Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Isethulo Sengxenye 14

Isethulo Sengxenye 14

Abafundi bakaJesu batshumayela izindaba ezinhle zoMbuso baze bayafika lasezindaweni ezikhatshana zomhlaba. UJesu wayebatshengisa lapho okwakumele batshumayele khona njalo ngendlela eyisimanga wenza benelisa ukukhuluma izindimi zabanye abantu ukuze babafundise. UJehova wabanika isibindi lamandla okumelana lokuhlukuluzwa.

UJesu wasebenzisa umbono ukuze atshengise umphostoli uJohane inkazimulo kaJehova. Komunye umbono uJohane wabona uMbuso kaNkulunkulu unqoba uSathane njalo uqeda ukubusa kwakhe. Waphinda wabona uJesu eyiNkosi elabangu-144 000 abazabusa laye. Wabona lomhlaba untshintsha usiba lipharadayisi futhi abantu bonke sebemanyene bekhonza uJehova.

ENGXENYENI LE

Abafundi Bamukela Umoya Ongcwele

Umoya ongcwele ubanika amandla okwenzani?

Baqhubeka Betshumayela Lanxa Kwakunzima

Abakhokheli benkolo abenza uJesu wabulawa sebezama ukuthi abafundi bayekele ukutshumayela. Kodwa kabenelisi ukubavimba.

UJesu Ukhetha USawuli

USawuli uyisitha samaKhristu esilesihluku, kodwa lokho sekuzantshintsha.

UKhoneliya Wamukela Umoya Ongcwele

Kungani uJehova etshela uPhethro ukuthi aye emzini wendoda le engayisiyo mJuda?

Izindaba Ezinhle Zitshunyayelwa Ezizweni Ezitshiyeneyo

Umphostoli uPhawuli labangane bakhe bayatshumayela ezindaweni ezikhatshana.

Umlindijele Ufunda Iqiniso

Idimoni, ukuzamazama komhlaba lenkemba kungena njani endabeni le?

UPhawuli LoThimothi

Amadoda la amabili asebenza ndawonye okweminyaka eminengi futhi ayengabangane.

UPhawuli Uhanjiswa ERoma

Umphostoli uPhawuli waqhubeka ngohambo lwakhe lanxa lwalulezingozi.

ISambulo Esaphiwa UJohane

UJesu umtshengisa imibono etshiyeneyo ephathelane lekusasa.

“UMbuso Wakho Kawuze”

ISambulo esaphiwa uJohane sitshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzantshintsha umhlaba.