Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 34

UGidiyoni Wanqoba AmaMidiyani

UGidiyoni Wanqoba AmaMidiyani

Ama-Israyeli aphinda atshiya uJehova aqalisa ukukhonza onkulunkulu bamanga. Okweminyaka engu-7 amaMidiyani ayentshontsha izifuyo zawo njalo echithiza ayekulimile. Ama-Israyeli ayesecatsha ezintabeni ukuze angahlutshwa ngamaMidiyani. Acela uJehova ukuthi awancede. UJehova wasethuma ingilosi ukuthi iye kuGidiyoni. Ingilosi yathi kuGidiyoni: ‘UJehova ukukhethile ukuthi ukhulule ama-Israyeli.’ UGidiyoni wabuza wathi: ‘Kambe ngingubani mina ukuthi ngikhulule ama-Israyeli?’

UGidiyoni wayefuna ukuba leqiniso lokuthi uJehova umkhethile sibili ukuthi akhulule ama-Israyeli, yikho wafaka iwulu phandle wasesithi kuJehova: ‘Ngizakwazi ukuthi ufuna ngikhulule ama-Israyeli nxa kungasa iwulu ilamazolo kodwa phansi komile.’ Kwasa iwulu ilamazolo kodwa phansi komile. UGidiyoni waphinda wacela uJehova ukuthi enze kube lamazolo phansi kodwa iwulu ingabi manzi. UJehova esekwenzile lokho, uGidiyoni waba leqiniso ngokuthi uJehova wayemkhethile. Wabiza amasotsha akhe ukuthi ayekulwa lamaMidiyani.

 UJehova wathi kuGidiyoni: ‘Lizawanqoba amaMidiyani. Kodwa amasotsha olawo manengi kakhulu, lingacina licabanga ukuthi linqobe amaMidiyani ngamandla enu. Tshela amasotsha ayesabayo ukuyakulwa lamaMidiyani ukuthi abuyele ezindlini zawo.’ Angu-22 000 abuyela kwasala angu-10 000. UJehova wathi: ‘Amasotsha olawo alokhu emanengi. Hamba lawo esifuleni ubusuwatshela ukuthi anathe amanzi. Kumele usale lamasotsha anatha ekhangela ukuthi akulabantu abafuna ukuwahlasela yini.’ Angu-300 kuphela yiwo ayenatha ekhangela. UJehova wathembisa uGidiyoni ukuthi amasotsha lawo yiwo ayezanqoba amasotsha akoMidiyani angu-135 000.

Ngobusuku lobo uJehova wathi kuGidiyoni: ‘Hamba uyehlasela amaMidiyani.’ UGidiyoni wanika amasotsha akhe impondo lezimbiza ezincane ezazilezibani phakathi. Wathi kuwo: ‘Lingikhangele njalo lenze engizakwenza.’ UGidiyoni watshaya uphondo lwakhe, wabulala imbiza yakhe, waphakamisa isibane sakhe njalo wamemeza wathi: “Inkemba kaJehova lekaGidiyoni!” Amasotsha akhe amlingisela. AmaMidiyani ethuka abaleka. Aqalisa ukubulalana. UJehova waphinda wawakhulula ama-Israyeli.

“Amandla la amakhulukazi avela kuNkulunkulu hatshi kithi.”—2 KwabaseKhorinte 4:7