Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 16

Wayengubani UJobe?

Wayengubani UJobe?

Endaweni okwakuthiwa yi-Uzi, kwakulendoda eyayikhonza uJehova. Ibizo layo kwakunguJobe. Yayinothile njalo ilemuli enkulu. Yayilomusa, inceda abantu ababengelamali, abafazi ababefelwe ngamadoda, labantwana ababengela bazali. Njengoba uJobe wayengumuntu owayesenza izinto ezinhle, wayengasoze abe lezinhlupho yini?

UJobe wayengakwazi ukuthi uSathane uDeveli wayemkhangele. UJehova wathi kuSathane: ‘Usuke wamnanzelela yini uJobe? Kakho emhlabeni onjengaye. Uyangilalela futhi wenza izinto ezinhle.’ USathane waphendula wathi: ‘Ye, uJobe uyakulalela sibili. Angithi uyamvikela njalo uyambusisa. Umnike indawo enkulu lezifuyo ezinengi. Nxa ungamthathela konke lokhu uzayekela ukukukhonza.’ UJehova wasesithi: ‘Yenza loba yini ofuna ukuyenza kuJobe. Kodwa ungambulali.’ Yindaba uJehova wavumela uSathane ukuthi ahluphe uJobe? Wayekwazi ukuthi uJobe wayengasoze ayekele ukumkhonza.

USathane waqalisa ukuthwalisa uJobe nzima. Wathumela abantu okwakuthiwa ngamaSabhini ukuthi bantshontshe inkomo labobabhemi bakaJobe. Ngemva kwalokho kwaba lomlilo owatshisa zonke izimvu zikaJobe. Abantu okwakuthiwa ngamaKhaledi bantshontsha amakamela akhe. Izisebenzi ezazigcina izifuyo lezo zabulawa. Okwalandelayo kwazwisa uJobe ubuhlungu obukhulu. Abantwabakhe badilikelwa yindlu ababedlela kuyo bahle bafela khonapho bonke. Lanxa konke lokhu kwamzwisa ubuhlungu, waqhubeka ekhonza uJehova.

 USathane wayelokhu efuna ukuzwisa uJobe ubuhlungu. Yikho wenza ukuthi uJobe abe lezilonda ezibuhlungu kakhulu emzimbeni wonke. UJobe wayengakwazi ukuthi yindaba izinto lezo zazisenzakala kuye. Kodwa kazange ayekele ukukhonza uJehova. Lokhu kwamthabisa kakhulu uNkulunkulu.

Ngemva kokugulisa uJobe, uSathane wathuma amadoda amathathu kuye. Athi kuye: ‘Engxenye wenza izinto ezimbi kuJehova wasuzama ukufihla. Khathesi uJehova usekujezisa.’ UJobe wathi: ‘Angenzanga lutho olubi.’ Kodwa wacina esecabanga ukuthi uJehova nguye owayemlethela izinhlupho. Wathi lokho uJehova ayekwenza kuye kwakungaqondanga.

Ijaha okuthiwa ngu-Elihu lalilokhu lithule lilalele abangane bakaJobe abathathu bexoxa laye. Sebeqedile bonke u-Elihu wathi: ‘Lonke likhulume izinto ezingaqondanga. UJehova mkhulu kakhulu njalo kasingeke sikuzwisise konke akwenzayo. Angeke enze izinto ezimbi. Ubona zonke izinto njalo uyabancedisa abantu nxa belezinhlupho.’

UJehova wakhuluma loJobe wathi: ‘Wawungaphi ngesikhathi ngisenza amazulu lomhlaba? Yindaba usithi yimi engikulethela izinhlupho? Awukwazi lutho ngezinto ozikhulumayo.’ UJobe wavuma ukuthi wayephambanisile wathi: ‘Ngiphambanisile. Ngangizwile ngawe kodwa khathesi sengikwazi sibili. Akulalutho owehluleka ukulwenza. Ngiyaxolisa ngalokho engikukhulumileyo.’

Ngemva kwalokho uJehova wamsilisa uJobe njalo wamnika okunengi kulalokho ayelakho ekuqaliseni. UJobe waphila impilo ende njalo ethokozisayo. UJehova wambusisa uJobe ngenxa yokuthi wamlalela lanxa kwakunzima. Uzamlingisela yini uJobe njalo uqhubeke ukhonza uJehova lanxa kunzima?

“Selezwa ngokubekezela kukaJobe njalo selikubonile okwalethwa yiNkosi ekucineni.”—UJakhobe 5:11