Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIFUNDO 60

UMbuso Ozahlala Phakade

UMbuso Ozahlala Phakade

Ngobunye ubusuku iNkosi uNebhukhadinezari yaba lephupho elingajayelekanga. Iphupho lelo lamhlupha kakhulu waze waswela ubuthongo. Wabiza abenza amasalamusi wathi kubo: ‘Ake lingichasisele ukuthi iphupho lami litshoni.’ Bona bathi: ‘Nkosi sicela usitshele ukuthi uphupheni.’ Kodwa iNkosi yathi: ‘Ngitshelani ukuthi ngiphupheni, lingehluleka ngizalibulala!’ Baphinda bathi: ‘Sicela usitshele ukuthi uphupheni ukuze sikuchasisele iphupho lakho.’ INkosi yathi: ‘Phangisani lingitshele ukuthi ngiphupheni!’ Baphinda bathi: ‘Nkosi akulamuntu ongakwenza lokho.’

UNebhukhadinezari wazonda wathi zonke izihlakaniphi zibulawe. Lokho kwakusitsho ukuthi uDanyeli, uShadreki, uMeshaki lo-Abhediniko labo babezabulawa. UDanyeli wacela ukuthi inkosi ibanike isikhathi. Yena labangane bakhe bakhuleka kuJehova ukuthi abancede. UJehova wabasiza yini?

UJehova watshengisa uDanyeli ephutsheni iphupho likaNebhukhadinezari lokuthi litshoni. Ngelanga elilandelayo uDanyeli waya encekwini yenkosi wathi: ‘Ungazibulali izihlakaniphi zeBhabhiloni, ngiyenelisa ukulichasisa iphupho lenkosi.’ Inceku leyo yahamba loDanyeli kuNebhukhadinezari. UDanyeli wathi: ‘Nanku okuphuphileyo nkosi: Ubone isithombe esikhulu esilekhanda legolide, isifuba lezingalo zesiliva, isisu lemilenze yethusi lenyawo ezilengxenye yensimbi leyebumba. Kwasuka ilitshe entabeni layatshaya isithombe leso enyaweni saba yizicucu ezaphetshulwa ngumoya. Ilitshe lelo laba yintaba eyagcwala umhlaba wonke.’

UDanyeli waqhubeka wathi: ‘Nanku okutshiwo liphupho lenkosi:  Ikhanda legolide ngumbuso wakho. Isiliva ngumbuso ozalandela owakho. Ithusi ngumbuso ozabusa umhlaba wonke. Umbuso ozalandela uzabe uqine njengensimbi. Umbuso ozalandela lowo uzakuba lezingxenye eziqine njengensimbi lezingaqinanga njengebumba. Ilitshe eliba yintaba nguMbuso kaNkulunkulu ozabhubhisa yonke imibuso wona ume kuze kube phakade.’

UNebhukhadinezari waguqa phambi kukaDanyeli. Wathi: ‘UNkulunkulu wakho nguye okutshengise iphupho leli. Akula onjengaye.’ UNebhukhadinezari kazange ambulale uDanyeli kodwa wamnika isikhundla esiphezulu lesokuba ngumbusi eBhabhiloni. Unanzelele yini ukuthi uJehova wawuphendula njani umthandazo kaDanyeli?

“Basebeqoqela amakhosi ndawonye endaweni ethiwa yi-Amagedoni ngesiHebheru.”—ISambulo 16:16