Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 9

Bacina Sebelomntwana

Bacina Sebelomntwana

Kwasekuleminyaka eminengi u-Abhrahama loSara betshadile. Babetshiye ikhaya labo elihle bayahlala etendeni. Kodwa uSara kazange akhale ku-Abhrahama ngokuthi babesukeleni e-Uri. Wathembela kuJehova.

USara wayekufuna kakhulu ukuba lomntwana yikho wathi ku-Abhrahama: ‘Isisebenzi sami uHagari singaba lomntwana kuyabe kungathi ngowami.’ Ngemva kwesikhathi esithile uHagari waba lomntwana ongumfana. Ibizo lakhe kwakungu-Ishmayeli.

U-Abhrahama eseleminyaka engu-99 loSara eselengu-89, kwafika izivakatshi ezintathu. U-Abhrahama wazibiza ukuthi zizophumula ngaphansi kwesihlahla njalo zidle laye. Uyakwazi ukuthi zazingobani izivakatshi lezi? Kwakuzingilosi. Zathi ku-Abhrahama: ‘Ngalesisikhathi ngomnyaka ozayo wena lomkakho uSara lizakuba lomntwana ongumfana.’ USara wayelalele esetendeni. Wahleka yedwa wathi: ‘Kambe ngingaba lomntwana mina sengiguge kangaka?’

Ngomnyaka owalandelayo uSara waba lomntwana ongumfana njengoba nje ingilosi kaJehova yayithembisile. U-Abhrahama wamnika ibizo elithi Isaka okutsho ukuthi “Uhleko.”

 Ngesikhathi u-Isaka eseleminyaka engaba ngu-5, uSara wabona u-Ishmayeli emqala. Wayefuna ukuvikela umntanakhe, yikho waya ku-Abhrahama wamcela ukuthi axotshe uHagari lo-Ishmayeli. Ekuqaliseni u-Abhrahama wayengafuni. Kodwa uJehova wayefuna ukumvikela u-Isaka yikho wathi ku-Abhrahama: ‘Mlalele uSara. Ngizamgcina u-Ishmayeli. Kodwa ngizasebenzisa u-Isaka ukuze ngenze engakuthembisa khona.’

‘Ngokholo uSara wanikwa amandla okuba lomntwana ngoba wambona njengothembekileyo lowo owayenze isithembiso.’—KumaHebheru 11:11