Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 83

UJesu Unika Izinkulungwane Zabantu Ukudla

UJesu Unika Izinkulungwane Zabantu Ukudla

Sekuzafika iPhasika lomnyaka ka-32 C.E., abafundi baphenduka bevela ezindaweni ababeyetshumayela kuzo. Babediniwe yikho uJesu wahamba labo ngesikepe eBhethisayida lapho ababengaphumula khona. Ngesikhathi isikepe sesizafika ekhunjini, uJesu wabona ukuthi izinkulungwane zabantu zazibalandele. Lanxa uJesu wayefuna ukuthi ake atshaywe ngumoya elabafundi bakhe kazange abaxotshe abantu. Welapha ababegula waseqalisa ukubafundisa. UJesu watshona ebafundisa ngoMbuso kaNkulunkulu. Kwathi sekuntambama abafundi bakhe baya kuye bathi: ‘Kumele ukuthi abantu sebelambile. Batshele bahambe bayedinga ukudla.’

UJesu wathi: ‘Akumelanga bahambe kodwa bapheni ukudla.’ Abaphostoli babuza uJesu bathi: ‘Ufuna sihambe siyebathengela ukudla yini?’ Omunye wabaphostoli okuthiwa nguFiliphu wathi: ‘Lanxa besingabe silemali enengi, besingeke senelise ukuthengela umuntu wonke olapha ukudla.’

UJesu wababuza wathi: ‘Silokudla okungakanani?’ U-Andreya wathi: ‘Silezinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili ezincane, kodwa abantu laba banengi kakhulu.’ UJesu wasesithi: ‘Ziletheni lapha izinkwa lezo lenhlanzi zakhona.’ Wasetshela abantu ukuthi bahlale etshanini bengamaqembu abantu abangu-50 loba 100. UJesu wathatha izinkwa lenhlanzi wakhangela ezulwini wasekhuleka.  Wasenika abaphostoli bakhe ukudla lokhu ukuthi bakunike abantu. Amadoda angu-5 000 kanye labomama labantwana badla baze basutha. Abantu sebeqedile ukudla abaphostoli babutha okwakusele ukuze kungabi lokudla okulahlwayo. Bagcwalisa amabhasikiti angu-12. Kwakuyisimanga esikhulu sibili.

Abantu bathaba baze bafuna ukwenza uJesu inkosi yabo. Kodwa uJesu wayekwazi ukuthi isikhathi sokuthi uJehova amenze abe yinkosi sasingakafiki. Yikho wathi abantu kabahambe njalo watshela abaphostoli bakhe ukuthi baye phetsheya koLwandle lweGalile. Abaphostoli bagada isikepe bahamba, uJesu wasekhwela entabeni eyedwa. Wayesiyakwenzani? Wayesiya khuleka kuYise. Lanxa wayelemisebenzi eminengi kangakanani, uJesu wayengayekeli ukuthandaza.

“Lingasebenzeli ukudla khona okubolayo, kodwa sebenzelani ukudla okuhlalayo, okwempilo engapheliyo, elizakuphiwa yiNdodana yoMuntu.”—UJohane 6:27