Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 88

UJesu Uyabotshwa

UJesu Uyabotshwa

UJesu labaphostoli bachapha iSigodi seKhidroni baya eNtabeni yama-Oliva. Kwakuphakathi laphakathi kobusuku njalo mhlalokho inyanga yayigcwele. Bathi befika esivandeni seGetsemane uJesu wathi kubo: “Hlalani lapha lilinde.” UJesu wahamba ibanganyana waseguqa. Wakhuleka kuJehova ekhathazeke kakhulu wathi: “Kayenziwe intando yakho.” UJehova wasethuma ingilosi yafika yamqinisa. Ngesikhathi uJesu ebuyela kubaphostoli wathola sebelele. Wathi kubo: ‘Vukani! Lesi ayisiso sikhathi sokulala. Sesifikile isikhathi sokuthi nginikelwe ezitheni zami.’

Esakhuluma uJudasi wathutsha ekhokhele ixuku elalithwele izinkemba lezinduku. Wayekwazi ukuthi uzamthola ngaphi uJesu ngoba babejayele ukuza esivandeni lesi. UJudasi wayetshele amasotsha ukuthi uzawatshengisa uJesu. Waqonda kuJesu wafika wathi kuye: ‘Sabona Mfundisi,’ wasemqabuza. UJesu wathi: ‘Judasi, unginikela ngokungiqabuza?’

UJesu wasesiya phambidlana wabuza ixuku wathi: “Lifuna bani?” Bathi: “UJesu waseNazaretha.” UJesu wabaphendula wathi: “Nginguye,” amadoda lawo ayezombopha asetshedela emuva awela phansi. UJesu waphinda wabuza wathi: “Lifuna bani?” Bona bathi: “UJesu waseNazaretha.” UJesu wasesithi kubo: ‘Ngilitshelile ukuthi nginguye. Yekelani laba bahambe.’

UPhethro wathi ebona okwakusenzakala wahwatsha inkemba waquma indlebe kaMalikhusi inceku yomphristi omkhulu. Kodwa uJesu wabamba indlebe yendoda le wayisilisa. Wasesithi kuPhethro: ‘Buyisela inkemba yakho. Nxa usilwa ngenkemba, uzabulawa ngenkemba.’ Amasotsha abamba uJesu ambopha izandla,  abaphostoli basebebaleka. Yikho bamthatha uJesu bamusa ku-Anasi umphristi omkhulu. U-Anasi wabuza uJesu imibuzo wasemusa endlini yoMphristi Omkhulu uKhayifasi. Kodwa kwenzakalani kubaphostoli?

“Kulo umhlaba lizakuba lokuhlupheka. Kodwa yimani isibindi! Sengiwunqobile umhlaba.”—UJohane 16:33