Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 56

UJosiya Wayewuthanda Umthetho KaNkulunkulu

UJosiya Wayewuthanda Umthetho KaNkulunkulu

UJosiya waba yinkosi yakoJuda eleminyaka engu-8. Ngaleso sikhathi, abantu babesenza amasalamusi futhi bekhonza izithombe. Ngesikhathi uJosiya eleminyaka engu-16 wazama ukufunda indlela eqondileyo yokukhonza uJehova. Eseleminyaka engu-20, waqalisa ukudiliza izithombe lama-alithare ayeselizweni. Eseleminyaka engu-26, wahlela ukuthi ithempeli likaJehova lilungiswe.

Umphristi omkhulu uHilikhiya wathola incwadi yomthetho ethempelini. Mhlawumbe yiyo incwadi eyayibhalwe nguMosi. Unobhala wenkosi okuthiwa nguShafani waletha incwadi leyo kuJosiya futhi wasembalela yona. Ngesikhathi uJosiya elalele incwadi ibalwa, wananzelela ukuthi kwasekuleminyaka eminengi abantu bengamlaleli uJehova. INkosi uJosiya yathi kuHilikhiya: ‘UJehova usizondele. Hamba uyekhuluma laye. Uzakutshela ukuthi senzeni.’ UJehova waphendula esebenzisa umphrofethikazi uHulida. Wathi: ‘Abantu bakoJuda kabasangikhonzi. Ngizabajezisa, kodwa lokhu angisoze ngikwenze uJosiya esaphila ngoba uzithobile.’

INkosi uJosiya yathi ikuzwa lokhu yaya ethempelini yabiza abantu bonke bakoJuda. Yasibabalela uMthetho kaJehova. UJosiya labantu bathembisa ukulalela uJehova ngenhliziyo yonke.

 Kwasekuleminyaka eminengi isizwe sakoJuda singenzi iPhasika. Kodwa uJosiya wathi esizwa ukuthi uMthetho wawusithi iPhasika kumele lenziwe minyaka yonke, watshela isizwe sakoJuda wathi: ‘Sizakwenza iPhasika kuJehova.’ UJosiya wasehlela ukuthi kwenziwe iminikelo eminengi lokuthi kube labantu ababezahlabela ethempelini. Isizwe senza iPhasika ngemva kwalokho senza loMkhosi weSinkwa esingela Mvubelo owathatha amalanga angu-7. IPhasika elinje lalicine ukwenziwa ngesikhathi sikaSamuyeli. UJosiya wayewuthanda sibili uMthetho kaNkulunkulu. Wena uyakuthanda yini ukufunda ngoJehova?

“Ilizwi lakho liyisibane ezinyaweni zami liyikukhanya kwendlela yami.”—IHubo 119:105