Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 89

UPhethro Uphika UJesu

UPhethro Uphika UJesu

Ngesikhathi uJesu elabaphostoli bakhe endlini ephezulu, wabatshela wathi: ‘Ngabona lobu busuku lonke lizabaleka lingitshiye.’ UPhethro waphendula wathi: ‘Lanxa bonke abanye bengakutshiya, mina kangisoze ngikutshiye.’ Kodwa uJesu wathi kuPhethro: ‘Iqhude lingakakhali, uzangiphika kathathu usithi kawungazi.’

Kwathi lapho amasotsha ehambisa uJesu endlini kaKhayifasi, inengi labaphostoli labaleka. Kodwa kulababili abalandela ixuku elathatha uJesu. Omunye wabo kwakunguPhethro. Wangena egumeni lomuzi kaKhayifasi wafika wotha umlilo. Wasebonwa yintombazana eyayisebenza khonapho yathi kuye: ‘Wena ngiyakwazi! Ungumngane kaJesu!’

UPhethro waphika esithi: ‘Hatshi! Angikwazi lokho okhuluma ngakho!’ Nango esuka eqonda egedini. Eyinye incekukazi yambona yasitshela abantu ababekhonapho yathi: ‘Indoda le yayiloJesu!’ UPhethro wathi: ‘Angimazi uJesu!’ Eyinye indoda layo yathi: ‘Wena ungomunye wabo. Ngizwa lendlela okhuluma ngayo ukuthi ungoweGalile njengoJesu.’ Kodwa uPhethro waphika esithi: ‘Angimazi mina!’

Khonokho nje, iqhude lakhala. UPhethro wabona uJesu ethalaza emkhangela. Wahle wakhumbula amazwi kaJesu, waphuma phandle wakhala kabuhlungu.

Kwathi kusenjalo, abadala labaphristi abakhulu kanye lababhali bahlangana emzini kaKhayifasi bezothonisisa uJesu. Babevele befuna ukubulala uJesu, okwasekusele yikuthola isizatho sokuthi bambulale. Kodwa basiswela. Ekucineni uKhayifasi wabuza uJesu wathi: ‘UyiNdodana kaNkulunkulu yini?’ UJesu wathi kuye: ‘Ye.’ UKhayifasi wasesithi: ‘Kasisabafuni abanye abantu abangafakaza. Ukhulume into embi kakhulu!’ Bonke ababelapho bathi: ‘Indoda le kufanele ibulawe.’ Batshaya uJesu ngamampama, bamkhafulela,  bamvala amehlo bamtshaya langenqindi. Bathi kuye: ‘Nxa ungumphrofethi sitshele ukuthi ngubani okutshayileyo!’

Ekuseni abaphristi abakhulu labangane babo bathatha uJesu bamusa ewolu ababehlangana kuyo baphinda bambuza bathi: ‘UyiNdodana kaNkulunkulu yini?’ UJesu waphendula wathi: ‘Kunjengoba lisitsho.’ Bathi ulecala lokukhuluma kubi ngoNkulunkulu basebemusa endlini kaPhontiyu Philathu ugavena owayengumRoma. Kwasekusenzakalani? Ake sibone.

‘Isikhathi sesifikile, lapho elizachitheka khona, ngulowo aye ekhaya lakhe. Lizangitshiya ngedwa lonke. Ikanti kangingedwa ngoba uBaba ulami.’—UJohane 16:32