Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 71

UJehova Wamvikela UJesu

UJehova Wamvikela UJesu

Elizweni elalisempumalanga yako-Israyeli kwakulabantu ababeyizazi zezinkanyezi. Ngobunye ubusuku babona inkanyezi ihamba esibhakabhakeni. Bayilandela baze bayafika eJerusalema. IZazi lezo zabuza abantu zathi: ‘Ungaphi umntwana ozakuba yinkosi yamaJuda? Sifuna ukumkhothamela.’

UHerodi wakhathazeka kakhulu lapho esizwa ngomntwana lowo owayezakuba yinkosi. Wabuza abaphristi wathi: ‘Uzazalelwa ngaphi lowo ozakuba yinkosi?’ Bathi kuye: ‘Kwaphrofethwa ukuthi uzazalelwa eBhethilehema.’ UHerodi wabiza iZazi lezo wathi: ‘Hambani eBhethilehema liyemdinga umntwana lowo, lingamthola lingitshele ukuthi ungaphi ukuze lami ngiyemkhothamela.’ Kodwa uHerodi wayeqamba amanga.

Inkanyezi yazikhokhela iZazi yaze yayakuma maqondana leyinye indlu eBhethilehema. Izazi zangena zafica uJesu eloMariya. Zamkhothamela njalo zamnika igolide, lempepha lemure. NguJehova yini owayethume amadoda la ukuthi ayedinga uJesu? Hatshi.

Ngobusuku lobo uJehova wakhuluma loJosefa ngephupho wathi: ‘UHerodi ufuna ukubulala uJesu. Baleka lemuli yakho liye eGibhithe. Hlalani khonale ngize ngilitshele ukuthi liphenduke.’ UJosefa wahle waya eGibhithe.

UJehova wayetshele iZazi ukuthi zingabuyeli kuHerodi. UHerodi wazonda kakhulu ebona izazi sezihambe nya. Njengoba wehluleka ukumthola uJesu, wakhipha umthetho wokuthi abafana bonke abaseBhethilehema abalingana loJesu babulawe. Kodwa uJesu kabulawanga ngoba wayeseGibhithe.

 UHerodi esefile uJehova wakhuluma loJosefa wathi: ‘Khathesi usungabuyela ko-Israyeli.’ UJosefa, uMariya loJesu babuyela ko-Israyeli bayahlala edolobheni elithiwa yiNazaretha.

‘Linjalo ilizwi eliphuma emlonyeni wami. Lizaphumelelisa lokho engilithume khona.’—U-Isaya 55:11