Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 75

USathane Ulinga UJesu

USathane Ulinga UJesu

Umoya ongcwele waqhuba uJesu wamusa enkangala ngemva kokubhabhathizwa kwakhe. Kazange adle lutho okwamalanga angu-40 yikho wayeselambe kakhulu. USathane wamlinga wathi: ‘Nxa uyiNdodana kaNkulunkulu, tshela amatshe la abe yisinkwa.’ Kodwa uJesu wamphendula esebenzisa iMibhalo, wathi: ‘Kulotshiwe ukuthi umuntu kaphili ngokudla kuphela kodwa kumele alalele konke okukhulunywa nguJehova.’

USathane wasemisa uJesu phezu kwethempeli, wathi: ‘Nxa uyiNdodana kaNkulunkulu ziphosele phansi. Kulotshiwe ukuthi uNkulunkulu uzathuma izingilosi zakhe zikugame.’ UJesu waphinda waphendula esebenzisa iMibhalo, wathi: ‘Kulotshiwe ukuthi akumelanga ulinge uJehova.’

Ngemva kwalokho uSathane watshengisa uJesu yonke imibuso yomhlaba lenotho yayo kanye lenkazimulo yayo wasesithi: ‘Ngizakunika yonke imibuso le lenkazimulo yayo nxa ungakhothama kanye nje ungikhonze.’ Kodwa uJesu wathi: ‘Suka kimi Sathane! Kulotshiwe ukuthi kumele ukhonze uJehova kuphela.’

USathane wamtshiya uJesu. Izingilosi zeza kuJesu zamnika ukudla. Wathi esuka lapho wahle waqalisa ukutshumayela izindaba ezinhle zoMbuso. Yiwo umsebenzi ayethunywe ukuthi azowenza emhlabeni. Abantu babekuthanda ababekufundiswa nguJesu njalo bamlandela loba ngaphi lapho ayesiya khona.

“[USathane] uthi nxa ewaqamba amanga, akhulume ulimi lomdabuko wakhe ngokuba ungusomangase loyise wamanga.”—UJohane 8:44