Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 22

Isimanga Esenzakala ELwandle Olubomvu

Isimanga Esenzakala ELwandle Olubomvu

UFaro wathi esetsheliwe ukuthi ama-Israyeli ayesesukile eGibhithe, wazisola ngokuthi wayevumeleni ukuthi ahambe. Watshela amasotsha akhe wathi: ‘Thathani izinqola zamabhiza siwalandeleni! Bekungamelanga siwavumele ahambe.’ Yikho yena lamasotsha akhe baqalisa ukuxotshanisa ama-Israyeli.

UJehova wayekhokhela abantu bakhe esebenzisa iyezi emini lomlilo ebusuku. Wabakhokhela baze bayafika eLwandle Olubomvu wasebatshela ukuthi bahlale khonapho.

Ama-Israyeli athe esekwenzile lokho abona uFaro lamasotsha akhe besiza. Ayesevinjezelwe phakathi kolwandle lamasotsha aseGibhithe. Athi kuMosi: ‘Sizabulawa! Ngabe wasiyekela siseGibhithe.’ Kodwa uMosi wathi: ‘Lingesabi. Kasilindeni sibone ukuthi uJehova uzasikhulula njani.’ Uyabona yini ukuthi uMosi wathembela kuJehova?

UJehova watshela ama-Israyeli ukuthi asuke lapho ayekhona. Ngobusuku lobo, uJehova wafaka iyezi phakathi laphakathi kwama-Israyeli labaseGibhithe. Eceleni labaseGibhithe kwakumnyama, kodwa eceleni lama-Israyeli kwakukhanya.

 UJehova watshela uMosi ukuthi aphakamisele isandla sakhe phezu kolwandle. UJehova wasesenza ukuthi umoya olamandla uvunguze ubusuku bonke. Ulwandle lwadabuka phakathi kwasekusiba lendlela. Ama-Israyeli achapha ulwandle ehamba enhlabathini ewomileyo futhi emaceleni amanzi ayengumduli.

Amasotsha kaFaro lawo angena elwandle. UJehova wasesenza ukuthi amasotsha lawo athwale nzima. Amavili ezinqola zawo aqalisa ukuphuma. Amasotsha amemeza athi: ‘Kasisukeni lapha! UJehova uyawalwela ama-Israyeli.’

UJehova wathi kuMosi: ‘Yelula isandla sakho phezu kolwandle.’ Amanzi ahle awambokotha amasotsha aseGibhithe. UFaro lamasotsha akhe bafa. Akula owasindayo.

Ngale kolwandle, ama-Israyeli ayehlabelela uNkulunkulu ingoma esithi: “Hlabelelani uJehova ngokuba uphakeme kakhulu. Uphosele olwandle ibhiza lomgadi walo.” Abantu babehlabela njalo abesifazana begida. Ama-Israyeli athaba ngoba ayesekhululekile.

“Ngakho siyatsho ngethemba sithi, ‘INkosi ingumsizi wami; kangiyikwesaba. Umuntu angenzani kimi na?’”—KumaHebheru 13:6