Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 17

UMosi Wakhetha Ukukhonza UJehova

UMosi Wakhetha Ukukhonza UJehova

EGibhithe imuli kaJakhobe yayibizwa kuthiwa ngama-Israyeli. Kwaba loFaro omutsha eGibhithe ngemva kokufa kukaJakhobe loJosefa. Ama-Israyeli ayesesiba manengi eGibhithe. UFaro wesaba ukuthi ayezakuba lamandla kulabo. Yikho wenza ama-Israyeli aba yizigqili. Wawabamba ngamandla ukuthi enze izitina lokuthi asebenze nzima emasimini. Kodwa ama-Israyeli ayelokhu esiba manengi lanxa amaGibhithe ayewabamba ngamandla ukuthi asebenze nzima. UFaro kazange akuthande lokhu, yikho wathi kubulawe bonke abantwana bama-Israyeli abangabafana ababesanda kuzalwa. Lokhu kwawethusa kakhulu ama-Israyeli.

Umama ongum-Israyeli okwakuthiwa nguJokebedi waba lomntwana omuhle ongumfana. Wamfaka ebhasikitini wasemfihla phakathi kwemihlanga eyayisemfuleni uNayili ukuze amvikele. Udadewabo womntwana lo okwakuthiwa nguMiriyamu wama eduzane lomfula ukuze abone ukuthi kwakuzahamba njani.

 UmntakaFaro oyinkazana wathi ezogeza emfuleni wayibona ibhasikiti leyo. Wamzwela umntwana owayephakathi kwayo ekhala. UMiriyamu wambuza wathi: ‘Ngingayakudingela umama ozakugcinela umntwana lo?’ UmntakaFaro wavuma. UMiriyamu wabuya lonina uJokebedi. UmntakaFaro wathi kuye: ‘Thatha umntwana lo ungigcinele yena, ngizakubhadala.’

Umntwana wathi esekhulile uJokebedi wamhambisa kumntakaFaro. UmntakaFaro wamnika ibizo elithi Mosi njalo wamkhulisa njengomntanakhe. UMosi wayengathola loba yini ayifunayo njengoba wayehlala endlini kaFaro. Kodwa uMosi kazange amkhohlwe uJehova. Wayekwazi ukuthi wayengum-Israyeli hatshi umGibhithe. Wakhetha ukukhonza uJehova.

Eseleminyaka engu-40, uMosi wafisa ukunceda abantu bakibo. Wathi ebona umGibhithe etshaya isigqili esingum-Israyeli, wamtshaya kakhulu waze wafa. UMosi wafihla umGibhithe ofileyo etshebetshebeni. UFaro wathi ekuzwa lokhu wazama ukubulala uMosi. Kodwa uMosi wabaleka waya eMidiyani. UJehova wamgcina esekhonale.

‘Ngokukholwa uMosi, wala ukuba aziwe njengendodana yendodakazi kaFaro. Wakhetha ukuphathwa kubi kanye labantu bakaNkulunkulu.’—KumaHebheru 11:24, 25