Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 37

UJehova Ukhuluma LoSamuyeli

UJehova Ukhuluma LoSamuyeli

UMphristi Omkhulu u-Eli wayelamadodana amabili okwakuthiwa nguHofini loFinehasi. Amadodana la ayengabaphristi ethabanikeli. Ayengayilaleli imithetho kaJehova futhi ephatha kubi abantu. Kwakusithi nxa ama-Israyeli eletha iminikelo kuJehova, uHofini loFinehasi bazithathele inyama abayifunayo bayidle. U-Eli wezwa ukuthi amadodana akhe ayesenzani kodwa kenzanga lutho ngakho. UJehova kazange avume ukuthi lokhu kuqhubeke kusenzakala.

USamuyeli kazange enze njengamadodana ka-Eli lanxa wayemncane kulawo. Lokhu kwamthokozisa uJehova. Ngelinye ilanga uSamuyeli elele, wezwa ilizwi limbiza. Wagijima waya ku-Eli wathi: ‘Sengibuyile.’ Kodwa u-Eli wathi: ‘Kangikubizanga. Buyela uyelala.’ USamuyeli wabuyela wayalala. Waphinda walizwa futhi ilizwi limbiza. Lapho uSamuyeli esizwa ilizwi limbiza okwesithathu, u-Eli wananzelela ukuthi nguJehova owayembiza. Watshela uSamuyeli ukuthi angalizwa futhi ilizwi limbiza athi: ‘Khuluma Jehova. Inceku yakho ilalele.’

USamuyeli wabuyela wayalala. Wasesizwa ilizwi lisithi: “Samuyeli! Samuyeli!” Waphendula wathi: ‘Khuluma. Inceku yakho  ilalele.’ UJehova wathi: ‘Tshela u-Eli ukuthi ngizamjezisa lemuli yakhe. Uyakwazi ukuthi amadodana akhe enza okubi ethabanikeli lami kodwa kenzi lutho ngakho.’ Ekuseni ngelanga elalandelayo, uSamuyeli wavula iminyango yethabanikeli njengenjayelo. Wayesesaba ukutshela umphristi omkhulu ukuthi uJehova wayetheni. Kodwa u-Eli wambiza wathi: ‘Samuyeli, uJehova utheni kuwe? Ngitshela konke.’ USamuyeli wamtshela konke.

UJehova waqhubeka engumngane kaSamuyeli. Ama-Israyeli wonke ayekwazi ukuthi uJehova wayekhethe uSamuyeli ukuthi abe ngumphrofethi lomahluleli.

“Khumbula uMdali wakho ngezinsuku zobutsha bakho.”—UmTshumayeli 12:1