Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 8

Isethulo Sengxenye 8

UJehova wanika uSolomoni inhlakanipho eyedlula eyabantu bonke njalo waba lesibusiso sokwakha ithempeli. Kodwa wacina emtshiya uJehova. Nxa ungumzali, siza umntanakho abone ukuthi abantu ababekhonza izithombe bamphambanisa njani uSolomoni. Umbuso wehlukaniswa njalo amakhosi amabi enza ukuthi abantu bakhonze izithombe. Abaphrofethi bakaJehova abanengi bahlukuluzwa njalo babulawa. INdlovukazi uJezebeli yenza abantu abanengi ko-Israyeli bakhonza izithombe. Kodwa babekhona ababethembekile kuJehova abanjengeNkosi uJehoshafathi lomphrofethi u-Elija.

ENGXENYENI LE

Ithempeli LikaJehova

UNkulunkulu wamukela ithempeli leNkosi uSolomoni futhi wambusisa kakhulu.

Umbuso Uyehlukana

Ama-Israyeli amanengi ayekela ukukhonza uJehova.

Okwenzakala Entabeni IKhameli

Ngubani uNkulunkulu weqiniso? NguJehova kumbe nguBhali?

UJehova Wamqinisa U-Elija

Ubona angani lawe angakuqinisa yini?

Indodana Yomfelokazi Yavuswa

Izimangaliso ezimbili ezenzakala endlini eyodwa!

Indlovukazi Embi Iyabulawa

UJezebeli uceba ukubulala um-Israyeli okuthiwa nguNabhothi ukuze athathe isivande sakhe. Kodwa uJehova wabubona ububi lobo.

UJehova Uvikela UJehoshafathi

INkosi elungileyo uJehoshafathi ikhuleka kuNkulunkulu ngesikhathi izitha zifuna ukuhlasela uJuda.