Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 90

Ukufa KukaJesu EGoligotha

Ukufa KukaJesu EGoligotha

Abaphristi bahambisa uJesu emzini kagavena uPhilathu. UPhilathu wababuza wathi: ‘Lithi umuntu lo wenzeni?’ Bathi: ‘Uthi yena uyinkosi.’ UPhilathu wabuza uJesu wathi: ‘UyiNkosi yamaJuda yini?’ UJesu waphendula wathi: “UMbuso wami kayisiwo walo umhlaba.”

UPhilathu wathi uJesu kahanjiswe kuHerodi owayebusa eGalile ukuze laye amthonisise. UHerodi katholanga lutho olubi kuJesu yikho wambuyisela kuPhilathu. UPhilathu wasetshela abantu wathi: ‘Mina loHerodi asitholi cala emuntwini lo. Yikho ngizamkhulula.’ Ixuku lamemeza lisithi: ‘Kabulawe! Kabulawe!’ Amasotsha atshaya uJesu ngomchilo, amkhafulela njalo amtshaya langenqindi. Beluka umqhele ngameva bawufaka ekhanda lakhe basebemhoza besithi: ‘Siyakubingelela, wena Nkosi yamaJuda.’ UPhilathu waphinda watshela ixuku wathi: ‘Angitholi cala endodeni le.’ Ixuku lamemeza lisithi: “Mbethele!” UPhilathu wavuma ukuthi abulawe.

Bahamba loJesu endaweni okuthiwa yiGoligotha bafika bambethela esigodweni basebesimisa. UJesu wakhuleka wathi: ‘Baba, baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo.’ Abantu bamhleka besithi: ‘Nxa uyiNdodana kaNkulunkulu yehla esigodweni leso. Zisindise.’

Esinye isigebenga esasibethelwe eceleni kwakhe sathi: “Ungikhumbule nxa ungafika embusweni.” UJesu wamthembisa wathi: ‘Uzakuba lami ePharadayisi.’ Mhlalokho emini kwaba mnyama yonke indawo okwamahora amathathu. Abanye abafundi bama eduze lalapho uJesu ayebethelwe khona, loMariya umama kaJesu wayekhonapho. UJesu watshela uJohane ukuthi anakekele uMariya ngendlela ayenganakekela ngayo unina.

Ekucineni uJesu wathi: ‘Kufeziwe.’ Wakhothamisa ikhanda wasesifa. Esanda kufa, kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu. Ikhetheni elehlukanisa iNgcwele leNgcwelengcwele ethempelini  ladabuka phakathi. Induna yamasotsha yathi: ‘Lo ube yiNdodana kaNkulunkulu.’

“Ngoba lanxa zizinengi kangakanani izithembiso uNkulunkulu azenzileyo, zingu ‘Yebo’ kuKhristu.”—2 KwabaseKhorinte 1:20