Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 32

Umkhokheli Omutsha Labomama Ababili Abalesibindi

Umkhokheli Omutsha Labomama Ababili Abalesibindi

UJoshuwa wakhokhela abantu bakaNkulunkulu okweminyaka eminengi futhi wafa eseleminyaka engu-110. UJoshuwa esaphila ama-Israyeli ayekhonza uJehova. Kodwa wathi esefile ama-Israyeli aqalisa ukukhonza izithombe njengamaKhenani. UJehova wavumela ukuthi inkosi yamaKhenani okuthiwa nguJabhini iwathwalise nzima ama-Israyeli ngenxa yokuthi ayesekhonza izithombe. Ama-Israyeli acela uJehova ukuthi awasize. UJehova wawasiza ngokuwanika umkhokheli omutsha okuthiwa nguBharakhi. UBharakhi wayezawasiza ukuthi aphinde akhonze uJehova.

Umphrofethikazi okuthiwa nguDibhora wabiza uBharakhi wamtshela lokho okwakutshiwo nguJehova. Wathi: ‘Hamba lamadoda angu-10 000 emfuleni uKhishoni uyekulwa lamasotsha kaJabhini akhokhelwa nguSisera. Uzamnqoba uSisera lamasotsha akhe.’ UBharakhi wathi kuDibhora: ‘Ngizahamba nxa kuyikuthi wena uzahamba lami.’ UDibhora waphendula wathi: ‘Kulungile. Ngizahamba lawe, kodwa kayisuwe ozabulala uSisera. UJehova uthe uSisera uzabulawa ngowesifazana’

 UDibhora wahamba loBharakhi kanye lamasotsha akhe entabeni okuthiwa yiThabhori ukuze bayelungela ukulwa. USisera wathi esizwa ngalokhu waqoqa amasotsha akhe wasesiya entabeni leyo. UDibhora wathi kuBharakhi: ‘Namuhla uJehova uzakwenza unqobe uSisera.’ UBharakhi lamasotsha akhe angu-10 000 balanda uSisera lamasotsha akhe.

UJehova wabangela ukuthi umfula uKhishoni ugcwale amanzi. Izinqola zamasotsha kaSisera zabanjelwa edakeni. USisera watshiya inqola yakhe wabaleka. UBharakhi lamasotsha akhe basala bewanqoba amasotsha kaSisera. USisera wabaleka wayacatsha etendeni lowesifazana okuthiwa nguJayeli. UJayeli wamupha uchago ukuthi anathe wasemembathisa ingubo. USisera walala nya! UJayeli wanyenya, wabethela isipikili esikhulu ekhanda likaSisera wambulala.

UBharakhi wabuya edinga uSisera. UJayeli wambiza wathi: ‘Buya ngikutshengise indoda oyidingayo.’ UBharakhi wangena etendeni wafica uSisera efile. UBharakhi loDibhora bahlabela bebonga uJehova ukuthi wayebancede banqoba izitha zabo. Ama-Israyeli aba lokuthula okweminyaka engu-40 eyalandelayo.

“Abesifazana abamemezela izindaba ezinhle balibutho elikhulu.”—IHubo 68:11, NW