Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 94

Abafundi Bamukela Umoya Ongcwele

Abafundi Bamukela Umoya Ongcwele

Kwathi sekudlule amalanga alitshumi uJesu ebuyele ezulwini, abafundi bakhe bamukela umoya ongcwele. Kwakulilanga lePhentekhosti ngomnyaka ka-33 C.E. futhi abantu abavela ezindaweni ezitshiyeneyo babeseJerusalema belande umbuthano lo. Abafundi bakaJesu abangaba ngu-120 babebuthene kweyinye indlu. Belapho kwenzakala isimanga. Babona okwakungathi ngamalangabi omlilo phezu kwamakhanda abo futhi bonke baqalisa ukukhuluma ngezindimi ezehlukeneyo. Kwazwakala lomsindo onjengokuvunguza komoya.

Izethekeli ezazivela kwamanye amazwe zezwa umsindo lo zasezigijimela endlini eyayilabafundi zisiyabona okwakusenzakala. Zamangala zisizwa abafundi bekhuluma izindimi ezitshiyeneyo. Zasezisithi: ‘Phela abantu laba ngabeGalile. Pho kuyini okwenza bakhulume ngezindimi zethu?’

UPhethro labanye abaphostoli basebesima phambi kwabantu. UPhethro wabalandisela indlela uJesu abulawa ngayo  lokuthi uJehova wamvusa. Wabatshela wathi: ‘Khathesi uJesu usezulwini ngakwesokudla sikaNkulunkulu njalo usinike umoya ongcwele ayesithembise wona. Yikho kusenzakala izimanga zonke lezi.’

Amazwi kaPhethro angena ezinhliziyweni zabantu yikho babuza bathi: ‘Manje kumele senzeni?’ Wabaphendula wathi: ‘Tshiyani izono zenu njalo libhabhathizwe ebizweni likaJesu. Nxa lingenza njalo lizakwamukela umoya ongcwele.’ Mhlalokho kwabhabhathizwa abantu abangaba ngu-3 000. Kusukela lapho inani labafundi eJerusalema lalikhula nsukuzonke. Ngoncedo lomoya ongcwele abaphostoli babumba amabandla amanengi ukuze kube lula ukufundisa abafundi abatsha konke uJesu ayebatshele khona.

“Uma uvuma ngomlomo wakho usithi, ‘uJesu uyiNkosi,’ njalo ukholwa enhliziyweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uzasindiswa.”—KwabaseRoma 10:19