Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 43

Isono Esenziwa YiNkosi UDavida

Isono Esenziwa YiNkosi UDavida

UDavida waba yinkosi ngemva kokufa kukaSawuli. Wayeleminyaka engu-30. Esebuse okweminyaka ethile, wathi ephezu kophahla ngobunye ubusuku wabona owesifazana omuhle. UDavida watshelwa ukuthi owesifazana lo kwakuthiwa nguBhathisheba lokuthi wayetshade lesotsha okuthiwa ngu-Uriya. UDavida wathi uBhathisheba alethwe endlini yakhe. Walala laye, uBhathisheba wasesiba lesisu. UDavida wazama ukufihla ayekwenzile. Watshela owayekhokhela amabutho akhe ukuthi afake u-Uriya phambili empini ukuze abulawe. U-Uriya esefile, uDavida watshada loBhathisheba.

UJehova wakubona konke okubi okwenziwa nguDavida. Wenzani ngakho? Wathuma umphrofethi okuthiwa nguNathani kuDavida. UNathani wathi kuDavida: ‘Kwakulendoda enothileyo eyayilezimvu ezinengi lendoda enganothanga eyayilezinyane lemvu eyayilithanda kakhulu. Indoda enothileyo yathatha izinyane lendoda enganothanga.’ UDavida wazonda wathi: ‘Indoda enothileyo kumele ibulawe.’ UNathani wathi kuDavida: ‘Nguwe indoda enothileyo!’ UDavida wazisola kakhulu ngayekwenzile. Wathi kuNathani: ‘Ngonile kuJehova.’ Isono leso senza uDavida lemuli yakhe bahlupheka kakhulu. UJehova wamjezisa uDavida kodwa kazange ambulale ngoba wavuma isono sakhe futhi wayethobekile.

UDavida wayefuna ukwakhela uJehova ithempeli kodwa uJehova  wakhetha indodana kaDavida uSolomoni ukuthi kube yiyo emakhela ithempeli. UDavida waqoqa izinto ezazizasetshenziswa nguSolomoni ekwakheni ithempeli. UDavida wathi: ‘Ithempeli likaJehova kumele libe lihle kakhulu. USolomoni usesemncane, yikho ngizamncedisa ekudingeni izinto zokwakha.’ UDavida wakhipha imali enengi eyayizasetshenziswa ekwakheni. Wadinga abantu ababekwazi ukwakha. Waqoqa igolide lesiliva futhi wathi kulethwe izigodo zomsedari zivela eThire laseSidoni. Esezakufa, uDavida wanika uSolomoni umdwebo wesakhiwo sethempeli. Wathi: ‘UJehova uthe ngikubhalele lokhu. Uzakuncedisa. Ungesabi. Qina wenze umsebenzi lo.’

“Lowo ofihla iziphambeko zakhe kayikuphumelela, kodwa lowo ozivumayo azitshiye ufumana umusa.”—IZaga 28:13