Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 7

Isethulo Sengxenye 7

Ingxenye le ikhuluma ngeNkosi uSawuli loDavida. Ekuqaliseni uSawuli wayethobekile njalo emhlonipha uJehova kodwa wantshintsha njalo wayekela ukumlalela. Lokhu akuzange kumthokozise uJehova yikho ngokuhamba kwesikhathi watshela uSamuyeli ukuthi akhethe uDavida ukuthi abe yinkosi yako-Israyeli. USawuli waba lomhawu njalo wazama kanengi ukubulala uDavida kodwa uDavida kazange aphindisele. Indodana kaSawuli uJonathani yaba qotho kuDavida ngoba yayikwazi ukuthi ukhethwe nguJehova. UDavida wenza izono ezinkulu kodwa wamukela isiqondiso sikaJehova. Nxa ungumzali, siza umntanakho abone ukuqakatheka kokuhlala elalela uJehova.

ENGXENYENI LE

Inkosi Yokuqala Yako-Israyeli

UNkulunkulu wayekhethe abahluleli ukuthi bakhokhele ama-Israyeli kodwa wona ayefuna inkosi. USamuyeli wagcoba uSawuli ukuthi abe yinkosi yokuqala yako-Israyeli. Kodwa kuyini okwenza ukuthi uJehova amkhalale uSawuli?

UDavida loGoliyathi

UJehova ukhetha inkosi yako-Israyeli elandelayo, futhi uDavida utshengisa ukuthi angenelisa ukuba yinkosi.

UDavida LoSawuli

Kuyini okwenza enye yamadoda la izonde omunye futhi ozondwayo wenzani?

UJonathani Wayelesibindi Futhi Ethembekile

Indodana yenkosi iba ngumngane kaDavida.

Isono Esenziwa YiNkosi UDavida

Isinqumo esibi senza kube lokuhlupheka okukhulu.