Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 70

Izingilosi Zibika Ukuzalwa KukaJesu

Izingilosi Zibika Ukuzalwa KukaJesu

Umbusi woMbuso wamaRoma uKhesari Agastu wathi amaJuda wonke abuyele emadolobheni akibo ukuze ayebhalisa. Yikho uJosefa wabuyela kibo eBhethilehema eloMariya. UMariya wayesezabeletha.

Bafika eBhethilehema bahlala esitebeleni ngoba kwakungaselandawo yokuhlala. UMariya wabelethela indodana yakhe uJesu khonapho. Wamgoqela ngamalembu wasemlalisa lapho okwakufakwa khona ukudla kwezifuyo.

Eduzane leBhethilehema kwakulabelusi ababeluse izimvu zabo ebusuku. Khonokho nje kwafika ingilosi yama phambi kwabo njalo kwagcwala ukukhanya kwenkazimulo kaJehova. Abelusi bethuka, kodwa ingilosi yathi: ‘Lingesabi ngoba ngilezindaba ezinhle.  Namuhla uMesiya uzelwe eBhethilehema.’ Ngalesosikhathi kwaba lezingilosi ezinengi esibhakabhakeni, zathi: ‘Kakhazinyuliswe uNkulunkulu njalo kube lokuthula emhlabeni.’ Ngemva kwalokho zanyamalala. Abelusi benzani?

Basala besithi: ‘Asihambeni eBhethilehema.’ Bahle baya khona bafica uJosefa loMariya loJesu besesitebeleni.

Abantu bamangala kakhulu besizwa lokho ingilosi eyayikutshele abelusi. UMariya wacabangisisa ngamazwi engilosi njalo wahlala ewakhumbula. Abelusi babuyela emihlambini yabo njalo bambonga uJehova ngalokho ababekubonile lababekuzwile.

“Ngavela kuNkulunkulu, okwamanje sengilapha. Kangizizelanga; kodwa wangithuma.”—UJohane 8:42