Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 30

URahabi Wafihla Izinhloli

URahabi Wafihla Izinhloli

Izinhloli zako-Israyeli zafika zahlala endlini yowesifazana okuthiwa nguRahabi ngesikhathi zisedolobheni leJerikho. Inkosi yaseJerikho yatshelwa lokho yasithuma amasotsha endlini kaRahabi. Wacatshisa izinhloli lezo phezu kophahla wasetshela amasotsha ukuthi zasezisukile endlini yakhe. Wathi kuzo: ‘Ngizalinceda ngoba ngiyakwazi ukuthi uJehova ulani lokuthi lizalinqoba ilizwe leli. Ngicela lingithembise ukuthi alisoze liyibulale imuli yangakithi.’

Izinhloli zathi kuRahabi: ‘Siyakuthembisa ukuthi asisoze sibabulale abantu abazabe besendlini yakho.’ Zaphinda zathi: ‘Ungabophela intambo ebomvu ewindini lakho asisoze siyibulale imuli yangakini.’

URahabi wehlisela izinhloli phansi ngentambo eyayisewindini lakhe. Zacatsha ezintabeni okwamalanga amathathu zasezibuyela kuJoshuwa. Ama-Israyeli asechapha  uMfula uJodani njalo alungiselela ukuthatha iLizwe Lesithembiso. Aqala ngokunqoba iJerikho. UJehova wawatshela ukuthi abhode idolobho. Lokhu kwakumele akwenze kanye ngelanga okwamalanga angu-6. Ngelanga lesi-7 abhoda idolobho ka-7. Ngemva kwalokho abaphristi batshaya uphondo njalo amasotsha amemeza kakhulu. Imiduli yedolobho yadilika! Kodwa indlu kaRahabi kayizange idilike. URahabi wathembela kuJehova yikho imuli yangakibo yasinda.

‘Ngokunjalo, loRahabi konje kabalwanga njengolungileyo ngalokho akwenzayo lapho anika izinhloli indawo yokulala wabuya wazikhupha ngenye indlela na?’—UJakhobe 2:25