Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 20

Inhlupho Eziyisithupha Ezalandelayo

Inhlupho Eziyisithupha Ezalandelayo

UMosi lo-Aroni baya kuFaro bamtshela lokho uJehova ayebathume ukuthi bakutsho: ‘Nxa ungafuni ukuthi abantu bami bahambe ngizathumela impukane ezilumayo eGibhithe.’ Impukane lezo zangena ezindlini zamaGibhithe wonke. Zazigcwele yonke indawo. Kodwa zazingekho eGosheni lapho ama-Israyeli ayekhona. Uhlupho lolu lwaba ngolokuqala ukwehlela amaGibhithe kuphela. UFaro wancenga uMosi lo-Aroni wathi: ‘Celani uJehova asuse impukane lezi. Ngizalivumela ukuthi lihambe.’ UJehova wazisusa impukane, kodwa uFaro waphinda wala ukuthi ama-Israyeli ahambe. Wayezantshintsha yini uFaro?

UJehova wathi: ‘Nxa uFaro engafuni ukuthi abantu bami bahambe, izifuyo zamaGibhithe zizagula zife.’ Ngelanga elalandelayo izifuyo zamaGibhithe zaqalisa ukufa. Kodwa izifuyo zama-Israyeli azizange zife. Lanxa kunjalo uFaro wayelokhu esala ukuthi ama-Israyeli ahambe.

Ngemva kwalokhu uJehova watshela uMosi ukuthi abuyele kuFaro afike aphosele umlotha emoyeni. Umlotha lo waba luthuli olwagcwala emoyeni lwafika lwahlala phezu kwamaGibhithe wonke. Uthuli lolu lwenza ukuthi amaGibhithe lezifuyo zawo kube lezilonda ezibuhlungu. Kodwa uFaro wayelokhu esala ukuthi ama-Israyeli ahambe.

UJehova wamthuma futhi uMosi kuFaro. UMosi wafika wathi: ‘Ulokhu ungafuni ukuthi abantu bami bahambe? Kusasa ngizakwenza ukuthi kube  lesiqhotho elizweni.’ Ngelanga elalandelayo kwaba lesiqhotho esasilomdumo wezulu lomlilo. Kwakungakaze kube lesiqhotho esinjalo eGibhithe. Isiqhotho satshaya sabhuqa okwakusemasimini njalo saphundla izihlahla zonke. UFaro wathi: ‘Cela uJehova ayekele ukunisa isiqhotho lesi! Ngizaliyekela lihambe.’ Isiqhotho lezulu kwama, kodwa uFaro kazange avume ukuthi ama-Israyeli ahambe.

Ngemva kwalokho uMosi wathi: ‘Khathesi intethe zizadla okuseleyo ezihlahleni lasemasimini okutshiywe yisiqhotho.’ Kwaba lentethe ezinengi njalo zadla konke okwakusele emasimini lasezihlahleni. UFaro wancenga uMosi lo-Aroni wathi: ‘Celani uJehova asuse intethe lezi lapha.’ UJehova wazisusa intethe, kodwa uFaro wala ukuthi ama-Israyeli ahambe.

UJehova wathi kuMosi: ‘Phakamisela isandla sakho emayezini.’ UMosi uthe esekwenzile lokhu kwaba mnyama tshu. AmaGibhithe ayengaboni lutho okwamalanga amathathu. Kodwa ama-Israyeli ayelakho ukukhanya ezindaweni ayehlala kuzo.

UFaro wathi kuMosi: ‘Wena labantu bakini lingazihambela. Kodwa tshiyani izifuyo zenu.’ UMosi wathi: ‘Kumele sihambe lezifuyo zethu ukuze siyenikela ngazo kuNkulunkulu wethu.’ UFaro wazonda kakhulu. Watshingela uMosi wathi: ‘Suka phambi kwami! Ungaphinda ufike lapha ngizakubulala.’

“Lizawubona umahluko phakathi kwabalungileyo lababi, phakathi kwalabo abamkhonzayo uNkulunkulu lalabo abangamkhonziyo.”—UMalaki 3:18