Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 81

INtshumayelo YaseNtabeni

INtshumayelo YaseNtabeni

Esekhethe abaphostoli abangu-12 uJesu wehla entabeni waya lapho okwakubuthene khona abantu abanengi. Abantu labo babevela eGalile, eJudiya, eThire, eSidoni, eSiriya laphetsheya kweJodani. Abanye babegula njalo abanye babelamadimoni. UJesu wabelapha bonke. UJesu wasehlala phansi waqalisa ukufundisa. Wakhuluma ngalokho okumele sikwenze ukuze sibe ngabangane bakaNkulunkulu. Kumele sazi ukuthi siyamdinga uNkulunkulu ezimpilweni zethu njalo kumele simthande. Kodwa asingeke simthande uNkulunkulu nxa singabathandi abanye. Kumele sibe lomusa njalo sibaphathe kuhle abanye, okugoqela lezitha zethu.

UJesu wathi: ‘Akumelanga uthande abangane bakho kuphela kodwa kumele uthande lezitha zakho. Kumele uxolele abanye nxa bangakuphambanisa. Nxa ucaphule othile, wohle uyemxolisa. Phatha abanye ngendlela ofuna bakuphathe ngayo.’

 UJesu waphinda wakhuluma ngenotho. Wathi: ‘Ukuba ngumngane kaNkulunkulu kuqakathekile kulokuba lemali. Isela lingantshontsha imali yakho, kodwa akulamuntu ongakuntshontshela ubungane bakho loJehova. Lingakhathazeki ngokuthi lizakudlani, lizanathani lokuthi lizagqokani. Khangelani izinyoni, uNkulunkulu uyazinika okokudla. Ukuzikhathaza akusoze kwengezelele impilo yakho. UJehova uyakwazi elikudingayo.’

Abantu babengakaze bazwe umuntu ofundisa njengoJesu. Abafundisi babo babengakaze babafundise izinto uJesu ayebafundise zona. Okwenza uJesu wafundisa kuhle kangaka yikuthi ayekufundisa kwakuvela kuJehova.

“Zithwaliseni ijogwe lami, lifunde kimi, ngokuba ngimnene ngithobekile enhliziyweni, njalo lizazuza ukuphumula kwemiphefumulo yenu.”​—UMathewu 11:29