IVangeli Elabhalwa NguMakho 1:1-45

  • UJohane uMbhabhathizi uyatshumayela (1-8)

  • Ukubhabhathizwa kukaJesu (9-11)

  • UJesu ulingwa nguSathane (12, 13)

  • UJesu uqalisa ukutshumayela eGalile (14, 15)

  • Ubiza abafundi bokuqala (16-20)

  • Ukhipha idimoni (21-28)

  • UJesu usilisa abanengi eKhaphenawume (29-34)

  • Uthandaza esendaweni engelabantu (35-39)

  • Usilisa olobulephero (40-45)

1  Lesi yisiqalo sezindaba ezinhle ezimayelana loJesu Khristu iNdodana kaNkulunkulu:  Kubhaliwe esiphrofethweni sika-Isaya ukuthi: “(Ngithuma isithunywa sami phambi kwakho, sizalungisa indlela yakho.)+  Ilizwi lalowo omemeza esenkangala lithi: ‘Lungisani indlela kaJehova!* Yenzani imigwaqo yakhe iqonde.’”+  UJohane uMbhabhathizi wayesenkangala etshumayela esithi abantu babhabhathizwe betshengisa ukuthi sebephendukile ukuze bathethelelwe izono.+  Bonke abaseJudiya labo bonke ababehlala eJerusalema babesiya kuye njalo wayebabhabhathiza* emfuleni uJodani, bevuma izono zabo phambi kwabantu.+  UJohane wayegqoka izigqoko ezenziwe ngoboya bekamela, ebopha lebhanti lesikhumba ekhalweni lwakhe+ futhi esidla intethe loluju lweganga.+  Wayetshumayela esithi: “Kulomuntu olamandla kulami oza ngemva kwami njalo akungifanelanga ukukhothama ngithukulule intambo zamanyathela akhe.+  Mina ngilibhabhathize ngamanzi kodwa yena uzalibhabhathiza ngomoya ongcwele.”+  Ngalezonsuku uJesu weza evela eNazaretha yaseGalile, wafika wabhabhathizwa nguJohane emfuleni uJodani.+ 10  Ephuma nje emanzini wabona amazulu evuleka, lomoya owawunjengejuba usehlela phezu kwakhe.+ 11  Kwasekuzwakala ilizwi livela emazulwini lisithi: “Wena uyiNdodana yami engiyithandayo, ngiyakwamukela.”+ 12  Masinyane nje umoya wamusa enkangala. 13  Ngakho waqhubeka esenkangala okwamalanga angu-40 elingwa nguSathane.+ Wayehlala lezinyamazana zeganga futhi izingilosi zazimsiza.+ 14  UJohane wathi esebotshiwe, uJesu waya eGalile+ etshumayela izindaba ezinhle ezivela kuNkulunkulu+ 15  esithi: “Isikhathi esibekiweyo sesifikile njalo uMbuso kaNkulunkulu ususeduze. Phendukani+ libe lokholo ezindabeni ezinhle.” 16  Wathi ehamba eceleni koLwandle lweGalile, wabona uSimoni lomfowabo u-Andreya+ bephosela amanethi abo elwandle,+ njengoba babengabagoli benhlanzi.+ 17  UJesu wasesithi kubo: “Ngilandelani, ngizalenza libe ngabagoli babantu.”+ 18  Bahle batshiya amanethi abo bamlandela.+ 19  Esephambidlana wabona uJakhobe indodana kaZebhedi elomfowabo uJohane besesikepeni sabo belungisa amanethi,+ 20  wahle wababiza. Ngakho batshiya uyise uZebhedi esikepeni elamadoda ayeqhatshiwe, balandela uJesu. 21  Basebesiya eKhaphenawume. Kuthe iSabatha lisanda kuqala, wangena esinagogeni waqalisa ukufundisa.+ 22  Bamangala kakhulu besizwa indlela ayefundisa ngayo ngoba wayebafundisa njengomuntu olamandla avela kuNkulunkulu, engabafundisi njengababhali.+ 23  Khonokho nje enye indoda eyayisesinagogeni eyayihlaselwe lidimoni yamemeza yathi: 24  “Kanti ufunani kithi Jesu waseNazaretha?+ Ulande ukuzosibhubhisa yini? Ngikwazi mhlophe ukuthi ungubani, ungoNgcwele kaNkulunkulu!”+ 25  Kodwa uJesu walikhuza idimoni wathi: “Thula uphume kuye!” 26  Layidlukuza indoda leyo ngapha liklabalala, laseliphuma. 27  Abantu bonke basala bebambe owangaphansi baze baxoxa ngakho besithi: “Kuyini lokhu? Indlela afundisa ngayo iyamangalisa!* Phela ulamandla okukhipha amadimoni futhi ayamlalela.” 28  Ngesikhatshana nje ayekwenza kwasekusaziwa kuwo wonke umango weGalile. 29  Basuka esinagogeni baya ngakibo kaSimoni lo-Andreya beloJakhobe loJohane.+ 30  Uninazala kaSimoni+ wayelele phansi umzimba wakhe utshisa. Yikho batshela uJesu ngokugula kwakhe, 31  wasesiya kuye wambamba ngesandla wamvusa. Ukutshisa komzimba kwaphela, waqalisa ukubalungisela ukudla. 32  Kwathi sekuntambama ilanga selitshonile, abantu baqalisa ukuletha kuye bonke ababegula lababelamadimoni.+ 33  Bonke abantu bedolobho lelo babuya babuthana phambi komnyango wendlu. 34  Ngakho welapha abanengi ababebulawa yimikhuhlane etshiyeneyo+ wakhipha lamadimoni amanengi. Kodwa kazange awavumele ukuthi akhulume ngoba ayemazi ukuthi unguKhristu.* 35  Wavuka ekuseni kusesemnyama waphuma waya endaweni engelabantu. Esefike khona waqalisa ukuthandaza.+ 36  Kodwa uSimoni lalabo ayelabo bamdinga yonke indawo 37  baze bamthola. Bathi kuye: “Abantu bonke bayakudinga.” 38  Kodwa yena wabaphendula wathi: “Asiyeni kwenye indawo, emadolobheni aseduzane ukuze ngitshumayele lakuwo ngoba yikho engikulandileyo.”+ 39  Ngakho wahamba etshumayela emasinagogeni abo kulo lonke elaseGalile njalo ekhipha amadimoni.+ 40  Kwafika indoda elobulephero yamncenga iguqile isithi: “Ngiyakwazi ukuthi nxa ufuna ungangenza ngihlambuluke.”+ 41  UJesu wayizwela usizi welula isandla sakhe wayibamba wathi kuyo: “Ngiyafuna, hlambuluka.”+ 42  Masinyane nje ubulephero banyamalala yasala isihlambulukile. 43  Wahle wayitshela ukuthi ihambe, waseyiqonqosela 44  esithi: “Ungatsheli muntu ukuthi kwenzakaleni kodwa hamba uyeziveza kumphristi, unikele ngezinto uMosi athi kumele zinikelwe ngumuntu osehlanjululiwe,+ ukuze kube yibufakazi kubo.”+ 45  Kodwa indoda leyo yahamba itshela wonke umuntu ngendaba le, yayifafaza yonke indawo okokuthi uJesu wayengasenelisi ukungena kuloba yiliphi idolobho ekhululekile. Wayesehlala phandle ezindaweni ezingelabantu. Lanxa kunjalo abantu babeqhubeka besiza kuye bevela kuzo zonke indawo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “wayebacwilisa.”
Kumbe, “Yimfundiso entsha!”
Ezinye inguqulo zithi, “ayekwazi ukuthi ungubani.”