Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 53

UJehoyada Wayelesibindi

UJehoyada Wayelesibindi

UJezebeli wayelendodakazi okwathiwa ngu-Athaliya futhi yayilomoya omubi njengaye. U-Athaliya wayetshade lenkosi yakoJuda. Inkosi leyo isifile, indodana yakhe yaba yinkosi. Kodwa indodana yakhe isifile, u-Athaliya wazibeka ukuthi abe ngumbusi wakoJuda. Wazama ukubulala bonke abesikhosini ukuze kungabi lomuntu owayengabusa ngaphandle kwakhe. Waze wabulala labazukulu bakhe abangabafana. Bonke abantu babemesaba.

Umphristi Omkhulu uJehoyada lomkakhe uJehosheba babekwazi ukuthi okwenziwa ngu-Athaliya kubi kakhulu. Bazifaka engozini ngokufihla omunye wabazukulu baka-Athaliya owayelusane okuthiwa nguJowashi. Bamkhulisela ethempelini.

Kwathi uJowashi eseleminyaka engu-7, uJehoyada wabiza zonke izinduna lamaLevi wathi kubo: ‘Lindani umnyango wethempeli ukuze kungabi lomuntu ongenayo.’ UJehoyada wenza uJowashi waba yinkosi yakoJuda njalo wamfaka umqhele wobukhosi ekhanda. Abantu bakoJuda bamemeza bathi: ‘Mpilo ende enkosini.’

INdlovukazi u-Athaliya yezwa umsindo wabantu yasigijima yaya ethempelini. Yathi ibona inkosi entsha yamemeza yathi: “Ukuhlamuka! Ukuhlamuka!” Izinduna zambamba u-Athaliya, zahamba laye zayambulala. Kodwa kwasala kuhamba njani njengoba wayesenze ukuthi abantu abanengi bakhonze izithombe?

UJehoyada wancedisa abantu ukuthi benze isivumelwano loJehova, bethembisa ukuthi bazakhonza yena kuphela. UJehoyada wathi badilize izithombe kanye lethempeli likaBhali.  Watshela abaphristi lamaLevi ukuthi bayesebenza ethempelini ukuze abantu baphinde bayekhonza uNkulunkulu. Wabeka abalindi egedini lethempeli ukuze abantu abangavunyelwa nguMthetho kaNkulunkulu bangangeni. UJehoyada lezinduna bahamba loJowashi esigodlweni bamhlalisa esihlalweni sobukhosi. Abantu bakoJuda bathaba kakhulu. Basebezakhonza uJehova bekhululekile, bengasahlutshwa ngu-Athaliya ukuthi bakhonze uBhali. Uyakubona ukuthi isibindi sikaJehoyada sabanceda njani abantu abanengi?

“Lingabesabi labo ababulala umzimba kodwa bengeke babulale umphefumulo. Kodwa yesabani lowo ongabhubhisa kokubili umphefumulo lomzimba.”—UMathewu 10:28