Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 19

Inhlupho Zokuqala Ezintathu

Inhlupho Zokuqala Ezintathu

Ama-Israyeli ayebanjwa ngamandla ukuthi asebenze nzima. Yikho uJehova wathuma uMosi lo-Aroni kuFaro. Bafika bathi: ‘UJehova uthe vumela abantu bami bahambe bayengikhonza.’ UFaro waphendula eziphakamisa wathi: ‘Angilandaba lokuthi uJehova utheni, ama-Israyeli angisoze ngiwavumele ukuthi ahambe.’ Ngemva kwalokho uFaro wawathwalisa nzima okuzwayo ama-Israyeli. UJehova wamjezisa uFaro. Uyakwazi ukuthi wamjezisa njani? Wenza kwaba lenhlupho ezingu-10 eGibhithe. UJehova watshela uMosi wathi: ‘UFaro uyala ukuthi abantu bahambe. Hamba uyehlangana laye emfuleni uNayili ekuseni. Umtshele ukuthi ngizantshintsha amanzi omfula abe ligazi ngenxa yokuthi kafuni ukungilalela.’ UMosi wenza njengoba uJehova emtshelile. U-Aroni watshaya umfula ngenduku amanzi antshintsha aba ligazi. Umfula wanuka phu, inhlanzi zafa njalo kwakungasela amanzi okunatha. UFaro waqhubeka esala ukuthi ama-Israyeli ahambe.

 Ngemva kwamalanga angu-7 uJehova wathuma uMosi ukuthi abuyele kuFaro ayekuthi: ‘Vumela abantu bami ukuthi bayengikhonza, ungayala ngizakwenza kugcwale amaxoxo elizweni lonke.’ UFaro waphinda wala ukuthi ama-Israyeli ahambe yikho u-Aroni waphakamisa induku yakhe, amaxoxo aqalisa ukugcwala elizweni lonke. Amaxoxo agcwala ezindlini, emibhedeni lasemiganwini. UFaro wakhuluma loMosi ukuthi acele uJehova aqede uhlupho lolo. UFaro wathembisa ukuthi uzawavumela ama-Israyeli ukuthi ahambe. UJehova waluqeda uhlupho lwamaxoxo. AmaGibhithe awabuthelela amaxoxo aba zinqwaba, ilizwe lonke lanuka. Lanxa kunjalo uFaro wala ukuthi ama-Israyeli ahambe.

UJehova wakhuluma loMosi wathi: ‘Tshela u-Aroni atshaye phansi ngenduku yakhe ukuze uthuli luntshintshe lube yizibungu ezincane eziphaphayo njalo ezilumayo.’ Izibungu lezo zagcwala indawo yonke. Abanye abantu beGibhithe batshela uFaro bathi: ‘Lokhu kwenziwe nguNkulunkulu.’ Kodwa uFaro kazange avume ukuthi ama-Israyeli ahambe.

“Ngizabafundisa amandla ami lobukhulu bami. Lapho-ke bazakwazi ukuthi ibizo lami nguJehova.”—UJeremiya 16:21