Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 63

Umbhalo Emdulini

Umbhalo Emdulini

Ngokuhamba kwesikhathi, uBhelishazari waba yinkosi yaseBhabhiloni. Ngobunye ubusuku wenzela izikhulu zakhe eziyinkulungwane iphathi. Watshela izisebenzi zakhe ukuthi zilethe amankomitsho egolide ayethethwe nguyise uNebhukhadinezari ethempelini likaJehova. UBhelishazari lezikhulu zakhe banathela emankomitshini lawo njalo badumisa onkulunkulu babo. Khonokho nje kwathutsha isandla saqalisa ukubhala izinto ezingazwisisekiyo emdulini.

UBhelishazari wethuka kakhulu. Wabiza ababesenza amasalamusi wathi kubo: ‘Loba ngubani ongabala umbhalo lo angitshele ukuthi utshoni uzaphiwa isikhundla sesithathu sokuba ngumbusi eBhabhiloni.’ Bonke bazama kodwa abenelisanga ukuchasisa umbhalo lowo. Indlovukazi yangena yasisithi: ‘Kulendoda okuthiwa nguDanyeli eyayichasisela uNebhukhadinezari amaphupho, yiyo engakutshela ukuthi umbhalo lo utshoni.’

UDanyeli weza enkosini. UBhelishazari wathi kuye: ‘Nxa ungabala njalo uchasise umbhalo lo, uzagqokiswa iketane yegolide entanyeni futhi ubekwe esikhundleni sokuba ngowesithathu embusweni.’ UDanyeli wathi: ‘Angizifuni izipho zakho kodwa ngizakutshela ukuthi amazwi la atshoni. Uyihlo uNebhukhadinezari wayezigqaja futhi uJehova wamthobisa. Uyakwazi konke okwenzakala kuye kodwa ukhethe ukudelela uJehova ngokunathela iwayini emankomitshini egolide ayesethempelini lakhe. Yikho uNkulunkulu ubhale umbhalo lo othi: Mene, Mene, Thekheli, Pharisini. Umbhalo lo utsho ukuthi amaMede lamaPhesiya azanqoba iBhabhiloni lokuthi wena awusoze usaba yinkosi.’

Kwakukhanya angani akula muntu owayenganqoba iBhabhiloni. Idolobho leli lalilemiduli emikhulu futhi ligonjolozelwe ngumfula otshonayo. Kodwa ngobusuku lobo amaMede lamaPhesiya alihlasela iBhabhiloni. Inkosi  yasePhesiya okuthiwa nguKhurosi yaphambukisa amanzi omfula ukuze amasotsha ayo enelise ukuchapha. Athi efika athola amagedi edolobho evuliwe! Amasotsha angena alinqoba idolobho futhi abulala lenkosi. UKhurosi wasesiba yinkosi yaseBhabhiloni.

Ngomnyaka wakhe wokuqala ebusa, uKhurosi wathi: ‘UJehova ungitshele ukuthi ngakhe kutsha ithempeli lakhe eJerusalema. Loba ngubani ebantwini bakhe ofuna ukuyancedisa angahamba.’ Yikho amaJuda amanengi abuyela eJerusalema ngemva kweminyaka engu-70 njengoba nje uJehova wayethembisile. UKhurosi wabuyisela amankomitsho egolide lawesiliva kanye lazo zonke izinto uNebhukhadinezari ayezithethe ethempelini. Uyakubona yini ukuthi uJehova wamsebenzisa njani uKhurosi ukuze ancede abantu bakhe?

“Idilikile! Idilikile iBhabhiloni eNkulu! Isibe likhaya lamadimoni.”—ISambulo 18:2