsebenzi ayewuthunywe nguJehova.

Esanda nje kubhabhathizwa, uJesu waya enkangala wahlala amalanga angu-40 khonale. Esephendukile waya kuJohane. Kwathi uJesu esondela kuye, uJohane wathi: “Khangelani, nansi iMvana kaNkulunkulu esusa isono somhlaba.” Ngokukhuluma lokhu, uJohane wenza abantu bazi ukuthi uJesu unguMesiya. Uyakwazi yini ukuthi kwenzakalani kuJesu enkangala? Ake sibone.

“Kwafika ilizwi livela ezulwini lathi: ‘Wena uyiNdodana yami engiyithandayo; ngiyathokoza kakhulu ngawe.’”—UMakho 1:11