Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 102

ISambulo Esaphiwa UJohane

ISambulo Esaphiwa UJohane

Ngesikhathi umphostoli uJohane ebotshiwe esihlengeni sePhathimosi, uJesu wamtshengisa imibono engu-16 yezinto ezazizakwenzakala. Imibono le yatshengisa ukuthi ibizo likaJehova lizangcweliswa njani. Yaphinda yatshengisa indlela uMbuso kaNkulunkulu ozakuza ngayo lokuthi intando yakhe izakwenziwa njani emhlabeni njengasezulwini.

Komunye umbono uJohane wabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esikhazimulayo egonjolozelwe ngabadala abangu-24 ababegqoke izigqoko ezimhlophe belemiqhele yegolide emakhanda. Esihlalweni lesi kwakuphazima imibane njalo kulokuduma kwezulu okukhulu. Abadala abangu-24 babekhothama phambi kukaJehova bemkhonza. Komunye umbono uJohane wabona ixuku elikhulukazi labantu abakhonza uJehova livela kuzo zonke izizwe, abantu lezindimi. Wabona iWundlu liselusa abantu laba libasa emithonjeni yamanzi okuphila. IWundlu leli nguJesu. Ngokuhamba kwesikhathi uJohane wabona omunye umbono. Embonweni lo wabona uJesu eqalisa ukubusa ezulwini elabadala abangu-24. Embonweni owalandelayo,  uJohane wabona uJesu esilwa loSathane lamadimoni akhe. UJesu wabanqoba wasebaphosela emhlabeni.

UJohane waphinda wabona iWundlu limi eNtabeni iZiyoni lilabangu-144 000. Wabona lengilosi iphapha emkhathini itshela abantu ukuthi besabe uNkulunkulu njalo bamdumise.

Embonweni owalandelayo, uJohane wabona kuliwa impi ye-Amagedoni. Empini le uJesu lamabutho akhe bamnqoba uSathane lomhlaba wakhe. Embonweni wokucina uJohane wabona sekulokuthula lokuzwanana emhlabeni lasezulwini. Wabona uSathane lenzalo yakhe bebhujiswa njalo abantu abasemhlabeni lasezulwini bedumisa ibizo likaJehova elingcwele futhi bekhonza yena kuphela.

“Ngizafaka ubutha phakathi kwakho lowesifazana, laphakathi kwenzalo yakho leyowesifazana; uzahlifiza ikhanda lakho, njalo wena uzamnqanda isithende sakhe.”—UGenesisi 3:15