Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 48

Indodana Yomfelokazi Yavuswa

Indodana Yomfelokazi Yavuswa

Ngesikhathi sendlala, uJehova wathi ku-Elija: ‘Hamba eZarefathi. Umfelokazi othile uzakupha ukudla.’ U-Elija wathi efika egedini ledolobho wabona umfelokazi odubekayo etheza inkuni. Wacela ukuthi amnike amanzi okunatha. Umfelokazi lo wathi esesiyathatha amanzi, u-Elija wathi: ‘Ngicela ungiphathele locezu lwesinkwa.’ Kodwa umfelokazi wathi: ‘Angilaso isinkwa sokuthi ngikunike. Ngilefulawa elutshwana lamafutha amalutshwana alingene ukuthi mina lendodana yami sipheke khathesi nje kuphela.’ U-Elija wathi: ‘UJehova uthembise ukuthi ungangenzela isinkwa, ifulawa lamafutha akho kuzaqhubeka kukhona indlala ize iphele.’

Yikho umfelokazi waya endlini yakhe wafika wenzela umphrofethi kaJehova isinkwa. Umfelokazi lendodana yakhe baqhubeka belokudla ngesikhathi sendlala njengoba nje uJehova wayethembisile. Ifulawa lamafutha akhe akuzange kuphele.

Ngemva kwalokho kwenzakala into ezwisa ubuhlungu. Indodana yomfelokazi yagula yasisifa. Umfelokazi wacela u-Elija ukuthi  amncede. U-Elija wayithatha indodana yomfelokazi waya layo ekamelweni eliphezulu. Wayilalisa phezu kombheda wasekhuleka wathi: ‘Jehova, ngicela uvuse umntwana lo.’ Uyakwazi ukuthi kungani kwakuzamangalisa sibili ukuthi uJehova uvuse umntwana lo? Kungenxa yokuthi akulamuntu owayeseke wavuswa, futhi umfelokazi lo lendodana yakhe babengayisiwo ma-Israyeli.

Indodana leyo yaqalisa ukuphefumula. U-Elija wathi kumfelokazi: ‘Khangela, indodana yakho isivukile.’ Umfelokazi wathaba kakhulu wathi ku-Elija: ‘Ungumuntu kaNkulunkulu sibili. Ngiyakwazi lokhu ngoba ukhuluma okutshelwa nguJehova kuphela futhi lokho okutshelwa nguye kuyenzakala.’

“Ake likhumbule ngamawabayi: Kawahlanyeli kumbe avune, kawalasiphala; kodwa uNkulunkulu uyawapha ukudla. Manje lina liqakatheke okudlula izinyoni!”—ULukha 12:24